Autostyrning

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har ditt fordon eventuellt inte autostyrning, eller funktionen kanske inte fungerar exakt enligt beskrivningen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Autostyrning är en BETA-funktion.

Autostyrning bygger på Trafikmedveten farthållare (se Trafikmedveten farthållare), en intelligent funktion som håller Model S i sitt körfält när fordonet körs med en inställd hastighet. Autostyrning gör också att du kan använda körriktningsvisare för att köra Model S in i en angränsande fil (se Automatiskt filbyte). Autostyrning detekterar körfältsmarkeringar och förekomst av fordon och objekt för att styraModel S.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Kontrollera att alla kameror och sensorer (i förekommande fall) är rena. Smutsiga kameror och sensorer, samt miljöförhållanden såsom regn och bleka körfältsmarkeringar, påverkar prestandan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Autostyrning är en hand-på-funktion. Du måste alltid hålla händerna på ratt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Autostyrning är avsedd för användning på motorvägar av en fullständigt uppmärksam förare. Håll i ratt och var uppmärksam på vägförhållanden och omgivande trafik när autostyrning används. Använd inte autostyrning på byggarbetsplatser eller i områden där cyklister eller fotgängare kan finnas. Förlita dig aldrig på att autostyrning ska ange körriktningen. Var alltid beredd på att vidta omedelbara åtgärder. Underlåtenhet att följa de här anvisningarna kan orsaka skador, allvarliga personskador eller dödsfall.

Så här fungerar autostyrning

Innan du kan starta autostyrningen måste du aktivera den genom att trycka på Reglage > Autopilot > Autopilotfunktioner > Autostyrning (beta).

Ikon med en grå ratt.
I syfte att visa att autostyrning är tillgängligt (men inte aktivt styr Model S) visar instrumentpanelen en grå autostyrningsikon.

Starta autostyrning genom att dra Autopilot-spaken mot dig två gånger i snabb följd.

Bild på Autopilot-spaken med en pil som pekar mot föraren.
ikon med blå ratt
På instrumentpanelen visas autostyrningsikonen i blått för att visa att autostyrningen nu aktivt styrningen Model S. När autostyrning kan upptäcka filmarkeringar visas även filen i blått.

Autostyrningen visar ett kort meddelande på instrumentpanelen för att påminna dig om att hålla ögonen på vägen och att vara beredd att när som helst ta över.

Den hastighet vid vilken du kan initiera autostyrning kan variera beroende på olika förhållanden och om ett fordon har upptäckts framför dig eller inte. När inget fordon har upptäckts framför dig måste du köra lägst 18 mph (30 km/h). Om vissa fordons- och omgivningsförhållanden är uppfyllda kan du i vissa fall eventuellt starta den vid lägre hastigheter. När ett fordon har upptäcks framför dig kan du starta autostyrningen oavsett hastighet, även vid stillastående, förutsatt att Model S är minst 5 fot (150 cm) bakom det upptäckta fordonet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När autostyrning är aktiverat, aktiveras Automatiskt helljus automatiskt och den maximala körhastigheten är 85 mph (140 km/h).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Förlita dig aldrig på autopilotfunktioner för att avgöra närvaron av utryckningsfordon. Model S kanske inte upptäcker belysning från utryckningsfordon. Håll ögonen på körbanan och var alltid beredd på att vidta omedelbara åtgärder.

I situationer där autostyrning tillfälligt är otillgänglig försvinner ikonen för autostyrning. Till exempel om din körhastighet inte är inom den hastighet som krävs för att autostyrning ska fungera. Autostyrningen kan också vara otillgänglig om den inte tar emot tillräcklig information från kameran/kamerorna.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
I förhållanden med lite ljus (skymning eller mörker) avbryts Autostyrning eller är inte tillgängligt, om strålkastarna ställts in på Av För bäst resultat ställer du in strålkastarna på Auto

Om den inte kan upptäcka filmarkeringar kan autostyrningen bestämma körfältet baserat på det framförvarande fordonet.

I de flesta fall försöker autostyrningen centrera Model S på vägbanan. Men det kan finnas situationer då autostyrningen kan styra Model S i en bana som är förskjuten från körfältets mitt (till exempel om skyddsräcken upptäcks).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Autostyrningen är inte konstruerad för, och kommer inte, att styra Model S runt föremål som delvis är i körfältet och i vissa fall kanske inte stannar för föremål som helt blockerar körfältet. Ha alltid uppsikt över vägen och var beredd på att vidta åtgärder omedelbart. Det är förarens ansvar att hela tiden behålla kontrollen över Model S .

Begränsad hastighet

På en motorväg reflekterar körhastigheten hastighetsgränsen med hänsyn till eventuell förskjutning som du har specificerat med hjälp av Hastighetsassistans. Om du väljer att använda autostyrning på vägar i bostadsområden, vägar utan mittdelare eller vägar där tillträdet inte begränsas kan autostyrningen begränsa högsta tillåtna körhastighet och instrumentpanelen visar ett meddelande om att hastigheten är begränsad. Den begränsade hastigheten blir vägens hastighetsgräns plus 5 mph (10 km/h).

I situationer där det inte går att identifiera någon hastighetsbegränsning och autostyrningen är aktiv saktar autostyrningen ner fordonet och begränsar hastigheten till 45 mph (70 km/h). Även om du kan accelerera manuellt för att överskrida hastighetsbegränsningen kanske Model S inte bromsar in när hinder upptäcks. Autostyrningen saktar ned till hastighetsbegränsningen när du släpper accelerationspedalen. När du lämnar vägen eller avaktiverar autostyrning genom att använda ratt kan du öka den inställda hastigheten om så önskas.

Parkera Ratt

Autostyrningen bedömer hur den bäst kan styra Model S. När autostyrning är påslagen kräver den att du håller i ratt. Om funktionen inte upptäcker dina händer på ratt under en tidsperiod blinkar en lampa längst upp på instrumentpanelen och följande meddelande visas:

Händerna på ratten
Vrid lätt på ratten

Autostyrningen upptäcker dina händer genom att identifiera lätt motstånd när ratt vrids eller när du vrider ratt mycket lätt (utan tillräcklig kraft för att ta över kontrollen). Autostyrning upptäcker även dina händer om du aktiverar en körriktningsvisare använder Autopilot-spaken eller om du använder en knapp eller ett rullningshjul på ratt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När dina händer upptäcks försvinner meddelandet och autostyrningen återupptar till normal drift.

Autostyrning kräver att du är medveten om din omgivning och är beredd att när som helst åter ta kontrollen. Om autostyrningen ändå inte upptäcker dina händer på ratt ökar frekvensen för den blinkande lampan på instrumentpanelen och en signal hörs.

Om du flera gånger ignorerar autostyrningens uppmaning att vrida lätt på ratt så kommer autostyrningen att avaktiveras under resten av färden och följande meddelande med begäran om att du ska köra manuellt visas. Om du inte tar över manuell körning avger autostyrningen en kontinuerlig ljudsignal, slår på varningsblinkers och minskar hastigheten tills fordonet har stannat helt.

Utropstecken i en triangel
Autostyrning otillgänglig för resten av körturen. Håll ratt för att köra manuellt.

Du måste styra manuellt under resten av bilfärden. Vid nästa körtillfälle finns autostyrning tillgängligt igen (efter att du stannat och växlat Model S till läge Park).

Ta över omedelbart

I situationer där autostyrning inte kan styra Model S, avges en varningston och följande meddelande visas på instrumentpanelen:

Utropstecken i en triangel
Ta över omedelbart

När du ser det här meddelandet MÅSTE DU TA ÖVER STYRNINGEN OMEDELBART.

Avbryta autostyrning

Autostyrning stängs av:

 • Om du trampar på bromspedalen.
 • Om du börjar styra manuellt.
 • Du skjuter Autopilot-spaken från dig.
 • Du överskrider autostyrningens maximala hastighet – 90 mph (150 km/h).
 • Om du växlar.
 • Om en dörr är öppen.
 • Om en automatisk nödbromssituation uppstår (se Kollisionsavvärjning).

När autostyrningen upphävs hörs en ljudsignal och autostyrningsikonen blir antingen grå för att visa att autostyrning inte längre är aktiv eller så försvinner den för att visa att den inte är tillgänglig just nu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om Autostyrning avbryts på grund av att du började styra manuellt förblir den trafikmedvetna farthållaren aktiv. Avbryt Trafikmedveten farthållare som vanligt genom att trampa på bromspedalen eller lätt trycka Autopilot-spaken bort från dig.

Om du vill avaktivera autostyrningen så att den inte längre är tillgänglig trycker du på Reglage > Autopilot > Autopilotfunktioner > Autostyrning (beta).

Automatiskt filbyte

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har ditt fordon eventuellt inte automatiskt filbyte eller funktionen kanske inte fungerar exakt enligt beskrivningen.

När autostyrningen är aktiverad kan du använda körriktningsvisaren för att köra Model S in i en angränsande fil (utan att röra ratt, vilket skulle avbryta autostyrningen).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Föraren ansvarar för att avgöra om ett filbyte är säkert och lämpligt. Därför ska du alltid, innan ett filbyte påbörjas, kontrollera döda vinkeln, vägmarkeringar och omgivande körbana för att bekräfta att det är säkert och lämpligt att byta till målfilen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Förlita dig aldrig på att Automatiskt filbyte ska ange körbanan. Var alltid uppmärksam när du kör genom att iaktta vägen och trafiken framför dig samt bevaka eventuella varningar på instrumentpanelen. Var alltid beredd på att vidta omedelbara åtgärder.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd inte automatiskt filbyte på vägar där trafikförhållandena ständigt ändras och där det finns cyklister och fotgängare.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Prestanda för automatiskt filbyte beror på kamerans/kamerornas förmåga att känna igen vägmarkeringar.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd inte automatiskt filbyte på slingrande vägar med skarpa kurvor, på isiga eller hala underlag, eller om väderförhållandena (som kraftigt regnfall, snö, dimma osv.) försvårar sikten från kameran/kamerorna eller sensorerna (i förekommande fall).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Underlåtenhet att följa alla varningar och instruktioner kan leda till egendomsskador, allvarliga kroppsskador eller dödsfall.

Använda automatiskt filbyte

Automatiskt filbyte kan användas när autostyrningen är aktiv. Byta fil med hjälp av automatiskt filbyte:

 1. Utför visuella kontroller för att se till att det är säkert och lämpligt att köra till målfilen.
 2. Aktivera lämplig körriktningsvisare medan du håller händerna kvar på ratt.
 3. Vid behov avaktiverar du körriktningsvisaren när du är i målfilen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Lägsta hastighet för automatiskt filbyte kan variera beroende på region, hastighet i närliggande filer och andra faktorer. Du ska alltid vara redo att styra manuellt och byta fil om så krävs.

Automatiskt filbyte byter Model S till den angränsande filen i körriktningssignalens riktning under förutsättning att följande villkor uppfylls:

 • Körriktningssignalen har aktiverats.
 • Model S upptäcker inte ett fordon i döda vinkeln, eller ett fordon eller ett hinder upp till målfilens mitt.
 • Vägmarkeringar indikerar att det är tillåtet att byta fil.
 • Halvvägs genom filbytet måste Model S upptäcka målfilens yttre vägmarkering. Om vägmarkeringen inte upptäcks avbryts filbytet och Model S återgår till den ursprungliga filen.
 • Kamerans/kamerornas sikt är inte skymd.

När ett automatiskt filbyte pågår aktiveras omkörningsaccelerationen, vilket möjliggör att Model S accelererar närmare ett fordon framför (se Omkörningsacceleration).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Automatiskt filbyte byter en fil åt gången med Model S. Om du vill byta fil en gång till måste du aktivera körriktningssignalen en andra gång efter att det första filbytet har genomförts.

När du använder automatiskt filbyte måste du övervaka funktionen genom att titta på körbanan framför och området runt dig. Var beredd att ta över styrningen när som helst. När du kör till den angränsande filen visar instrumentpanelen den plats i filen som Model S är på väg till.

Instrumentpanelen visar en serie varningar vid vissa situationer då automatiskt filbyte inte fungerar optimalt eller inte fungerar alls, på grund av otillräckliga data. Håll alltid ett öga på instrumentpanelen när automatiskt filbyte används och var beredd på att styra Model Smanuellt.

Hastighet i närliggande filer

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har ditt fordon eventuellt inte Hastighet i närliggande filer eller funktionen kanske inte fungerar exakt enligt beskrivningen.

När fordonet rör sig mycket snabbare än fordonen i närliggande filer minskar Model S hastigheten automatiskt. Detta är till stor hjälp i tät trafik eller när fordon hela tiden byter fil. När Model S upptäcker andra fordon som kör betydligt långsammare markerar instrumentpanelen de intilliggande körfälten med pilar och upptäckta fordon i grått, samt Model S sänker körhastigheten vid behov. För att åsidosätta funktionen tillfälligt trycker du på gaspedalen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Förlita dig aldrig på Autopilot för att avgöra lämpliga körhastigheter. Du är ansvarig för säker körning och för att alla trafiklagar i din region följs.

Stoppskyltsvarning och Trafikljusvarning

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har eventuellt inte ditt fordon trafikljus- och stoppskyltsvarning eller funktionen kanske inte fungerar exakt enligt beskrivningen.

När du använder Autostyrning och du håller på att köra förbi en stoppskylt eller mot rött visar Model S en varning på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs. Om detta händer, VIDTA OMEDELBARA ÅTGÄRDER!

Den synliga och hörbara varningen stängs av efter några sekunder eller när du trycker ner bromspedalen, beroende på vad som inträffar först.

Stoppskyltsvarning och Trafikljusvarning ger endast varningar. Den saktar inte ner eller stannar Model S vid röda trafikljus, stoppskyltar, vägmarkeringar osv. Om fordonet är utrustat med trafikljus- och stoppskyltsassistans måste du aktivera denna funktion för att Model S ska stanna automatiskt vid trafikljus och stoppskyltar (se Trafikljus- och stoppskyltsassistans).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
För att det ska gå att använda funktionerna Stoppskyltsvarning och Trafikljusvarning måste det finnas information för den inbyggda kartan om var alla stoppskyltar respektive trafikljus finns. I vissa fall är kartinformationen inkorrekt eller gammal och inkluderar inte alla trafikljus och stoppskyltar. Därför identifieras eventuellt inte alla stoppskyltar och trafikljus för funktionen Stoppskyltsvarning respektive Trafikljusvarning.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Det innebär att Model S inte saktas ned och att alla stoppskyltar och trafikljus eventuellt inte identifieras för funktionen Stoppskyltsvarning respektive Trafikljusvarning. Funktionerna Stoppskyltsvarning och Trafikljusvarning är endast avsedda som vägledning och ersätter inte uppmärksamhet vid körning eller sunt förnuft. Håll blicken på vägen när du kör och förlita dig inte på att funktionerna Stoppskyltsvarning och Trafikljusvarning ska varna dig för stoppskyltar respektive trafikljus.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Funktionerna Stoppskyltsvarning och Trafikljusvarning är endast utformade för att varna dig när du närmar dig synliga röda stoppskyltar respektive trafikljus med röd eller gul signal. Varningar visas eventuellt inte i korsningar med blinkande ljus och de visas inte vid lämna företräde-skyltar och tillfälliga stopp- och lämna företräde-skyltar (som de som finns vid vägarbeten). Dessutom visas inga varningar när du närmar dig stoppskyltar respektive trafikljus och trycker på accelerations- eller bromspedalen eftersom det medför att Autostyrning avaktiveras.

Begränsningar

Autostyrning och tillhörande funktioner kommer troligtvis inte fungera korrekt när:

 • Autostyrningen inte exakt kan fastställa vägmarkeringar. Det kan till exempel vara vägmarkeringar som är mycket slitna, har tidigare markeringar klart synliga, har justerats till följd av vägarbeten, ändras snabbt (körfält förgrenas, korsas eller sammanstrålar), föremål eller landskap lägger mörka skuggor på vägmarkeringarna eller vägytan har underlagsfogar eller andra linjer med hög kontrast.
 • Sikten är dålig (kraftigt regn, snö, dimma osv.) eller väderförhållanden stör sensorfunktionen.
 • En kamera eller sensor är blockerad, täckt eller skadad.
 • Du kör i backar.
 • Du närmar dig en betalstation för vägtull.
 • Vägen har skarpa kurvor eller är mycket ojämn.
 • Skarpt ljus (t.ex. direkt solljus) påverkar kamerans sikt.
 • Sensorerna (i förekommande fall) är påverkade av annan elektrisk utrustning eller enheter som genererar ultraljudsvågor.
 • Ett fordon upptäcks i döda vinkeln när du aktiverar körriktningsvisaren.
 • Model S körs mycket nära ett framförvarande fordon som blockerar kamerans/kamerornas sikt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Det finns ett flertal oförutsedda faktorer som kan påverka autostyrningsfunktionen. Tänk alltid på detta och kom ihåg att det kan innebära att autostyrning inte styra Model S på rätt sätt. Var alltid uppmärksam när du kör och var beredd på att vidta omedelbara åtgärder.