Back to list

Yilan - Suao Xincheng

  • Supercharger
YilanXincheng Road, No. 2, 270

Roadside Assistance 0809007518

Charging
3 Superchargers, available 24/7, up to 250kW
2 Superchargers, available 24/7, up to 115kW
CCS Compatibility