Anticorruptiebeleid

pdf-pictogram  PDF downloaden

Laatst bijgewerkt: juli 2023


Privacyverklaring wagenparkvalidatievoertuig

pdf-pictogram  PDF downloaden


Intellectueel eigendom

Auteursrechten

Copyright 2002-2024 Tesla, Inc. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, grafieken, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en hun rangschikking op de internetsites van Tesla, Inc. zijn allemaal onderhevig aan auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze objecten te kopiëren voor commercieel gebruik of verspreiding. Ook is het niet toegestaan deze objecten aan te passen of elders te plaatsen. Sommige internetsites van Tesla, Inc. bevatten tevens materiaal dat onderhevig is aan de auteursrechten van hun leveranciers.

Prijzen

Alle gespecificeerde prijzen zijn aanbevolen verkoopprijzen. De prijzen zijn van toepassing ten tijde van publicatie en onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Handelsmerken

Tenzij anderszins aangegeven zijn alle merken als aanwezig op de internetsites van Tesla, Inc. onderhevig aan de handelsmerkrechten van Tesla, Inc., waaronder doch niet beperkt tot naamplaten van modellen en bedrijfslogo's en -emblemen.

Geen licenties

Tesla, Inc. streeft naar innovatieve en informatieve internetsites. Tesla, Inc. hoopt dat u net zo enthousiast bent over deze creatieve inspanning als wij. Tesla, Inc. moet echter wel haar intellectuele eigendom beschermen, waaronder haar patenten, handelsmerken en auteursrechten. Dienovereenkomstig dient u zich ervan te vergewissen dat niets van deze internetsites, noch materiaal dat zich daarop bevindt, op enige manier garandeert of als de garantie opgevat mag worden dat een persoon een licentie toekomt op het intellectuele eigendom van Tesla, Inc.

Waarschuwingen met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Internetpagina's, persberichten over investeerdersrelaties, voorspellingen, presentaties, audio- en videobestanden of evenementen (live of opgenomen) en andere documenten op deze internetsites bevatten onder andere toekomstgerichte verklaringen die de huidige kijk van het management vertegenwoordigen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. De woorden "anticiperen", "aannemen",. "geloven", "schatten", "verwachten", "bedoelen", "zullen", "plannen", "projecteren" en "zouden", evenals soortgelijke uitdrukkingen, zijn toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, waaronder, doch niet beperkt tot: veranderingen van de wisselkoersen, rentebedragen en prijzen van grondstoffen, de introductie van concurrerende producten, verhoogde verkoopinitiatieven en een afname in de wederverkoopprijs van gebruikte voertuigen.

Geen garanties of verklaringen

DE INFORMATIE OP DEZE INTERNETSITES WORDT OP "AS IS" BASIS EN TOT ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN AANGEBODEN DOOR TESLA, INC., ZONDER WAT VOOR GARANTIE DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD, WAARONDER DOCH NIET BEPERKT TOT EVENTUELE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. HOEWEL DE INFORMATIE ALS ACCURAAT BESCHOUWD WORDT, KAN DEZE FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN BEVATTEN.

DEZE INTERNETSITES KUNNEN BEPAALDE LINKS NAAR EXTERNE SITES BEVATTEN DIE NIET ONDER DE CONTROLE VAN TESLA, INC. VALLEN. DERHALVE ZIJN WIJ NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE CONTENT VAN GELINKTE SITES. TESLA, INC. BIEDT U DEZE LINKS SLECHTS BIJ WIJZE VAN SERVICE AAN. DE OPNAME VAN EEN LINK IMPLICEERT GEEN GOEDKEURING DOOR TESLA, INC. VAN DE GELINKTE SITE.


Lijst van Tesla-entiteiten voor wagenparkvalidatie

pdf-pictogram  PDF downloaden


Open source

Dit zijn bronnen voor verschillende systemen in de Tesla Model S, Model X en Model 3. De directorystructuur is als volgt:

parrot-sources:
Passthrough-bronuitgifte voor de parrot BlueTooth-module.
https://os.tesla.com/parrot-sources/parrot-sources.tar.gz

Extra pakketten:

Voor Autopilot en Infotainment system-imagebronnen, zie:
http://github.com/teslamotors/buildroot

 • Hoofdtak is buildroot-2019.02
 • Zie README.Tesla voor meer informatie over inhoud en configuraties
   

Voor Autopilot- en Infotainment-kernelbronnen, zie:
http://github.com/teslamotors/linux

 • takken:
  • intel-4.1: Infotainment Intel-kernel
  • tegra-2.6: Infotainment Tegra-kernel
  • tegra-4.4: Infotainment Tegra-kernel
  • tesla-3.18-hw2: Autopilot Nvidia-kernel
  • tesla-3.18-hw25: Autopilot Nvidia-kernel
  • tesla-4.14-hw3: Autopilot Tesla-kernel
    

Voor Autopilot coreboot-bronnen, zie:
http://github.com/teslamotors/coreboot

 • tesla-4.6-hw3
   

Komende releases en geschatte tijdlijnen:

 • Harman Radio-module voor Model 3
  • Passthrough-bronuitgifte: Q3 2018
 • Mobiele-modemmodules voor de Model S, Model X en Model 3
  • Passthrough-bronuitgiftes: Q3 2018

Octrooirecht

Op 12 juni 2014 kondigde Tesla aan dat zij geen octrooirechtszaken zullen initiëren tegen eenieder die in goed vertrouwen onze technologie wil gebruiken. Tesla is opgericht om de opkomst van duurzame vervoermiddelen te bevorderen en dit beleid is bedoeld als stimulans voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk, snel evoluerend platform voor elektrische voertuigen, waar Tesla, andere bedrijven die elektrische voertuigen maken en de wereld van profiteren. Deze richtlijnen geven meer informatie over hoe we dit beleid implementeren.

Belofte van Tesla

Tesla belooft onherroepelijk dat het geen rechtszaak zal starten tegen een partij wegens inbreuk op een Tesla-octrooi door activiteiten met betrekking tot elektrische voertuigen of aanverwante apparatuur, zolang deze partij te goeder trouw handelt. De belangrijkste voorwaarden van de belofte worden hieronder uitgelegd.

Definitie belangrijkste voorwaarden

'Tesla-octrooien' zijn alle octrooien die nu of in de toekomst eigendom zijn van Tesla (behalve een octrooi dat gezamenlijk eigendom is met een derde partij of een octrooi dat Tesla later verwerft en dat gepaard gaat met een vordering waardoor het niet onder deze Belofte valt). Een lijst van Tesla-octrooien die onder deze Belofte vallen, wordt bijgehouden op de volgende URL: https://www.tesla.com/legal/additional-resources#patent-list.

Een partij 'handelt te goeder trouw' zolang die partij en diens gerelateerde of gelieerde bedrijven niet:

 • hebben beweerd, anderen hebben geholpen om te beweren of een financieel belang hadden in een bewering van (i) enig octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht tegen Tesla of (ii) enig octrooirecht tegen een derde partij voor het gebruik van technologieën met betrekking tot elektrische voertuigen of aanverwante apparatuur;
 • hebben aangevochten, anderen hebben geholpen om aan te vechten of een financieel belang hadden bij elke aanvechting van een Tesla-octrooi; of
 • een nepproduct op de markt hebben gebracht of verkocht (bijv. een product dat is gemaakt door het ontwerp of het uiterlijk van een Tesla-product te imiteren of te kopiëren of dat een associatie met of goedkeuring door Tesla suggereert) of enige materiële hulp hebben geboden aan een andere partij die dit doet.

Overdracht van Tesla-octrooien

Indien Tesla ooit een Tesla-octrooi overdraagt aan een derde partij, zal dit alleen worden gedaan aan een partij die ermee instemt, door middel van een openlijke verklaring met als oogmerk om bindend te zijn voor de desbetreffende partij, om dezelfde bescherming te bieden die Tesla heeft verstrekt onder de Belofte en om dezelfde eisen te stellen aan een eventuele volgende partij waaraan wordt overgedragen.

Juridisch effect

De Belofte, die onherroepelijk en juridisch bindend is voor Tesla en diens opvolgers, is een 'standstill'-overeenkomst, wat betekent dat het een respijt is op de handhaving van de rechtsmiddelen van Tesla jegens een partij voor claims van inbreuk, zolang een dergelijke partij te goeder trouw handelt. Om Tesla in staat te stellen de Tesla-octrooien te handhaven tegen een partij die niet te goeder trouw handelt, is de Belofte geen verklaring van afstand van enige octrooiclaims (inclusief claims voor schadevergoeding voor overtredingen in het verleden) en is het geen licentie, convenant om geen rechtszaak aan te spannen of toestemming om activiteiten waarop een octrooi rust uit te voeren, of een beperking van rechtsmiddelen, schadevergoedingen of claims. Behalve zoals uitdrukkelijk wordt vermeld in de Belofte, worden geen rechten geacht als zijnde verleend, kwijtgescholden of ontvangen als gevolg van implicatie, uitputting, uitsluiting of op andere wijze. Ten slotte is de Belofte geen indicatie van de waarde van een "arm's length" conditie, genegotieerde licentie of een redelijke royalty.

Deze Belofte houdt in dat zolang iemand onze octrooien voor elektrische voertuigen gebruikt en er geen kwalijke dingen mee doet, zoals onze producten namaken of onze patenten gebruiken en ons vervolgens aanklagen wegens inbreuk op intellectueel eigendom, ze niet bang hoeven te zijn dat Tesla het octrooirecht zal uitoefenen tegen hen.

Premium Connectivity

Algemene Voorwaarden

pdf-pictogram  PDF downloaden


Terugroep

Klik hier om te kijken of uw auto in aanmerking komt voor een terugroep.


Gebruiksvoorwaarden Tesla for Business Account Platform

pdf-pictogram  PDF downloaden

Laatst bijgewerkt: april 2022


Code voor Zakelijk Gedrag en Ethiek van Tesla

pdf-pictogram  PDF downloaden

Laatst bijgewerkt: 29 april 2024


Tesla's wereldwijde beleid voor milieu, gezondheid, veiligheid en beveiliging (EHS&S)

Missie

De missie van EHS&S van Tesla is het versnellen van de wereldwijde transitie naar duurzame energie door het veilig produceren, verkopen, onderhouden en leveren van volledig elektrische voertuigen en oneindig schaalbare producten voor het genereren en opslaan van schone energie.

Visie

De visie van EHS&S van Tesla is het versnellen van de transitie naar een duurzame toekomst, op een veilige, eerlijke en plezierige manier.

Waarden

De waarden van EHS&S van Tesla zijn eenvoudig en absoluut:

 • Doe het juiste
 • EHS&S is een gedeelde verantwoordelijkheid, en deze begint bij mijzelf
 • EHS&S maakt deel uit van alles wat we doen

Principes en doelstellingen

Wij waarderen en beschermen mensen, de planeet, eigendommen en producten door te zorgen voor een veilige, gezonde, beveiligde en milieubewuste werkplek zonder dat dit ten koste gaat van de productie of winst. Ter ondersteuning van de missie en richtlijnen van Tesla wordt van iedereen die werkzaamheden voor Tesla uitvoert, hetzij namens Tesla, hetzij op een Tesla-locatie, verwacht de volgende EHS&S-principes en -doelen te volgen en in de praktijk te brengen:

 • Waardeer het menselijk leven.
 • Wees het geweten van de organisatie.
 • Geef het goede voorbeeld.
 • Meld problemen vroegtijdig en luid en duidelijk.
 • Zorg voor een cultuur van vertrouwen en respect.
 • Wees voorbereid, bewust en bereid om te reageren.
 • Leef wetten en regels na.
 • Verminder risico's proactief.
 • Blijf met werknemers en stakeholders in contact en stimuleer hun betrokkenheid.
 • Streef ernaar om de impact op het milieu te verminderen.
 • Verminder proactief risico's door de controlehiërarchie en ontwerpprincipes van inherente veiligheid toe te passen.
 • Breng sociaal en ecologisch verantwoorde planning en besluitvorming in de praktijk.
 • Omarm de prestaties van mensen en organisaties door middel van leren en voortdurende verbetering.
 • Verifieer en valideer controles en veiligheidsmaatregelen.
 • Pas de "first principle" benadering toe om problemen innovatief en snel op te lossen.
 • Rapporteer op transparante wijze.
 • Erken en beloon uitmuntendheid op het gebied van EHS&S.

 

Wereldwijd mensenrechtenbeleid van Tesla

Introductie en toepassingsgebied  

De ethische behandeling van alle mensen en het respecteren van de mensenrechten vormen de kern van Tesla's missie: een duurzame toekomst voor iedereen. Dit wereldwijde mensenrechtenbeleid ("beleid") is van toepassing op zowel onze eigen activiteiten als onze toeleveringsketen en omvat de gemeenschappen die worden beïnvloed door onze activiteiten en onze toeleveringsketen. We nemen onze verantwoordelijkheid om de mensenrechten te respecteren serieus en verwachten hetzelfde van degenen met wie we werken.

Dit beleid is de formalisering van onze toewijding om mensenrechten en de waarden die ze vertegenwoordigen in ons bedrijf te handhaven, te respecteren en te verankeren terwijl we de wereldwijde transitie naar duurzame energie versnellen. Tesla erkent de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ("UVRM"), die zich richt op waardigheid, respect en gelijkheid, zonder discriminatie, voor alle mensen. We maken ook gebruik van de richtlijnen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten en de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor multinationale ondernemingen.  

Het beleid schetst de kernnormen en verwachtingen die we hebben opgesteld voor onze faciliteiten, bedrijfseenheden, medewerkers, leveranciers en zakenpartners op het gebied van mensenrechten. Tesla definieert onze leveranciers als alle bedrijven of individuen die betrokken zijn bij een toeleveringsketen die direct of indirect goederen en diensten voor Tesla produceren, evenals hun personeel, agenten en onderaannemers, hierna "leveranciers" genoemd. Het beleid is opgenomen in onze Code voor Zakelijk Gedrag en Ethiek van Tesla, en alle werknemers en contractanten van Tesla zijn verplicht om zich te gedragen op een manier die in overeenstemming is met dit beleid. Het is tevens verankerd in onze gedragscode voor leveranciers en we verwachten van onze leveranciers en zakenpartners dat ze effectieve systemen implementeren om zich aan dit beleid te houden.  

Waar nationale wetgeving en internationale mensenrechtennormen verschillen, zullen we de hogere standaard volgen; waar ze tegenstrijdig zijn, houden we ons aan de nationale wetgeving en zoeken we naar manieren om de internationale mensenrechten zoveel mogelijk te respecteren.  

Bestuur

Tesla herziet en actualiseert regelmatig zijn Beleid en bijbehorende processen. Elke twee jaar onderwerpt Tesla zijn Beleid aan een algehele revisie met vertegenwoordigers met diverse functies van de afdelingen Compliance, Community Relations, Diversity, Equity & Inclusion, Employee Relations, Environmental Health & Safety, Global Trade Compliance, Human Resources, Investor Relations, Legal, Public Policy & Business Development, Product Safety, Responsible Sourcing, Sustainability, en Supply Chain om ervoor te zorgen dat het beleid up-to-date en een afspiegeling van de groeiende activiteiten van Tesla blijft.

Ons werk om de mensenrechten te respecteren in onze gehele toeleveringsketen wordt intern gecontroleerd door uitvoerende vertegenwoordigers van Supply Chain, Investor Relations, en Public Policy & Business Development. We vragen ook regelmatig aan externe groepen om feedback te geven over onze benadering van verantwoorde inkoop.

Toewijding

Tesla zet zich in voor het handhaven en respecteren van alle internationaal erkende mensenrechten en de waarden die zij vertegenwoordigen in onze directe activiteiten en toeleveringsketen - inclusief onze werknemers, klanten, aandeelhouders, leveranciers en de gemeenschappen waarin we leven en opereren. We proberen te voorkomen dat we daadwerkelijke of mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de mensenrechten en we verwachten van onze leveranciers dat ook zij deze waarden ondersteunen en promoten in hun eigen activiteiten en die van hun leveranciers.

Het beoordelen van en ageren op mensenrechtenrisico's is een voortdurende inspanning die het betrekken van en het opnemen van input van externe stakeholders met een mogelijke impact omvat, inclusief stakeholders die worden beïnvloed door onze activiteiten en onze toeleveringsketen, evenals het waar nodig herzien en actualiseren van ons beleid en onze procedures. Met dit inzicht zet Tesla zich in om mogelijke negatieve gevolgen voor mensenrechten tegen te gaan. We trachten negatieve effecten te verhelpen, onze voortgang te volgen en te meten en onze bevindingen te rapporteren.

Bij het nakomen van onze verantwoordelijkheid om de mensenrechten te respecteren, zijn we toegewijd aan het implementeren van de richtlijnen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten. Wij hanteren due diligence op het gebied van mensenrechten om risico's te identificeren en te beperken. We erkennen dat sommige groepen kwetsbaarder zijn dan andere; ons Beleid en de bijbehorende inspanningen zorgen ervoor dat de meest kwetsbare of achtergestelde personen worden gerespecteerd.

Significantie mensenrechtenkwesties

De volgende onderwerpen zijn gebaseerd op erkende internationale mensenrechtennormen en weerspiegelen diverse significante mensenrechtenkwesties die we hebben vastgesteld in onze activiteiten en toeleveringsketen. Tesla werkt deze lijst regelmatig bij naarmate de regionale context verandert of als we ons Beleid actualiseren. Ons respect voor mensenrechten beperkt zich niet tot deze onderwerpen.

Gezondheid en veiligheid

(In lijn met UVRM artikel: 3)

Gezondheid en veiligheid zijn fundamentele waarden bij Tesla. Onze inspanningen om een gezonde en veilige werkplek te garanderen, versterken onze toewijding aan mensenrechten.

Tesla zet zich in om alle aspecten van de bedrijfsvoering uit te voeren op een manier die de veiligheid en gezondheid van werknemers, contractanten, klanten, leveranciers en het publiek beschermt. We streven ernaar letsel en ziekte tot een minimum te beperken, evenals verlies van eigendommen of bedrijfsonderbreking als gevolg van ongevallen, brand of andere gevaren.

Tesla is toegewijd aan het verstrekken van kwaliteitsapparatuur, toegang tot schoon water, veilig gereedschap en de nodige beschermende uitrusting om werknemers te beschermen. Werknemers zetten zich in om mogelijke gevaren te identificeren, te anticiperen op blootstellingen en risico's en maatregelen te nemen om mogelijke gevaren op de werkplek te elimineren of te beheersen. Tesla biedt doorlopend veiligheidsinformatie, training en de nodige middelen om een veilige werkomgeving te behouden. Werknemers zijn gemachtigd om te stoppen met werken wanneer onveilige omstandigheden of gedrag worden waargenomen, zodat er correcties kunnen worden uitgevoerd om de werkzaamheden veilig te voltooien.

We verwachten van alle werknemers dat zij volledig meewerken aan onze veiligheidsmaatregelen en actief deelnemen om elkaar te beschermen. Onze werknemers worden aangemoedigd om met elkaar en met het management te communiceren wanneer onveilige handelingen worden geconstateerd of wanneer er een risico is van een onveilige werkomgeving. Door persoonlijke inzet en uitstekende communicatie, streven we naar het behouden van een veilige en productieve werkplek. Tesla zal geen gezondheids- of veiligheidsvereisten in gevaar brengen om winst of productie te behalen. Dit wordt afgedwongen door de principes en doelstellingen die zijn uiteengezet in ons wereldwijde milieu-, gezondheids-, veiligheids- en beveiligingsbeleid (EHS&S).

Tesla eist tevens van zijn leveranciers dat zij ervoor zorgen dat hun werknemers en contractanten een gezonde en veilige werkomgeving wordt geboden. Leveranciers zijn verplicht om zich te houden aan de werktijden zoals gedefinieerd in onze Gedragscode voor leveranciers. Overwerk moet in overeenstemming zijn met de lokale wetgeving en met een toeslag worden betaald. De Gedragscode voor leveranciers van Tesla biedt aanvullende richtlijnen voor onze verwachtingen en wettelijke nalevingsprocedures voor gezondheid en veiligheid in de toeleveringsketen.

Dwangarbeid, slavernij en mensenhandel

(In lijn met UVRM artikel: 4, 5, 23)

Tesla erkent de definities van de International Labour Organization (ILO) van dwangarbeid, moderne slavernij en mensenhandel en tolereert geen enkele vorm van dergelijk misbruik, inclusief schuldslavernij, contractarbeid en verplichte gevangenisarbeid. We zien het als onze opdracht om ervoor te zorgen dat onze toeleveringsketen – van grondstoffen tot eindproducten – vrij is van dergelijk misbruik.

We stellen alomvattend beleid op, houden toezicht op onze leveranciers en hanteren robuuste procedures om ervoor te zorgen dat niemand tot werk gedwongen. We hanteren een systematische aanpak voor het identificeren van en ageren op risico's in de toeleveringsketen en maken gebruik van de indicatoren van dwangarbeid die zijn gedefinieerd door de ILO. We blijven ons bewust van geografische risico's, arbeidstrends en andere factoren via bronnen zoals branchegroepen, NGO's, leveranciers, werknemers, gerenommeerde mediabronnen en andere stakeholders. We trainen werknemers in bewustwording en preventie van dwangarbeid en we eisen van leveranciers dat ze helpen bij onze inspanningen om misstanden te beëindigen.

Wij tolereren geen vervoer, onderdak, rekrutering, overbrenging of ontvangst van personen door middel van bedreiging, geweld, dwang, ontvoering of fraude voor arbeid of diensten. Geen enkele werknemer mag worden gedwongen om te werken of worden onderworpen aan fysieke straffen of dreiging met geweld of andere vormen van fysiek, seksueel, psychologisch of verbaal geweld als een methode van discipline of controle. Ook staan wij geen directe of indirecte controletactieken toe, waaronder bedreigingen, lijfstraffen of economisch, emotioneel of familiaal misbruik in onze vestigingen of in de vestigingen van onze leveranciers.

Alle werknemers hebben vrijheid van beweging en de arbeidsvoorwaarden mogen hun beweging niet beperken door het bewaren van identiteitspapieren, het inhouden van borgsommen, huisvestingsvereisten of enige andere actie die is gericht op het beperken van de mobiliteit van werknemers.

In overeenstemming met het principe van werkgeversbetaling, mag van geen enkele werknemer worden geëist dat hij/zij wervingsvergoedingen of andere soortgelijke vergoedingen betaalt om zijn/haar dienstverband veilig te stellen of te behouden. Tesla staat het gebruik van wervingskosten of andere gerelateerde vergoedingen voor een dienstverband, zoals sollicitatie-, wervings-, aannemings-, plaatsings- of verwerkingskosten van werknemers niet toe. De wervingskosten moeten door de werkgever worden gedragen. Als blijkt dat werknemers wervingsvergoedingen of andere gerelateerde vergoedingen voor een dienstverband hebben betaald, eist Tesla de volledige terugbetaling van dergelijke vergoedingen.

Wanneer we een schending van ons beleid vaststellen, ondernemen we snel actie om het probleem op te lossen en de activiteiten van leveranciers en de omstandigheden voor werknemers te verbeteren. Tesla beschouwt indicatoren van dwangarbeid als de hoogste mate van non-conformiteit en geeft daarom prioriteit aan het reageren op deze risico's. In het algemeen werken we samen met leveranciers om de hoofdoorzaken te onderzoeken en, indien van toepassing, plannen goed te keuren voor verbetering, correctie en bewaking van bewijs van verbetering en betrokkenheid van werknemers. Er zijn bepaalde grove schendingen van mensenrechten waarbij Tesla de samenwerking met een leverancier zal beëindigen en niet opnieuw zal samenwerken totdat het bewijs van correctie is geleverd en de leverancier zijn managementsysteem heeft versterkt om toekomstige schendingen te voorkomen.

Kinderarbeid en jonge arbeidskrachten

(In lijn met UVRM artikel: 4, 5, 25, 26)

We respecteren de rechten van kinderen en jonge werknemers. Tesla verbiedt de inzet van kinderarbeid in onze activiteiten en toeleveringsketen. Tesla houdt zich strikt aan de lokale en nationale wetten die de tewerkstelling van minderjarige werknemers tegengaan. Ongeacht de lokale wetgeving, mogen werknemers in een faciliteit of vestiging die materialen levert die in producten van Tesla worden gebruikt, niet jonger zijn dan 15 jaar. Wij eisen van onze leveranciers en externe wervingsdiensten dat zij de leeftijd en identiteit van werknemers verifiëren op het moment van aanwerving om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de vereisten van de Internationale Arbeidsorganisatie voor toelating tot de arbeidsmarkt en daarom recht hebben op werk. We eisen ook dat leveranciers en externe wervingsdiensten beschikken over processen om mogelijke schendingen van het beleid op verantwoorde wijze te verhelpen.

Tesla stimuleert de ontwikkeling van potentiële toekomstige werknemers door middel van stages of programma's voor studenten. Deze programma's moeten echter zijn ontworpen in het belang van de studenten en opleiding van deze studenten inhouden. Deelnemers van dergelijke programma's mogen geen werkzaamheden uitvoeren die hun gezondheid of veiligheid in gevaar kunnen brengen, waaronder nachtdiensten of overuren. Alle deelnemers moeten op basis van lokale wetten eerlijk worden gecompenseerd voor hun werkzaamheden.

Als er een geval van kinderarbeid wordt vastgesteld binnen onze toeleveringsketen - zoals gedefinieerd door de lokale wetgeving of jonger dan 15 jaar, wat het strengst is - zal Tesla onmiddellijk actie ondernemen en zorgen voor passende maatregelen, waaronder de inschrijving van het kind voor een onderwijsprogramma. Indien blijkt dat werknemers jonger dan 18 jaar (jonge werknemers) betrokken zijn bij gevaarlijk werk, worden ze onmiddellijk uit de situatie verwijderd en voorzien van vervangend werk dat geschikt is voor de leeftijd en niet gevaarlijk is. Tesla doet er alles aan om ervoor te zorgen dat werknemers jonger dan 18 jaar geen gevaarlijk of schadelijk werk verrichten.

Bij de implementatie van dit beleid zal Tesla werken aan het versterken van de capaciteiten van leveranciers, met name die van kleine en middelgrote ondernemingen, om een effectief due diligence-onderzoek uit te voeren naar de risico's van kinderarbeid — inclusief de ernstigste vormen van kinderarbeid.

Respectvolle werkplek en gelijke kansen

(In lijn met UVRM artikel: 1, 7, 23)

Tesla streeft ernaar iedereen met respect te behandelen door een respectvolle en inclusieve werkplek te creëren en te behouden. In overeenstemming met de lokale wetgeving respecteert Tesla het recht van werknemers op lidmaatschap of oprichting van vakbonden van hun eigen keuze en zich indien van toepassing aan te sluiten bij andere werknemersvertegenwoordigers, of hiervan af te zien, op collectieve onderhandelingen en om deel te nemen aan een vreedzame vergadering. evenals het respecteren van het recht van werknemers om af te zien van dergelijke activiteiten.

Tesla erkent de waarde van verschillende achtergronden en perspectieven in ons personeelsbestand en bevordert ten volle gelijke kansen voor alle werknemers, zowel nu als in de toekomst. Net zoals we niet discrimineren op basis van ras, huidskleur, religie, geloofsovertuiging, geslacht, seksuele geaardheid, genderexpressie of identiteit, nationaliteit, handicap, medische gesteldheid, militaire en veteranenstatus, burgerlijke staat, zwangerschap of enig andere door wet, regelgeving of verordening beschermde eigenschap, eisen we van onze leveranciers dat zij de mensen in hun personeelsbestand op dezelfde manier respecteren. Tesla combineert diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) met een mensgerichte, datagestuurde aanpak om een respectvolle werkplek mogelijk te maken en gelijke kansen te bieden. Aanvullende informatie over onze leveranciersverwachtingen met betrekking tot een respectvolle werkplek en gelijke kansen is te vinden in onze Gedragscode voor leveranciers.

Bescherming van het milieu

(In lijn met UVRM artikel: 25)

In onze eigen activiteiten en in onze uitgebreide toeleveringsketen, streeft Tesla ernaar de negatieve impact op het milieu te minimaliseren. Bij Tesla erkennen we dat milieubehoud, samen met aspecten van de gevolgen van klimaatverandering, inkoop van hernieuwbare energie en elektrificatie, luchtkwaliteit, waterbeheer, afvalbeheer en recycling, ontbossingpreventie en behoud van biodiversiteit elk onlosmakelijk verbonden zijn met mensenrechten. We verwachten van onze leveranciers dat ze ons doel delen om milieubescherming te erkennen als een essentieel principe van een duurzame toekomst. Aanvullende informatie over onze leveranciersverwachtingen met betrekking tot milieubescherming is te vinden in onze gedragscode voor leveranciers.

Relatie met gemeenschappen en rechten van inheemse volken

(In lijn met UVRM artikel: 27)

Tesla streeft ernaar een actief lid te zijn van de gemeenschappen waarin we leven en opereren. Naast ons vermogen om werkgelegenheid te scheppen en bij te dragen aan lokale economische en technologische vooruitgang, maken we gebruik van de waarde die de relaties in ons ecosysteem toevoegen aan de gemeenschap. We verwachten van onze werknemers, klanten, leveranciers en partners dat ze alles in het werk stellen om de positieve aspecten van hun werk voortdurend te verbeteren en tegelijkertijd de negatieve impact van hun activiteiten op lokale gemeenschappen te verminderen, waaronder ecologische, maatschappelijke, culturele en andere factoren met betrekking tot de kwaliteit van leven. We moedigen open communicatie van stakeholders aan met lokale gemeenschappen (bijv. via openbare informatiesessies en voortdurende betrokkenheid bij maatschappelijke organisaties zoals jongerenclubs of lokale verenigingen), altijd met de nadruk op het gezamenlijk ontwikkelen van projecten en activiteiten die onze missie ondersteunen en een positieve uitwerking hebben op onze lokale partners.

De winning van grondstoffen heeft in het verleden een negatieve invloed gehad op de rechten van inheemse volken en gemeenschappen in de gebieden waarin zij actief zijn. Voor alle winning en verwerking van grondstoffen die worden gebruikt in producten van Tesla, verwachten we dat onze leveranciers samenwerken met legitieme vertegenwoordigers van inheemse gemeenschappen en hun recht op het verlenen of weigeren van vrije en geïnformeerde toestemming voor hun activiteiten respecteren.

Productveiligheid

(In lijn met UVRM artikel: 3)

Menselijke fouten zijn de belangrijkste factor bij meer dan 90 procent van de dodelijke auto-ongevallen. Geautomatiseerde voertuigveiligheidstechnologie belooft een toekomst waarin voertuigen bestuurders in toenemende mate helpen om ongevallen te voorkomen. Tesla is een drijvende kracht geweest achter de ontwikkeling van deze levensreddende technologieën. De cultuur van productontwerp en engineering van Tesla is gebaseerd op een fundament van veiligheid.

Tesla is van mening dat het een mensenrecht is om fundamenteel veilige voertuigen en energieproducten aan te kunnen schaffen; we zijn toegewijd aan het innoveren, ontwerpen, produceren en leveren van veilige producten. Veiligheid is doorslaggevend bij ieder besluit en heeft ons geleid naar het ontwerp en de fabricage van batterijmodules voor voertuig- en energieopslagtoepassingen. Maar daarmee houdt de toewijding van Tesla niet op. We streven ernaar om voortdurend te leren en te verbeteren door middel van beperking en beheersing van gevaren en innovatieve werkwijzen. Innovatief gebruik van big data en draadloze updates stellen ons bijvoorbeeld in staat te reageren op en te leren van de ervaringen van onze klanten.

Tesla richt zich op veel aspecten van voertuigveiligheid, waaronder: actieve veiligheid — die voorzienbare ongevallen kan voorkomen of beperken; passieve veiligheid — ter bescherming van inzittenden onder wie kinderen en van voetgangers, fietsers en andere kwetsbare weggebruikers wanneer een botsing onvermijdelijk is; en veiligheid na een ongeval — ondersteuning van eerstehulpverleners. Ons Data Driven Safety-programma maakt gebruik van de reeks sensoren van voertuigen om praktijkgegevens over ongevallen te verzamelen, zodat teams ongevalsmodi kunnen identificeren die ontbreken in de regelgeving of veiligheidsclassificaties, maar in de praktijk kunnen voorkomen. Hoewel de technologie van vandaag geen middelen biedt om ieder ongeval met letsel of dodelijke afloop te voorkomen, is de weg die we voor ogen hebben er een die het aantal ongevallen op de snelweg aanzienlijk vermindert en letsel tegengaat wanneer er toch ongevallen plaatsvinden. Gezien door deze veiligheidsbril, hopen wij onze reputatie als leider in het verminderen van de kans op letsel, zowel binnen als buiten onze voertuigen, te behouden. Tesla bevordert ook de verbetering van veiligheid door best practices te delen om de auto-industrie te inspireren.

Tesla ontwerpt en test zijn energieopslag- en zonne-energieproducten om ervoor te zorgen dat ze onder alle omstandigheden gevaren beperken en beheersen. Hoewel ieder product dat energie opslaat, zoals een batterij, een storing kan ondervinden, voldoen onze producten ruimschoots aan vele veiligheidsnormen in de industrie en hebben ze consequent aangetoond door middel van uitgebreide tests door derden dat ze tot de veiligste systemen op de markt behoren.

Verantwoorde kunstmatige intelligentie

(In lijn met UVRM artikel: 3, 12)

Tesla zet zich in voor de verantwoorde ontwikkeling van kunstmatige intelligentie met respect voor mensenrechten. In overeenstemming met ons streven naar productveiligheid, zal ons gebruik van kunstmatige intelligentie zich richten op het verbeteren van de veiligheid voor onze werknemers, onze klanten en de gemeenschappen waarin onze producten actief zijn. Tesla ontwikkelt geen digitale superintelligentie.

Op de lange termijn erkent Tesla het risico van gecentraliseerde controle over een uitgebreid wagenpark van autonome voertuigen. Als kwaadwillende statelijke of niet-statelijke spelers de macht krijgen over een dergelijke wagenpark, komt dit niet ten goede aan de mensheid.

Om de belangen van de beschaving te dienen, gelooft Tesla daarom in een evenwicht tussen lokale uitschakelmogelijkheden en gecentraliseerde controle.

Klachten en rechtsmiddelen

(In lijn met UVRM artikel: 8)

Tesla zet zich in om houders van rechten en verdedigers van rechten mogelijkheden van bezwaar te bieden. We hechten belang aan het bieden van effectieve rechtsmiddelen wanneer sprake is van een impact op mensenrechten. In dergelijke gevallen streeft Tesla ernaar updates van systemen, due diligence-processen en -praktijken te implementeren om soortgelijke negatieve effecten in de toekomst te voorkomen. Net als bij andere processen en systemen, werkt Tesla voortdurend aan het verbeteren van onze bezwaar- en en rechtsmiddelprocessen.

We moedigen werknemers aan om hun zorgen te uiten, en Tesla tolereert geen enkele vorm van vergelding voor het te goeder trouw melden van zorgen of deelname aan onderzoeken. Een werknemer kan zorgen of klachten melden aan elk lid van het management, Human Resources, Employee Relations of Legal Compliance. Tesla maakt gebruik van een tracking systeem om zorgen van werknemers te documenteren en ervoor te zorgen dat ze worden opgevolgd en opgelost. Het casemanagementsysteem stelt de juiste teams in staat om gegevens te controleren en proactieve oplossingen te overwegen. Tesla beschikt tevens over het Integriteitslijn-meldsysteem dat 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar is.

De Tesla Integriteitslijn is een door derden beheerde hulplijn die beschikbaar is voor werknemers, contractanten en derden, waaronder leveranciers, hun werknemers, leden van de gemeenschap en andere stakeholders. Als een klachtenmechanisme van Tesla dat kan worden gebruikt om zorgen anoniem te melden, is de Integriteitslijn een krachtig hulpmiddel om zorgen te melden met betrekking tot illegale handelingen, onethisch gedrag of mensenrechtenschendingen, waaronder kinderarbeid of dwangarbeid. Wanneer een probleem via de Integriteitslijn wordt gemeld, werkt Tesla samen met stakeholders aan verbetering van de gemelde omstandigheden, afhankelijk van de situatie. Meer informatie over de Tesla Integriteitslijn vindt u op onze pagina met aanvullende informatiebronnen waarnaar hieronder wordt verwezen.

We streven ernaar om het bewustzijn en de kennis van onze werknemers en werknemers in de toeleveringsketen met betrekking tot mensenrechten te vergroten en we moedigen iedereen aan om, zonder angst voor vergelding, zijn of haar zorgen te uiten. We zijn toegewijd aan het voortdurend vergroten van de capaciteit van ons management om problemen effectief te identificeren en erop te reageren.

Tesla probeert een hefboomwerking toe te passen en verantwoordelijke partijen aan te moedigen om omstandigheden te beoordelen en corrigerende maatregelen te nemen, zelfs in omstandigheden waarin Tesla niet direct verband houdt met een geïdentificeerde nadelige invloed. We zullen actie ondernemen om eventuele negatieve effecten die mogelijk aan ons zijn gerelateerd te beïnvloeden en overwegen om samen te werken met gelijken en andere partners aan gezamenlijke oplossingen, waaronder samenwerking met leveranciers.

We verwachten van onze leveranciers en hun respectievelijke leveranciers dat ze een effectief systeem implementeren voor het beheer van bezwaren voor hun activiteiten, waarbij ze de werknemers van leveranciers en hun legitieme vertegenwoordigers bereiken. Leveranciers moeten vergeldingsmaatregelen tegen personen die hun zorgen uiten, verbieden. Door middel van beoordelingen door derden evalueren we of bezwaarmechanismen en -kanalen voor werknemers om problemen te melden adequaat, effectief en toegankelijk zijn. Tesla moedigt zijn leveranciers aan om potentiële of daadwerkelijke gebruikers te raadplegen over het ontwerp, de implementatie of de prestaties van hun mechanismen.

In gevallen waarin stakeholders de voorkeur geven aan mechanismen die niet door Tesla worden beheerd, zijn andere externe klachtenmechanismen beschikbaar, zoals het klachtenmechanisme van de Responsible Business Alliance, het klachtenmechanisme van het Responsible Minerals Initiative en het niet-gerechtelijke klachtenmechanisme van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling — de nationale contactpunten voor de OESO-richtlijnen.

Transparantie en rapportage

Zoals aanbevolen door de richtlijnen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten, verplichten wij ons tot transparante rapportage van onze inspanningen en vorderingen. We rapporteren onze prestaties op verschillende manieren openbaar, onder mee in onze Impact Report, Modern Slavery en Conflict Minerals publicaties.

Tesla Integriteitslijn

De Tesla Integriteitslijn is een door derden beheerde hulplijn die beschikbaar is voor werknemers, aannemers en derden, waaronder leveranciers, hun werknemers, leden van de gemeenschap en andere stakeholders. De Integriteitslijn is een van Tesla's klachtenprocedures die kunnen worden gebruikt om zorgen te melden, met name met betrekking tot het beleid van Tesla tegen illegale praktijken, onethisch gedrag of schendingen van mensenrechten, waaronder kinderarbeid of dwangarbeid.

De Integriteitslijn is beschikbaar in ongeveer 60 talen en is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar, zodat iedereen problemen anoniem en zonder angst voor vergelding kan melden. Toegang tot de Integriteitslijn. Het gebruik van onze Integriteitslijn sluit de toegang tot gerechtelijke en buitengerechtelijke mechanismen niet uit.

Werknemers van Tesla hebben een verantwoordelijkheid om het vertrouwen in Tesla te op peil te houden. Werknemers moeten schendingen van de Code voor Zakelijk Gedrag en Ethiek, Gedragscode voor leveranciers, het Mensenrechtenbeleid, ander bedrijfsbeleid of de wet melden aan hun manager, HR-partner, Compliance (compliance@tesla.com), Juridische zaken, Interne audit of de Tesla Integriteitslijn. Het opzettelijk melden van onjuiste informatie is in strijd met de waarden van Tesla en de Code voor Zakelijk Gedrag en Ethiek van Tesla; werknemers die bij dergelijke acties betrokken zijn, zullen worden onderworpen aan gepaste disciplinaire maatregelen.

Als een vraag of probleem wordt ingediend via de Integriteitslijn, ontvangt u een toegangsnummer en maakt u een wachtwoord aan. U wordt op de hoogte gehouden van updates via de portal via welke u uw probleem hebt ingediend en wordt na het indienen mogelijk gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken. De Integriteitslijn is ook bereikbaar via internationale nummers als u liever telefonisch een probleem meldt. Zorgen kunnen ook telefonisch anoniem worden gemeld.

Tesla neemt alle zorgen die te goeder trouw worden gemeld serieus. Alle zaken worden spoedig en naar behoren onderzocht door het juiste team van professionals. Zorgen met betrekking tot verantwoord inkopen en mensenrechten worden doorverwezen naar het team voor verantwoord inkopen van Tesla. Tesla streeft ernaar om binnen 72 uur te reageren op gemelde problemen en zaken binnen 30 dagen op te lossen. In sommige gevallen kan extra tijd nodig zijn.

Om de vertrouwelijkheid en de integriteit van het onderzoeksproces te beschermen, wordt informatie gedeeld op basis van "need to know" en wordt er zorgvuldig op gelet dat de persoon die het probleem heeft gemeld gedurende het onderzoek niet wordt geschaad. In het systeem van de Integriteitslijn vindt een opvolging plaats om de melder te laten weten dat het gemelde probleem op de juiste wijze is behandeld en afgesloten. Indien van toepassing, werken we samen met stakeholders om de gemelde omstandigheden aan te pakken of te verbeteren.

Tesla tolereert geen enkele vorm van represailles tegen werknemers die te goeder trouw zorgen melden of deelnemen aan onderzoeken. We verwachten ook van onze leveranciers dat ze represailles verbieden tegen werknemers en andere stakeholders (inclusief degenen die hen vertegenwoordigen) die zorgen melden. We behandelen alle individuen met respect.

 


 

Verantwoorde inkoop door Tesla

Beleid

Hieronder vindt u het beleid van Tesla met betrekking tot verantwoorde inkoop.

Beleid voor verantwoorde inkoop

Introductie en toepassingsgebied 

In lijn met Tesla's missie om de wereldwijde transitie naar duurzame energie te versnellen, zet Tesla zich in om ervoor te zorgen dat bedrijven in onze toeleveringsketen de mensenrechten respecteren en het milieu beschermen. We streven ernaar om de positieve impact van onze toeleveringsketen voor mens en planeet te maximaliseren. Ons doel is overal waar de toeleveringsketen van Tesla invloed heeft, de lokale omstandigheden voor stakeholders voortdurend te verbeteren als gevolg van onze inkoopbeslissingen en relaties. Dit beleid voor verantwoorde inkoop ("Beleid") is van toepassing op alle materialen en alle inkoop, ongeacht de inkooplocatie, en vormt daarom ons beleid voor conflictmineralen (columbiet-tantaliet (tantaal), cassiteriet (tin), goud, wolframiet (wolfraam), en eventuele afgeleiden hiervan, ook bekend als "3TG")), waarvoor Tesla een jaarverslag indient in overeenstemming met de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

Wij eisen van alle bedrijven of personen die betrokken zijn bij een toeleveringsketen die direct of indirect goederen en diensten voor Tesla produceert, evenals hun personeel, agenten en onderaannemers, hierna "leveranciers" genoemd, dat zij hun wereldwijde activiteiten op een verantwoorde manier uitvoeren, in overeenstemming met Tesla's missie om de wereldwijde transitie naar duurzame energie te versnellen. Leveranciers zijn contractueel verplicht zich te houden aan dit beleid, ons wereldwijde mensenrechtenbeleid en onze gedragscode voor leveranciers. 

Bestuur

Tesla herziet en actualiseert regelmatig zijn Beleid en alle bijbehorende processen met het oog op voortdurende verbetering. Elke twee jaar onderwerpt Tesla zijn Beleid aan een algehele revisie met vertegenwoordigers met diverse functies om ervoor te zorgen dat het beleid up-to-date en een afspiegeling van de groeiende activiteiten van Tesla blijft. We vragen ook regelmatig aan externe groepen om feedback te geven over dit Beleid en onze inspanningen voor verantwoorde inkoop.

Onze verantwoorde inkoopinspanningen worden intern gecontroleerd door uitvoerende vertegenwoordigers van Supply Chain, Investor Relations en Public Policy & Business Development. We rapporteren regelmatig over de voortgang en beoordelen onze inspanningen voor verantwoorde inkoop met vertegenwoordigers met diverse functies van onder meer de afdelingen Compliance, Environmental Health & Safety, Global Trade Compliance, Internal Audit, Legal, Public Policy & Business Development en Sustainability om andere afdelingen van de organisatie te informeren over onze inspanningen en ondersteuning met prioriteit aan onze inspanningen om de impact te maximaliseren. 

Toewijding

Tesla volgt de due diligence-richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ("OESO") voor verantwoord ondernemen en de OESO-richtlijnen voor due diligence voor verantwoorde toeleveringsketens van mineralen uit conflictgebieden en gebieden met een hoog risico ("CAHRA's") bij het identificeren, beperken en rapporteren van risico's binnen onze waardeketen.  

Tesla eist van zijn leveranciers dat zij beleid, due diligence-raamwerken en beheersystemen hanteren die in overeenstemming zijn met deze raamwerken.

In lijn met deze raamwerken verbinden wij ons tot het volgende:

 • Het aannemen, op grote schaal verspreiden en opnemen in contracten en/of overeenkomsten met leveranciers van dit beleid en onze verwachtingen inzake verantwoorde inkoop;
 • Het identificeren van en regelmatig opnieuw bekijken van de identificatie van prioritaire grondstoffen met een hogere materialiteit en risico op negatieve sociale en milieueffecten;
 • Verzamelen van informatie en gegevens uit primaire en secundaire bronnen om mogelijke milieu- en maatschappelijke risico's, waarschuwingssignalen en/of negatieve gevolgen te identificeren, onder meer via bezwaarmechanismen die rechthebbenden en verdedigers van rechten de mogelijkheid bieden om mogelijke problemen aan de orde te stellen;
 • Toeleveringsketens in kaart brengen, traceren en due diligence van partijen in de toeleveringsketen van Tesla voor bewijs van medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen;
 • Als er een redelijk risico bestaat, het identificeren van prioritaire actiegebieden en het onmiddellijk opstellen, goedkeuren en implementeren van een risicobeheer-/risicobeperkingsplan met een redelijke termijn met het oog op voortdurende verbetering;
 • Waar mogelijk, inkopen bij leveranciers die audits ondergaan op basis van relevante auditprogramma's van derden en/of eisen dat hun respectieve leveranciers doorlopend dergelijke audits ondergaan, hetgeen door Tesla moet worden bepaald. Voor 3TG verwachten we bijvoorbeeld dat leveranciers inkopen bij smelterijen of raffinaderijen die het Responsible Minerals Assurance Programme (RMAP) hebben gevolgd en soortgelijke eisen stellen aan hun leveranciers;
 • Bij niet-naleving eerst onze leveranciers, zakenpartners, centrale of lokale overheidsinstanties, internationale organisaties, maatschappelijk middenveld, betrokken stakeholders en derden inschakelen om corrigerende maatregelen te nemen die helpen bij het aanpakken van de onderliggende problemen en het opbouwen van capaciteit;
 • Als directe betrokkenheid niet leidt tot zinvolle vooruitgang en/of als er onvoldoende bewijs is of een gebrek aan levensvatbaarheid voor de onmiddellijke en gepaste beperking van ernstige misstanden, overwegen om alle passende middelen, waaronder het reduceren en/of beëindigen van een leveringsovereenkomst en/of of opschorting of beëindiging van de samenwerking met leveranciers;
 • Samenwerken met andere bedrijven en initiatieven in de industrie waar gezamenlijke benaderingen van risico-identificatie en/of -beperking gepast zijn; en
 • Ten minste jaarlijks rapporteren over de geïdentificeerde risico's en de genomen maatregelen om de risico's te beperken.

 

Tesla zal samenwerken met onze leveranciers om te zorgen voor een zorgvuldige implementatie van de hierin uiteengezette vereisten en zal de naleving waar nodig redelijkerwijs en consistent controleren en afdwingen. We zullen inspanningen van anderen ondersteunen, of zelf stappen ondernemen om samen met relevante autoriteiten, internationale organisaties en maatschappelijke organisaties bijdragen aan verbeterde omstandigheden in onze toeleveringsketen. Tesla erkent het belang van het de voortzetting van inkoop in potentieel risicovolle contexten, waaronder bijvoorbeeld de Democratische Republiek Congo of andere CAHRA's; het toepassen van risicobeperking heeft de voorkeur boven een embargo of beëindiging van de inkoop vanwege het belang van de materiaalproductie voor het levensonderhoud in die gebieden.

Wij eisen van onze leveranciers dat zij soortgelijke of strengere verplichtingen aangaan. Van de leveranciers van Tesla wordt vereist dat zij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat producten die zij leveren aan Tesla niet bijdragen aan gewapende conflicten, schendingen van mensenrechten of milieuschade, ongeacht de locatie waar deze worden betrokken.

Significante problemen met verantwoorde inkoop

Van de onderwerpen die worden behandeld in ons wereldwijde mensenrechtenbeleid en onze gedragscode voor leveranciers, en in overeenstemming met de verwachtingen van de OESO, zullen we de betrokkenheid van geen enkele partij in onze toeleveringsketen tolereren die aan aan het volgende bijdraagt of dit faciliteert:

 1. Niet-naleving van toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de productie, handel, behandeling, transport en export van materialen, inclusief procedures voor de gezondheid en veiligheid van werknemers, en de betaling van belastingen, heffingen en royalty's die verschuldigd zijn aan overheden;
 2. Elke vorm van dwangarbeid of verplichte arbeid, dat wil zeggen werk of dienstverlening die wordt geëist van een persoon onder dreiging van een boete en waarvoor deze persoon zich niet vrijwillig heeft aangeboden
  • Ernstige schendingen van mensenrechten in verband met de productie/winning, transport of handel van materialen, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, materialen uit CAHRA's;
 3. Kinderarbeid;
 4. Ernstige negatieve effecten op het milieu en de biodiversiteit, waaronder
  • Lucht- en watervervuiling
  • Ontbossing,
  • Gebrek aan beheer van de uitstoot van broeikasgassen,
  • Gebrek aan risicobeheer inzake klimaatverandering
  • Het gebruik van gevaarlijke stoffen, en
  • Onjuist afvalbeheer;
 5. Ernstige negatieve effecten op lokale gemeenschappen en/of onvoldoende betrokkenheid bij gemeenschappen, waaronder het niet respecteren van rechten van inheemse volken of met betrekking tot milieu-, maatschappelijke en andere factoren voor de kwaliteit van leven;
 6. Het ontbreken van of ontoereikendheid van maatregelen om werknemers en contractanten een veilige, gezonde, respectvolle en eerlijke werkomgeving te bieden, die gelijke kansen en veilig afvalbeheer mogelijk maakt, met inbegrip van goed beheer van residuen voor mijnbouwactiviteiten;
 7. Corruptie, omkoping, frauduleuze voorstelling van zaken met betrekking tot de oorsprong van materialen, witwassen en belangenverstrengeling;
 8. Elke vorm van foltering, wrede, onmenselijke en onterende behandeling;
 9. Financiering van conflicten en het niet naleven van relevante sanctieresoluties van de Verenigde Naties of, indien van toepassing, nationale wetten die een dergelijke resolutie implementeren;
 10. Oorlogsmisdrijven of andere ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, waaronder misdrijven tegen de menselijkheid en genocide;
 11. Directe of indirecte steun aan niet-statelijke gewapende groeperingen, openbare of particuliere veiligheidstroepen of daaraan gelieerde partijen, inclusief, maar niet beperkt tot, de aanschaf van materialen, het verrichten van betalingen of het anderszins verstrekken van logistieke hulp of uitrusting aan degenen die:
  • Illegaal productielocaties controleren of anderszins illegaal transportroutes, punten waar materialen worden verhandeld en/of spelers in de toeleveringsketen controleren,
  • Illegaal belasting heffen of zich schuldig maken aan afpersing voor geld of materialen op toegangspunten tot productielocaties, langs transportroutes of op punten waar materialen worden verhandeld,
  • Illegaal belasting heffen of tussenpersonen, exportbedrijven of internationale handelaren afpersen, en/of
  • Niet in overeenstemming handelen met de vrijwillige beginselen inzake veiligheid en mensenrechten; en
 12. De blootstelling van kwetsbare groepen aan negatieve effecten die verband houden met de aanwezigheid van publieke of particuliere veiligheidstroepen op productielocaties.

 

Wij eisen van onze leveranciers dat zij soortgelijke of strengere verplichtingen aangaan. Leveranciers moeten ermee akkoord gaan dat zij zorgen voor transparantie, eventuele tekortkomingen verhelpen en voortdurende verbetering stimuleren. 

Laatst bijgewerkt: april 2023

Gedragscode voor leveranciers

pdf-pictogram  PDF downloaden

Laatst bijgewerkt: juli 2021

Wereldwijd mensenrechtenbeleid

Wereldwijd mensenrechtenbeleid van Tesla bekijken

Transparantierapporten van Tesla

Hieronder vindt u transparantierapporten van Tesla met betrekking tot verantwoorde inkoop.

Verklaring Canadese wet "Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply Chains"

pdf-pictogram  PDF downloaden

Laatst bijgewerkt: juni 2024

Conflictmineralenrapport

pdf-pictogram  PDF downloaden

Laatst bijgewerkt: mei 2024

Beleidsverklaring Duitse due diligence-wet voor toeleveringsketen

pdf-pictogram  Download PDF (Engels)

pdf-pictogram  Download PDF (Duits)

Laatst bijgewerkt: oktober 2023

Beleid voor niet-ondersteunde voertuigen

Het beleid voor niet-ondersteunde voertuigen definieert een niet-ondersteund voertuig als een voertuig dat Tesla onveilig acht voor onderhoud of snelladen. Factoren die dit kunnen bepalen zijn onder meer dat het voertuig total-loss is verklaard, meestal na zware schade veroorzaakt door een ongeval, overstroming, brand of een soortgelijke gebeurtenis, en door de eigenaar is (of in aanmerking komt om te worden) geregistreerd en/of betiteld als "met WOK-melding", "opgeknapt" of "afgedankt", of een equivalent daarvan in overeenstemming met de lokale jurisdictie of gebruiken in de sector.

Tesla gebruikt onder andere de volgende middelen om te bevestigen of het voertuig al dan niet als niet-ondersteund moet worden geclassificeerd:

 • Overheids- of regelgevende instanties
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Door Tesla goedgekeurde schadeherstelcentra en Tesla Service Centers
 • Resultaten van andere interne onderzoeken
 • Onafhankelijke instanties voor voertuiggeschiedenis (bijvoorbeeld Experian Auto Check)
 • Internetfora en sites van autoveilingen


Tesla geeft geen garantie voor de veiligheid of werking van niet-ondersteunde voertuigen. Nadat een voertuig total loss is verklaard of is geclassificeerd als niet-ondersteund voertuig, voldoen reparaties die worden uitgevoerd om het voertuig te herstellen mogelijk niet aan de normen of specificaties van Tesla en vallen eventuele storingen en schade- of letselgevallen als gevolg van dergelijke reparaties uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het voertuig.

Tesla raadt af om een niet-ondersteunde Tesla aan te schaffen, zoals een Tesla met een WOK-status. Ook voertuigen zonder WOK-status kunnen worden geclassificeerd als niet-ondersteund. Totdat Tesla kan bevestigen dat het voertuig voldoet aan de veiligheidsnormen en voertuigspecificaties van Tesla, zal Tesla geen ondersteunende reparaties uitvoeren waarbij hoogspanningsbatterijsystemen (HS-systemen) in het voertuig zijn betrokken, omdat het gevaar bestaat dat het niet-ondersteunde voertuig schade heeft geleden waardoor:

 • Rijden met het voertuig onveilig is
 • Reparatie van het voertuig de veiligheid van de monteurs in gevaar brengt
 • Uitrusting van Tesla, zoals Superchargers, beschadigd kan raken

 

Als een voertuig is geclassificeerd als niet-ondersteun voertuig:

 • Vervallen permanent alle beperkte garanties en verlengde serviceovereenkomsten van Tesla voor het voertuig.
  LET OP: Reparaties in verband met terugroepacties zullen worden uitgevoerd, tenzij een veilige reparatie niet mogelijk is door de conditie van het voertuig of vanwege aanpassingen aan het voertuig die niet door Tesla zijn uitgevoerd. Als het Tesla Service Center vaststelt dat reparatie van het voertuig niet veilig kan worden uitgevoerd, wordt de reparatie in verband met de terugroepactie niet verricht totdat de klant het voertuig in een dusdanige staat heeft gebracht waarbij het Service Center de reparatie veilig acht.
 • Snelladen is uitgeschakeld. Hieronder vallen Tesla Supercharging en snellaadinfrastructuur van derden.
 • Tesla kan veiligheidsinspecties uitvoeren (op verzoek en kosten van de klant) bij het voertuig om te bepalen of het veilig is om aan hoogspanningscomponenten te werken, of ze veilig toegankelijk zijn en of ze weer veilig opgeladen kunnen worden.
 • De beschikbaarheid van onderdelen wordt niet beïnvloed. Voor een niet-geclassificeerd voertuig blijven alle onderdelen verkrijgbaar.
 • Het gebruik van de mobiele app wordt ondersteund voor niet-ondersteunde voertuigen.


Neem contact op met een Tesla Service Center voor meer informatie over het beleid.

 


 

Prijslijst voor voertuigen

Download onze prijslijst. Onze prijslijst is op april 2021 gewijzigd. Onze meest recente voertuigopties en prijzen zijn altijd beschikbaar via onze online configurator. Voor vragen kunt ons online benaderen of via het onderstaande adres en telefoonnummer.

Tesla Amsterdam Zuid-Oost
Burgemeester Stramanweg 122
1101 EN, Amsterdam
Nederland
020 365 0008


Wat u moet weten als u Dogecoin gebruikt

We hopen dat u enthousiast bent over de mogelijkheid om Dogecoin te gebruiken om in aanmerking komende Tesla-producten te kopen. Op deze pagina en in de Veelgestelde vragen over Dogecoin kunt u veel nuttige informatie vinden. Lees al deze informatie zorgvuldig door, want wanneer u Dogecoin gebruikt om producten bij ons te kopen, gaat u akkoord met alles wat hier en in de veelgestelde vragen wordt vermeld.

Dogecoin-betalingen zijn onomkeerbaar. Zo werkt het Dogecoin-netwerk nu eenmaal: betaald is betaald. Controleer dus altijd zorgvuldig of u het juiste Dogecoin-bedrag hebt ingevoerd in het veld voor het bedrag en of u het juiste adres voor de Dogecoin-wallet hebt ingevoerd in het adresveld.

Te weinig of te veel betaald. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw Dogecoin-betaling overeenkomt met de door ons aan u vermelde aankoopprijs. De geldigheid van de Dogecoin-prijs zal na enige tijd vervallen. Als dat gebeurt voordat u het betalingsproces hebt voltooid, moet u mogelijk opnieuw beginnen. Er kan dan sprake zijn van een nieuwe Dogecoin-prijs. Als de door u betaalde Dogecoin-prijs niet exact overeenkomt met de prijs die wij vermelden, is het mogelijk dat wij uw bestelling annuleren en u terugbetalen. Belangrijk: betaal nooit te veel! Als u een bedrag invoert dat HOGER is dan de Dogecoin-prijs, kunnen wij het te veel betaalde bedrag niet terugbetalen. Ook accepteren we Dogecoin mogelijk niet altijd als betaalwijze.

Restitutie. Als u recht hebt op restitutie, kunnen wij u ofwel (1) het exacte Dogecoin-bedrag dat u hebt ingevoerd toen u de aankoop deed, ofwel (2) de oorspronkelijke aanschafprijs in euro aan u terugbetalen. Het is aan ons voor welke van deze opties we kiezen; u kunt niet kiezen (een mogelijke reden om voor de ene of andere optie te kiezen is dat we u sneller kunnen terugbetalen). Dat betekent echter ook dat u zelf het risico draagt voor veranderingen in de waarde van de Dogecoin tussen het moment waarop u de aankoop hebt gedaan en het moment waarop u de terugbetaling ontvangt (op de door ons bepaalde manier). Zo kan het voorkomen dat bij een terugbetaling in Dogecoin de waarde van dit bedrag veel lager is dan op het moment van aankoop, en dat bij een terugbetaling in euro dit bedrag veel lager is dan de op dat moment actuele waarde van het bedrag in Dogecoin dat u bij de aankoop hebt betaald.

Naleven van de wet. Als u Dogecoin gebruikt, moet u zich houden aan alle wetten die van toepassing zijn op uw gebruik van Dogecoin. Bovendien wordt u geacht te begrijpen dat we informatie van u kunnen vragen met het oog op het verifiëren van uw identiteit en het detecteren van witwaspraktijken, financiering van terrorisme, fraude en andere financiële misdrijven. U gaat ermee akkoord:

 • dat u ons alle gegevens verstrekt waar wij om vragen (zodat we kunnen verifiëren wie u bent) en dat u ervoor zorgt dat deze gegevens 100% accuraat zijn (en dat u ons op de hoogte zult houden van wijzigingen in de gegevens);
 • dat wij desgewenst derden om informatie over u vragen om te verifiëren dat u bent wie u zegt dat u bent en actie te ondernemen om uw identiteit te verifiëren en ons allemaal te beschermen tegen fraude of financiële criminaliteit; en
 • dat wij desgewenst uw persoonsgegevens delen met kredietbureaus of met overheidsinstanties die onderzoek doen naar fraude of financiële criminaliteit (zie de privacyverklaring van Tesla op www.tesla.com/legal/privacy voor informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens).