Guangzhou - Mahui Furniture Mall Supercharger

Back to list

Guangzhou - Mahui Furniture Mall Supercharger

  • Supercharger
No.2302 East Zone of 668 West, Huangpu Avenue Guangzhou, Guangdong Guangzhou

Driving Directions Roadside Assistance 400 910 0707

Charging
10 Superchargers, available 24/7, up to 120kW

Guangzhou - Mahui Furniture Mall Supercharger