Periodisk inspektion

Model S, Model X, Model 3, Model Y

Den periodiska inspektionen är en regelbunden inspektion av fordonssäkerhet, trafiksäkerhet och avgasutsläpp. Tesla-fordon bör genomgå regelbundna inspektioner eller tas till ett tredjeparts testcenter för bedömning och certifiering. Denna webbplats innehåller uppgifter som är specifika för Tesla som syftar till att underlätta periodisk inspektion, till exempel placeringar av VIN, lyftpunkter, inställningar för neutralläge och hur man genomför bromstest. Denna webbplats är inte avsedd att vara och ska inte användas som en uttömmande översikt över krav vid periodisk inspektion.

Chassinummer

Fordonets chassinummer (VIN) på Tesla-fordon kan hittas enligt nedan.

Alla modeller: under vindrutan (förarsidan)

Alla modeller (utom Model 3 och Model Y med VIN som börjar med LRW): på dörrkarmen (förarsidan)

Model 3 och Model Y (VIN börjar med LRW): under höger framsäte

Model 3 och Model Y (VIN börjar med 5YJ): under höger övre B-stolpe

Model Y (VIN börjar med XP7) och Model X: under höger bakre tröskellist

Model S byggd till och med september 2015: under skyddsplåten på bakre huven på den främre tvärbalken

Model S byggd efter september 2015: under höger främre tröskellist

Avaktivera PIN-kod för att köra

 

När kunden tar in bilen för test ska du se till att funktionen PIN-kod för att köra (”PIN to Drive”) är avaktiverad av kunden. När PIN-kod för att köra är aktiverat kan vissa tester inte utföras om du inte har kundens PIN -kod.

Lyftförfarande (Model S/Model X)

 

Varning: Använd lämplig utrustning när du utför detta för att minska risken för personskador.

Varning: Lyft aldrig bilen när en laddningskabel är ansluten, även om laddning inte pågår.

Varning: Arbeta inte på ett fordon som inte har korrekta stödanordningar på plats. Om du gör det kan det orsaka allvarliga skador på fordon och utrustning, fysiska skador på personer eller dödsfall.

Se till att du lyfter fordonet säkert med hjälp av riktlinjerna nedan:

1. Kontrollera om fordonet är utrustat med luftfjädring.

Varning: Domkraftsläget ”Jack Mode” måste aktiveras på fordon utrustade med luftfjädring innan fordonet lyfts upp. Underlåtenhet att göra detta kan leda till skador på upphängningen och kan orsaka allvarliga personskador.

Hur du tar reda på om bilen är utrustad med luftfjädring:

 • För Model S, tryck på ”Kontroll” (fordonsikonen) i det nedre vänstra hörnet (vänsterstyrning) eller det nedre högra hörnet (högerstyrning) på touchskärmen. Om fordonet är utrustat med luftfjädring visas en fjädringsflik i den vänstra menyn på touchskärmen.
 • Alla Model X-bilar är utrustade med luftfjädring.

 

Om fordonet är utrustat med luftfjädring justerar det sig automatiskt, även när strömmen är avstängd. Använd touchskärmen för att aktivera ”Jack Mode” för att avaktivera automatisk nivåreglering:

 1. Se till att fordonet har strömförsörjning (bilnyckeln känns igen).

 2. Tryck på Controls > Suspension på touchskärmen.

 3. Trampa ner bromspedalen och tryck sedan på Very High för att maximera fjädringens höjd. 

 4. Håll bromspedalen nedtrampad och tryck sedan på Controls > Service > Jack Mode för att avaktivera nivåregleringen.


För att kontrollera om ”Jack Mode” är aktivt, tryck på Controls > Suspension. Displayen visar att ett hjul har tagits bort när Jack Mode är aktiverat. Jack Mode kan avbrytas genom att trycka på knappen ”Jack Mode” igen eller genom att köra bilen med en hastighet över 7 km/h.

2. Placera fordonet centralt mellan lyftstolparna.

3. Placera lyftarmskuddarna under karossens stag på de fyra positionerna som anges nedan (visas i grönt, bild 1). Placera INTE lyftarmskuddarna under batteriet eller sidostagen (visas i rött, bild 1).

Bild 1: Lyftpunkter – Model S/Model X

Varning: Se till att lyftutrustningen inte rör vid högvoltsbatteriet någon annanstans än vid de särskilda lyftpunkterna. Att lyfta fordonet från andra positioner än på de angivna lyftpunkterna kan skada högspänningsbatteriet.

4. Justera höjden och placeringen av lyftarmskuddarna för att säkerställa att de sitter korrekt.

5. Ta hjälp för att hissa upp lyften och se till att lyftarmskuddarna stannar i rätt läge.

Lyftförfarande (Model 3/Model Y)

 

Varning: Använd lämplig utrustning när du utför detta för att minska risken för personskador.

Varning: Lyft aldrig bilen när en laddningskabel är ansluten, även om laddning inte pågår.​​​​​​​

Varning: Arbeta inte på ett fordon som inte har korrekta stödanordningar på plats. Om du gör det kan det orsaka allvarliga skador på fordon och utrustning, fysiska skador på personer eller dödsfall.

Se till att du lyfter fordonet säkert med hjälp av riktlinjerna nedan:

 1. Placera fordonet centralt mellan lyftstolparna.

 2. Placera lyftarmskuddarna under fordonets fyra lyftpunkter på högvoltsbatteriet enligt bilden (visas i grönt, bild 2).

  Placera INTE lyftarmskuddarna på någon annan position på högvoltsbatteriet eller sidostagen (visas i rött, bild 2).

Bild 2: Lyftpunkter på högspänningsbatteri – Model 3/Model Y

Varning: Se till att lyftutrustningen inte rör vid högspänningsbatteriet någon annanstans än vid de särskilda lyftpunkterna. Att lyfta fordonet från andra positioner än på de angivna lyftpunkterna kan skada högspänningsbatteriet.

3. Justera höjden och placeringen av lyftarmskuddarna så att de sitter korrekt.

4. Ta hjälp för att höj upp lyften och se till att lyftarmskuddarna förblir i rätt läge.

Hålla fordonet i neutralläge

Som en säkerhetsfunktion aktiverar Tesla-bilar automatiskt parkeringsbromsen när de detekterar att föraren lämnar bilen, även om neutralläge har valts. Aktivera Tow Mode (bogseringsläge) (Model S/Model X) eller Transport Mode (transportläge) (Model 3/Model Y) för att se till att hjulen kan rulla fritt utan att någon passagerare finns i bilen.

Varning: Innan du går in i Tow Mode/Transport Mode, se till att fordonet är på plan mark och att hjulen är låsta (med hjulkil) för att undvika rörelse. Arbeta inte på ett fordon som inte har hjulen låsta. Om du gör det kan det orsaka allvarliga skador på fordon och utrustning, fysiska skador på personer eller dödsfall.

Aktivera Tow Mode (bogseringsläge) (Model S/Model X)

 1. Se till att bilnyckeln är inne i bilen.

 2. Lägg i parkeringsläget.

 3. Tryck ner bromspedalen.

 4. Tryck på Controls > Service > Tow Mode på touchskärmen
  Meddelandet ”[N] Tow Mode enabled. Car will remain free rolling” visas på instrumentpanelen.

TIPS: Fordonet går in i Tow Mode när du hör den bakre parkeringsbromsen kopplas ur.

OBSERVERA: I Tow Mode aktiverar inte fordonet någon växel.

För att lämna Tow Mode, tryck på Tow Mode igen och följ instruktionerna på popup-skärmen Apply Brake (Använd broms) (tryck och håll in den RÖDA knappen för att aktivera parkeringsbromsen).

Aktivera Transport Mode (transportläge) (Model 3/Model Y)

Som en säkerhetsfunktion aktiverar Tesla-bilar automatiskt parkeringsbromsen när de detekterar att föraren lämnar bilen, även om neutralläge har valts. Aktivera Transport Mode (transportläge) för att se till att hjulen kan rulla fritt utan att någon passagerare finns i bilen.

 1. Se till att nyckelkortet (nyckelkort) är inuti bilen.

 2. Lägg i parkeringsläget.

 3. Tryck och håll nere bromspedalen.

 4. Tryck på Controls > Service > Towing på touchskärmen.
  Bogseringsskärmen visas.

 5. Tryck och håll nere Transport Mode.
  När parkeringsbromsen är urkopplad visas meddelandet ”Entering Transport Mode, press brake pedal to continue” på touchskärmen.

TIPS: Fordonet går i Transport Mode när du hör den bakre parkeringsbromsen kopplas ur.

OBS: I Transport Mode lägger inte fordonet i någon växel.

Det finns två sätt att lämna Transport Mode, antingen:

 • Växla till parkeringsläge med växelväljaren
 • Tryck på knappen Transport Mode igen

Test av elektronisk parkeringsbroms (EPB)

För att testa effektiviteten för den enskilda parkeringsbromsen måste EPB Dynamic Mode aktiveras. Detta är till för att sakta ner fordonet till stopp med måttlig hastighet med endast parkeringsbromsok och inte de hydrauliska bromsoken. Detta är en funktion för nödsituationer vid hydrauliskt tryckfall.

För att aktivera EPB Dynamic Mode:

 1. Kör fordonet på en rullande landsväg.

 2. Växla till neutralläge.

 3. Tryck och håll in parkeringsknappen på växelväljaren tills bakhjulen slutar rotera.

För att lossa parkeringsbromsen växlar du till körläge.

Bromsservotest

Endast tidiga Model S-bilar, som inte var utrustade med Autopilot (bygga före september 2014), var utrustade med en vakuumassisterad bromsbooster (4 i bild 3).

Bild 3: Vakuumassisterad bromsbooster

För att se om bilen är utrustad med Autopilot, tryck på Kontroll (fordonsikonen) i det nedre vänstra hörnet (vänsterstyrning) eller det nedre högra hörnet (högerstyrning) på touchskärmen. Om fordonet är utrustat med Autopilot visas en flik för Autopilot i den vänstra menyn på touchskärmen.

Genomförande av bromsservotest:

 1. Tryck ner bromspedalen. Fordonet slås på och bromsservon aktiveras.

 2. Se till att fordonet inte startar helt: flytta nyckeln längre än 2 meter bort från fordonet.

 3. När ”Key not Inside” (ingen nyckel inuti) visas på touchskärmen är bromsservon inte längre aktiverad och trycktest på bromspedalen kan genomföras.

För tillbaka bilnyckeln till bilens räckvidd för att återaktivera bromsservon. Detta slutför testet.