Warunki korzystania

Warunki płatności

Informacje ogólne

Niniejsze Warunki płatności dotyczą Twojej zgody na dokonywanie płatności za usługi i towary otrzymywane obecnie i w przyszłości („Opłaty”). Aby korzystać z niektórych usług, takich jak ładowanie Supercharging, autoryzowane płatności automatyczne lub jednorazowe oraz subskrypcje, zezwalasz Tesli na przechowywanie, obsługiwanie i odzyskiwanie środków pobranych z użyciem określonej przez Ciebie metody płatności zgodnie z niniejszymi Warunkami płatności.

Gdy do swojego konta Tesla dodasz metodę płatności, np. kartę kredytową, określone informacje, m.in. lokalizacja urządzenia, numer identyfikacyjny urządzenia i dane karty, mogą zostać przesłane do Tesli i udostępnione podmiotowi przetwarzającemu dla nas płatności. Dane karty są szyfrowane przy przesyłaniu, a Tesla nie ma dostępu do numeru karty. Gdy podczas dokonywania zakupu towarów i usług w witrynie lub aplikacji obsługiwanej przez Teslę zostanie użyta zapisana metoda płatności lub nowa karta kredytowa, dane niezbędne do przetworzenia płatności zostaną udostępnione globalnym podmiotom przetwarzającym dla nas płatności i naszym partnerom bankowym w celu przetworzenia płatności i zapewnienia zgodności z przepisami finansowymi, a także na potrzeby zapobiegania oszustwom i rozwiązywania wszelkich problemów związanych z płatnością. Płatności dokonywane z wykorzystaniem Twoich danych bankowych są przechowywane przez Teslę w zaszyfrowanym formacie, co zapobiega uzyskaniu do nich nieautoryzowanego dostępu, tj. dostępu bez specjalnych uprawnień.

Musisz określić na swoim koncie co najmniej jedną prawidłową metodę płatności obsługiwaną przez Teslę. Brak dokładnych, kompletnych i aktualnych danych konta i informacji o płatnościach, w tym także nieprawidłowa lub nieaktualna metoda płatności, może skutkować brakiem dostępu do niektórych usług lub brakiem możliwości korzystania z nich. Opłaty będą obejmować stosowne podatki wymagane przez prawo. Tesla może zmienić te warunki.

W przypadku Opłat, które można uiszczać za pomocą płatności automatycznych, masz świadomość tego, że Twoje konto zostanie obciążone ponownie za pomocą wskazanej metody płatności, gdy usługa automatycznie odnowi się pod koniec wyznaczonego okresu, chyba że usługa zostanie wyłączona na co najmniej dwadzieścia cztery (24) godziny przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia płatności automatycznych lub wyłączyć te płatności na swoim koncie Tesla.

Świadczenie usług może skutkować naliczeniem opłat. Osoby przez Ciebie upoważnione, które korzystają z Twojego pojazdu, również mogą korzystać z usług opisanych poniżej. W takim przypadku ponosisz odpowiedzialność wobec Tesli za uiszczenie odpowiednich opłat, a Tesla może zażądać od Ciebie płatności przy użyciu uzgodnionych metod płatności zapisanych na Twoim Koncie Tesla. Opłaty mogą obejmować podatki wymagane przez prawo. Na koncie Tesla można zapoznać się z podsumowaniem transakcji. W razie nieudanej próby odzyskania środków z Twojego rachunku zgadzasz się i zezwalasz, aby Tesla odzyskała całą kwotę lub część kwoty należnej za dostarczone towary lub usługi. Jeśli nie będziemy w stanie pobrać płatności, możemy skontaktować się z Tobą, korzystając z Twoich danych w naszej bazie lub poprosić Cię o dokonanie płatności w czasie świadczenia usług. W przypadku gdy nie zapłacisz zaległych i bezspornych kwot, możemy ograniczyć lub zablokować możliwość korzystania przez Twój pojazd z powiązanych usług do czasu rozwiązania problemów z płatnościami. Informacje na temat sposobu przetwarzania Twoich danych płatności znajdziesz w Informacji o zasadach zachowania poufności informacji Tesli.

Supercharger

Opłaty za bezczynność. Biorąc pod uwagę inne osoby, które potrzebują skorzystać z usługi Supercharger, prosimy o przestawienie pojazdu po zakończeniu ładowania. Aby zachęcić Cię do przestrzegania tej zasady, naliczamy opłatę za czas, w którym Twój pojazd pozostaje zaparkowany na stanowisku ładowania po jego zakończeniu. Zrezygnujemy z pobierania tej opłaty, jeśli przestawisz swój pojazd w ciągu pięciu minut po zakończeniu ładowania, i nie będzie się ona naliczać, gdy w Twojej lokalizacji zajęta będzie mniej niż połowa stanowisk ładowania. Wszystkie pojazdy podlegają opłacie za bezczynność, niezależnie od tego, kiedy zostały zakupione. Aby uniknąć naliczania tej opłaty, zalecamy monitorowanie pojazdu podczas korzystania z usługi Supercharger i zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej Tesla do śledzenia stanu naładowania pojazdu. 

Opłaty za bezczynność naliczane są za każdą minutę. Opłata za bezczynność dla każdej z lokalizacji może się okresowo zmieniać, a najnowsze informacje są dostępne w wyskakującym okienku mapy (dostępnym za pośrednictwem aplikacji nawigacyjnej w systemie informacyjno-rozrywkowym Twojego pojazdu). Pozostawiając pojazd na stanowisku ładowania po jego zakończeniu, akceptujesz opłatę za bezczynność, o której poinformujemy Cię za pomocą wyskakującego okienka w aplikacji map. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź naszą stronę z informacjami o opłacie za bezczynność

Płać za użycie. Wszystkie pojazdy zamówione po 15 stycznia 2017 r. oraz pojazdy zamówione do 15 stycznia 2017 r., ale wyprodukowane po 15 kwietnia 2017 r. mają możliwość korzystania z usługi Supercharger na zasadzie płać za użycie. Wszystkie punkty na bezpłatne ładowanie w usłudze Supercharger, przyznawane przy zakupie pojazdu, w tym punkty przyznawane corocznie, wygasają z chwilą sprzedaży lub przekazania pojazdu i nie mogą zostać przeniesione na żadnego kolejnego właściciela pojazdu lub na inny pojazd. Punkty na ładowanie w usłudze Supercharger wygasają po upływie określonego okresu i nie przechodzą na kolejny okres. 

Jednostka rozliczeniowa usługi płać za użycie i stawka dla każdej lokalizacji mogą się okresowo zmieniać, a najnowsze informacje są dostępne w wyskakującym okienku aplikacji map (dostępnym z poziomu aplikacji nawigacyjnej na ekranie dotykowym Twojego pojazdu). Ładując swój pojazd w określonej lokalizacji, akceptujesz cenę ładowania przekazaną Ci za pośrednictwem wyskakującego okienka w aplikacji map. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź naszą stronę z informacjami o stacjach ładowania Supercharger


Zasady uczciwego korzystania z usługi Supercharger

Wprowadzenie

Nieustannie poszerzamy naszą globalną sieć stacji ładowania w usłudze Supercharger, aby umożliwić podróże pojazdami osobowymi na duże odległości i zapewnić rozwiązania w zakresie ładowania dla osób, które nie mają bezpośredniego dostępu do ładowania w domu lub miejscu pracy, przyspieszając w ten sposób rozpowszechnienie pojazdów elektrycznych. Gdy stacje Supercharger są używane niezgodnie z ich przeznaczeniem, negatywnie wpływa to na dostępność usługi Supercharger dla innych osób.

Zasady uczciwego korzystania z usługi Supercharger

Aby upewnić się, że stacje Supercharger są dostępne dla użytkowników zgodnie z ich przeznaczeniem, o ile nie nalicza się opłat za użytkowanie, prosimy nie ładować pojazdu za ich pomocą, jeśli pojazd używany jest jako:

  • jako taksówka;
  • do usług udostępniania przejazdów (za pośrednictwem usług takich jak Uber, Lyft lub podobnych);
  • do komercyjnego dostarczania lub transportu towarów;
  • do celów rządowych; lub
  • dla każdego innego przedsięwzięcia komercyjnego.

 

Jeśli ładujesz swój pojazd w sposób niezgodny z niniejszymi Zasadami uczciwego korzystania z usługi Supercharger, możemy poprosić Cię o zmianę takiego postępowania. Możemy również podjąć dodatkowe działania w celu ochrony dostępności stacji Supercharger zgodnie z ich przeznaczeniem, takie jak ograniczenie lub zablokowanie możliwości korzystania ze stacji ładowania przez Twój pojazd.

Niniejsze Zasady dotyczą wszystkich stacji Supercharger na całym świecie i wszystkich pojazdów Tesla z bezpłatnym nieograniczonym ładowaniem Supercharging lub bezpłatnym ładowaniem Supercharging przez cały okres posiadania pojazdu, zakupionego w stanie nowym lub używanym, od Tesli lub osoby trzeciej po 15 grudnia 2017 r. Tesla może wykluczyć niektóre stacje ładowania Supercharger lub szczególne podróże z zakresu niniejszej Polityki, na przykład w celu uwzględnienia wyjątkowych warunków lokalnych.

Alternatywy ładowania

Zachęcamy do komercyjnego wykorzystania pojazdów Tesla przy jednoczesnym stosowaniu odpowiednich rozwiązań w zakresie ładowania. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby poznać funkcje pojazdu i opcje ładowania dostosowane do Twoich potrzeb. W przypadku pytań związanych z ładowaniem w domu prosimy o kontakt pod adresem charginginstallation@tesla.com.