Om autopilot

Systemets funktion

Din Model S har följande komponenter som aktivt övervakar omgivande område:

Förklaringar som visar var Autopilotkomponenterna sitter på fordonet.
 1. En kamera är monterad ovanför registreringsskylten.
 2. Ultraljudssensorer är placerade i både den främre och den bakre stötfångaren.
 3. En kamera är monterad på varje dörrstolpe.
 4. Tre kameror är monterade vid vindrutan ovanför backspegeln.
 5. En kamera är monterad vid varje främre stötfångare.
 6. En radarsensor (i förekommande fall) är monterad bakom den främre stötfångaren.

Model S är även utrustad med elektroniskt drivna broms- och styrsystem med hög precision.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Kontrollera att alla kameror och sensorer (i förekommande fall) är rena före varje körning. Se Rengöra kameror och sensorer för mer information. Smutsiga kameror och sensorer, samt miljöförhållanden såsom regn och bleka körfältsmarkeringar, kan påverka hur autopiloten fungerar.

Aktiva säkerhetsfunktioner

Dessa aktiva säkerhetsfunktioner är utformade för att öka din säkerhet:

Du kan aktivera eller inaktivera några av dessa funktioner och i vissa fall själv styra hur de fungerar. Gå till inställningarna för funktionerna genom att trycka på Reglage > Autopilot.

Autopilotfunktioner

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har ditt fordon eventuellt inte alla funktioner som listas nedan, eller en funktion kanske inte fungerar exakt enligt beskrivningen.

Dessa praktiska Autopilot-funktioner har utvecklats för att minska förarens arbetsbelastning:

Du kan aktivera eller inaktivera några av dessa funktioner och i vissa fall själv styra hur de fungerar. Gå till inställningarna som är associerade med funktionerna genom att trycka på Reglage > Autopilot.

Kör för att kalibrera kamerorna

Model S måste manövrera med precision när Autopilotfunktioner används. Innan vissa funktioner kan användas för första gången eller efter vissa typer av servicereparationer, måste därför kamerorna genomföra en självkalibreringsprocess. För din bekvämlighet visar instrumentpanelen förloppsindikator.

När kalibreringen är avslutad är Autopilotfunktionerna tillgängliga för användning. Kalibreringen slutförs efter ungefär 20–25 miles (32–40 km) körning men det kan variera beroende på omgivning och vägförhållanden. Om du kör på raka, flerfiliga vägar (såsom en motorväg) med tydliga vägmarkeringar (i både din egen och intilliggande filer) kan kalibreringen slutföras snabbare. Kontakta Tesla om din Model S inte har slutfört kalibreringsprocessen efter 100 miles (160 km) körning.

Om en kamera har avlägsnats från platsen den kalibrerades på (om till exempel kameran eller vindrutan bytts ut), måste kalibreringen tas bort. Gör det genom att trycka på Reglage > Service > Kamerakalibrering > Ta bort kalibrering. När kalibreringen är borttagen utför Model S kalibreringen igen. Ta bort kalibrering är ofta till hjälp när du ska kalibrera om kamerorna men det löser inte alla kamera- och sensorproblem.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Självkalibreringsprocessen vid körning gäller endast för Model S-fordon som tillverkats efter omkring den 12 oktober 2016.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Kamerorna behöver tydliga vägmarkeringar i både din egen och intilliggande filer (minst två filer på vardera sidan av fordonet) för att kalibreras. För bästa resultat ska du köra i mittenfilen på en lågtrafikerad motorväg (helst med minst fem filer) som har tydliga vägmarkeringar.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du försöker använda en funktion som inte är tillgänglig innan kalibreringsprocessen är avslutad avaktiveras funktionen och ett meddelande visas på instrumentpanelen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model S Måste upprepa kalibreringsprocessen om kamerorna servas av Tesla och i vissa fall efter en programvaruuppdatering.

Begränsningar

Många faktorer kan påverka prestandan hos autopilotkomponenterna och göra att de inte fungerar som avsett. De omfattar (men begränsas inte till):

 • Dålig sikt (på grund av ihållande regn, snö, dimma osv.).
 • Starkt ljus (på grund av mötande strålkastare, direkt solljus, etc.).
 • Skador eller hinder som uppkommer på grund av lera, is, snö m.m.
 • Ett föremål som är monterat på fordonet kan störa och/eller hindra komponenten (t.ex. en cykelhållare).
 • Störningar som orsakas av överdriven lackering eller att fästa självhäftande produkter på fordonet (t.ex. omsvep, dekaler, gummibeläggning osv.).
 • Smal eller slingrande vägbana.
 • En skadad eller felriktad karossdel.
 • Användning av grått glas eller eftermarknadsglas.
 • Störningar från annan utrustning som genererar ultraljudsvågor.
 • Extremt höga eller låga temperaturer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Om du måste byta vindruta ska du ta fordonet till ett Tesla-servicecenter. Det garanterar att kamerorna hanteras och monteras på korrekt sätt. Annars finns risk för att en eller flera autopilotfunktioner inte fungerar korrekt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Ovanstående lista innehåller inte alla situationer som kan uppstå och som kan störa driften av autopilotens funktioner. Förlita dig aldrig på att dessa funktioner ska ge dig säkerhet. Det är förarens ansvar att vara vaksam, köra säkert och att hela tiden behålla kontrollen över fordonet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Det kan hända att avancerade säkerhetsfunktioner inte är tillgängliga under kalibreringsperioden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Omkalibrering av kamerorna eller sensorerna på pekskärmen ersätter inte kontroll av den fysiska placeringen och tillståndet hos dessa komponenter. Gå runt fordonet och kontrollera om kamerorna och sensorerna har fysiska skador. Felaktigt kalibrerade eller placerade kameror och sensorer kan begränsa eller omöjliggöra användningen av säkerhetsfunktioner. Kontakta Tesla om problemet kvarstår.

Rengöra kameror och sensorer

Se till att autopilotkomponenterna visar så exakt information som möjligt genom att hålla dem rena samt fria från blockeringar, kondens och skador (se Rengöring).

Kondens kan ansamlas inuti kameran, speciellt om du parkerar fordonet utomhus under kalla eller våta förhållanden. Det kan visas en varning på instrumentpanelens som meddelar att en kamera är blockerad och att vissa eller alla autopilotfunktioner kan vara begränsade tills kameran är återställd och fungerar korrekt. För att förebygga kondens ska du förkonditionera kupén genom att ställa in en varm temperatur, slå på vindrutans defroster och rikta de främre ventilationsluftutsläppen mot dörrstolparna (se Mobilapp).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Torka inte av en öppen lins med handen eller en tygtrasa i ett försök att ta bort smuts eller skräp. Skräpet kan skada linsens yta när det gnids mot linsen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Använd inte rengöringsmedel som innehåller kemikalier eller slipmedel. Om du gör det kan ytan skadas.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Rengör inte en ultraljudssensor eller kameralins med ett vasst eller slipande föremål som kan repa eller skada ytan.