Vehicle Hold

כאשר Model S בעצירה, Vehicle Hold עשויה להמשיך בהפעלת הבלמים לאחר שהסרתם את הרגל מדוושת הבלם.

Vehicle Hold תופעל:

  • החזק: Vehicle Hold תופעל אוטומטית בכל עת כאשר הרכב מגיע לעצירה מלאה.
  • Creep או Roll: Vehicle Hold מופעלת אוטומטית בכל זמן בו הרכב במצב עצירה מוחלט והבלם לחוץ עד לרצפה.
סמל אפור של "H" בעיגול.
נורית החיווי תמשיך להיות מוצגת בלוח המחוונים כאשר המערכת למניעת הידרדרות מפעילה בולמת את Model S באופן פעיל.

כדי לבטל את Vehicle Hold, לחצו על דוושת התאוצה, או לחצו ושחררו את דוושת הבלם.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
גם העברה להילוך סרק מבטלת את Vehicle Hold.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
לאחר בלימה אקטיבית של Model S במשך 10 דקות לערך, Model S יעבור למצב חניה ו-Vehicle Hold ייבוטל. Model S גם תעבור למצב חניה אם גילה שהנהג עזב את כלי הרכב.