Underhåll

Programvara

Uppdatering av programvara är viktigt för att säkerställa att fordonets komponenter fungerar ordentligt och håller länge. Du måste installera en programvaruuppdatering vid första bästa tillfälle. Se Programvaruuppdateringar.

Tesla kan komma att uppdatera eller ominstallera ditt fordons programvara som en del av normala diagnostik-, reparations- och underhållsprocesser inom service.

Serviceintervall

Service bör generellt utföras på fordonet på behovsbasis. Men Tesla rekommenderar följande underhållspunkter och -intervall, beroende på vad som är tillämpligt på ditt fordon, för att säkerställa kontinuerlig tillförlitlighet och effektivitet för din Model S.

 • Kontroll av bromsvätskans skick vartannat år (byt vid behov).
 • Byte av luftkonditioneringens torkmedelspåse efter 3 år.
 • Byte av kupéluftfilter efter 3 år.
 • Rengör och smörj bromsoken varje år eller efter 12 500 miles (20 000 km) i ett område där vägarna saltas på vintern
 • Rotera däcken efter 6 250 miles (10 000 km) eller om skillnaden i mönsterdjup är 2/32 tum (1,5 mm) eller större, beroende på vad som inträffar först
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Ovanstående intervall baseras på typiska körbeteenden och scenarion. Service bör dock generellt utföras på Model S på behovsbasis beroende på olika omständigheter som körbeteende, användning, miljöförhållanden osv. Underhållsartiklarna ovan kan behöva bytas ut mer eller mindre ofta än angivet. Dessutom bör ovanstående lista inte betraktas som fullständig och innefattar inte förbrukningsartiklar såsom vindrutetorkare, bromsbelägg m.m.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Skador eller fel som uppstår på grund av underhåll eller reparationer som utförs av tekniker som inte certifierats av Tesla, täcks inte av garantin.

Boka service

Det är enkelt att boka ett servicebesök med mobilappen. Efter att du har tryckt på Boka service väljer du den typ av service som behövs och följer anvisningarna i mobilappen. Lämna så detaljerad information som möjligt, till exempel:

 • Foton, ljudinspelningar eller videor.
 • Datum, tid och tidszon när felet inträffade.
 • Användningsland och plats.
 • Ungefär hur snabbt fordonet kördes (om tillämpligt).
 • Miljöförhållanden (regn, snö, kallt, etc.).
 • Vägnamn och vägtyp (om tillämpligt).
 • Körfältsmarkeringarnas kvalitet (om tillämpligt).
 • Tillämpliga fordonsinställningar.
 • Identifierbara symptom.

Gå till https://www.tesla.com/support/service-visits för mer information om att boka service.

Dagliga kontroller

 • Kontrollera batteriets laddningsnivå som visas på instrumentpanelen eller i mobilappen.
 • Kontrollera skick och tryck på varje däck (se Skötsel och underhåll av däck).
 • Kontrollera att all yttre belysning, signalhorn, körriktningsvisare samt torkare och spolare fungerar.
 • Kontrollera eventuella oväntade indikatorlampor eller fordonsvarningar på pekskärmen eller instrumentpanelen.
 • Kontrollera att bromsarna fungerar, även parkeringsbromsen.
 • Kontrollera att säkerhetsbältena fungerar (se Säkerhetsbälten).
 • Se om det finns några onormala vätskeansamlingar under Model S som kan indikera en läcka. Det är normalt att en liten vattenpöl bildas (den uppstår på grund av luftkonditioneringssystemets avfuktningsprocess).
 • Inspektera utsidan av Model S och ta omedelbart bort frätande ämnen (t.ex. fågelspillning, kåda, tjärfläckar, döda insekter, industriellt nedfall, osv.) för att förhindra skador på lacken (se Rengöring).

Månatliga kontroller

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Utöver att kyla kupéluften kyler luftkonditioneringens kompressor även batteriet. Därför kan luftkonditioneringens kompressor starta när det är varmt väder även när du har stängt av den. Det är normalt eftersom systemets prioritet är att kyla batteriet för att säkerställa att det inte blir för varmt, så att batteriet får så lång livslängd som möjligt och bästa möjliga prestanda. Även när det inte används, kan Model S dessutom avge ett vinande ljud eller ett ljud som från cirkulerande vatten. Dessa ljud är helt normala och uppstår när de interna kylsystemen aktiveras för att hantera olika fordonsfunktioner såsom underhåll av låg spänning-batteriet och balansering av högspänningsbatteriets temperatur.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Kontakta omedelbart Tesla om du upptäcker en betydande eller plötslig sänkning av vätskenivåer eller ojämnt däckslitage.

Vätskebytesintervall

Batterikylvätskan behöver inte bytas under fordonets livstid under de flesta förhållanden. Bromsvätskan bör kontrolleras vartannat år och bytas vid behov*.

”Om fordonet används för bogsering ska bromsvätska bytas vartannat år oavsett kontrollen av dess skick.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Garantin gäller inte för skador som orsakats av att behållaren för batterikylvätska öppnats.

Högspänningssäkerhet

Din Model S har konstruerats och byggts med säkerhet som prioritet. Du måste emellertid vara medveten om följande försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv från de skaderisker som uppstår i alla högspänningssystem:

 • Läs och följ alla anvisningar på dekalerna som sitter på Model S. Dekalerna finns där i säkerhetssyfte.
 • Det finns inga delar som kan servas av användaren i högspänningssystemet. Plocka inte isär, ta bort eller byt ut högspänningskomponenter, högspänningskablar eller högspänningskontakter. Högspänningskablarna är orangefärgade så att de är lätta att känna igen.
 • Om en kollision inträffar ska du inte vidröra några högspänningskablar, högspänningskontakter eller högspänningskomponenter som är anslutna till kablarna.
 • Vid den osannolika händelsen att en brand uppstår ska du genast kontakta den lokala brandkåren.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Koppla alltid bort laddkabeln innan du arbetar under Model S även om laddning inte pågår.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Håll händer och kläder på avstånd från kylfläktar. Vissa fläktar fungerar även när Model S är avstängd.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Vissa vätskor (batterisyra, batterikylvätska, bromsvätska, tillsatser i vindrutespolare osv.) som används i fordon är giftiga och får inte inandas, sväljas eller komma i kontakt med öppna sår. För din säkerhets skull ska du alltid läsa och följa anvisningarna som är tryckta på vätskebehållarna.