Smart Summon

Den här funktionen kan vara tillfälligt begränsad eller inaktiv tills den aktiveras med en framtida programvaruuppdatering för bilar tillverkade från ungefär januari 2023.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har ditt fordon eventuellt inte Smart Summon, eller funktionen kanske inte fungerar exakt enligt beskrivningen.

Du kan använda Smart Summon till att flytta Model S till din plats (med hjälp av GPS:en på din telefon som måldestination) eller till en annan plats som du har valt och till att manövrera runt och stanna framför föremål när det behövs. Smart Summon fungerar med Teslas mobilapp om din telefon finns inom cirka 213 fot (65 meter) från Model S.

Smart Summon manövrerar Model S ut från parkeringsplatser och runt hörn. Detta är praktiskt för att flytta Model S från en smal parkeringsplats och genom pölar eller för att få hjälp med att köra ut bilen när du bär på paket. Du måste ha fri sikt mellan dig och Model S, och du måste hela tiden noga övervaka bilen och dess omgivningar.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Smart Summon är utformat och avsett för användning endast på parkeringsplatser och uppfarter på privat mark som du är väl bekant med och där inga oförutsedda händelser kan uppkomma. Använd inte Smart Summon på allmänna vägar.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Smart Summon får endast använda på belagda underlag.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Smart Summon är en BETA-funktion. Du måste kontinuerligt övervaka fordonet och dess omgivningar och vara beredd på att när som helst vidta omedelbara åtgärder. Det är förarens ansvar att Smart Summon används på ett säkert och ansvarsfullt sätt och som avsett. Det är ditt ansvar att känna till begränsningarna med Smart Summon (se Begränsningar och varningar).

Innan Smart Summon används

 • Hämta den senaste versionen av Teslas mobilapp till din telefon och se till att telefonen har mobil täckning och GPS aktiverat.
 • Din telefon måste vara ansluten till Model S och befinna sig inom cirka 213 fot (65 meter).
 • Fordonets kameror måste vara helt kalibrerade (se Kör för att kalibrera kamerorna).
 • Du måste ha fri sikt mellan dig och Model S.
 • Model S måste vara i läge Park, inte laddas och alla dörrar och bagageluckor måste vara stängda.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Kontrollera att alla kameror och sensorer (i förekommande fall) är rena. Smutsiga kameror och sensorer, samt miljöförhållanden såsom regn och bleka körfältsmarkeringar, kan påverka hur autopiloten fungerar.

Använda Smart Summon

 1. Öppna Tesla-mobilappen och tryck på Summon.
 2. Tryck på ikonen Smart Summon som finns mitt i bilden på din Model S. Det kan ta flera sekunder för Smart Summon att starta.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du kan använda standbyläget för att eliminera den fördröjning som inträffar när Smart Summon startar (se Standby-läge).

  Mobilappen visar en karta med en blå cirkel som representerar det maximala avståndet på 213 fot (65 meter) som telefonen och din Model S måste befinna sig inom. Den blå punkten på kartan visar din position och den röda pilen representerar fordonet.

 3. Placera dig var som helst inom den blå cirkeln med fri sikt mellan dig och din Model S.
 4. Du kan nu använda Smart Summon i något av följande lägen:
  • Läge Kom till mig: Tryck på och håll in knappen Kom till mig. Model S flyttar till din GPS-position. Model S följer dig när du flyttar dig. När Model S når dig stannar den och växlas till läge Park.
  • Läge Kör till mål: Tryck på hårkorsikonen och dra sedan kartan för att placera nålen på vald destination. Tryck på och håll in knappen Kör till mål. Model S flyttar till destinationen. Väl på plats stannar Model S och växlas till läge Park och mobilappen visar ett meddelande om att Summon är slutförd.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Anm
   Byt därefter position genom att lyfta fingret, flytta kartan och sedan trycka på Kör till mål igen.
  Du kan stoppa Model S när som helst genom att släppa knappen Kom till mig eller Kör till mål.
Hårkorsikon
Kartans hårkorsikon växlar mellan lägena Kör till mål och Kom till mig. När läge Kör till mig valts är ikonen blå.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Kartan har också en ikon för att visa/dölja satellitbilder.

Omedelbart efter att Smart Summon har initierats i något läge aktiveras varningsblinkers en gång, speglarna fälls in och Model S växlas till körläge framåt eller bakåt. Model S körs sedan fram till inom 3 fot (1 meter) från dig (Kör till mig) eller din valda destination (Kör till mål) under det att den navigerar förbi eventuella hinder. När Model S körs flyttar den röda pilen också på kartan för att visa fordonets position. När du kör flyttar också den blåa punkten för att visa din position.

I båda lägen stannar Model S och växlar till parkeringsläge när:

 • Du släpper knappen på mobilappen.
 • Det maximala avståndet mellan din mobiltelefon och Model S överskrids (om du flyttar fordonet ifrån dig kan du behöva följa bilen för att upprätthålla distansen).
 • Körvägen är blockerad.
 • Model S har flyttats det maximala avståndet på 475 fot (145 meter) sedan start av SmartSummon-manövern eller har flyttats 492 fot (150 meter) bort från platsen där fordonet senast kördes manuellt.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om Smart Summon flyttar Model Sframåt tre fot och sedan bakåt två fot anses det vara fem fots förflyttning.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Det är inte någon bra idé att titta på mobilappen – håll ned knappen medan du hela tiden håller ögonen på Model S och dess körväg samtidigt som du är beredd på att stanna fordonet om det krävs.

Om fordonet har Auto HomeLink och det är aktiverat för Summon (tryck på Reglage > Autopilot > Summon > Använd automatisk HomeLink) öppnar och stänger Smart Summon automatiskt en HomeLink-enhet om du startar Smart Summon-manövern när Model S är inne i ett garage. Mobilappen informerar dig om att dörren har öppnats.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
När du släpper knappen för att stoppa Model S så är det en kort fördröjning innan fordonet stoppas. Därför är det mycket viktigt att du noga övervakar fordonets körbana hela tiden och proaktivt förutse hinder som fordonet kanske inte upptäcker.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Var extremt försiktig när du använder Smart Summon i miljöer där det kan dyka upp hinder som är svåra att förutse. Till exempel på platser där människor, barn eller djur finns i närheten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Det kan hända att Smart Summon inte stannar för alla objekt (framför allt gäller det mycket låga objekt såsom trottoarkanter eller mycket höga objekt såsom en hylla) och heller inte reagerar på all mötande trafik eller trafik från sidorna. Var uppmärksam och var ständigt beredd att stoppa Model S genom att släppa knappen på mobilappen.

Standby-läge

Aktivera standbyläget i syfte att hålla Model S klar för Summon och minska tiden för uppvärmning. Tryck på Reglage > Autopilot > Standby-läge. När standbyläget är aktiverat kan du spara batterienergi genom att avaktivera standbyläget på de här platserna:

 • Exkludera hemma – Avaktiverar standbyläget på den plats du anger som Hemma på favoritlistan.
 • Exkludera arbetet – Avaktiverar standbyläget på den plats du anger som Arbete på favoritlistan.
 • Exkludera favoriter – Avaktiverar standbyläget på alla platser på favoritlistan.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Smart Summon avslutar standbyläget automatiskt från midnatt till 6:00 i syfte att spara energi. Under den här tiden kan det ske en fördröjning medan Smart Summon startar.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Extra batteriström kan förbrukas när standby-läget är aktivt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Information om hur du anger en plats som Hemma, Arbete eller Favoriter finns i Hem, arbete och favoritdestinationer.

Stoppa eller avbryta Smart Summon

Smart Summon stoppar Model S närhelst du släpper knappen på mobilappen. Återuppta Smart Summon-manövern genom att trycka på knappen Kom till mig eller Kör till mål igen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Var hela tiden beredd på att stanna Model S. Beroende på hur bra anslutningen är mellan telefonen och Model S är det en kort fördröjning från att du släpper knappen till att bilen stoppas.

Smart Summon avbryts och kräver omstart när:

 • Du trycker in någon knapp på fjärrnyckeln.
 • Ett dörrhandtag trycks in eller en dörr öppnas.
 • Du interagerar med fyrkantig ratt (eller ratt), bromspedalen, gaspedalen eller växlar.
 • Model S blockeras av ett hinder.
 • Smart Summon har flyttat Model S det maximala avståndet. Om du vill köra längre än det här avståndet måste du växla Model S till körläge framåt eller bakåt och sedan initiera en Smart Summon-manöver på nytt.
 • Din mobiltelefon försätts i viloläge eller förlorar kontakten med Model S.