Supercharger

50,000+

จุด Supercharger ทั่วโลก

จุด Supercharger ทั่วโลก

15 นาที

ชาร์จใหม่วิ่งได้ถึง 308 กม.

ชาร์จใหม่วิ่งได้ถึง 308 กม.

฿

ถูกกว่าใช้น้ำมัน

ถูกกว่าใช้น้ำมัน

เป็นเจ้าของจุด Supercharger

สมัครเป็นเจ้าของจุดให้บริการ Supercharger

ฟีเจอร์ของรถยนต์ที่มีการใช้ข้อมูลสูงบางส่วนจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อมาตรฐานเป็นอย่างน้อย ซึ่งรวมถึงแผนที่ การนำทาง และคำสั่งเสียง การเข้าถึงฟีเจอร์ที่ใช้ข้อมูลเซลลูลาร์และใบอนุญาตของบุคคลที่สามอาจมีการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อมาตรฐานและข้อจำกัดต่างๆ