Asystent unikania kolizji

W pojazdach Model S wyposażonych w elementy składowe systemu Autopilota (patrz Kamery), dostępne są następujące funkcje pomagające uniknąć kolizji i podnoszące bezpieczeństwo wszystkich osób podróżujących pojazdem:

Wymienione funkcje pomagające uniknąć kolizji mają za zadanie podnieść bezpieczeństwo wszystkich osób podróżujących pojazdem:

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Upewnij się, że wszystkie kamery i czujniki (zależnie od wyposażenia) są czyste. Zabrudzone kamery i czujniki, a także warunki środowiskowe, takie jak deszcz czy wyblakłe oznaczenia pasów drogowych, mogą negatywnie wpływać na działanie funkcji.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Zadaniem układu ostrzegania przed kolizją z przodu jest tylko dostarczanie wskazówek; nie zwalnia ona z konieczności zachowania uwagi podczas prowadzenia i nie zastępuje rozsądnej oceny sytuacji. Podczas jazdy kierowca powinien obserwować drogę i nie zakładać, że układ ostrzegania przed przednią kolizją ostrzeże go przed groźbą zderzenia. Istnieje szereg czynników mogących pogarszać sprawność działania układu ostrzegania przed kolizją z przodu i powodować, że będzie on generować niepotrzebne, nieprawidłowe lub niedokładne ostrzeżenia. Zakładanie, że układ ostrzegania przed kolizją z przodu ostrzeże przed możliwością zderzenia, może być przyczyną poważnych obrażeń lub śmierci.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Układ automatycznego hamowania awaryjnego nie może zapobiec wszystkim zderzeniom. W pewnych sytuacjach może próbować ograniczyć prędkość jazdy, aby zmniejszyć siłę zderzenia. Zakładanie, że układ automatycznego hamowania awaryjnego zapewni uniknięcie zderzenia, może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Zadaniem funkcji przyspieszania z uwzględnieniem przeszkód nie jest zapobieganie zderzeniom. W pewnych sytuacjach może ona minimalizować skutki zderzenia. Poleganie na funkcji przyspieszania z uwzględnieniem przeszkód w zakresie unikania zderzenia może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

Układ ostrzegania przed kolizją z przodu

Model S Monitoruje obszar przed pojazdem pod kątem obecności obiektów, takich jak pojazd, motocykl, rower lub pieszy. Jeśli kolizja zostanie uznana za prawdopodobną, o ile użytkownik nie podejmie natychmiastowej interwencji, układ ostrzegania przed kolizją z przodu włącza sygnał dźwiękowy, a obraz pojazdu z przodu na desce rozdzielczej jest podświetlany na czerwono. W przypadku pojawienia się komunikatu NATYCHMIAST WYKONAJ ODPOWIEDNI MANEWR! natychmiast zareaguj!

Zrzut ekranu pokazujący zaznaczony na czerwono samochód wykryty przed pojazdem

Anulowanie ostrzeżeń wizualnych, dźwiękowych i dotykowych następuje automatycznie, gdy ryzyko zderzenia zmniejszy się (np. nastąpi spowolnienie lub zatrzymanie pojazdu Model S albo obiekt znajdujący się przed pojazdem opuści jego tor jazdy).

Jeżeli systemy pojazdu Model S ocenią zderzenie jako nieuchronne, a kierowca nie podejmie natychmiastowej interwencji w reakcji na ostrzeżenie układu ostrzegania przed przednią kolizją, układ automatycznego hamowania awaryjnego może automatycznie włączyć hamulce (patrz Układ automatycznego hamowania awaryjnego).

Układ ostrzegania przed kolizją z przodu jest domyślnie włączony. Aby wyłączyć lub zmienić ustawienia czułości działania, wybierz Sterowanie > Autopilot > Układ ostrzegania przed kolizją z przodu. Domyślnym ustawieniem poziomu ostrzeżeń jest Średnio, jednak ostrzeżenia można też wyłączyć (Wył.) lub nakazać funkcji ostrzeganie z opóźnieniem (Późno) lub wczesne ostrzeganie (Wcześnie).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Układ ostrzegania przed przednią kolizją automatycznie resetuje się do poziomu Średni na początku każdej jazdy, jeśli ta funkcja jest ręcznie przełączona do stanu Wył.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Kamera (lub kamery) i czujniki (zależnie od wyposażenia) współpracujące z układem ostrzegania przed kolizją z przodu są w stanie obserwować zakładany tor jazdy przed pojazdem na odcinku o długości około 160 metrów. Niekorzystne warunki drogowe lub pogodowe mogą zmniejszyć obszar monitorowany przez układ ostrzegania przed kolizją z przodu. Podczas jazdy należy zachować ostrożność.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Zadaniem układu ostrzegania przed kolizją z przodu jest tylko dostarczanie ostrzeżeń wizualnych i dźwiękowych. Nie podejmuje ona prób hamowania ani zmniejszenia prędkości pojazdu Model S. W przypadku zauważenia lub usłyszenia ostrzeżenia kierowca ma obowiązek natychmiast podjąć odpowiednie działania.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Układ ostrzegania przed kolizją z przodu może ostrzegać przed zderzeniem w sytuacjach, w których w rzeczywistości nie ma zagrożenia. Kierowca powinien zachować czujność i obserwować drogę przed pojazdem Model S, by móc zawsze przewidzieć, kiedy będzie potrzebna jego interwencja.

Układ ostrzegania przed przednią kolizją działa tylko w zakresie prędkości od około 5 km/h do 200 km/h.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Układ ostrzegania przed kolizją z przodu nie wygeneruje ostrzeżenia, jeżeli kierowca zdążył wcześniej rozpocząć hamowanie.

Układ automatycznego hamowania awaryjnego

Model S ma za zadanie określać odległość od wykrytych obiektów. Jeżeli systemy pojazdu uznają, że zderzenie jest nieuniknione, zadaniem układu automatycznego hamowania awaryjnego jest uruchomienie hamulców w celu zmniejszenia prędkości jazdy, a tym samym zmniejszenia siły uderzenia. Skuteczność redukowania prędkości zależy od wielu czynników, między innymi od prędkości jazdy i warunków środowiskowych.

Po uruchomieniu hamulców przez układ automatycznego hamowania awaryjnego na desce rozdzielczej pojawia się ostrzeżenie i jest emitowany sygnał dźwiękowy. Pedał hamulca może poruszyć się gwałtownie w dół. Pojazd włącza światła stop, aby ostrzec innych użytkowników drogi, że zmniejsza prędkość.

Zielona litera A w kółku
Hamowanie awaryjne w toku

Układ automatycznego hamowania awaryjnego działa tylko w zakresie prędkości od około 5 km/h i 200 km/h.

Układ automatycznego hamowania awaryjnego nie spowalnia ani nie zatrzymuje pojazdu z użyciem hamulców w następujących sytuacjach:

 • Kierowca gwałtownie skręca kierownica.
 • Kierowca naciska i zwalnia pedał hamulca w czasie, gdy hamulce są włączone przez układ automatycznego hamowania awaryjnego.
 • Kierowca gwałtownie przyspiesza, gdy układ automatycznego hamowania awaryjnego włącza hamulce.
 • Czujniki pojazdu przestają wykrywać z przodu inny pojazd, motocykl, rower lub pieszego.

Układ automatycznego hamowania awaryjnego jest zawsze włączany po uruchomieniu pojazdu Model S. Aby wyłączyć tę funkcję na czas trwającej podróży, wybierz Sterowanie > Autopilot > Układ automatycznego hamowania awaryjnego.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Celem układu automatycznego hamowania awaryjnego jest zmniejszanie siły zderzeń czołowych lub kolizji podczas cofania, gdy funkcje pojazdu są ograniczone.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Wyłączanie układu automatycznego hamowania awaryjnego jest zdecydowanie odradzane. Po wyłączeniu tej funkcji pojazd Model S nie będzie automatycznie hamować w sytuacji zagrożenia zderzeniem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Układ automatycznego hamowania awaryjnego ma za zadanie ograniczyć siłę uderzenia. Nie jest przeznaczona do unikania zderzeń.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Istnieje szereg czynników, które mogą wpływać na działanie układu automatycznego hamowania awaryjnego i spowodować, że nie włączy on hamulców albo włączy je w nieodpowiedni sposób lub w nieodpowiednim czasie. Może do tego dojść na przykład w przypadku wykrycia na drodze śmieci lub pojazdu, który tylko częściowo znajduje się na tym samym torze jazdy. Kierowca ma zawsze obowiązek prowadzić bezpiecznie i zachować panowanie nad pojazdem. Nie wolno zakładać, że układ automatycznego hamowania awaryjnego pozwoli uniknąć kolizji lub zmniejszyć jej siłę.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Układ automatycznego hamowania awaryjnego nie zastępuje utrzymywania bezpiecznego odstępu za poprzedzającym pojazdem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Gdy systemy pojazdu hamują automatycznie, pedał hamulca porusza się gwałtownie w dół. Pedał hamulca musi więc zawsze mieć możliwość swobodnego poruszania się. Po stronie kierowcy znajduje się dywanik podłogowy, który musi być zawsze odpowiednio zamocowany. Ponadto nie należy go przykrywać ani niczego pod niego podkładać (dotyczy to także użycia dodatkowych dywaników). Niezastosowanie się do tych poleceń może uniemożliwić swobodny ruch pedału hamulca.

Przyspieszanie z uwzględnieniem przeszkód

Zadaniem funkcji przyspieszania z uwzględnieniem przeszkód jest zmniejszenie siły zderzenia poprzez ograniczenie momentu obrotowego silnika, a w pewnych przypadkach także włączenie hamulców, jeżeli czujniki pojazdu Model S wykryją przeszkodę na jego torze jazdy. W przypadku automatycznego włączenia hamulców na desce rozdzielczej pojawia się ostrzeżenie i jest emitowany sygnał dźwiękowy. Przykładem może być pojazd Model S stojący przed bramą garażu z włączonym biegiem do jazdy do przodu, którego kierowca gwałtownie naciska pedał przyspieszenia. Pojazd Model S przyspieszy i uderzy w bramę, ale dzięki zmniejszeniu momentu obrotowego skutki tego uderzenia mogą być mniej poważne.

Funkcja przyspieszania z uwzględnieniem przeszkód działa pod warunkiem, że są jednocześnie spełnione wszystkie poniższe warunki:

 • Włączony jest bieg do jazdy do przodu lub do tyłu.
 • Model S stoi lub jedzie z prędkością poniżej 16 km/h.
 • Model S wykrywa przeszkodę na swoim torze jazdy;

Aby wyłączyć funkcję przyspieszania z uwzględnieniem przeszkód, wybierz Sterowanie > Autopilot > Przyspieszanie z uwzględnieniem przeszkód.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja przyspieszania z uwzględnieniem przeszkód ma za zadanie ograniczyć siłę uderzenia. Nie jest przeznaczona do unikania zderzeń.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
W pewnych sytuacjach funkcja przyspieszania z uwzględnieniem przeszkód może nie zmniejszyć momentu obrotowego. Istnieje szereg czynników mogących ograniczyć, opóźnić lub uniemożliwić działanie funkcji przyspieszania z uwzględnieniem przeszkód: to na przykład warunki zewnętrzne, odległość od przeszkody oraz działania kierowcy.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja przyspieszania z uwzględnieniem przeszkód może nie zmniejszyć momentu obrotowego, gdy pojazd wykonuje ciasny skręt, na przykład na parkingu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy zakładać, że funkcja przyspieszania z uwzględnieniem przeszkód będzie sterować przyspieszeniem ani że pozwoli uniknąć kolizji lub ograniczyć jej siłę. Nie należy sprawdzać działania funkcji przyspieszania z uwzględnieniem przeszkód. Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować poważne uszkodzenia mienia, obrażenia ciała lub śmierć.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Istnieje szereg czynników, które mogą wpłynąć na działanie funkcji przyspieszania z uwzględnieniem przeszkód i spowodować, że nieodpowiednio lub w złym momencie zmniejszy ona moment obrotowy silnika i/lub niepotrzebnie włączy hamulce. Kierowca ma zawsze obowiązek prowadzić bezpiecznie i zachować panowanie nad pojazdem Model S.

Ograniczenia i brak dokładności

Funkcje pomagające uniknąć kolizji nie są zdolne do wykrycia wszystkich obiektów, pojazdów, rowerów lub pieszych. W związku z tym, szczególnie w okolicznościach podanych poniżej, mogą one generować niepotrzebne, niedokładne, nieprawdziwe lub nietrafne ostrzeżenia:

 • Droga ma ostre zakręty;
 • Widoczność jest słaba (z powodu ulewnego deszczu, śnieżycy, mgły itp.);
 • Jasne światło (na przykład reflektory nadjeżdżającego samochodu lub bezpośrednie promienie słoneczne) oślepia kamery;
 • Kamera lub czujnik są zasłonięte (brudne, zakryte, zaparowane, zakryte naklejką itp.).
 • Któryś z czujników (jeśli pojazd jest w nie wyposażony) jest uszkodzony, zabrudzony lub zasłonięty (np. przez błoto, lód, śnieg, osłonę maski, nadmiar lakieru, folie, naklejki, powłoki gumowe itp.);
 • Działanie czujnika zakłócają warunki pogodowe (ulewny deszcz, śnieżyca, mgła, skrajnie wysokie lub niskie temperatury);
 • Działanie czujników (zależnie od wyposażenia) jest zakłócone przez inne podzespoły elektryczne lub urządzenia wytwarzające ultradźwięki;
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich sytuacji, w których działanie funkcji asystenta unikania kolizji może być zakłócone. Funkcje te mogą nie zadziałać w przewidziany sposób z wielu innych powodów. Kierowca jest zobowiązany unikać kolizji poprzez zachowanie należytej uwagi i jak najszybsze podejmowanie interwencji.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
W przypadku wystąpienia usterki funkcji asystenta unikania kolizji pojazd Model S wyświetli odpowiednie ostrzeżenie. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Tesla.