Informacje dotyczące akumulatora wysokiego napięcia

Model S jest wyposażony w jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań akumulatora, jakie istnieją na świecie. Najważniejsza zasada, która pozwala utrzymywać akumulator wysokiego napięcia w dobrym stanie, to PODŁĄCZANIE POJAZDU DO ZASILANIA, gdy nie jest używany. Jest to szczególnie ważne, jeśli użytkownik pojazdu Model S przez kilka tygodni nie planuje się nim poruszać.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Nieużywany pojazd, który nie jest podłączony do zasilania, od czasu do czasu wykorzystuje energię akumulatora wysokiego napięcia do przeprowadzenia testów systemu i doładowania niskie napięcie.

Odwlekanie ładowania do momentu, aż poziom energii akumulatora stanie się niski, nie niesie z sobą żadnych korzyści. Przeciwnie, akumulator osiąga najwyższą sprawność, gdy jest regularnie ładowany.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Rozładowanie akumulatora do 0% może spowodować uszkodzenie lub konieczność wymiany innych podzespołów (na przykład akumulatora niskie napięcie). Jeżeli do tego dojdzie, koszty napraw i/lub transportu ponosi użytkownik. Zasady świadczenia usług pomocy drogowej ani gwarancja nie obejmują kosztów wynikających z rozładowania akumulatora.

Po wielu cyklach ładowania z użyciem szybkich ładowarek DC, takich jak Supercharger, szczytowa szybkość ładowania akumulatora może się nieznacznie zmniejszyć. Szybkość ładowania akumulatora jest także zmniejszana, gdy jest on bardzo zimny, gdy jest niemal pełny oraz gdy z powodu wieku i eksploatacji jego parametry ulegną zmianie. Ma to na celu zapewnienie maksymalnego zasięgu jazdy oraz bezpieczeństwa użytkowania akumulatora. Zmiany parametrów akumulatora wynikają z zachodzących w nim procesów fizycznych i z czasem mogą spowodować, że cykl ładowania z użyciem ładowarki Supercharger będzie trwać o kilka minut dłużej. Możesz skrócić czas ładowania do minimum za pomocą funkcji planowania trasy (zależnie od dostępności na rynku użytkownika), która rozgrzewa akumulator podczas prowadzenia do ładowarki Supercharger. Patrz Planowanie trasy, aby uzyskać więcej informacji.

Konserwacja akumulatora

Nie wolno dopuścić do całkowitego rozładowania się akumulatora.

Akumulator rozładowuje się, choć bardzo powoli, także gdy pojazd Model S nie jest używany, ponieważ pokładowe urządzenia elektroniczne wymagają zasilania. Tempo rozładowywania się akumulatora może wynosić około 1% dziennie, choć rzeczywista wartość zależy od warunków zewnętrznych (wpływ ma na przykład niska temperatura), konfiguracji pojazdu oraz ustawień wybranych na ekranie dotykowym. W pewnych sytuacjach może być konieczne pozostawienie pojazdu Model S na dłuższy czas bez podłączania go do zasilania (na przykład w przypadku podróży, na parkingu lotniska). Należy w takich sytuacjach pamiętać, że akumulator może tracić 1% energii dziennie, i na wstępie zadbać o odpowiedni poziom naładowania. Przykładowo w ciągu dwóch tygodni (czyli 14 dni) akumulator może rozładować się o około 14%.

Całkowite rozładowanie akumulatora (do poziomu 0%) może spowodować uszkodzenie podzespołów pojazdu. Aby się przed tym uchronić, pojazd Model S przechodzi na tryb energooszczędny, gdy wyświetlany poziom naładowania spada do około 0%. W tym trybie akumulator wysokiego napięcia przestaje zasilać pokładowe urządzenia elektroniczne oraz doładowywać akumulator pomocniczy niskie napięcie. Gdy pojazd Model S przełączy się na tryb energooszczędny, natychmiast rozpocznij ładowanie pojazdu niskie napięcie, aby uniknąć konieczności rozruchu z użyciem zasilania zewnętrznego i wymiany akumulatora.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli pojazd Model S nie reaguje na sygnały i nie można odblokować drzwi oraz otworzyć lub naładować pojazdu, mogło dojść do rozładowania akumulatora niskie napięcie. W takiej sytuacji należy spróbować doładować akumulator pojazdu niskie napięcie przy użyciu zasilania zewnętrznego (patrz Zasilanie zewnętrzne). Jeśli pojazd wciąż nie reaguje, umów się na wizytę serwisową za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Wartości graniczne temperatury

W celu zachowania lepszych parametrów w długim okresie czasu nie należy na dłużej niż 24 godziny wystawiać pojazdu Model S na działanie temperatur otoczenia powyżej 60°C ani poniżej -30°C.

Funkcja oszczędzania energii

Model S ma funkcję oszczędzania energii, która zmniejsza ilość energii zużywanej przez ekrany, gdy pojazd Model S nie jest w użyciu. W nowszych pojazdach funkcja ta jest zautomatyzowana i zapewnia optymalny poziom oszczędzania energii. W starszych pojazdach dostępna jest jednak opcja Sterowanie > Wyświetlacz > Oszczędzanie energii, która pozwala zadecydować, jak dużo energii mogą zużywać ekrany pojazdu. Więcej informacji o maksymalizacji zasięgu jazdy i oszczędzaniu energii można znaleźć w punkcie Uzyskanie maksymalnego zasięgu jazdy.

Pojazd po zalaniu

Jak w przypadku każdego innego pojazdu, jeśli Twój pojazd Tesla został zalany, narażony ekstremalne zjawiska pogodowe lub z innej przyczyny został zanurzony w wodzie (zwłaszcza słonej), traktuj go tak, jakby doszło do wypadku, i skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w celu uzyskania wsparcia. Nie próbuj prowadzić pojazdu do momentu zakończenia kontroli przez centrum serwisowe firmy Tesla; możesz go odstawić lub odholować od wszelkich budynków.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Uszkodzenia spowodowane przez wodę nie są objęte gwarancją.

Ostrzeżenia i przestrogi dotyczące akumulatora

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Serwisowanie systemu wysokiego napięcia należy powierzać wyłącznie mechanikom, którzy odbyli odpowiednie szkolenia. Nie wolno pod żadnym pozorem manipulować przy akumulatorze ani próbować go otwierać. Nie wolno demontować, usuwać ani wymieniać żadnych podzespołów tego układu, przewodów ani złączy. Przewody wysokiego napięcia zazwyczaj mają kolor pomarańczowy, który ułatwia ich rozpoznanie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Jeżeli poziom energii akumulatora spadnie do 0%, pojazd musi zostać podłączony do ładowania. Długotrwałe pozostawienie pojazdu Model S bez podłączenia go do źródła energii może sprawić, że nie będzie się go dało naładować ani używać bez przeprowadzenia rozruchu z użyciem zasilania zewnętrznego lub zamontowania nowego akumulatora niskie napięcie. Długotrwałe pozostawienie pojazdu Model S bez podłączenia do ładowania może także doprowadzić do trwałego uszkodzenia akumulatora. Jeśli nie można naładować pojazdu Model S po próbie doładowania akumulatora niskie napięcie z użyciem przewodów rozruchowych, umów się na wizytę serwisową.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Akumulator nie wymaga czynności obsługowych przeprowadzanych przez użytkownika. Nie wolno zdejmować korka wlewu płynu chłodzącego ani dolewać płynu. Jeśli na desce rozdzielczej pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie płynu, umów się na wizytę serwisową przy użyciu aplikacji mobilnej.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie wolno wykorzystywać akumulatora w charakterze stacjonarnego źródła zasilania. Takie postępowanie powoduje unieważnienie gwarancji.