Bluetooth

Zgodność z Bluetooth®

Symbol Bluetooth
W Model S może być używanych wiele urządzeń Bluetooth, jeśli są sparowane i w zasięgu umożliwiającym komunikację. Na przykład można sparować telefon obsługujący komunikację Bluetooth, aby móc z niego korzystać bez używania rąk. Oprócz telefonów z Model S można sparować inne urządzenia Bluetooth. Na przykład sparować iPoda Touch, iPada, tablet z systemem Android itp., z których można odtwarzać muzykę.

Aby umożliwić komunikację telefonu lub innego urządzenia Bluetooth z pojazdem Model S, należy przeprowadzić parowanie. Parowanie umożliwia pojazdowi Model S komunikację z urządzeniami obsługującymi Bluetooth. Maksymalnie można sparować dziesięć telefonów Bluetooth. Jeśli nie określono konkretnego telefonu jako Urządzenia priorytetowego lub jeśli telefon określony jako Urządzenie priorytetowe nie znajduje się w zasięgu, Model S zawsze łączy się z ostatnim używanym telefonem (pod warunkiem, że znajduje się w zasięgu). Aby połączyć się z innym telefonem, patrz Łączenie ze sparowanym urządzeniem.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Wiele telefonów wyłącza obsługę Bluetooth, gdy akumulator zaczyna się rozładowywać.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Chociaż Bluetooth zazwyczaj obsługuje komunikację bezprzewodową na odległość do około dziewięciu metrów, zasięg może się różnić w zależności od używanego telefonu lub urządzenia.

Parowanie urządzenia Bluetooth

Sparowanie umożliwia użycie telefonu z obsługą Bluetooth do wykonywania i odbierania połączeń w trybie głośnomówiącym, zapewnia dostęp do listy kontaktów i listy ostatnich połączeń itp. Pozwala również na odtwarzanie plików multimedialnych, które są zapisane w telefonie. Pojazd Model S może połączyć się ze sparowanym telefonem, gdy tylko znajduje się on w zasięgu.

Aby sparować telefon, wsiądź do pojazdu Model S i wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy ekran dotykowy i telefon są włączone.
 2. Włącz obsługę Bluetooth w telefonie i sprawdź, czy jest on w trybie wykrywalnym.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  W przypadku niektórych telefonów wykonanie pozostałej części tej procedury wymaga przejścia do ustawień Bluetooth.
 3. Dotknij ikony Bluetooth na górze ekranu dotykowego.
 4. Na ekranie dotykowym wybierz Dodaj nowe urządz. > Zacznij szukać. Na ekranie ustawień Bluetooth pojawi się lista wszystkich dostępnych urządzeń Bluetooth, które znajdują się w zasięgu roboczym.
 5. Wybierz telefon (lub urządzenie) do sparowania. Podczas parowania telefonu na ekranie ustawień Bluetooth pojawi się losowo wygenerowana liczba. Liczba zostanie wyświetlona również na telefonie.
 6. Sprawdź, czy liczba wyświetlana na telefonie jest zgodna z liczbą na ekranie ustawień Bluetooth. Następnie w telefonie potwierdź chęć przeprowadzenia parowania.
 7. Po wyświetleniu monitu w telefonie określ, czy chcesz zezwolić Model S na dostęp do swoich danych osobowych, takich jak kalendarz, kontakty i pliki multimedialne (patrz Import kontaktów i ostatnich połączeń).

Po sparowaniu Model S połączy się automatycznie, a na ekranie ustawień Bluetooth obok nazwy urządzenia wyświetlany jest symbol Bluetooth, co oznacza, że połączenie jest aktywne.

W dowolnym momencie można wyświetlić ekran ustawień Bluetooth i zmienić ustawienia skojarzone z podłączonym urządzeniem. Przykładowo można wyznaczyć jeden z połączonych telefonów jako urządzenie priorytetowe. Jest to przydatne w sytuacji, gdy do pojazdu Model S są podłączone dwa telefony, które często są w nim używane jednocześnie. Model S automatycznie próbuje najpierw połączyć się z urządzeniem priorytetowym. Jeśli urządzenie priorytetowe nie jest określone lub znajduje się poza zasięgiem, Model S łączy się z ostatnio używanym telefonem (jeśli dotyczy).

W przypadku pojazdów wyprodukowanych w przybliżeniu przed kwietniem 2016 roku. Jeżeli parowanie przez Bluetooth trwa nietypowo długo, zresetuj funkcję Bluetooth, dotykając kolejno opcji Sterowanie > Serwis > Zresetuj Bluetooth. Być może trzeba będzie odczekać kilka minut. Po zresetowaniu spróbuj sparować ponownie z pojazdem Model S. Zresetowanie funkcji Bluetooth może spowodować wymazanie z pamięci Model S wcześniej sparowanych urządzeń.

Import kontaktów i ostatnich połączeń

Po sparowaniu telefonu użyj ekranu ustawień Bluetooth, aby określić, czy chcesz zezwolić na dostęp do kontaktów, ostatnich połączeń i wiadomości tekstowych w telefonie. Jeśli zezwolisz na dostęp, możesz używać aplikacji telefonu do wykonywania połączeń i wysyłania wiadomości do osób z listy kontaktów i listy ostatnich połączeń (patrz Telefon, kalendarz oraz konferencje online). W celu zaimportowania kontaktów może być potrzebne zezwolenie na synchronizację. Można to zrobić poprzez ustawienia telefonu lub za pośrednictwem wyświetlonego przez telefon okna z monitem. Sposób postępowania zależy od typu używanego telefonu. Szczegóły można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z telefonem.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W dowolnym momencie możesz włączyć lub wyłączyć dostęp do swoich kontaktów i ostatnich połączeń, dotykając ikony Bluetooth na ekranie dotykowym, wybierając telefon, a następnie zmieniając powiązane ustawienia dostępu.

Usuwanie sparowania urządzenia Bluetooth

Aby rozłączyć telefon lub urządzenie Bluetooth, zachowując możliwość ponownego używania później, wystarczy wybrać opcję Rozłącz na ekranie ustawień Bluetooth. Jeśli nie chcesz już używać urządzenia w powiązaniu z Model S, dotknij opcji Zapomnij to urządzenie. Gdy zapomnisz urządzenie, musisz je ponownie sparować, aby móc znowu z niego korzystać w powiązaniu z Model S (patrz Parowanie urządzenia Bluetooth).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Telefon automatycznie rozłącza się, gdy wysiadasz z Model S.

Łączenie ze sparowanym urządzeniem

Model S automatycznie łączy się z telefonem wyznaczonym na ekranie ustawień Bluetooth jako urządzenie priorytetowe. Jeśli żaden telefon nie jest wyznaczony jako urządzenie priorytetowe, pojazd Model S łączy się najpierw z telefonem podłączonym jako ostatni, o ile znajduje się on w zasięgu i ma aktywną obsługę Bluetooth. Jeżeli ostatni telefon jest poza zasięgiem, pojazd próbuje połączyć się z następnym w kolejności sparowanym telefonem.

Aby połączyć się z innym telefonem, dotknij ikony Bluetooth na górze ekranu dotykowego. Na ekranie ustawień Bluetooth wyświetlona zostanie lista sparowanych telefonów. Wybierz telefon, z którym ma zostać nawiązane połączenie, a następnie naciśnij Połącz. Jeśli wybranego telefonu nie ma na liście, należy go sparować. Patrz Parowanie urządzenia Bluetooth.

Po nawiązaniu połączenia na ekranie ustawień Bluetooth obok nazwy telefonu wyświetlany jest symbol Bluetooth, który wskazuje, że Model S jest połączony z telefonem.