Begränsningar och varningar

Ämnet inbegriper varningar, uppmaningar och begränsningar som är relaterade till följande funktioner i Autopilot.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har ditt fordon eventuellt inte alla funktioner som listas ovan, eller en funktion kanske inte fungerar enligt beskrivningen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Läs noga igenom följande varningar och begränsningar innan du använder autopiloten. Underlåtenhet att följa alla varningar och instruktioner kan leda till egendomsskador, allvarliga kroppsskador eller dödsfall.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Kontrollera att alla kameror är rena och fria från hinder före varje körning och innan du använder autopilotfunktionerna ( se Rengöra en kamera). Smutsiga kameror och sensorer (i förekommande fall), samt miljöförhållanden såsom regn och bleka körfältsmarkeringar, kan påverka hur autopiloten fungerar. Om en kamera är blockerad eller bländad visar Model S ett meddelande på instrumentpanel och det kan hända att autopilotfunktionerna inte är tillgängliga. Se Felsökningsvarningar för mer information om specifika varningar.

Trafikmedveten farthållare

När du använder Adaptiv farthållare är det förarens ansvar att vara vaksam, köra säkert och att hela tiden behålla kontrollen över fordonet. Håll alltid blicken fäst på vägen när du kör och var beredd på att reagera omedelbart om det behövs.

Det är dessutom förarens ansvar att köra i en säker hastighet och hålla ett säkert följavstånd baserat på vägförhållandena och gällande hastighetsbegränsningar. Ta hänsyn till följande begränsningar när den adaptiva farthållaren är aktiverad.

 • Det kan finnas situationer där körhastigheten inte ändras när hastighetsbegränsningen ändras.
 • Funktionen Trafikmedveten farthållare anpassar inte hastigheten efter väg- eller körförhållanden. Använd inte funktionen Trafikmedveten farthållare på slingrande vägar med skarpa kurvor, på isiga eller hala underlag, eller om väderförhållandena (som kraftigt regnfall, snö, dimma osv.) inte lämpar sig för en konstant hastighet.
 • Förlita dig inte på den trafikmedvetna farthållaren för att bibehålla ett exakt eller lämpligt avstånd till framförvarande fordon.
 • Den trafikmedvetna farthållaren kanske inte kan ge tillräcklig hastighetskontroll till följd av begränsad bromsförmåga och backar. Den kan även göra en felbedömning av avståndet till framförvarande fordon. Körning i nedförsbacke kan öka hastigheten och få Model S att överstiga din inställda hastighet (och eventuellt vägens hastighetsbegränsning).
 • Den trafikmedvetna farthållaren kan då och då bromsa in Model S när det inte behövs eller när du inte förväntar dig det. Det kan orsakas av att du kör nära ett framförvarande fordon, av att fordon eller föremål identifieras i angränsande körfält (särskilt i kurvor) osv.
 • På grund av begränsningar i det inbyggda GPS-systemet (Global Positioning System) kan du uppleva situationer där Model S saktar ned, framför allt nära avfarter när en kurva upptäcks och/eller när du navigerar till en destination och inte följer en rutt.
 • I vissa fall (exempelvis vid otillräckliga data) kanske den trafikmedvetna farthållaren inte automatiskt minskar hastigheten vid motorvägskorsningen eller avfarten.
 • Funktionen Adaptiv farthållare kanske inte identifierar alla föremål, i synnerhet vid körning över 50 mph (80 km/h) och saktar inte alltid ner eller bromsar för stillastående fordon eller föremål eller i situationer då fordonet du följer lämnar körbanan och ett stillastående eller långsamt fordon eller föremål dyker upp framför dig.
 • Funktionen Adaptiv farthållare registrerar fordon eller andra föremål som inte existerar eller inte befinner sig på din körbana, vilket kan leda till att Model S saktar ned utan anledning.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Funktionen Trafikmedveten farthållare kommer troligtvis inte att fungera korrekt i följande situationer:
 • Vägen har skarpa kurvor eller snabbt kommande höjdförändringar.
 • Vägskyltar eller signaler är otydliga, svårtolkade eller dåligt underhållna.
 • Sikten är dålig (på grund av kraftigt regn, snö, hagel etc. eller svagt upplysta vägar kvällstid).
 • Du kör i en tunnel eller längs en motorvägsavdelare som stör kamerans/kamerornas sikt.
 • Om skarpt ljus (t.ex. direkt solljus eller helljus på ett mötande fordon) påverkar kamerans sikt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Ovanstående lista innehåller inte alla situationer som kan uppstå och som kan störa funktionen hos den trafikmedvetna farthållaren. Funktionen Trafikmedveten farthållare kan när som helst avbrytas av oförutsedda orsaker. Ha alltid översikt över vägen och var beredd på att vidta lämpliga åtgärder. Det är förarens ansvar att hela tiden behålla kontrollen över Model S .
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Funktionen Trafikmedveten farthållare har utvecklats för körkomfort och bekvämlighet och ska inte användas som kollisionsvarnings- eller avvärjningssystem. Förlita dig aldrig på att den trafikmedvetna farthållaren saktar ned Model Stillräckligt. Ha alltid översikt över vägen och var alltid beredd på att vidta korrigerande åtgärder. Oaktsamhet kan leda till allvarlig kroppsskada eller dödsfall.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Även om den trafikmedvetna farthållaren kan känna av fotgängare och cyklister, ska du aldrig förlita dig på att den ska sakta ned Model S tillräckligt för dem. Oaktsamhet kan leda till allvarlig kroppsskada eller dödsfall.

Autostyrning

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Autostyrning är en hand-på-funktion. Håll alltid händerna på ratten, var uppmärksam på vägförhållanden och omgivande trafik och var alltid beredd på att vidta omedelbara åtgärder. Underlåtenhet att följa de här anvisningarna kan orsaka skador, allvarliga personskador eller dödsfall.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Autostyrning är avsedd för användning på motorvägar av en fullständigt uppmärksam förare. Använd inte autostyrning på byggarbetsplatser eller i områden där cyklister eller fotgängare kan finnas.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Förlita dig aldrig på att autostyrning ska ange körriktningen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Autostyrning och tillhörande funktioner kommer troligtvis inte fungera korrekt när:
 • Autostyrningen inte exakt kan fastställa vägmarkeringar. Det kan till exempel vara vägmarkeringar som är mycket slitna, har tidigare markeringar klart synliga, har justerats till följd av vägarbeten, ändras snabbt (körfält förgrenas, korsas eller sammanstrålar), föremål eller landskap lägger mörka skuggor på vägmarkeringarna eller vägytan har underlagsfogar eller andra linjer med hög kontrast.
 • Sikten är dålig (kraftigt regn, snö, dimma osv.) eller väderförhållanden stör sensorfunktionen.
 • En kamera eller sensor är blockerad, täckt eller skadad.
 • Du kör i backar.
 • Du närmar dig en betalstation för vägtull.
 • Vägen har skarpa kurvor eller är mycket ojämn.
 • Skarpt ljus (t.ex. direkt solljus) påverkar kamerans sikt.
 • Sensorerna (i förekommande fall) är påverkade av annan elektrisk utrustning eller enheter som genererar ultraljudsvågor.
 • Ett fordon upptäcks i döda vinkeln när du aktiverar körriktningsvisaren.
 • Model S körs mycket nära ett framförvarande fordon som blockerar kamerans/kamerornas sikt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Det finns ett flertal oförutsedda faktorer som kan påverka autostyrningsfunktionen. Glöm aldrig att detta kan leda till att autostyrning inte kan styra Model S korrekt. Var alltid uppmärksam när du kör och var beredd på att vidta omedelbara åtgärder.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Autostyrningen är inte konstruerad för, och kommer inte, att styra Model S runt föremål som delvis är i körfältet och i vissa fall kanske inte stannar för föremål som helt blockerar körfältet. Ha alltid uppsikt över vägen och var beredd på att vidta åtgärder omedelbart. Det är förarens ansvar att hela tiden behålla kontrollen över Model S .

Automatiskt filbyte

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
När du byter fil med hjälp av Automatiskt filbyte är det förarens ansvar att bedöma om ett filbyte är säkert och lämpligt. Därför ska du alltid, innan ett filbyte påbörjas, kontrollera döda vinkeln, vägmarkeringar och omgivande körbana för att bekräfta att det är säkert och lämpligt att byta till målfilen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Ta hänsyn till följande begränsningar när du använder Automatiskt filbyte.
 • Förlita dig aldrig på att Automatiskt filbyte ska ange körbanan. Var alltid uppmärksam när du kör genom att iaktta vägen och trafiken framför dig samt bevaka eventuella varningar på pekskärmen. Var alltid beredd på att vidta omedelbara åtgärder.
 • Använd inte automatiskt filbyte på vägar där trafikförhållandena ständigt ändras och där det finns cyklister och fotgängare.
 • Prestanda för automatiskt filbyte beror på kamerans/kamerornas förmåga att känna igen vägmarkeringar.
 • Använd inte automatiskt filbyte på slingrande vägar med skarpa kurvor, på isiga eller hala underlag, eller om väderförhållandena (som kraftigt regnfall, snö, dimma osv.) försvårar sikten från kameran/kamerorna eller sensorerna (i förekommande fall).
 • Omkörningsacceleration kan avbrytas till följd av många oförutsedda anledningar förutom de ovan angivna (t.ex. brist på GPS-data). Var vaksam och förlita dig aldrig enbart på funktionen Omkörningsacceleration för att öka hastigheten.
 • Omkörningsacceleration ökar körhastigheten när tillämplig körriktningssignal aktiveras och accelererar Model S närmare framförvarande fordon. Även om omkörningsaccelerationen fortsätter att bibehålla avståndet till framförvarande fordon är det viktigt att vara medveten om att det valda avståndet till fordonet minskar när omkörningsaccelerationen är aktiv, i synnerhet i de fall där du kanske inte har för avsikt att köra om det framförvarande fordonet.

Stoppskyltsvarning och Trafikljusvarning

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
För att det ska gå att använda funktionerna Stoppskyltsvarning och Trafikljusvarning måste det finnas information för den inbyggda kartan om var alla stoppskyltar respektive trafikljus finns. I vissa fall är kartinformationen inkorrekt eller gammal och inkluderar inte alla trafikljus och stoppskyltar. Därför identifieras eventuellt inte alla stoppskyltar och trafikljus för funktionen Stoppskyltsvarning respektive Trafikljusvarning.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Det innebär att Model S inte saktas ned och att alla stoppskyltar och trafikljus eventuellt inte identifieras för funktionen Stoppskyltsvarning respektive Trafikljusvarning. Funktionerna Stoppskyltsvarning och Trafikljusvarning är endast avsedda som vägledning och ersätter inte uppmärksamhet vid körning eller sunt förnuft. Håll blicken på vägen när du kör och förlita dig inte på att funktionerna Stoppskyltsvarning och Trafikljusvarning ska varna dig för stoppskyltar respektive trafikljus.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Funktionerna Stoppskyltsvarning och Trafikljusvarning är endast utformade för att varna dig när du närmar dig synliga röda stoppskyltar respektive trafikljus med röd eller gul signal. Varningar visas eventuellt inte i korsningar med blinkande ljus och de visas inte vid lämna företräde-skyltar och tillfälliga stopp- och lämna företräde-skyltar (som de som finns vid vägarbeten). Dessutom visas inga varningar när du närmar dig stoppskyltar respektive trafikljus och trycker på accelerations- eller bromspedalen eftersom det medför att Autostyrning avaktiveras.

Navigering med autopilot

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Förlita dig aldrig på att navigeringen med Autopilot fastställer en lämplig fil vid en avfart. Var uppmärksam och utför visuella kontroller för att säkerställa att vägbanan är säker och lämplig.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om du stänger av Kräv att filbyten bekräftas kommer Navigera med Autopilot att meddela dig om förestående filbyten och avfarter, men du har fortfarande ansvar för att övervaka omgivningen och att konstant behålla kontrollen över Model S. Filbyten kan ske snabbt och plötsligt. Håll alltid händerna på ratten och ögonen på körvägen framför dig.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Navigering med autopilot gör inte körningen självständig. Du måste hålla ögonen på vägen, alltid hålla händerna på ratten och vara uppmärksam på navigeringsrutten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
I likhet med normal körning ska du vara extra försiktig vid blinda hörn, korsningar och på- och avfarter eftersom hinder när som helst och snabbt kan dyka upp.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Navigeringen med autopilot kan eventuellt inte känna igen eller upptäcka fordon som närmar sig, stillastående föremål eller körfält för särskilda ändamål som cyklar, samåkning, utryckningsfordon osv. Du måste hela tiden vara uppmärksam och beredd att omedelbart ingripa. I annat fall finns det risk för skador, personskador eller dödsfall.

Autostyrning på stadsgator (Total självkörningsförmåga (övervakad))

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Kom ihåg att Total självkörningsförmåga (övervakad) (även kallat Autostyrning på stadsgator) inte gör Model S självständig och kräver en fullt uppmärksam förare som ständigt är beredd att omedelbart ingripa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Total självkörningsförmåga (övervakad) är en hand-på-funktion. Håll alltid händerna på fyrkantig ratt (eller ratt), var uppmärksam på vägförhållanden och omgivande trafik och var alltid beredd på att vidta omedelbara åtgärder. Underlåtenhet att följa de här anvisningarna kan orsaka skador, allvarliga personskador eller dödsfall. Det är ditt ansvar att känna till begränsningarna för Total självkörningsförmåga (övervakad) och i vilka situationer den kanske inte fungerar som förväntat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Underlåtenhet att följa alla varningar och instruktioner kan leda till egendomsskador, allvarliga kroppsskador eller dödsfall.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Total självkörningsförmåga (övervakad) och dess tillhörande funktioner kanske inte fungerar som avsett och det finns många situationer där föraren kan behöva ingripa. Exemplen omfattar (men begränsas inte till):
 • Samspel med fotgängare, cyklister och andra trafikanter.
 • Oskyddade svängar med korsande trafik i höga hastigheter.
 • Flerfiliga svängar.
 • Samtidiga filbyten.
 • Smala vägar med mötande bilar eller dubbelparkerade fordon.
 • Ovanliga föremål som släpvagnar, ramper, last, öppna dörrar osv. som sticker ut från fordon.
 • Påfarter till vägar med höga hastigheter och mycket trafik.
 • Skräp på vägbanan.
 • Byggarbetsplatser.
 • Mycket kurviga vägar, särskilt vid höga körhastigheter.

Sikten är kritisk för att Total självkörningsförmåga (övervakad) ska kunna fungera. Dålig sikt som vid dåliga ljus- eller väderförhållanden (regn, snö, direkt solljus, dimma osv.) kan avsevärt försämra prestanda.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Model S kan snabbt och plötsligt göra oväntade manövrer eller misstag som kräver omedelbart föraringripande.

Listan ovan representerar endast en bråkdel av de möjliga scenarion som kan få Total självkörningsförmåga (övervakad) att göra plötsliga manövrer och bete sig oväntat. Faktum är att Model S plötsligt kan svänga av även när körförhållandena verkar normala och okomplicerade. Var uppmärksam och håll alltid god uppsikt över vägen så att du är beredd att reagera så tidigt som möjligt. Kom ihåg att det här är en funktion med tidig åtkomst som måste användas med extra försiktighet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Vartefter utvecklingen av Total självkörningsförmåga (övervakad) expanderar kommer Tesla att gradvis göra den tillgänglig för berättigade kunder i utvalda länder utanför USA. Eftersom varje land har unik infrastruktur, unika körbeteenden och trafikmönster som Total självkörningsförmåga (övervakad) måste anpassa sig till med tiden, är det väsentligt för förare som använder Total självkörningsförmåga (övervakad) i nyligen berättigade länder att vara extra uppmärksamma och extremt försiktiga. Du måste vara redo att när som helst ta över kontrollen på ett säkert sätt.

Autopark

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Autoparks prestanda beror på kamerornas och sensorernas (i förekommande fall) möjlighet att upptäcka fordonets närhet till trottoarkanter, föremål samt andra fordon. Ta hänsyn till följande varningar innan och medan du använder autoparkeringen:
 • Använd inte Autopark om något, som en kulkoppling, cykelställ eller släpvagn, är fäst vid dragkroken. Autopark stannar kanske inte för dragkrokar vid parkering mellan eller framför andra fordon.
 • Förlita dig aldrig på Autopark för att hitta en parkeringsplats som är laglig, lämplig och säker. Autopark kanske inte alltid upptäcker föremål i parkeringsområdet. Gör alltid en visuell kontroll för att vara säker på att parkeringsplatsen är lämplig och säker.
 • När Autopark styr Model S aktivt flyttas ratten i enlighet med Autoparks justeringar. Försök inte påverka ratthjulets rörelser. Autopark avbryts om du gör så.
 • Under parkeringssekvensen ska du hela tiden kontrollera omgivningen. Var beredd på att bromsa för att undvika fordon, fotgängare eller föremål.
 • När Autopark har aktiverats ska du alltid hålla uppsikt över pekskärmen så att du säkert lägger märke till Autoparks anvisningar.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig

Autopark kommer troligtvis inte att fungera korrekt i de här situationerna:

 • Vägen lutar. Autopark är utformad för att endast fungera på plan väg.
 • Om sikten är dålig (på grund av ihållande regn, snö, dimma osv.).
 • Trottoarkanten består av annat material än sten eller går inte att upptäcka.
 • Målparkeringsplatsen ligger direkt vid en vägg eller pelare (till exempel sista parkeringsplatsen i en rad i ett parkeringshus under jord).
 • En eller flera av sensorerna (i förekommande fall) eller kamerorna är skadade, smutsiga eller blockerade (av exempelvis lera, is eller snö eller av frontskydd, lackrinningar eller självhäftande produkter som omsvep, dekaler, gummibeläggning eller liknande).
 • Väderförhållanden (kraftigt regn, snö, dimma eller extremt höga eller låga temperaturer) stör sensorernas (i förekommande fall) funktion.
 • Sensorerna (i förekommande fall) är påverkad av annan elektrisk utrustning eller elektriska störningar.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Många oförutsedda omständigheter kan påverka Autoparks förmåga att parkera Model S. Tänk på att detta kan leda till att Autopark inte kan styra Model S på ett lämpligt sätt. Var uppmärksam vid parkering av Model S och var beredd att ta kontrollen omedelbart.

Summon

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Summons prestanda beror på kamerornas och sensorernas (i förekommande fall) möjlighet att upptäcka fordonets närhet till föremål, personer, djur samt andra fordon. Sumon kommer troligtvis inte att fungera korrekt i följande situationer:
 • Körvägen sluttar. Summon är utformat för att endast fungera på plan väg (upp till 10 % lutning).
 • En upphöjd betongkant upptäcks. Summon flyttar inte Model S över en kant som är högre än cirka 2,5 cm (1 tum).
 • En eller flera av sensorerna (i förekommande fall) eller kamerorna är skadade, smutsiga eller blockerade (av exempelvis lera, is eller snö eller av frontskydd, lackrinningar eller självhäftande produkter som omsvep, dekaler, gummibeläggning eller liknande).
 • Väderförhållanden (kraftigt regn, snö, dimma eller extremt höga eller låga temperaturer) stör sensorernas funktion.
 • Sensorerna (i förekommande fall) är påverkade av annan elektrisk utrustning eller enheter som genererar ultraljudsvågor.
 • Model S är i släpvagnsläge eller ett tillbehör har monterats.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Ovanstående lista innehåller inte alla de tänkbara situationer som kan uppstå och som kan göra att Summon inte fungerar korrekt. Det är förarens ansvar att hela tiden behålla kontrollen över Model S. Var ytterst uppmärksam närhelst Summon aktivt flyttar Model S och var hela tiden beredd att ingripa. Oaktsamhet kan leda till allvarliga egendomsskador, kroppsskador eller dödsfall.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Model S kan inte upptäcka hinder som är lägre än stötfångaren, mycket smala eller hänger från ett tak (t.ex. cyklar). Dessutom kan många oförutsedda omständigheter försämra Summons förmåga att manövrera in på eller ut från en parkeringsplats och som resultat kanske inte Summon styr Model S korrekt. Därför måste du alltid övervaka fordonets rörelser och omgivningen och vara beredd att när som helst avbryta Model S.

Smart Summon

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Smart Summon är en BETA-funktion. Du måste kontinuerligt övervaka fordonet och dess omgivningar och vara beredd på att när som helst vidta omedelbara åtgärder. Det är förarens ansvar att Smart Summon används på ett säkert och ansvarsfullt sätt och som avsett.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Smart Summon är utformat och avsett för användning endast på parkeringsplatser och uppfarter på privat mark som du är väl bekant med och där inga oförutsedda händelser kan uppkomma. Använd inte Smart Summon på allmänna vägar.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Smart Summon är avaktiverat om Model S är i assistentläget (se Assistentläge).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig

Smart Summon kommer troligtvis inte att fungera korrekt i följande situationer:

 • Ingen GPS-data är tillgänglig på grund av dålig mobiltäckning.
 • Körvägen sluttar. Smart Summon är utformat för att endast fungera på plan väg (upp till 10 % lutning).
 • En upphöjd betongkant upptäcks. Smart Summon kanske inte kan flytta Model S över betongkanten beroende på kantens höjd.
 • En eller flera av sensorerna (i förekommande fall) eller kamerorna är skadade, smutsiga eller blockerade (av exempelvis lera, is eller snö eller av frontskydd, lackrinningar eller självhäftande produkter som omsvep, dekaler, gummibeläggning eller liknande).
 • Väderförhållanden (kraftigt regn, snö, dimma eller extremt höga eller låga temperaturer) stör sensorernas (i förekommande fall) och kamerornas funktion.
 • Sensorerna (i förekommande fall) är påverkade av annan elektrisk utrustning eller enheter som genererar ultraljudsvågor.
 • Model S är i släpvagnsläge eller ett tillbehör har monterats
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Ovanstående lista innehåller inte alla situationer som kan uppstå och som kan störa driften av Smart Summon. Det är förarens ansvar att hela tiden behålla kontrollen över Model S. Var ytterst uppmärksam närhelst Smart Summon aktivt kör Model S och var hela tiden beredd att ingripa. Oaktsamhet kan leda till allvarliga egendomsskador, kroppsskador eller dödsfall.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Smart Summon får endast använda på belagda underlag.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Det kan hända att Smart Summon inte stannar för alla objekt (framför allt gäller det mycket låga objekt såsom trottoarkanter eller mycket höga objekt såsom en hylla) och heller inte reagerar på alla typer av trafik. Smart Summon kan inte känna av trafikens riktning, navigera runt tomma parkeringsplatser eller förutsäga korsande trafik.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
När du använder Smart Summon måste du ha fri sikt mellan dig och din Model S, och hela tiden vara beredd på att stoppa fordonet genom att släppa knappen på mobilappen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
När du släpper knappen för att stoppa Model S så är det en kort fördröjning innan fordonet stoppas. Därför är det mycket viktigt att du noga övervakar fordonets körbana hela tiden och proaktivt förutse hinder som fordonet kanske inte upptäcker.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Var extremt försiktig när du använder Smart Summon i miljöer där det kan dyka upp hinder som är svåra att förutse. Till exempel på platser där människor, barn eller djur finns i närheten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Det kan hända att Smart Summon inte stannar för alla objekt (framför allt gäller det mycket låga objekt såsom trottoarkanter eller mycket höga objekt såsom en hylla) och heller inte reagerar på all mötande trafik eller trafik från sidorna. Var uppmärksam och var ständigt beredd att stoppa Model S genom att släppa knappen på mobilappen.