Summon

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא מותקנת Summon, או שייתכן שהתכונה לא תפעל בדיוק כמו שמתואר.

Summon מאפשר לכם להחנות ולהוציא מחניה את ה-Model S באופן אוטומטי, כשאתם עומדים מחוץ לרכב. Summon מזיז את ה-Model S קדימה ואחורה, עד ‏12 מטרים לתוך מקום חניה או החוצה ממנו.

כדי להסיע את Model S למרחק ארוך יותר תוך כדי היגוי סביב עצמים, באפשרותכם להשתמש ב-Smart Summon (אם מותקן) ובטלפון הנייד שלכם. Smart Summon מאפשרת לרכב שלכם למצוא אתכם (או שתוכלו לשלוח את הרכב למיקום לפי בחירתכם). ראו Smart Summon.

כדי להסיע את ה-Model S, עליכם להתאים את הטלפון שלכם באמצעות Bluetooth (ראו צימוד טלפון או מכשיר Bluetooth).

Summon מחייבת שה-Model S יוכל לזהות מפתח תקף בקרבת מקום.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
ודאו שכל המצלמות והחיישנים (אם מותקנים) נקיים. מצלמות וחיישנים מלוכלכים, וכן תנאי סביבה כגון גשם וסימוני נתיבים אשר הצבע שלהם דהה, עשויים להשפיע על ביצועי Autopilot.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
Summon נועד ומיועד אך ורק לשימוש במגרש חניה או בשביל גישה לבית פרטי, שם הסביבה המיידית מוכרת וצפויה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
Summon הוא תכונה בשלב בטא. עליכם לפקח ברציפות על הרכב וסביבתו, ולהיות מוכנים בכל רגע לנקוט פעולה מיידית. הנהג אחראי לשימוש בטוח ואחראי ב-Summon כפי שמיועד.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
ביצועי Summon תלויים ביכולת של המצלמות והחיישנים (אם מותקנים) לחשב את מרחק הרכב מעצמים, מאנשים, מחיות ומכלי רכב אחרים.

לפני השימוש ב-Summon

לפני הפעלת Summon, יש להשתמש במסך המגע כדי לאפשר ולהתאים את אופן פעולתו הרצוי. לחצו על פקדים > Autopilot > התאמה אישית של Summon, ולאחר מכן שנו את ההגדרות הבאות לפי העדפותיכם:

 • מרווח פגוש: קבעו את המרחק הרצוי לעצירת Summon מעצם שזוהה (לדוגמה, ייתכן שתרצו ש-Summon יעצור במרחק של מספר סנטימטרים מקיר החניה). שימו לב כי מרחק זה חל רק עבור עצמים ש-Summon מזהה ישירות לפני ה-Model S בעת תנועה קדימה, או ישירות מאחורי ה-Model S בעת תנועה אחורה.
 • מרחק Summon: הגדירו מרחק מרבי שה-Model S יכולה לעבור בעת כניסה למקום חניה או יציאה ממנו.
 • מרווח מהצדדים: בחרו אפשרות להגדרת המרווח הצידי שתרצו להשאיר. מקום צר מאפשר ל-Model S להיכנס למקומות חניה צרים מאוד ולצאת מהם.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  אזהרה
  חניה במקום צר מגבילה את יכולת המצלמות והחיישנים (אם מותקנים) לזהות את מיקום המכשולים, ומגדילה את הסיכון לגרימת נזק ל-Model S ו/או לעצמים סביבו.
 • השתמש ב-HomeLink אוטומטי (אם מותקן): הגדירו לערך מופעל אם תרצו להפעיל את HomeLink כדי לפתוח/לסגור התקן HomeLink מתוכנת (כגון שער או דלת חניה) במהלך תמרון החניה בעת שימוש ב-Summon. אם מצב זה מופעל, ההתקן ייפתח וייסגר באופן אוטומטי כשה-Model S מתחילה או מסיימת תמרון חניה ב-Summon. בתמרון ב-Smart Summon (אם מותקן), ההתקן ייפתח באופן אוטומטי כאשר, בתחילת התמרון, Smart Summon מזהה שה-Model S חונה בתוך חניה סגורה.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  אזהרה
  ודאו תמיד שה-Model S נמצאת לגמרי בתוך החניה או מחוץ לה, לפני ש-HomeLink יסגור את דלת החניה. Summon ו-Smart Summon (אם מותקן) לא יכולים לזהות הורדת דלת שנמצאת מעל הרכב.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  כאשר אפשרות זו מופעלת, התקן HomeLink ייפתח וייסגר באופן אוטומטי בעת שימוש ב-Summon, וכן ייפתח באופן אוטומטי לפי הצורך בעת שימוש ב-Smart Summon (אם מותקן). לצורך הפעלה אוטומטית של HomeLink במצבים אחרים (כגון במהלך נסיעה רגילה), עליכם לשנות את ההגדרות הראשיות של התקן HomeLink באמצעות נגיעה בסמל HomeLink בחלק העליון של מסך המגע (ראו Smart Garage).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ההגדרות הנ"ל, פרט ל-HomeLink, חלות רק עבור Summon ולא עבור Smart Summon (אם מותקן) (ראו לפני השימוש ב-Smart Summon). לא ניתן לשנות את ההגדרות של מרווח מהפגוש, מרחק ומרווח צידי עבור Smart Summon. ובעת שימוש ב-Smart Summon, עליכם ללחוץ ברצף על הלחצן באפליקציה לנייד כדי שה-Model S תמשיך בתנועה. כמו כן, Smart Summon פועל רק באמצעות האפליקציה לנייד—ולא באמצעות השלט.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כל ההגדרות שלכם ישמרו עד שתשנו אותן באופן ידני.

שימוש ב-Summon כדי להחנות את הרכב ולהוציאו מהחניה

יש לבצע את השלבים הבאים כדי להשתמש ב-Summon כדי להחנות את ה-Model S:

 • יישרו את ה-Model S במרחק של עד ‏12 מטרים ממקום החניה, כך שה-Model S תוכל לנוע למקום החניה או ממנו במצב נסיעה לפנים או במצב נסיעה לאחור.
 • ודאו שהשלט של ה-Model S נמצא בקרבת מקום.
 • קשרו את הטלפון שלכם עם ה-Model S באמצעות Bluetooth (ראו צימוד טלפון או מכשיר Bluetooth). לאחר ביצוע הקישור פעם אחת, הטלפון שלכם יתחבר באופן אוטומטי ל-Model S בכל פעם. הטלפון שלכם צריך להיות במרחק של עד שישה מטרים מהרכב כדי ש-Summon יפעל.
 • כאשר אתם מחוץ לכלי רכב, הפעילו את תמרון החניה באמצעות נגיעה ב-Summon באפליקציה לנייד, ולאחר מכן לחצו והחזיקו את הלחצן נסיעה לפנים או נסיעה לאחור .

Summon יעביר את ה-Model S למצב נסיעה לפנים או למצב נסיעה לאחור (בהתאם לכיוון שבחרתם) ויסיע אותו למקום החניה או ממנו. לאחר השלמת תמרון החניה, או אם התגלה מכשול, Summon יעביר את ה-Model S למצב 'חניה'. Summon יעביר את ה-Model S למצב 'חניה' כאשר:

 • Model S זוהה מכשול בנתיב הנסיעה (במרחק קטן מהערך מרווח פגוש שהגדרתם).
 • Summon הזיז את ה-Model S למרחק המרבי של ‏12 מטרים.
 • שחררתם את הלחצן נסיעה לפנים או נסיעה לאחור.
 • לחצתם על לחצן כלשהו כדי להפסיק באופן ידני את Summon.

אם השתמשתם ב-Summon כדי להחנות את ה-Model S, תוכלו להשתמש ב-Summon כדי להחזיר את ה-Model S חזרה למקומה המקורי (בתנאי שה-Model S נשארה במצב 'חנייה'), או עד למרחק המרבי מרחק Summon שהגדרתם (לפי הקטן מביניהם). הגדירו את הכיוון ההפוך באפליקציה לנייד, ו-Summon יניע את ה-Model S לאורך הנתיב המקורי, בתנאי שלא נוספו מכשולים כלשהם. אם מזוהה מכשול, Model S ינסה להימנע מהמכשול תוך שהוא נשאר קרוב מאוד לנתיב המקורי (Summon לא יפעיל היגוי לעקיפת מכשולים).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כדי להשתמש במצב Summon להזזת Model Sמספר פעמים באותו כיוון (מבלי לחרוג מהמרחק המרבי של ‏12 מטרים, בטלו את מצב Summon ולאחר מכן הפעילו שוב את תמרון החנייה באותו הכיוון.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם כי Summon יכול להניע את ה-Model S הצידה למרחק קצר כדי להימנע ממכשול, הוא לא ינסה להפעיל היגוי כדי לעקוף מכשול ולהחזיר את ה-Model S לנתיב הנסיעה המקורי. רק Smart Summon (אם מותקן) יכול להפעיל היגוי כדי לאפשר ל-Model S לעקוף מכשולים.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Summon מחייבת שה-Model S יוכל לזהות מפתח תקף בקרבת מקום.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
Model S לא יכולה לזהות מכשולים מתחת לגובה הפגוש, מכשולים צרים מאוד, או מכשולים שתלויים מהתקרה (כגון אופניים). כמו כן, נסיבות בלתי צפויות עלולות לפגום ביכולת של Summon לנוע למקום חניה או ממנו, וכתוצאה מכך לפעמים Summon עלול שלא להזיז את ה-Model S כראוי. לכן עליכם לעקוב ברציפות אחר תנועת הרכב וסביבתו, ולהיות מוכנים לעצור את ה-Model S בכל עת.

עצירת Summon או ביטולו

עצרו את ה-Model S בכל עת כאשר Summon פעיל, באמצעות האפליקציה לנייד או באמצעות לחיצה על הלחצן בשלט. כמו כן, Summon יבוטל כאשר:

 • ידית הדלת מופעלת או דלת נפתחת.
 • אתם מקיימים אינטראקציה באמצעות ההגה, דוושת הבלם, דוושת התאוצה או העברת הילוכים.
 • Model S מזהה מכשול.
 • Summon הזיז את ה-Model S למרחק המרבי של ‏12 מטרים.
 • הטלפון שלכם עבר למצב שינה או שאבד הקשר שלו עם ה-Model S.

מגבלות

Summon עשוי שלא לפעול כצפוי במצבים כגון אלה:

 • נתיב הנסיעה משופע. Summon נועד לפעול בכביש שטוח בלבד (עד שיפוע של 10%).
 • זוהתה שפת בטון. Summon לא יניע את ה-Model S מעבר לשפה שהיא גבוהה מ-‏2.5 ס"מ.
 • חיישן אחד או יותר (אם מותקנים) או מצלמות ניזוקו, מלוכלכים או מוסתרים (כגון בבוץ, קרח או שלג, או כיסוי קדמי לרכב, צבע עבה מדי או מוצרים דביקים כגון עטיפה, מדבקות, ציפוי גומי וכו').
 • תנאי מזג האוויר (גשם כבד, שלג, ערפל או טמפרטורות קיצוניות של חום או קור) מפריעים לפעולת החיישנים.
 • החיישנים (אם מותקנים) מושפעים מציוד אלקטרוני אחר, או מהתקנים שמפיקים גלים על-קוליים.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Summon יושבת אם ה-Model S נמצאת במצב 'נהג מחנה' (ראו מצב 'נהג מחנה').
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
הרשימה למעלה אינה רשימה כוללת של כל המצבים שעלולים להפריע לפעולה תקינה של Summon. באחריות הנהג להיות בשליטה על ה-Model S בכל עת. שימו לב תמיד כאשר Summon מזיז את ה-Model S והיו מוכנים בכל רגע לנקוט פעולה מיידית. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לנזק רב לרכוש, לפציעה או למוות.