Tesla 零售店 - 中國香港特別行政區

返回列表

Tesla 零售店 - 中國香港特別行政區

Tesla E-Max 零售店九龍灣展貿徑1號 九龍灣國際展貿中心地下46號舖九龍灣香港電話:+852 3974 0226
路邊援助: + 852 3974 0251
Tesla QRE 零售店 皇后大道東 202 號 灣仔 香港 電話: +852-3974-0224
路邊援助: + 852 3974 0251
Tesla TML認證二手車及交付中心海盛路 3 號TML廣場地下G舖荃灣香港電話:+852 3974 0288
路邊援助:+852 3974 0251