Hastighetsassistent

Hvordan Hastighetsassistent virker

Model Y viser en fartsgrense på berøringsskjermen, og du kan velge om og hvordan du advares når du overskrides fartsgrensen. Dessuten kan du i stedet for å bruke den registrerte fartsgrensen basere advarsler på en vilkårlig fartsgrense som du angir manuelt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når du bruker Aktiv Cruise Control, kan du berøre dette fartsskiltsymbolet for å endre den innstilte hastigheten til den registrerte fartsgrensen (inkludert eventuelle justeringer du har angitt).
berøringsskjerm med pil som peker på fartsgrense
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
På veier der kartdata fastslår at en betinget fartsgrense er til stede (f.eks. en fartsgrense basert på tidspunkt eller værforhold), vises en sekundær fartsgrense nedenfor den første fartsgrensen. Det er førerens ansvar å fastslå om den betingede fartsgrensen gjelder, og justere fartsgrensen deretter. Du må kanskje oppdatere de inkluderte kartene for å vise betingede fartsgrenser (Kartoppdateringer).

I situasjoner der Model Y ikke er i stand til å fastslå en fartsgrense eller hvis Hastighetsassistent ikke er sikker på at en innhentet fartsgrense er nøyaktig, viser berøringsskjermen kanskje ikke et fartsgrenseskilt, og advarsler trer ikke i kraft.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Advarsler om fartsgrensen opphører automatisk etter ti sekunder, eller når Model Y reduserer farten til under angitt fartsgrense.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke stol på Hastighetsassistent for fastsetting av riktig fartsgrense eller kjørehastighet. Kjør alltid i en trygg hastighet, basert på trafikk- og føreforhold.

Kontrollere Hastighetsassistent

Hvis du vil justere innstillingen for Advarsel om fartsgrense, trykker du på Kontroller > Autopilot > Advarsel om fartsgrense, og deretter velger du et av følgende alternativer:

 • Av – fartsgrenseadvarsler vises ikke, og det høres ikke noe lydsignal.
 • Skjerm – fartsgrenseskilt vises på berøringsskjermen, og blir større hvis du overskrider den fastsatte fartsgrensen.
 • Lydsignal – i tillegg til det visuelle skjermbildet vil det høres en varseltone når du overskrider den fastsatte fartsgrensen.

Du kan også angi hvordan fartsgrensen fastsettes:

 • Relativ – Du kan stille inn en grense for overskridende hastighet (+ eller ) hvis du ønsker å bli varslet kun når du overskrider fartsgrensen med et bestemt antall km/t. Du kan for eksempel stille inn overskridelsen til +10 km/t hvis du ønsker å bli varslet kun når du overskrider fartsgrensen med 10 km/t.
 • Absolutt – angi en fartsgrense mellom 30 og 240 km/t manuelt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hastighetsassistent er ikke alltid nøyaktig. Plasseringen til en vei kan være feilberegnet i enkelte situasjoner, og Hastighetsassistent kan vise en hastighet for en tilgrensende vei som kan ha en annen fartsgrense. Hastighetsassistent kan for eksempel anta at Model Y er på en adgangsbegrenset motorvei, når den faktisk er på en nærliggende vei i tettbebygget område, og omvendt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Den valgte innstillingen beholdes til du endrer den manuelt.

Begrensninger og unøyaktigheter

I følgende situasjoner virker kanskje ikke Hastighetsassistent som den skal, eller den kan gi unøyaktig informasjon:

 • Sikten er dårlig og fartsgrenseskiltene er ikke klart synlige (på grunn av kraftig regn, snø, tåke osv.).
 • Kraftig lys (f.eks. lys fra møtende kjøretøy eller direkte sollys) påvirker sikten til kameraene.
 • Model Y er for nær kjøretøyet foran, som blokkerer sikten til kameraene.
 • Frontruten hindrer kameraenes sikt (duggete, skitten, dekket av et klistremerke osv.).
 • Fartsgrenseskiltene er dekket av gjenstander.
 • Fartsgrensene som er lagret i kartdatabasen, er feil eller utdaterte.
 • Model Y kjører i et område hvor GPS- eller kartdata ikke er tilgjengelige, eller der fartsgrenseskilt ikke kan registreres.
 • Trafikkskilt som ikke er i standard, gjenkjennelig format, som digitale eller midlertidige hastighetsskilt.
 • En vei eller fartsgrense har nylig blitt forandret.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Listen ovenfor representerer ikke en inngående liste over situasjoner som kan hindre at Hastighetsassistenten fungerer som det skal. Det kan være mange andre årsaker til at Hastighetsassistenten ikke gir advarsler.