Bilkamera och vaktläge

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har ditt fordon eventuellt inte bilkamera eller vaktläge eller funktionerna kanske inte fungerar exakt enligt beskrivningen. Observera att du är ensamt ansvarig för att läsa och följa alla lokala föreskrifter och fastighetsbegränsningar gällande kameraanvändning.

Utöver att stötta Autopilot-funktionerna kan de yttre kamerorna spela in och lagra video av fordonets omgivning på en USB-enhet. Det är praktiskt i situationer där du vill spela in en särskild händelse. Om inställningen är AUTO sparar bilkameran videoinspelningar från kollisioner när du kör. Om vaktläget är aktiverat övervakar larmsystemet fordonets omgivning när fordonet är låst och i parkeringsläge. När en händelse har registrerats svarar vaktläget enligt händelsens hotnivå.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För att spara inspelningar från vaktläget och bilkameran rekommenderar Tesla att den USB-port som finns i handskfacket används. När du gör det ökar säkerheten och strömförbrukningen minimeras.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan använda USB-porten i handskfacket för att lagra en kombination av bilkamera-, vaktläges- och Track Mode-innehåll i tillägg till ljudfiler.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Bilkameran och vaktläget spelar inte in video när bilkameran är AV.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För att skydda din integritet sparas videoinspelningar endast lokalt på det inbyggda minnet eller en USB-enhet. Inspelningar skickas inte till Tesla.

Använda bilkameran

Bilkameran spelar endast in video av fordonets omgivning när Model S är aktiverat (se Starta och stänga av). Bilkameran spelar inte in video när fordonet är avstängt. Använd bilkameran för att spela in händelser medan du kör, till exempel kollisioner.

En korrekt formaterad USB-enhet måste sitta i en främre USB-port (helst i handskfacket) för att bilkameran ska kunna spara och hämta film (se Krav på USB-enhet för videoinspelning).

Aktivera bilkameran genom att gå till Reglage > Säkerhet > Bilkamera och välj:

 • Auto: Bilkameran sparar automatiskt en inspelning till ett USB-minne i situationer där Model S registrerar en riskhändelse, t.ex. en kollision eller utlösande av krockkudde. När Auto är valt kan detektering variera och bero på fordonets effekt, viloläge och Autopilot-läge.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Flera faktorer påverkar om bilkameran automatiskt sparar en inspelning av en riskhändelse (till exempel mängden kraft, om krockkuddarna har utlösts, etc.). Förlita dig inte på att bilkameran automatiskt spelar in alla riskhändelser.
 • Manuell: Du måste trycka på ikonen för bilkameran för att spara en inspelning av de senaste tio minuterna på en USB-enhet.
 • Vid signalhorn När du trycker på signalhornet sparar bilkameran en inspelning av de senaste tio minuterna på en USB-enhet.

När den är aktiverad kan du manuellt spara filmklipp genom att trycka på:

grå kameraikon
Bilkameraikonen i appstartaren när bilen är i körläge (du kan lägga till appen för bilkamera i Mina appar längst ned på pekskärmen för enkelt åtkomst, se Anpassa Mina appar). Ett meddelande visas på pekskärmen som bekräftar att inspelningen har sparats. När Model S är i parkeringsläge visas videospelaren om du trycker du på bilkameraikonen.
Grå kameraikon med en grå cirkel som visar att inspelningen pausats
Bilkameraikonen på skärmen Reglage.

Bilkamerans reglage:

Grå kameraikon med en röd cirkel som visar att den spelar in
SPELAR IN: Visar att bilkameran spelar in. Tryck på ikonen för att spara videoinspelningar. Tryck och håll nere ikonen för att pausa inspelningen.
Grå kameraikon med en grå cirkel som visar att inspelningen pausats
PAUSAD: Visar att bilkameran är pausad. Tryck på ikonen för att fortsätta spela in. Pausa bilkameran innan du tar bort flashenheten för att undvika att förlora inspelningar.
Grå kameraikon med en grön bockmarkering som visar att klippet sparats
SPARAD: Visar att inspelningen har sparats. Du kan även spara klipp från bilkameran genom att trycka på bilkameraikonen i appstartaren medan du kör.

Se Spela upp videoinspelningar för att visa inspelningar från bilkameran.

Inaktivera Vaktläge

När vaktläget är aktiverat är kameror och sensorer påslagna och redo att spela in misstänkta beteenden runt fordonet när Model S är låst och i parkeringsläge.

Kontrollera att bilkameran är aktiverad och att en korrekt formaterad USB-enhet sitter i en främre USB-port (helst i handskfacket) för att spara och hämta inspelningar från vaktläget (se Använda bilkameran).

Om du vill att vaktläget automatiskt ska aktiveras varje gång du lämnar fordonet trycker du på Reglage > Vaktläge > . Det finns tre ytterligare inställningar för att anpassa läget:

 • Exkludera hemma: Vaktläget aktiveras inte på den plats du anger som Hem i din favoritlista (se Hem, arbete och favoritdestinationer), men det aktiveras på alla andra platser du parkerar på.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Ställ in din hemmaplats genom att trycka på Navigera och hålla ned Hem. Därefter anger du din adress. Tryck på Spara som Hem.
 • Exkludera arbetet: Vaktläget aktiveras inte på den plats du anger som Arbete i din favoritlista. men det aktiveras på alla andra platser du parkerar på. Ange din arbetsplats på samma sätt som du anger hemmaplatsen.
 • Exkludera favoriter: Vaktläget aktiveras inte på platserna i din favoritlista men det aktiveras på alla andra platser du parkerar på.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  För att en plats som är listad som hem, arbete eller favorit ska kännas igen måste Model S parkeras inom 32 fot (10 meter) från den sparade platsen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vaktläget spelar inte in video när bilkameran är AV.
En cirkel i en cirkel
För att manuellt slå på eller stänga av vaktläget trycker du på Reglage > Vakt.

Om vaktläge aktiveras eller avaktiveras med ikonen på pekskärmen eller via mobilappen åsidosätts inställningarna för hem, arbete och favoriter tills nästa gång du kör fordonet.

Alternativt kan du använda röstkommandon eller Tesla-mobilappen. Aktivera vaktläget med hjälp av användning av röstkommandon genom att säga ”håll Tesla säker”, ”håll min bil säker”, ”vaktläge på” eller ”aktivera vaktläge” (se Röstkommandon).

För att använda vaktläget måste batteriets laddningsnivå vara minst 20 %. Om batterinivån sjunker under 20 % stängs vaktläget av och mobilappen skickar en avisering. Strömförbrukningen kan öka när vaktläget är aktivt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Programvaruuppdateringar kan inte installeras när vaktläget är aktiverat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Du ska inte förlita dig på att vaktläget skyddar Model S från alla tänkbara hot. Vaktläget kan avskräcka vissa hot men inga säkerhetssystem kan förhindra alla attacker.

Se Spela upp videoinspelningar för att visa inspelningar från vaktläget.

Statuslägena standby, varning och larm

När Model S är i vaktläget kan den aktivera tre lägen beroende på omgivningen – Standby, varning och larm:

 • Standby. Model S är automatiskt i standby-läge när du aktiverar vaktläget. Kamerorna kontrollerar ständigt om det finns några tänkbara säkerhetshot i omgivningen.
 • Varning. Om vaktläget upptäcker ett möjligt hot, t.ex. någon som är väldigt nära eller lutar sig mot Model S, byts vaktläget till varningsläget, där:
  • strålkastarna blinkar hastigt
  • pekskärmen visar ett meddelande som talar om att kameror spelar in
  • vaktläget sparar de senaste tio minuterna av inspelningen före händelsen som utlöste läget till USB-minnet (om tillgängligt och installerat).
 • Larm. Vid allvarliga hot gör vaktläget följande:
  • Aktiverar säkerhetslarmet och ljudsystemet så att ett högt och oväntat ljud avges.
  • Skickar en varning till mobilappen på telefoner som är parkopplade med Model S för att informera om att larmläget aktiverades.
  • Sparar de senaste tio minuterna av inspelningen före händelsen som utlöste läget till USB-minnet (om installerat och tillgängligt).
  • Återgår till standby-läget efter 30 sekunder.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Vaktläget kanske inte aktiverar stöldskyddslarmet i alla situationer som inbegriper skador på fordonet. Vaktläget använder många faktorer för att avgöra om det ska aktivera säkerhetslarmet – alla stötar kanske inte upptäcks och larmet kanske inte aktiveras i alla situationer.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När det interna lagringsutrymmet är fullt skrivs äldre inspelningar av varningar och larm över av nya inspelningar.

Vaktläge – Visa livekamera

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Visa livekamera kräver premiumanslutning. Dessutom krävs att version 4.2.1 ( eller senare) av Tesla-mobilappen är installerad på en mobiltelefon som har parkopplats som nyckel till Model S.

När Vaktläge är aktiverat kan du använda mobilappen för att på avstånd kontrollera omgivningen runt Model S via de yttre kamerorna.

Aktivera genom att trycka på Reglage > Säkerhet > Vaktläge > Visa livekamera via mobilappModel S pekskärm. Kontrollera efter aktiveringen att ingen befinner sig i fordonet och att alla dörrar är stängda. Gå sedan till Säkerhet > Vaktläge på Tesla-mobilappen och tryck på Visa livekamera för att se fordonets omgivningar i realtid.

Om Model S är utrustad med ett system för fotgängarvarning (se System för fotgängarvarning), kan du trycka och hålla in mikrofonknappen på mobilappen för att tala via systemets högtalare.

När Visa livekamera används aktivt kan Model S periodvis blinka med ytterbelysningen och visa ett meddelande på pekskärmen för att göra andra uppmärksamma på att du tittar på omgivningen via kamerorna.

Visa livekamera är begränsat till cirka en timme ( eller 15 minuter för vissa regioner) sammanlagd användning per dag.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Bild- och ljudkvaliteten kan variera beroende på nätverksanslutningen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Livekamerans realtidsöverföring är krypterad och kan inte kommas åt av Tesla.

Spela upp videoinspelningar

Du kan spela upp inspelade videor på pekskärmen när Model S är i parkeringsläge. Tryck på bilkamerikonen i appstartaren eller på bilkamerikonen på skärmen Reglage. Tryck på menyikonen i det övre hörnet av skärmen. Flikarna visar en lista med alla videoklipp, ordnade efter plats och tidsstämpel. Du kan pausa, spola bakåt och framåt samt radera videoinspelningar efter behov. Du kan också gå till Reglage > Säkerhet > Ta bort bilkameraklipp för att ta bort alla inspelningar från bilkameran och vaktläget, inklusive aktuella och sparade klipp.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Bilkamerans inspelning pausas när du startar videospelaren.

Du kan också spela upp inspelningar genom att ta bort USB-enheten, sätta i den i en dator och leta upp mappen TeslaCam eller TeslaTrackMode (i förekommande fall).

Mappen TeslaCam innehåller tre undermappar:

 • Senaste klipp: När bilkameran spelar in sparar den ständigt inspelningarna i Senaste klipp i omgångar på 60 minuter. Inspelningarna skrivs över varje timme om du inte sparar dem. Fyra videor spelas in för varje klipp, en från varje kamera (främre, bakre, vänster och höger).
 • Sparade klipp: Innehåller alla inspelningar som har sparats med bilkameran.
 • Vaktlägesklipp: Innehåller inspelningar från de senaste 10 minuterna av alla vaktlägeshändelser som har utlöst ett varnings- eller larmläge. Om lagringsutrymmet på USB-enheten börjar ta slut raderas de äldsta vaktlägesklippen för att ge utrymme för nya klipp. När du har raderat ett klipp kan du inte återställa det.

När lagringsutrymmet på USB-enheten är slut går det inte att spara videoinspelningar på den. Flytta med jämna mellanrum de sparade videoinspelningarna till en annan enhet och ta bort dem från USB-minnet för att förhindra att det blir fullt.