Reglage

Reglage – Översikt

Reglageikon
Tryck på Reglage längst ned i hörnet av pekskärmen för att styra funktionerna och anpassa Model S enligt dina önskemål. Skärmen Reglage visas ovanför kartan. Tryck på ett alternativ på skärmen Reglage för att visa de olika inställningar och alternativ som är kopplade till det valda alternativet. Svep för att stänga.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan även få åtkomst till Reglage genom att trycka var som helst längs sidan av pekskärmen närmast föraren och svepa.
Informationsikon
När en informationsikon visas bredvid en inställning kan du trycka på denna ikon för att visa ett popup-fönster med praktisk information om den aktuella inställningen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Många fordonsreglage, inställningar och önskemål (exempelvis klimat, media och navigering) kan justeras handsfree med röstkommandon (se Röstkommandon).
Huvudreglageskärmen med flikar till vänster och tillhörande inställningar till höger
 1. Lista med tillgängliga inställningar. När du väljer ett alternativ i denna lista visas de tillhörande inställningarna på höger sida av skärmen.
 2. Området Inställningar. Alternativen som är tillgängliga för den valda inställningen visas här och beskrivs nedan.

Genvägar och inställningar som ofta används

När du trycker på Reglage visar pekskärmen följande genvägar och inställningar som ofta används:

Ikoner och text med förklaringar
 1. Skapa och öppna förarprofiler (se Förarprofiler).
 2. Visa varningar (se Felsökningsvarningar) och få åtkomst till inställningar för HomeLink (se HomeLink Universal Transceiver), Bluetooth (se Parkoppla en Bluetooth-telefon) och nätverk (se Ansluta till Wifi).
 3. Snabb åtkomst till lås, bakluckor och laddningsuttaget (se Dörrar, Främre bagageutrymme, Bakre bagageutrymme och Öppna luckan till laddkontakten).
 4. Reglage som används ofta.

Pedaler och styrning

Acceleration: Ställ in graden av acceleration. (Se Accelerationslägen).

Drag Strip-läge: Förkonditionerar fordonet för förbättrad prestanda vid korta lopp (se Drag Strip-läge).

Styrningsläge: Justera hur mycket kraft som behövs för att vrida fyrkantig ratt (se Ställa in styrningskänslighet).

Automatisk startväxel: Aktivera om du vill att Model S automatiskt ska välja det inledande körläget (framåt eller bakåt). Se Växling.

Automatiska körriktningsvisare: Om inställningen är Avbryt automatiskt stängs körriktningsvisarna av automatiskt när Model S upptäcker att manövrar har utförts, t.ex. vid av- och påfarter, filbyten och på körbaneförgreningar (om du inte åsidosätter detta genom att trycka på och hålla in knappen när du aktiverar körriktningsvisaren). Om inställningen är Av måste du avbryta körriktningsvisarna genom att trycka på knappen för körriktningsvisare (se Körriktningsvisare).

Track Mode i förekommande fall: när det här läget är aktiverat modifierar det fordonets stabilitetskontroll, antispinnsystem, regenerativ bromsning och kylsystem för att öka prestandan och manövreringen vid körning på inhägnade banor (se Track Mode).

Slirstart: Aktivera för att tillåta att hjulen spinner (se Antispinnsystem).

Fjädring

Justera inställningarna som är kopplade till luftfjädringssystemet. Du kan justera Markfrigång (användbart för att öka markfrigången vid branta uppfarter etc.) och optimera körning och hantering genom att anpassa inställningar för Adaptiv fjädringsdämpning. Se Luftfjädring.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du vill höja fjädringen till Hög kan du också trycka på genvägen Höj fjädring i huvudreglageskärmen i stället för att visa alla fjädringsinställningar.

Laddning

Visa laddningsstatus och justera inställningar som har med laddning av Model S att göra (se Laddningsinstruktioner).

Autopilot

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har eventuellt inte ditt fordon alla autopilotfunktioner som beskrivs nedan.
Anpassa hur vissa av autopilotfunktionerna fungerar i syfte att få en säkrare och bekvämare körupplevelse. I Om autopilot finns en översikt över autopilotkomponenterna och -funktionerna.
 • Avstånd till fordonet framför: Justera följavståndet mellan Model S och fordonet framför dig när du använder Trafikmedveten farthållare (se Justera avståndet till framförvarande fordon).
 • Autostyrning (beta): Aktivera funktionen som ger automatisk styrning tillsammans med Trafikmedveten farthållare (se Autostyrning).
 • Aktivering av Autosteer: Välj om du vill att Autostyrning aktiveras när du enkelklickar på höger rullningsknapp på fyrkantig ratt. Om du väljer Dubbelklicka aktiverar du Trafikmedveten farthållare med ett tryck på rullningsknappen och Autostyrning med två tryck på rullningsknappen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  För att använda Trafikmedveten farthållare oberoende av Autostyrning anger du preferensen Dubbelklicka.
 • Navigering med autopilot (beta): Navigering med Autopilot gör att fordonet automatiskt kör av vid avfarter eller korsningar baserat på navigeringsrutten, och den kan även göra att fordonet byter körfält före en avfart för att minska körtiden till destinationen (endast tillgängligt om fordonet är utrustat med tillvalet Fullständig självkörningsförmåga). Tryck på Anpassa navigering med Autopilot om du vill anpassa hur navigering med Autopilot ska fungera, till exempel om du vill att den ska aktiveras automatiskt vid början av varje resa, hur du vill att den utför körfältsbyten, etc. (se Navigering med autopilot).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Navigering med autopilot är inte tillgänglig i alla regioner.
 • Trafikljus- och stoppskyltsstyrning (beta): Aktivera om du vill att Model S automatiskt stannar vid trafikljus och stoppskyltar när Trafikmedveten farthållare eller Autostyrning används (se Trafikljus- och stoppskyltsassistans) (endast tillgängligt om fordonet är utrustat med tillvalet Fullständig självkörningsförmåga).
 • Förhandsvisualisering av fullständig självkörningsförmåga (i förekommande fall): Visa mer information om körbanan och omgivningarna, såsom vägmarkeringar, trafikljus, föremål (som soptunnor och stolpar) osv.
 • Summon (beta): Parkera och hämta Model S automatiskt från utsidan av fordonet (se Summon) (endast tillgängligt om fordonet är utrustat med ett Autopilot-paket).

  Anpassa Summon: Bestäm avstånd från stötfångare, avstånd och sidoavstånd och om Summon kräver ihållande tryckning för att manövrera (möjligheten att avaktivera ihållande tryckning är inte tillgänglig i alla marknadsregioner).

  Standby-läge: Använd Standby-läge för att eliminera den fördröjning som inträffar när Smart Summon (i förekommande fall) startar.

 • Ange hastighet:: När du aktiverar Trafikmedveten farthållare eller Autostyrning väljer du om du vill ställa in den initiala körhastigheten efter hastighetsbegränsningen eller din aktuella hastighet (se Trafikmedveten farthållare).
 • Offset: När du väljer att köra efter hastighetsbegränsningen kan du välja en fast förskjutning där hastigheten justeras med ett visst antal mph (km/h) på alla vägar eller en förskjutning i procent där hastighetsförskjutningen beror på den identifierade hastighetsbegränsningen för vägen.
 • Doldavinkelnkamera: I läge visar pekskärmen bilden från motsvarande sidokamera när du aktiverar körriktningsvisaren för att byta fil. Se Dödavinkelnkamera och signal för dödavinkelnvarning.
 • Ljudvarningssignal för döda vinkeln: Välj om du vill att en ljudsignal ska avges när ett fordon är i döda vinkeln och en tänkbar kollision upptäcks (se Dödavinkelnkamera och signal för dödavinkelnvarning).
 • Hastighetsvarning: Ange vilken typ av varningar som ska avges om körhastigheten är högre än den identifierade hastighetsgränsen (se Hastighetsassistans).
 • Hastighetsgräns: Välj om Varningen om hastighetsbegränsning ska använda sig av en relativ eller absolut hastighetsgräns (se Hastighetsassistans). Om du väljer relativ hastighetsgräns kan du ange en Förskjutning om du bara vill få en varning om du överskrider hastighetsgränsen med den inställda förskjutningen.
 • Undvik körfältsavvikelse: Välj om och hur du vill att fyrkantig ratt ska svara om ett framhjul hamnar utanför körfältets markeringar när körriktningsvisaren är avstängd (se Körfältsassistans).
 • Främre kollisionsvarning: Ställ in om och när Model S visar ljud- och bildvarningar i situationer när risken för en frontalkrock är hög (se Kollisionsavvärjning).
 • Styrassistans vid kollisionsfara (tillval): I aktiverat läge försöker Model S förhindra en kollision med ett fordon i en angränsande fil genom att styra tillbaka fordonet till ditt körfält vid nödsituationer (se Styrassistans vid kollisionsfara).
 • Automatisk nödbromsning: Välj om du vill att Model S ska bromsa automatiskt när det är akut risk för en frontalkrock (se Kollisionsavvärjning).
 • Hindermedveten acceleration: Välj om du vill att accelerationen ska minskas automatiskt i situationer då Model S står stilla (eller rör sig långsamt) och du accelererar mot ett upptäckt hinder (se Hindermedveten acceleration).
 • Ljudsignal för trafikmedveten farthållare: Om den är aktiverad hörs en signal när du aktiverar eller avaktivera den trafikmedvetna farthållaren.
 • Ljudsignal för grönt trafikljus: I Kanada och USA: I aktiverat läge hörs en signal när du väntar vid ett rött trafikljus och trafikljuset blir grönt.

Lås

Nycklar: Du kan se alla nycklar som används till Model S och deras tillhörande förarprofiler. Du kan lägga till, ta bort och ändra den förarprofil som är kopplad till varje nyckel (se Förarprofiler).

Fönsterlås: Låser de bakre fönsterreglagen.

Barnlås: När denna inställning är aktiverad förhindrar säkerhetslås att de bakre dörrarna kan öppnas inifrån fordonet.

Automatisk låsning när du lämnar bilen: Om läget är aktiverat låses dörrarna automatiskt när du går bort från fordonet och har med dig fjärrnyckeln eller telefonnyckeln (se Dörrlåsning när du lämnar fordonet).

Upplåsning av förardörren: Upplåsning av förardörren låser bara upp förardörren när fordonet låses upp.

Lås upp i parkeringsläge: Om inställningen är aktiverad låses dörrarna upp automatiskt när du aktiverar parkeringsläget (se Låsa upp efter parkering).

Meddelande om öppen bil: Välj om du vill att Model S skickar ett meddelande till Teslas mobilapp om bilen har lämnats öppen under mer än ungefär 10 minuter efter att du har gått:
 • Av: Du får inget meddelande om du lämnar Model S öppen.
 • Dörrar: Du meddelas endast om en dörr eller baklucka är öppen.
 • Dörrar och fönster: Utöver att meddelas om en dörr eller baklucka är öppen får du även ett meddelande om Model S är låst och ett fönster är öppet.
Tryck på Exkludera hemma för att avaktivera meddelandet när Model S är parkerad på den plats som du har angett som Hemma i din favoritlista (se Hem, arbete och favoritdestinationer).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För att använda Meddelande om öppen bil måste mobilåtkomstinställningen aktiveras (Reglage > Säkerhet > Tillåt mobilåtkomst).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Meddelanden skickas inte om Model S är i Campingläge eller om Tesla Theater (i förekommande fall) är aktivt.

Automatisk handtagsutfällning: Om funktionen är aktiverad fälls dörrhandtagen ut automatiskt när du närmar dig Model S och har med dig en fjärrnyckel eller telefonnyckel. Om funktionen inte är aktiverad måste du trycka på dörrhandtaget för att fälla ut handtaget.

Bekräftelsesignal för låsning: Om funktionen är aktiverad avges en låg signal när Model S låses eller låses upp (se Dörrlåsning när du lämnar fordonet).

Stäng fönster vid låsning: När det är aktiverat stängs alla fönster automatiskt när du låser Model S.

Belysning

Reglera inner- och ytterbelysning. Se Belysning.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan också styra ytterbelysningen genom att trycka på knappen för strålkastare för helljus till vänster på fyrkantig ratt och sedan välja ett alternativ med hjälp av pekskärmen. Se Strålkastare för helljus.

Display

Anpassa pekskärmens och instrumentpanelens egenskaper:
 • Utseende: Anpassa skärmen så att den är Mörk eller Ljus. Med inställningen Auto växlar ljusstyrkan automatiskt beroende på omgivningens ljusförhållanden.
 • Ljusstyrka: Dra i skjutreglaget för att ställa in ljusstyrkan manuellt. Om Visningsläge är inställt på Auto justeras pekskärmen ytterligare beroende på både omgivningens ljusförhållanden och din preferens gällande ljusstyrka. Model S kommer ihåg din valda ljusstyrkepreferens och justerar pekskärmen enligt detta.

Skärmrengöringsläge: I aktiverat läge blir pekskärmen mörkare och stängs av tillfälligt för att underlätta rengöringen. Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta Skärmrengöringsläge.

Språk för pekskärm: Välj det språk som ska visas på pekskärmen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model S måste vara i parkeringsläge för att du ska kunna ändra språket. När du ändrar språket kan du uppleva en kort fördröjning medan Model S stänger av och startar om pekskärmen.

Språk för röstigenkänning: Välj vilket språk som ska användas för röstkommandon.

Språk för röstnavigering: Välj det språk som navigeringssystemet ska använda för talade instruktioner.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För språk som kräver hämtning väljer du språket i listrutan så att hämtningen påbörjas (Wi-Fi-anslutning krävs).

Lås bakre skärm: Lås åtkomsten till den bakre pekskärmen.

Tid: Välj för att visa tiden i antingen 12- eller 24-timmarsformat.

Energivisning: Välj för att visa återstående energi- och laddningsenheter antingen som återstående procentuell andel av batteriets laddning eller som en beräkning av hur lång sträcka du kan köra.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När du uppskattar när du behöver ladda ska energiuppskattningarna endast användas som allmänna riktlinjer. Många faktorer påverkar energiförbrukningen. Se Faktorer som påverkar energiförbrukningen.

Avstånd: Välj för att visa räckvidd i miles eller kilometer.

Temperatur: Välj för att visa temperaturen i Fahrenheit eller Celsius.

Däcktryck: Välj för att visa däcktrycket i BAR eller PSI.

Resor

Visa trippmätaren och visa och återställ upp till två trippmätare som sammanfattar hur långt du har kört (se Trippinformation).

Navigering

Anpassa navigeringssystemet:

 • Navigeringsvolym: Sänk eller höj volymen på de muntliga navigeringsinstruktionerna genom att trycka på antingen - eller +. Om du sänker volymen helt stängs instruktionerna av. Du kan även stänga av navigeringsinstruktionerna när en navigeringsrutt är aktiv genom att trycka på volymikonen på de detaljerade köranvisningarna.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Denna volyminställning gäller endast navigeringssystemets muntliga anvisningar. Den ändrar inte volymen för mediaspelare eller telefonsamtal.
 • Automatisk navigering: Aktivera funktionen om du vill att Model S automatiskt påbörjar en navigeringsdestination när du sätter dig i fordonet. Destinationer förutspås baserat på ofta körda rutter, tid på dagen och eventuella kalenderposter (se Automatisk navigering).
 • Reseplanerare (om den är tillgänglig i din marknadsregion): Använd Reseplaneraren för att planera din körning och lägga till stopp vid Superchargers om du behöver ladda för att nå den destination du är på väg till (se Reseplanerare).
 • Undvik trafik: När funktionen är aktiverad kan Model S automatiskt omdirigera dig till en navigeringsdestination för att undvika förseningar (se Undvik trafik).
 • Undvik färjor: När läget är aktiverat undviker navigeringsrutten färjepassager.
 • Undvik vägtullar: När läget är aktiverat undviker navigeringsrutten vägtullar.
 • Använd samåkningsfiler: När läget är aktiverat inkluderas samåkningsfiler i navigeringsrutten. Det här är särskilt användbart när du använder navigering med autopilot (i förekommande fall) (se Navigering med autopilot). Du ansvarar för att Model S har rätt att använd samåkningsfiler.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan även se navigeringsinställningarna genom att trycka på inställningsikonen på kartan (se Kartor och navigering).

Säkerhet

Tillåt mobilåtkomst: Ge Teslas mobilapp åtkomst till din Model S (se Mobilapp).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För att avaktivera Tillåt mobilåtkomst måste du ange uppgifterna till ditt Tesla-konto.

Parkeringsbroms: Aktivera och avaktivera parkeringsbromsen manuellt (se Parkeringsbroms).

Stäng av bilen: Stäng av Model S manuellt (se Stänga av).

Hastighetsbegränsning: Med läget för hastighetsbegränsning kan du begränsa accelerationen och maxhastigheten till en vald hastighet mellan 50 och 90 mph (80 och 145 km/h). När du använder funktionen för första gången måste du skapa en fyrsiffrig PIN-kod som ska användas för att aktivera och avaktivera hastighetsbegränsningen. Om funktionen är aktiverad och körhastigheten når inom cirka 3 mph (5 km/h) av maximal hastighet hörs en ljudsignal och ett meddelande visas på instrumentpanelen och Model S skickar ett meddelande till mobilappen. Aktivera läge för hastighetsbegränsning:
 1. Se till att Model S är i parkeringsläget.
 2. Tryck på Reglage > Säkerhet > Hastighetsbegränsning på pekskärmen eller tryck på Reglage i mobilappen.
 3. Välj maximal körhastighet.
 4. Dra skjutreglaget till -läget.
 5. Ange den fyrsiffriga PIN-kod du vill använda för att aktivera och avaktivera läget för hastighetsbegränsning.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om du glömmer PIN-koden kan du avaktivera läget för hastighetsbegränsning genom att ange inloggningsuppgifterna för ditt Tesla-konto.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Medan läget för hastighetsbegränsning är aktiverat ställs accelerationsinställningen (Reglage > Pedaler och styrning > Acceleration) automatiskt in på Chill.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Körning i nedförsbacke kan öka körhastigheten och leda till att Model S kör i högre hastighet än din valda maxhastighet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Läget för hastighetsbegränsning ersätter inte god bedömning, förarutbildning och behovet av att noggrant kontrollera hastighetsgränser och körförhållanden. Olyckor inträffar i alla hastigheter.

Vaktläge: När det är aktiverat är kameror och sensorer påslagna och redo att spela in misstänkta beteenden när Model S är låst och i parkeringsläge. Se (Inaktivera Vaktläge).

Visa livekamera via mobilapp (i förekommande fall): Aktivera för att se fordonets omgivningar i realtid från mobilappen (se Inaktivera Vaktläge).

Bilkamera (i förekommande fall): I aktiverat läge kan kameror spela in och lagra video av omgivande körbana (se Använda bilkameran). Anpassa bilkamera genom att välja:
 • Auto: Bilkameran sparar automatiskt en inspelning till ett USB-minne (om det är tillgängligt och installerat) i situationer där Model S registrerar en riskhändelse, t.ex. en kollision eller utlösande av krockkudde.
 • Manuell: Du måste trycka på ikonen för bilkameran för att spara en inspelning av de senaste tio minuterna på en USB-enhet.
 • Av: Bilkameran är av tills du väljer Auto eller Manuell.
 • Vid signalhorn När du trycker på signalhornet sparar bilkameran en inspelning av de senaste tio minuterna på en USB-enhet.

Ta bort bilkameraklipp: Alla inspelningar från bilkameran och vaktläget tas bort, inklusive aktuella och sparade klipp.

Formatera USB-enhet (i förekommande fall): Om ett USB-minne sitter i en främre USB-port trycker du för att formatera USB-minnet så att Model S kan spara videoinspelningar från Bilkameran, Vaktläge eller Track Mode, i förekommande fall (se Krav på USB-enhet för videoinspelning).

Ljudsignaler för parkeringsassistans: I aktiverat läge hörs en tonsignal när Model S närmar sig ett objekt under parkeringsmanövern (se Parkeringsassistans).

Joe Mode: När Joe Mode är aktiverat sänks volymen för fordonets ljudsignaler förutom för körriktningsvisarna.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Joe-läget kanske inte är tillgängligt vid leverans.

Stöldskyddslarm (i förekommande fall): Aktivera säkerhetslarmet (se Säkerhetsinställningar).

Lutning/intrång: Om fordonet är utrustad med säkerhetspaketet ljuder ett larm med eget batteri om Model S detekterar rörelse inuti kupén eller om fordonet flyttas eller lutas (t.ex. med en bogserbil eller domkraft). Se Lutning/intrång (i förekommande fall).

PIN-kod för att köra: För att öka säkerheten kan du ställa in att det inte går att köra Model S innan en fyrsiffrig PIN-kod har matats in (se PIN-kod för att köra).

Handskfackets PIN: För extra säkerhet kan du skydda innehållet i handskfacket med en 4-siffrig PIN-kod (se PIN-kod till handskfacket).

Kupéöverhettningsskydd: Sänk temperaturen i kupén vid extremt höga temperaturnivåer i upp till tolv timmar efter att du klivit ur bilen Model S (se Kupéöverhettningsskydd). Kupéöverhettningsskyddet stängs av efter tolv timmar eller när batterinivån sjunker till 20 %, beroende på vad som sker först.

Aktiv vägbullerdämpning: Ange om och hur du vill aktivera Aktiv vägbullerdämpning (se Aktiv vägbullerdämpning).

Service

Ägarhandbok: Visa skärmversionen av Ägarhandboken. En ny version av ägarhandboken på skärmen tillhandahålls vanligen med alla programvaruuppdateringar och innehåller därför nyare information än de som annars distribueras av Tesla (till exempel via webben).

Biltvättsläge: Aktivera innan du kör in i biltvätten för att vara säker på att alla dörrar och fönster är stängda och att alla ljudsignaler är avstängda. Se Biltvättsläge.

Justera strålkastare: Ställ in strålkastarnas höjd .
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Inställning av strålkastare får bara göras av Tesla Service.

Bogsering: Förbered Model S för transporten genom att hålla den i neutralläge (med inaktiverad parkeringsbroms) när du stiger ur. Se Anvisningar för biltransportörer.

Hjulkonfiguration: Uppdatera fordonets hjulkonfiguration om du ska montera nya hjul eller byta ut dem. När du gör det visas även rätt hjul på fordonets avatar på pekskärmen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
När du ändrar fordonets hjulkonfiguration kan räckviddsuppskattningar, däcktrycksvarningar och fordonsvisualisering påverkas. Se Skötsel och underhåll av däck.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd endast hjul som har godkänts av Tesla om du monterar eller byter hjul. Användning av hjul som inte har godkänts av Tesla kan orsaka allvarliga skador. Tesla ansvarar inte för skador som orsakats av användning av hjul som inte har godkänts av Tesla.

Notiser: Visa en lista med meddelanden som nyligen har visats på ditt fordon.

Kalibrera kameran (i förekommande fall): Ta bort den befintliga kalibreringen för Autopilot-kamerorna för att återställa de lagrade kamerapositionerna och vinklarna. När kalibreringen har tagits bort måste du köra för att kalibrera kamerorna. Se Kör för att kalibrera kamerorna för mer information.

Fabriksåterställning: Ta bort alla personliga data (sparade adresser, musikfavoriter, HomeLink-programmering osv.) och återställ de anpassade inställningarna till fabriksstandard. Det är särskilt användbart när Model S byter ägare. Innan du tar bort data måste du ange inloggningsuppgifterna för ditt Tesla-konto.

Domkraftsläge: Avaktiverar luftfjädringssystemets automatiska nivåreglering.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Luftfjädringssystemet i Model S reglerar nivån automatiskt även när fordonet är avstängt. Du måste därför aktivera Luftfjädring i serviceläge för att avaktivera den automatiska nivåregleringen om fordonet ska transporteras eller hissas upp (se Anvisningar för biltransportörer och Lyfta med domkraft eller pelarlyft).

Serviceläge för vindrutetorkare: Aktivera funktionen för underlätta åtkomst till torkarbladen (se Torkarblad och spolarmunstycken).

Programvara

Läs mer om Model S och status för programvaruuppdateringar:

 • Få mer information om Model S, som VIN-nummer, fordonsnamn och vägmätare. Tryck på Ytterligare fordonsinformation för att visa en lista med de olika tillval som fordonet är utrustat med.
 • Se aktuell programvaruversion, kartversion och versionsinformation.
 • Visa och installera nya programvaruuppdateringar. Model S måste vara anslutet till Wifi för att det ska gå att uppdatera programvaran.
 • Anpassa hur ofta du vill få programvaruuppdateringar genom att trycka på Önskemål om uppdatering (se Önskemål om uppdatering av programvara).
 • Datadelning: Tillåt att analyser via kupékameran delas med Tesla för att hjälpa Tesla att förbättra säkerhetsfunktioner (se Kamera i kupén).

Du kan göra din Model S mer personlig genom att ge den ett namn. Tryck på Reglage > Programvara > Namnge din bil på höger sida av skärmen under bilden av din Model S. Om din Model S redan har ett namn visas det namnet här istället och du behöver bara trycka på det befintliga namnet för att ändra det. Ange det nya namnet i popup-fönstret och tryck sedan på Spara. Namnet på din Model S visas också i Tesla-mobilappen.

Rensa personliga data

Du kan ta bort alla personliga data (sparade adresser, musikfavoriter, HomeLink-programmering osv.) och återställa de anpassade inställningarna till fabriksstandard. Det är särskilt användbart när Model S byter ägare. Tryck på Reglage > Service > Fabriksåterställning. Innan du tar bort data måste du ange användarnamnet och lösenordet som är kopplat till Tesla-kontot för att verifieras av Model S.