Polityka przeciwdziałania korupcji

ikona pdf  Pobierz PDF

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2023 r.


Zasady zachowania poufności dotyczące pojazdów floty walidacyjnej

ikona pdf  Pobierz PDF


Własność intelektualna

Prawa autorskie

Copyright 2002-2024 Tesla, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafika, pliki dźwiękowe, pliki animacji, pliki wideo i ich rozmieszczenie na stronach internetowych Tesla, Inc. podlegają ochronie praw autorskich i innych rodzajów praw własności intelektualnej. Obiekty te nie mogą być kopiowane do użytku komercyjnego lub dystrybucji, ani nie mogą być modyfikowane lub ponownie publikowane. Niektóre strony internetowe Tesla, Inc. zawierają również materiały, które podlegają prawom autorskim ich dostawców.

Cena

Wszystkie podane ceny są zalecanymi cenami detalicznymi. Ceny są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Znaki towarowe

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki wyświetlane na stronach internetowych Tesla, Inc. podlegają prawom do znaków towarowych Tesla, Inc., co obejmuje między innymi tabliczki znamionowe oraz logo i emblematy firmowe.

Brak licencji

Spółka Tesla, Inc. stara się tworzyć innowacyjne strony internetowe, które są bogate w informacje. Mamy nadzieję, że docenisz nasze kreatywne starania. Jednak spółka Tesla, Inc. musi chronić swoją własność intelektualną, w tym patenty, znaki handlowe i prawa autorskie. W związku z powyższym należy pamiętać, że ani te strony internetowe, ani żadne zawarte na nich materiały nie stanowią przyznania jakiejkolwiek osobie licencji na własność intelektualną spółki Tesla, Inc. ani nie mogą być w ten sposób wykorzystywane.

Ostrzeżenie dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości

Strony internetowe, informacje o relacjach inwestorskich, prognozy, prezentacje, pliki audio i wideo z wydarzeń (na żywo lub nagrane) oraz inne dokumenty na tych stronach internetowych zawierają między innymi stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, które odzwierciedlają aktualne poglądy kierownictwa dotyczące przyszłych wydarzeń. Słowa „przewidywać”, „zakładać”, „wierzyć”, „szacować”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „może”, „planować”, „projektować” i „powinien” oraz podobne wyrażenia identyfikują wypowiedzi odnoszące się do przyszłości. Takie wypowiedzi są obarczone ryzykiem i niepewnością, w tym między innymi: zmianami kursów walut, stóp procentowych i cen surowców; wprowadzeniem konkurencyjnych produktów; zwiększonymi zachętami do sprzedaży; oraz spadkiem cen odsprzedaży używanych pojazdów.

Brak gwarancji lub oświadczeń

INFORMACJE NA TEMAT TYCH STRON INTERNETOWYCH SĄ DOSTARCZANE PRZEZ TESLA, INC. „W STANIE, W JAKIM SĄ”, I W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI JAKICHKOLWIEK DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB BRAKU NARUSZENIA PRAW STRON TRZECICH. CHOCIAŻ PODANE INFORMACJE UWAŻANE SĄ ZA DOKŁADNE, MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY LUB NIEŚCISŁOŚCI.

STRONY INTERNETOWE MOGĄ ZAWIERAĆ ŁĄCZA DO STRON ZEWNĘTRZNYCH, NAD KTÓRYCH TREŚCIĄ SPÓŁKA TESLA, INC. NIE MA ŻADNEJ KONTROLI. W ZWIĄZKU Z TYM NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI ZAMIESZCZANE NA TYCH STRONACH. TESLA, INC. ZAMIESZCZA TE ŁĄCZA TYLKO DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA, A ZAMIESZCZENIE JAKIEGOKOLWIEK ŁĄCZA NIE OZNACZA ZATWIERDZENIA PRZEZ SPÓŁKĘ TESLA, INC. TREŚCI ZAMIESZCZONYCH NA TAKIEJ STRONIE.


Lista podmiotów firmy Tesla do weryfikacji floty

ikona pdf  Pobierz PDF


Open Source

Są to kody źródłowe oprogramowania różnych systemów pojazdów Tesla Model S, Model X i Model 3. Struktura katalogów jest następująca:

parrot-sources:
Źródło pass-through oprogramowania modułu Parrot BlueTooth.
https://os.tesla.com/parrot-sources/parrot-sources.tar.gz

Dodatkowe pakiety:

Źródła obrazów systemu Autopilota oraz systemu informacyjno-rozrywkowego:
http://github.com/teslamotors/buildroot

 • Główne odgałęzienie: buildroot-2019.02
 • Więcej informacji o treści i konfiguracjach można znaleźć w README.Tesla
   

Źródła jądra systemu Autopilota i systemu informacyjno-rozrywkowego:
http://github.com/teslamotors/linux

 • odgałęzienia:
  • intel-4.1: Jądro Intel systemu informacyjno-rozrywkowego
  • tegra-2.6: Jądro Tegra systemu informacyjno-rozrywkowego
  • tegra-4.4: Jądro Tegra systemu informacyjno-rozrywkowego
  • tesla-3.18-hw2: Jądro Nvidia systemu Autopilot
  • tesla-3.18-hw25: Jądro Nvidia systemu Autopilot
  • tesla-4.14-hw3: Jądro Tesla systemu Autopilot
    

Źródła oprogramowania coreboot systemu Autopilota:
http://github.com/teslamotors/coreboot

 • tesla-4.6-hw3
   

Przyszłe wersje i przewidywane terminy:

 • Moduł Harman Radio do Modelu 3
  • Źródło pass-through: 3 kw. 2018
 • Moduły modemów komórkowych pojazdów Model S, Model X i Model 3
  • Źródła pass-through: 3 kw. 2018

Deklaracja dotycząca patentów

Tesla poinformowała 12 czerwca 2014 roku, że nie będzie wszczynać postępowań prawnych o naruszenie patentu przeciwko osobom, które chcą w dobrej wierze korzystać z jej technologii. Tesla została założona, aby przyspieszyć pojawienie się rozwiązań z zakresu zrównoważonego transportu. Jej polityka ma ułatwiać powstanie wspólnej, szybko rozwijającej się platformy pojazdów elektrycznych, przynosząc korzyści zarówno firmie Tesla, jak i innym producentom samochodów elektrycznych oraz całemu światu. Poniższe wskazówki zawierają dokładniejsze informacje na temat wprowadzania tych założeń w życie.

Deklaracja firmy Tesla

Tesla nieodwołalnie zobowiązuje się, że nie będzie wszczynać postępowań prawnych przeciwko żadnej stronie, która, działając w dobrej wierze, naruszy patenty firmy Tesla poprzez działalność związaną z samochodami elektrycznymi lub ich wyposażeniem. Najważniejsze koncepcje tej deklaracji zostały wyjaśnione poniżej.

Definicje najważniejszych pojęć

„Patenty Tesla” to wszystkie patenty będące teraz lub w przyszłości własnością firmy Tesla (nie dotyczy patentów stanowiących współwłasność stron trzecich i patentów, które Tesla nabędzie z obciążeniami, z powodu których nie będą one mogły być przedmiotem niniejszej deklaracji). Lista patentów firmy Tesla będzie prowadzona pod następującym adresem URL: https://www.tesla.com/legal/additional-resources#patent-list.

Uznaje się, że strona „działa w dobrej wierze”, o ile strona ta (ani żaden z powiązanych lub zależnych od niej podmiotów) nie podejmuje następujących działań:

 • dochodzenie, pomaganie innym w dochodzeniu lub czerpanie korzyści finansowych z dochodzenia (i) praw do patentów lub innych dóbr intelektualnych przeciwko firmie Tesla lub (ii) praw do patentów przeciwko innej stronie z powodu wykorzystywania przez tę stronę technologii związanych z samochodami elektrycznymi lub ich wyposażeniem;
 • podważanie, pomaganie innym w podważaniu lub czerpanie korzyści finansowych z podważania patentów firmy Tesla; lub
 • reklamowanie lub sprzedawanie produktów podrabianych (czyli pod względem konstrukcji lub wyglądu będących naśladownictwem lub kopią produktów firmy Tesla albo mających sugerować związek lub poparcie ze strony firmy Tesla), bądź też materialne wspomaganie innych stron prowadzących taką działalność.

Przeniesienie patentów firmy Tesla

Tesla może przenieść swój patent na stronę trzecią tylko pod warunkiem, że strona ta w sposób wiążący publicznie zadeklaruje, że będzie stosować taką samą politykę ochrony, jaką Tesla zapewniała w ramach swojej deklaracji, oraz że zobowiąże do tego samego ewentualnych kolejnych beneficjentów.

Skutki prawne

Deklaracja, która jest nieodwoływalna i prawnie wiążąca dla firmy Tesla i jej następców, ustanawia zakaz egzekwowania środków prawnych firmy Tesla przeciwko stronom trzecim z tytułu roszczeń i naruszeń praw, o ile strony te działają w dobrej wierze. Aby umożliwić firmie Tesla dochodzenie prawa do patentów przeciwko stronom, które nie działają w dobrej wierze, niniejsza deklaracja nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń patentowych (w tym roszczeń z tytułu naruszeń praw, do których dochodziło w przeszłości), nie stanowi licencji, porozumienia o niewszczynaniu postępowań prawnych, upoważnienia do angażowania się w działanie podlegające ochronie patentowej ani ograniczenia przysługujących środków, odszkodowań i praw. O ile nie zostało to wyraźnie wyrażone w treści niniejszej deklaracji, żadne prawa nie będą uważane za przyznane, wyłączone lub otrzymane przez domniemanie, wyczerpanie, estoppel lub z innej przyczyny. Deklaracja nie jest także wskazaniem wartości rynkowej, ceny wynegocjowanej licencji ani wysokości rozsądnego honorarium autorskiego.

Deklaracja to oznacza zatem, że dopóki patenty Tesla dotyczące samochodów elektrycznych nie są wykorzystywane w niewłaściwy sposób, na przykład do podrabiania produktów Tesla lub pozywania Tesla o naruszenie praw własności intelektualnej, strony korzystające z nich nie muszą obawiać się, że Tesla będzie dochodzić przeciw nim swoich praw.

Łączność Premium

Warunki

ikona pdf  Pobierz PDF


Akcja przywoławcza

Kliknij tutaj, aby sprawdzić, czy Twój samochód jest objęty akcją przywoławczą.


Warunki korzystania z platformy kont Tesla dla firm

ikona pdf  Pobierz PDF

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2022 r.


Kodeks etyki biznesu Tesli

ikona pdf  Pobierz PDF

Ostatnia aktualizacja: 29 kwiecień 2024 r.


Globalne Zasady Tesli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (EHS&S)

Misja

Misją Tesli w dziedzinie EHS&S jest przyspieszenie procesu przechodzenia na zrównoważoną energię poprzez bezpieczne budowanie, sprzedaż, serwisowanie i dostarczanie całkowicie elektrycznych pojazdów oraz produktów do wytwarzania i magazynowania czystej energii o nieskończonej skalowalności.

Wizja

W wizję Tesli w zakresie EHS&S wpisuje się przyspieszenie w kierunku przyszłości zrównoważonej energii, a także bycie bezpiecznym, uczciwym i sprawiającym frajdę już dziś.

Wartości

Wartości Tesli w zakresie EHS&S są proste i bezkompromisowe:

 • Postępuj właściwie.
 • EHS&S to wspólna odpowiedzialność i zaczyna się ode mnie
 • EHS&S wpisują się we wszystko, co robimy

Zasady i cele

Cenimy i chronimy ludzi, planetę, własność i produkty, utrzymując bezpieczne, zdrowe i przyjazne dla środowiska miejsce pracy bez kompromisów w zakresie produkcji lub zysku. Aby wspierać misję i wytyczne Tesli, od każdego, kto wykonuje pracę dla Tesli, czy to w imieniu Tesli, czy w lokalizacji Tesli, oczekuje się, że zastosuje i zademonstruje następujące zasady i cele EHS&S:

 • Ceń ludzkie życie.
 • Bądź sumieniem organizacji.
 • Daj przykład.
 • Zabieraj głos, zgłaszaj problemy wcześnie i głośno.
 • Promuj kulturę zaufania i szacunku.
 • Bądź przygotowany, świadomy i gotowy do reakcji.
 • Przestrzegaj prawa i przepisów.
 • Aktywnie zmniejszaj ryzyko.
 • Angażuj się i zachęcaj do udziału naszych pracowników i interesariuszy.
 • Staraj się ograniczać wpływ na środowisko.
 • Aktywnie ograniczaj ryzyko, stosując hierarchię kontroli i nieodłączne zasady projektowania bezpieczeństwa.
 • Praktykuj odpowiedzialne społecznie i środowiskowe planowanie i podejmowanie decyzji.
 • Uwzględnij wydajność ludzi i organizacji poprzez naukę i ciągłe doskonalenie.
 • Weryfikuj i zatwierdzaj kontrole i zabezpieczenia.
 • Wykorzystaj myślenie oparte na pierwszych zasadach, aby szybko i w sposób innowacyjny rozwiązywać problemy.
 • Zapewnij przejrzyste raportowanie.
 • Rozpoznawaj i nagradzaj doskonałość w zakresie EHS&S.

 

Globalne przepisy Tesli w zakresie praw człowieka

Wprowadzenie i zakres  

Etyczne traktowanie wszystkich ludzi i poszanowanie praw człowieka to podstawowe założenia misji firmy Tesla, nastawionej na tworzenie zrównoważonej przyszłości dla wszystkich ludzi. Niniejsze Globalne przepisy Tesli w zakresie praw człowieka („Przepisy”) mają zastosowanie zarówno do naszej własnej działalności, jak i do aktywności podmiotów należących do naszego łańcucha dostaw, a także obejmują społeczności, na które wpływają nasze działania. jak również nasz łańcuch dostaw. Przykładamy dużą wagę do naszego zobowiązania do poszanowania praw człowieka i oczekujemy tego samego od podmiotów, z którymi współpracujemy.

Niniejsze Przepisy stanowią formalne przedstawienie naszego zobowiązania do przestrzegania, poszanowania i utrwalania praw człowieka oraz wartości stanowiących podstawę naszej działalności, czyli przyspieszania procesu przechodzenia na zrównoważoną energię. Tesla uznaje Powszechną Deklarację Praw Człowieka („PDPCz”), która koncentruje się na godności, szacunku i równości wszystkich ludzi oraz zapobieganiu dyskryminacji. Korzystamy również z Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dla przedsiębiorstw wielonarodowych.  

W Przepisach określono kluczowe normy i wymogi w zakresie praw człowieka, których przestrzegania oczekujemy w naszych obiektach i jednostkach biznesowych oraz od naszych pracowników, dostawców i partnerów biznesowych. Terminem „nasi dostawcy” firma Tesla określa wszystkie firmy i osoby zaangażowane w łańcuch dostaw, które bezpośrednio lub pośrednio produkują dobra i świadczą usługi dla firmy Tesla, a także ich pracowników, przedstawicieli i podwykonawców, zwanych dalej „dostawcami”. Zasady te zostały włączone do naszego Kodeksu etyki w biznesie firmy Tesla. Wszyscy pracownicy i kontrahenci firmy Tesla są zobowiązani do postępowania zgodnie z niniejszymi Przepisami. Te zagadnienia zostały również uwzględnione w naszym Kodeksie postępowania dla dostawców i oczekujemy, że nasi dostawcy i partnerzy biznesowi wdrożą skuteczne systemy zgodne z niniejszymi Przepisami.  

Tam, gdzie przepisy prawa krajowego i międzynarodowe normy dotyczące praw człowieka różnią się, będziemy przestrzegać wyższych standardów; tam, gdzie są ze sobą sprzeczne, będziemy przestrzegać prawa krajowego, jednocześnie szukając sposobów poszanowania międzynarodowych norm dotyczących praw człowieka w jak największym stopniu.  

Zarządzanie

Tesla okresowo sprawdza i aktualizuje swoje Przepisy oraz powiązane procesy. Co dwa lata firma Tesla przeprowadza holistyczny przegląd naszych Przepisów z udziałem przedstawicieli różnych działów ds. zgodności, relacji ze społecznością, różnorodności, równości i integracji, relacji z pracownikami, ochrony środowiska i bezpieczeństwa, zgodności z przepisami handlowymi na świecie, zasobów ludzkich, relacji z inwestorami, prawa, polityki publicznej i rozwoju biznesowego, bezpieczeństwa produktów, odpowiedzialnego zaopatrzenia, zrównoważonego rozwoju i łańcucha dostaw, aby Przepisy były aktualne i odzwierciedlały rozwijającą się działalność Tesli.

Nasza praca na rzecz poszanowania praw człowieka w całym łańcuchu dostaw jest nadzorowana wewnętrznie przez przedstawicieli wykonawczych z łańcucha dostaw, relacji z inwestorami oraz polityki publicznej i rozwoju biznesowego. Regularnie angażujemy również podmioty zewnętrzne, aby przekazywały informacje zwrotne na temat naszego podejścia do odpowiedzialnego zaopatrzenia.

Zaangażowanie

Tesla zobowiązuje się do przestrzegania i poszanowania wszystkich uznawanych na świecie praw człowieka i reprezentowanych przez nie wartości zarówno w naszych bezpośrednich działaniach, jak i w łańcuchu dostaw — w odniesieniu do naszych pracowników, klientów, udziałowców, dostawców i społeczności, w których żyjemy i działamy. Staramy się unikać rzeczywistego lub potencjalnego niekorzystnego wpływu na prawa człowieka i nie przyczyniać się do takiego wpływu, a także oczekujemy, że nasi dostawcy będą wspierać i promować te wartości we własnych działaniach oraz w działalności ich dostawców.

Ocena zagrożeń dla praw człowieka i przeciwdziałanie im to ciągły wysiłek, który obejmuje angażowanie się i uwzględnianie informacji zwrotnych o potencjalnych zagrożeniach od aktorów zewnętrznych, w tym interesariuszy, na których wpływają nasze działania i nasz łańcuch dostaw, a także, w razie potrzeby, sprawdzanie i aktualizowanie naszych Przepisów i naszych procedur. Mając to na uwadze, firma Tesla zobowiązuje się do przeciwdziałania wszelkim potencjalnym negatywnym wpływom na prawa człowieka. Staramy się zaradzić niekorzystnym wpływom, śledzić i oceniać nasze postępy oraz informować o naszych wnioskach.

Wypełniając nasz obowiązek w zakresie przestrzegania praw człowieka, zobowiązujemy się wdrażać Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka. Przeprowadzamy oceny należytej staranności w zakresie przestrzegania praw człowieka, aby identyfikować i starać się minimalizować wszelkie zagrożenia. Wiemy, że niektóre grupy podmiotów są bardziej narażone niż inne. Nasze Przepisy i związane z nimi działania mają na celu poszanowanie praw osób najbardziej narażonych lub zmarginalizowanych.

Istotne kwestie dotyczące praw człowieka

Poniższe tematy są oparte na uznanych międzynarodowych normach dotyczących praw człowieka i odzwierciedlają najistotniejsze kwestie związane z prawami człowieka, które zidentyfikowaliśmy w naszej działalności i łańcuchu dostaw. Firma Tesla regularnie aktualizuje tę listę, gdy zmieniają się konteksty regionalne lub gdy aktualizujemy nasze Przepisy. Nasze poszanowanie praw człowieka nie ogranicza się do tych tematów.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

(Zgodne z artykułem : 3 PDPCz)

Zdrowie i bezpieczeństwo to podstawowe wartości w firmie Tesla. Nasze wysiłki na rzecz zapewnienia zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy podkreślają nasze zaangażowanie w przestrzeganie praw człowieka.

Tesla zobowiązuje się do prowadzenia wszystkich aspektów działalności w sposób zapewniający ochronę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, wykonawców, klientów, dostawców i ogółu społeczeństwa. Dążymy do zminimalizowania zagrożenia obrażeniami i chorobami, a także stratami materialnymi lub przerwami w działalności spowodowanymi wypadkami, pożarami lub innymi zagrożeniami.

Celem firmy Tesla jest zapewnienie wysokiej jakości urządzeń, dostępu do czystej wody, bezpiecznych narzędzi i niezbędnego sprzętu ochronnego, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Pracownicy angażują się w identyfikację potencjalnych zagrożeń, przewidywanie narażenia i ryzyka oraz podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie lub kontrolę potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy. Tesla zapewnia bieżące informacje na temat bezpieczeństwa, szkolenia i zasoby niezbędne do utrzymania bezpiecznego środowiska pracy. Pracownicy mają prawo do przerwania pracy, jeśli zostaną zaobserwowane niebezpieczne warunki lub zachowania, dzięki czemu można podjąć działania korygujące, aby bezpiecznie zakończyć pracę.

Oczekujemy, że wszyscy pracownicy będą w pełni współpracować w celu optymalnego wykorzystania naszych środków bezpieczeństwa i aktywnie działać na rzecz wzajemnego zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Zachęcamy naszych pracowników do komunikowania się ze sobą oraz z kierownictwem w przypadku zaobserwowania niebezpiecznych działań lub zauważenia zagrożenia w środowisku pracy. Poprzez osobiste zaangażowanie i doskonałą komunikację staramy się zapewnić bezpieczne i produktywne miejsce pracy. Firma Tesla zobowiązuje się nie naruszać żadnych wymogów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w celu podniesienia rentowności lub wydajności produkcji. Potwierdzają to zasady i cele wyszczególnione w naszych Globalnych przepisach w dziedzinie bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony i środowiska (EHS&S).

Tesla wymaga także od swoich dostawców, aby zapewniali swoim pracownikom i kontrahentom zdrowe i bezpieczne środowisko pracy. Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy określonych w naszym Kodeksie postępowania dla dostawców. Praca w godzinach nadliczbowych musi odbywać się za obopólną zgodą, zgodnie z lokalnymi przepisami, a także być odpowiednio wyżej wynagradzana. Kodeks postępowania dla dostawców firmy Tesla zawiera dodatkowe wskazówki dotyczące naszych oczekiwań i procedur zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.

Praca przymusowa, współczesne niewolnictwo i handel ludźmi

(Zgodne z artykułami 4, 5, 23 PDPCz)

Tesla uznaje definicje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczące pracy przymusowej, współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi i nie toleruje żadnych form takich nadużyć, w tym niewolnictwa za długi, niewoli kontraktowej ani przymusowej pracy więźniów. Dążymy do tego, aby w naszym łańcuchu dostaw — od surowców po produkty końcowe — nie dochodziło do takich nadużyć.

Ustanawiamy kompleksowe zasady, monitorujemy naszych dostawców i wdrażamy dopracowane procedury, aby zapewnić, że nikt nie jest zmuszany do pracy. Przyjmujemy systematyczne podejście do identyfikowania zagrożeń w łańcuchu dostaw i reagowania na nie oraz wykorzystujemy w analizach czynniki charakteryzujące pracę przymusową określone przez MOP. Dbamy o utrzymywanie świadomości zagrożeń geograficznych, trendów na rynku pracy i innych czynników dzięki źródłom takim jak grupy branżowe, organizacje pozarządowe, dostawcy, pracownicy, renomowane media i inni interesariusze. Szkolimy pracowników w zakresie świadomości i zapobiegania pracy przymusowej oraz wymagamy od dostawców pomocy w walce z nadużyciami.

Nie będziemy tolerować żadnych form transportowania, przetrzymywania, rekrutowania, przekazywania lub przyjmowania osób przy użyciu groźby, siły, przymusu, uprowadzenia lub oszustwa w celu świadczenia pracy lub usług. Żaden pracownik nie może być zmuszany do pracy ani narażony na stosowanie kar fizycznych, gróźb użycia przemocy lub innych form fizycznego, seksualnego, psychologicznego lub werbalnego znęcania się w celu utrzymania dyscypliny lub kontroli. Nie zezwalamy również na żadne metody stosowania kontroli bezpośredniej lub pośredniej, w tym groźby, kary cielesne lub znęcanie się ekonomiczne, emocjonalne lub rodzinne w naszych obiektach ani w obiektach naszych dostawców.

Wszyscy pracownicy mają prawo do swobodnego przemieszczania się, a warunki zatrudnienia nie mogą ograniczać ich prawa do przemieszczania się poprzez zatrzymywanie dokumentów tożsamości lub depozytów, wymagania dotyczące zakwaterowania lub jakiekolwiek inne działania mające na celu ograniczenie mobilności pracowników.

Zgodnie z zasadą „pracodawca płaci” od żadnego pracownika nie wolno wymagać opłat za rekrutację lub innych podobnych opłat, mających na celu pozyskanie lub utrzymanie zatrudnienia. Firma Tesla nie zezwala na pobieranie opłat za rekrutację ani innych powiązanych opłat za zatrudnienie, takich jak opłaty za ubieganie się o pracę, rekrutację, zatrudnienie, praktyki lub opłaty manipulacyjne od pracowników. Koszty rekrutacji musi ponosić pracodawca. Jeśli okaże się, że pracownicy zapłacili opłaty rekrutacyjne lub inne powiązane opłaty za zatrudnienie, firma Tesla zażąda pełnego zwrotu takich opłat.

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia naszych zasad podejmujemy szybkie działania w celu rozwiązania problemu oraz udoskonalenia sposobu działania dostawców i warunków pracy. Firma Tesla traktuje czynniki charakteryzujące pracę przymusową jako najwyższej kategorii niezgodności z wymogami i nadaje priorytet reagowaniu na te zagrożenia. Ogólnie rzecz biorąc, współpracujemy z dostawcami, aby przeanalizować przyczyny źródłowe i, w stosownych przypadkach, zatwierdzić plany poprawy, naprawienia i monitorowania dowodów poprawy sytuacji i zaangażowania pracowników. Istnieją pewne rażące naruszenia praw człowieka, w przypadku których Tesla wycofa się ze współpracy z dostawcą i nie podejmie ponownej współpracy, dopóki nie zostanie dostarczony dowód zastosowania środków zaradczych, a dostawca nie wzmocni swojego systemu zarządzania, aby zapobiec naruszeniom w przyszłości.

Praca dzieci i nieletni pracownicy

(Zgodne z artykułami 4, 5, 25, 26 PDPCz)

Szanujemy prawa dzieci i pracowników młodocianych. Firma Tesla zabrania wykorzystywania pracy dzieci w naszych własnych działaniach i w łańcuchu dostaw. Tesla ściśle przestrzega lokalnych i krajowych przepisów ograniczających zatrudnianie nieletnich pracowników. Niezależnie od lokalnych przepisów, żaden pracownik w obiekcie lub miejscu pracy dostawcy produktów lub usług dla firmy Tesla lub produktów firmy Tesla nie może mieć mniej niż 15 lat. Wymagamy, aby nasi dostawcy i zewnętrzne usługi rekrutacyjne weryfikowały wiek i tożsamość pracowników w momencie zatrudniania, aby upewnić się, że spełniają oni wymagania Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące minimalnego wieku do podjęcia pracy, a tym samym są uprawnieni do pracy. Wymagamy również, aby dostawcy i zewnętrzne usługi rekrutacyjne posiadały procesy odpowiedzialnego usuwania wszelkich potencjalnych naruszeń zasad.

Firma Tesla zachęca do rozwoju potencjalnych przyszłych pracowników poprzez staże lub programy dla studentów. Jednak programy te powinny być opracowane z myślą o korzyściach dla młodych ludzi i obejmować szkolenie studentów. Uczestnicy takich programów nie mogą wykonywać pracy, która może zagrażać ich zdrowiu lub bezpieczeństwu, w tym w nocy lub w godzinach nadliczbowych. Wszyscy uczestnicy muszą być uczciwie wynagradzani za swoją pracę zgodnie z lokalnymi przepisami.

Jeśli w naszym łańcuchu dostaw zostanie zidentyfikowany przypadek pracy dzieci — osób będących dziećmi zgodnie lokalnymi przepisami lub młodszymi niż 15 lat, w zależności od tego, które wymogi są bardziej rygorystyczne — firma Tesla podejmie natychmiastowe działania i zapewni odpowiednie środki zaradcze, w tym zapisanie dziecka do odpowiedniego programu edukacyjnego. W przypadku stwierdzenia, że pracownicy mający mniej niż 18 lat (młodzi pracownicy) wykonują niebezpieczną pracę, ich praca zostaje natychmiast przerwana i zapewniana jest im alternatywna praca, która jest dostosowana do ich wieku i nie jest niebezpieczna. Firma Tesla dokłada wszelkich starań, aby żaden pracownik mający mniej niż 18 lat nie wykonywał pracy niebezpiecznej lub szkodliwej.

Wdrażając te Przepisy, Tesla będzie działać na rzecz zwiększenia możliwości dostawców, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, w dziedzinie przeprowadzania skutecznej analizy ryzyka pracy dzieci — w tym najgorszych form pracy dzieci.

Pełne szacunku miejsce pracy i równe szanse

(Zgodne z artykułami 1, 7, 23 PDPCz)

Firma Tesla zobowiązuje się do traktowania wszystkich z szacunkiem, tworząc i utrzymując miejsca pracy zapewniające poczucie włączania społecznego i szacunek. W zgodzie z lokalnymi przepisami firma Tesla szanuje prawo pracowników do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych według własnego wyboru lub do powstrzymywania się od tworzenia i przyłączania się do innych organów przedstawicielskich pracowników, jeśli ma to zastosowanie, do rokowań zbiorowych, a także do udziału w pokojowych zgromadzeniach oraz poszanowania prawa pracowników do powstrzymania się od takiej działalności.

Firma Tesla docenia wartość różnych środowisk i perspektyw naszych pracowników oraz w pełni promuje równe szanse dla wszystkich pracowników, zarówno obecnych, jak i przyszłych. Nie dyskryminujemy ze względu na rasę, kolor skóry, religię, wyznanie, płeć, orientację seksualną, ekspresję płciową lub tożsamość, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność, stan zdrowia, stan wojskowy i weterana, stan cywilny, ciążę lub inne cechy chronione zgodnie z prawem, przepisami lub rozporządzeniami i wymagamy od naszych dostawców podobnego szacunku względem pracowników. Firma Tesla łączy różnorodność, równość i integrację (DEI) z podejściem skoncentrowanym na człowieku i opartym na danych, aby umożliwić tworzenie miejsca pracy zapewniającego szacunek i równe szanse. Dodatkowe informacje na temat oczekiwań wobec naszych dostawców w zakresie miejsca pracy zapewniającego szacunek i równe szanse można znaleźć w naszym Kodeksie postępowania dla dostawców.

Ochrona środowiska

(Zgodne z artykułem 25 PDPCz)

Firma Tesla dąży do zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, zarówno we własnych działaniach, jak i w naszym rozszerzonym łańcuchu dostaw. W firmie Tesla zdajemy sobie sprawę, że ochrona środowiska, wraz z różnymi aspektami wpływu na zmiany klimatyczne, pozyskiwanie energii odnawialnej i elektryfikacja, jakość powietrza, gospodarka wodna, gospodarka odpadami i recykling, zapobieganie wylesianiu i ochrona różnorodności biologicznej są nierozerwalnie związane z prawami człowieka. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą wspólnie z nami realizować nasz cel, jakim jest uznanie ochrony środowiska za kluczową zasadę zrównoważonej przyszłości. Dodatkowe informacje na temat naszych oczekiwań wobec naszych dostawców w zakresie ochrony środowiska można znaleźć w naszym Kodeksie postępowania dla dostawców.

Relacje ze społecznościami i prawa ludności rdzennej

(Zgodne z artykułem 27 PDPCz)

Firma Tesla chce być aktywnym członkiem społeczności, w których żyjemy i działamy. Oprócz naszej zdolności do tworzenia miejsc pracy i przyczyniania się do lokalnego rozwoju gospodarczego i technologicznego, wykorzystujemy wartość, jaką relacje w naszym ekosystemie wnoszą do społeczności. Oczekujemy, że nasi pracownicy, klienci, dostawcy i partnerzy będą dokładać wszelkich starań, aby stale poprawiać pozytywne aspekty swojej pracy, jednocześnie zmniejszając jakikolwiek negatywny wpływ ich działalności na społeczności lokalne, w tym czynniki środowiskowe, społeczne, kulturowe i inne czynniki mające wpływ na jakość życia. Zachęcamy do otwartej komunikacji interesariuszy ze społecznościami lokalnymi (np. poprzez publiczne sesje informacyjne i stałe zaangażowanie we współpracę z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, takimi jak kluby młodzieżowe lub lokalne stowarzyszenia), zawsze kładąc nacisk na wspólne opracowywanie projektów i działań wspierających naszą misję i mających pozytywny wpływ na naszych lokalnych partnerów.

Wydobycie surowców miało w przeszłości negatywny wpływ na prawa ludności rdzennej i społeczności na obszarach, na których prowadzona była taka działalność. Oczekujemy, że podczas wydobywania i przetwarzania wszystkich surowców wykorzystywanych w produktach firmy Tesla nasi dostawcy z branży wydobywczej będą współpracować z prawowitymi przedstawicielami społeczności rdzennych i uwzględniać prawo do dobrowolnej i świadomej zgody na prowadzenie ich działalności.

Bezpieczeństwo produktu

(Zgodne z artykułem : 3 PDPCz)

Do ponad 90 procent wypadków samochodowych z ofiarami śmiertelnymi dochodzi głównie powodu błędu człowieka. Zautomatyzowana technologia podnoszenia bezpieczeństwa pojazdów pozwala tworzyć przyszłość, w której pojazdy będą coraz bardziej pomagać kierowcom w unikaniu wypadków. Firma Tesla jest nieustannie siłą napędową rozwoju technologii ratujących życie. Kultura projektowania i rozwoju inżynieryjnego produktów firmy Tesla opiera się na zasadach bezpieczeństwa.

W firmie Tesla uważamy, że możliwość zakupu w pełni bezpiecznych pojazdów i produktów energetycznych jest prawem człowieka. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie, projektowanie, wytwarzanie i dostarczanie bezpiecznych produktów. Bezpieczeństwo wpływa na każdą decyzję i jest kluczowe w naszych procesach projektowania i produkcji modułów akumulatorowych do pojazdów i magazynowania energii. Ale zaangażowanie firmy Tesla na tym się nie kończy. Kładziemy bardzo duży nacisk na ciągłe uczenie i doskonalenie się poprzez minimalizowanie i kontrolowanie zagrożeń oraz wdrażanie innowacyjnych praktyk. Na przykład innowacyjne wykorzystanie dużych zbiorów danych i aktualizacji bezprzewodowych pozwala nam reagować na doświadczenia naszych klientów i uczyć się na nich.

Firma Tesla koncentruje się na wielu aspektach bezpieczeństwa pojazdów, w tym na bezpieczeństwie czynnym – które może zapobiegać przewidywalnym zdarzeniom lub redukować ich skutki; bezpieczeństwo bierne – ochrona pasażerów, w tym dzieci, pieszych, rowerzystów i innych niechronionych użytkowników dróg, gdy kolizja jest nieunikniona; oraz bezpieczeństwo po wypadku – wspieranie ratowników. Nasz program bezpieczeństwa oparty na danych wykorzystuje zestaw czujników pojazdów do gromadzenia rzeczywistych danych o wypadkach, dzięki czemu zespoły mogą identyfikować tryby zderzeń, które nie są reprezentowane ani w przepisach, ani w ocenach bezpieczeństwa, ale mogą wystąpić w świecie rzeczywistym. Chociaż dzisiejsza technologia nie zapewnia środków na wyeliminowanie wszystkich obrażeń i ofiar śmiertelnych, wyobrażamy sobie drogę, która znacznie ogranicza wypadki drogowe i zmniejsza ryzyko obrażeń w przypadku ich wystąpienia. Mamy nadzieję, że dzięki tym pryzmatom bezpieczeństwa uda nam się utrzymać naszą reputację lidera w zmniejszaniu prawdopodobieństwa urazów wewnątrz i na zewnątrz naszych pojazdów. Tesla promuje również postęp w zakresie bezpieczeństwa, dzieląc się najlepszymi praktykami, aby zainspirować przemysł motoryzacyjny.

Tesla projektuje i testuje swoje produkty do magazynowania energii i pozyskiwania energii słonecznej, aby zapewnić, minimalizowanie i utrzymywanie pod kontrolą wszelkich zagrożeń w każdych warunkach. Każdy produkt magazynujący energię, taki jak akumulator, może ulec awarii, ale nasze produkty spełniły i przekroczyły wiele branżowych standardów bezpieczeństwa, a także w ramach szeroko zakrojonych testów przeprowadzanych przez niezależne firmy wykazały, że są jednymi z najbezpieczniejszych na rynku.

Odpowiedzialna sztuczna inteligencja

(Zgodne z artykułami 3, 12 PDPCz)

Tesla zobowiązuje się do odpowiedzialnego rozwoju sztucznej inteligencji z poszanowaniem praw człowieka. Zgodnie z naszym zaangażowaniem w bezpieczeństwo produktów wykorzystanie przez nas sztucznej inteligencji będzie ukierunkowane na podniesienie poziomu bezpieczeństwa naszych pracowników, klientów oraz społeczności, w których użytkowane są nasze produkty. Tesla nie rozwija cyfrowej superinteligencji.

W dłuższej perspektywie Tesla dostrzega ryzyko związane ze scentralizowaną kontrolą nad ogromną flotą pojazdów autonomicznych. Jeśli państwo lub aktorzy niepaństwowi uzyskają władzę nad taką flotą, nie będzie to korzystne dla ludzkości.

Dlatego też, aby służyć najlepszym interesom cywilizacji, Tesla wierzy w równowagę między lokalnymi możliwościami obejścia i scentralizowaną kontrolą.

Skargi i środki zaradcze

(Zgodne z artykułem 8 PDPCz)

Firma Tesla jest zaangażowana w zapewnianie posiadaczom i obrońcom praw możliwości zgłaszania potencjalnych obaw. Przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia skutecznych środków zaradczych w przypadku możliwości naruszenia praw człowieka. W takich przypadkach firma Tesla stara się wdrażać aktualizacje systemów, procesy należytej staranności i praktyki, aby zapobiec podobnym możliwościom naruszenia w przyszłości. Podobnie jak w przypadku innych procesów i systemów, firma Tesla nieustannie pracuje nad ulepszaniem naszych procesów rozpatrywania skarg i rozwiązywania problemów.

Zachęcamy pracowników do zgłaszania wątpliwości, a firma Tesla nie toleruje żadnych działań odwetowych za zgłoszenie w dobrej wierze lub udział w dochodzeniach. Pracownik może zgłosić obawy lub skargi do dowolnego członka zarządu, działu kadr, działu relacji z pracownikami lub działu prawnego. Firma Tesla wykorzystuje system śledzenia do dokumentowania problemów zgłaszanych przez pracowników, aby zapewnić kontynuację postępowania i rozwiązanie problemu. System zarządzania sprawami umożliwia odpowiednim zespołom przeglądanie danych i rozważanie proaktywnych rozwiązań. Firma Tesla posiada również system raportowania Integrity Line, który jest dostępny 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Tesla Integrity Line to linia pomocy zarządzana przez stronę trzecią, dostępna dla pracowników, wykonawców i stron trzecich, w tym dostawców, ich pracowników, członków społeczności i innych interesariuszy. Jest to mechanizm składania skarg firmy Tesla, który można wykorzystać do anonimowego zgłaszania problemów. Integrity Line to dopracowane narzędzie do zgłaszania obaw związanych z nielegalnymi działaniami, nieetycznymi zachowaniami lub naruszeniami praw człowieka, w tym pracy dzieci lub pracy przymusowej. Gdy problem zostanie zgłoszony za pośrednictwem Integrity Line, firma Tesla współpracuje z interesariuszami w celu rozwiązania lub zminimalizowania problemów opisanych w zgłaszanych sprawach, stosownie do przypadku. Aby uzyskać więcej informacji na temat Tesla Integrity Line, zobacz naszą stronę z dodatkowymi zasobami, do której link znajduje się poniżej.

Staramy się budować świadomość i wiedzę naszych pracowników i pracowników łańcucha dostaw o prawach człowieka, zachęcając wszystkich do mówienia o swoich ewentualnych obawach bez obawy o narażenie się na odwet. Dążymy do ciągłego zwiększania zdolności naszego kierownictwa do skutecznego identyfikowania problemów i reagowania na nie.

Firma Tesla stara się wykorzystać swoje możliwości, aby pozytywnie wpływać na odpowiedzialne strony i zachęcać do oceny warunków i wdrożenia działań naprawczych, nawet w okolicznościach, w których Tesla nie jest bezpośrednio związana ze zidentyfikowanym naruszeniem norm. Oferujemy podejmowanie działań mających na celu wywarcie pozytywnego wpływu na wszelkie naruszenia norm, które mogą być z nami powiązane, a także nawiązanie współpracy z podmiotami współpracującymi i innymi partnerami w zakresie zbiorowych środków zaradczych, w tym współpracę z dostawcami.

Oczekujemy od naszych dostawców i ich dostawców wdrożenia skutecznego systemu zarządzania skargami dotyczącymi ich działalności, obejmującego pracowników dostawców i ich przedstawicieli prawnych. Dostawcy muszą zakazać działań odwetowych wobec osób zgłaszających wątpliwości. Dzięki ocenom przeprowadzanym przez strony trzecie oceniamy, czy mechanizmy składania skarg i kanały, za pomocą których pracownicy mogą zgłaszać wątpliwości, są odpowiednie, skuteczne i dostępne. Firma Tesla zachęca swoich dostawców do konsultowania się z potencjalnymi lub rzeczywistymi użytkownikami w sprawie projektowania, wdrażania i skuteczności działania ich mechanizmów.

Jeśli interesariusze wolą wykorzystać inne mechanizmy, niż obsługiwane przez firmę Tesla, dostępne są inne zewnętrzne mechanizmy zgłaszania skarg, takie jak mechanizm zgłaszania skarg dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Responsible Business Alliance’s Grievance Mechanism), mechanizm zgłaszania skarg dotyczących odpowiedzialnego pozyskiwania surowców (Responsible Minerals Initiative’s Grievance Mechanism) oraz pozasądowy mechanizm rozpatrywania skarg obsługiwany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) — Krajowe Punkty Kontaktowe OECD ds. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

Przejrzystość i raportowanie

Zgodnie z zaleceniami Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka zobowiązujemy się do przejrzystego raportowania naszych działań i postępów. Nasze wyniki przedstawiamy publicznie na kilka sposobów, w tym w naszych raportach wpływu oraz dotyczących współczesnego niewolnictwa i pozyskiwania minerałów z obszarów objętych konfliktami.

Tesla Integrity Line

Tesla Integrity Line to linia pomocy zarządzana przez stronę trzecią, dostępna dla pracowników, wykonawców i stron trzecich, w tym dostawców, ich pracowników, członków społeczności i innych interesariuszy. Integrity Line to jeden z mechanizmów składania skarg przez Teslę, który można wykorzystać do zgłaszania obaw, zwłaszcza tych związanych z polityką Tesli dotyczącą nielegalnego postępowania, nieetycznego zachowania lub naruszeń praw człowieka, w tym w zakresie pracy dzieci lub pracy przymusowej.

Linia Integrity Line jest dostępna w około 60 językach i jest czynna całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, umożliwiając każdemu anonimowe zgłaszanie wątpliwości bez obawy o odwet. Uzyskaj dostęp do Integrity Line. Korzystanie z naszej Integrity Line nie wyklucza dostępu do mechanizmów sądowych i pozasądowych.

Pracownicy Tesli mają obowiązek utrzymywać zaufanie do firmy Tesla. Pracownicy muszą zgłaszać naruszenia Kodeksu etyki biznesowej, Kodeksu postępowania dostawców, Zasad dot. praw człowieka, innych zasad firmy lub prawa do swojego przełożonego, partnera ds. zasobów ludzkich lub działu ds. zgodności z przepisami (compliance@tesla.com), Dział prawny, dział audytu wewnętrznego lub Tesla Integrity Line. Celowe zgłaszanie fałszywych informacji jest sprzeczne z wartościami firmy Tesla i kodeksem etyki biznesowej firmy Tesla; pracownicy zaangażowani w takie działania zostaną poddani odpowiedniej dyscyplinie.

W przypadku przesłania pytania lub wątpliwości za pośrednictwem Integrity Line otrzymasz numer dostępu i utworzysz hasło. Otrzymasz powiadomienie o aktualizacjach za pośrednictwem portalu, za pośrednictwem którego przesłano zgłoszenie, i możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji po przesłaniu. Integrity Line zapewnia również numery międzynarodowe, jeśli wolisz przesłać zgłoszenie przez telefon. Obawy zgłaszane przez telefon można również przekazywać anonimowo.

Tesla poważnie traktuje wszystkie zastrzeżenia zgłoszone w dobrej wierze. Wszystkie sprawy są szybko i odpowiednio badane przez odpowiedni zespół specjalistów. Obawy związane z odpowiedzialnym zaopatrzeniem i prawami człowieka są kierowane do zespołu odpowiedzialnego zaopatrzenia Tesli. Celem Tesli jest rozpoznanie wątpliwości w ciągu 72 godzin i rozwiązanie sprawy w ciągu 30 dni. Niektóre przypadki mogą wymagać dodatkowego czasu.

Aby chronić poufność i integralność procesu dochodzeniowego, informacje są udostępniane na zasadzie „w miarę potrzeb” i zwraca się szczególną uwagę, aby uniknąć negatywnego wpływu na osobę, która zgłosiła problem w trakcie dochodzenia. System Integrity Line prowadzi działania następcze, więc zgłaszający jest świadomy, że jego problem został odpowiednio rozwiązany i zamknięty. W stosownych przypadkach współpracujemy z interesariuszami w celu rozwiązania lub poprawy warunków, których w zakresie objętym zgłoszeniem.

Tesla nie toleruje żadnych działań odwetowych wobec pracowników, którzy w dobrej wierze zgłaszają wątpliwości lub uczestniczą w dochodzeniach. Oczekujemy również, że nasi dostawcy będą zakazywać działań odwetowych wobec pracowników i innych interesariuszy (w tym tych, którzy ich reprezentują) za zgłaszanie wątpliwości. Traktujemy wszystkie osoby z szacunkiem.

 


 

Odpowiedzialne zaopatrzenie Tesli

Przepisy

Poniżej przedstawiono przepisy firmy Tesla dotyczące odpowiedzialnego zaopatrzenia.

Przepisy w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców

Wprowadzenie i zakres 

Zgodnie z misją firmy Tesla, polegającą na przyspieszeniu przejścia na zrównoważoną energię na świecie, firma Tesla zobowiązuje się do zapewnienia, że firmy w naszym łańcuchu dostaw przestrzegają praw człowieka i chronią środowisko. Dążymy do maksymalizacji pozytywnego wpływu naszego łańcucha dostaw na ludzi i planetę. Naszym celem jest, aby wszędzie tam, gdzie łańcuch dostaw firmy Tesla generuje wpływ, lokalne warunki interesariuszy ulegały ciągłej poprawie w wyniku naszych decyzji zakupowych i relacji. Niniejsze Przepisy w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców („Przepisy”) mają zastosowanie do wszystkich materiałów i wszystkich źródeł zaopatrzenia, niezależnie od ich lokalizacji, a zatem stanowią nasze zasady dotyczące minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami (kolumbit-tantalit (tantal), kasyteryt (cyna), złoto, wolframit (wolfram), i wszelkie ich pochodne, znane również jako „3TG”)), dla których firma Tesla składa roczne sprawozdanie zgodnie z ustawą Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

Wymagamy, aby wszystkie firmy i osoby zaangażowane w łańcuch dostaw towarów i usług dostarczanych firmie Tesla, bezpośrednio lub pośrednio, a także ich pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy, zwani dalej „dostawcami”, prowadzili działalność na całym świecie w odpowiedzialny sposób, zgodny z misją firmy Tesla, polegającą na przyspieszeniu przejścia świata na zrównoważoną energię. Dostawcy są zobowiązani umową do przestrzegania niniejszych Przepisów, naszych Globalnych przepisów w zakresie praw człowieka oraz naszego Kodeksu postępowania dla dostawców. 

Zarządzanie

Firma Tesla okresowo weryfikuje i aktualizuje swoje Przepisy oraz wszelkie powiązane procesy w celu ciągłego doskonalenia. Co dwa lata firma Tesla przeprowadza całościowy przegląd naszych Przepisów z przedstawicielami różnych działów, aby zapewnić aktualność Przepisów i odzwierciedlenie rozwoju działalności firmy Tesla. Regularnie angażujemy również grupy zewnętrzne w celu uzyskania opinii na temat niniejszych Przepisów i naszych działań związanych z odpowiedzialnym pozyskiwaniem dóbr i usług.

Nasze odpowiedzialne działania w zakresie zaopatrzenia są nadzorowane wewnętrznie przez przedstawicieli wykonawczych z łańcucha dostaw, relacji z inwestorami oraz polityki publicznej i rozwoju biznesu. Regularnie informujemy o postępach i dokonujemy przeglądu naszych działań na rzecz odpowiedzialnego pozyskiwania dóbr i usług, współpracując między innymi z przedstawicielami działów ds. zgodności, ochrony środowiska, zdrowia i higieny, zgodności z przepisami handlowymi na całym świecie, audytu wewnętrznego, prawnego, polityki publicznej i rozwoju biznesu oraz zrównoważonego rozwoju, aby inne działy organizacji były informowane o naszych działaniach i wspierały nas w ustalaniu priorytetów w dziedzinie maksymalizacji pozytywnego wpływu. 

Zaangażowanie

Firma Tesla przestrzega Wytycznych dotyczących należytej staranności Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju („OECD”), a także Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności dla odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka („CAHRA”) podczas identyfikowania, ograniczeń i zgłaszania zagrożeń w naszym łańcuchu wartości.  

Firma Tesla wymaga od swoich dostawców ustanowienia zasad, zasad należytej staranności i systemów zarządzania zgodnych z tymi zasadami.

Zgodnie z tymi zasadami zobowiązujemy się:

 • Przyjmować, szeroko rozpowszechniać i włączać do kontraktów i/lub umów z dostawcami niniejsze Przepisy oraz nasze oczekiwania dotyczące odpowiedzialnego zaopatrzenia;
 • Identyfikować i regularnie weryfikować pochodzenie priorytetowych surowców, które mogą mieć większy negatywny wpływ i generować niekorzystne skutki społeczne i środowiskowe;
 • Gromadzić informacje i dane ze źródeł pierwotnych i wtórnych w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń środowiskowych i społecznych, sygnałów ostrzegawczych i/lub negatywnych wpływów, w tym poprzez mechanizmy zgłaszania skarg, które umożliwiają posiadaczom i obrońcom praw zgłoszenie potencjalnych obaw;
 • Przeprowadzać mapowanie i śledzenie łańcucha dostaw oraz dbać o należytą staranność podmiotów w łańcuchu dostaw firmy Tesla przy pozyskaniu dowodów współudziału w łamaniu praw człowieka;
 • Tam, gdzie istnieje uzasadnione ryzyko, identyfikować priorytetowe obszary zaangażowania i natychmiastowo opracowywać, przyjmować i wdrażać plan zarządzania ryzykiem / minimalizowania negatywnego wpływu w rozsądnych ramach czasowych w celu ciągłego doskonalenia;
 • O ile to możliwe, pozyskiwać dane od dostawców, którzy przechodzą audyty sprawdzające odpowiednie programy audytowe stron trzecich i/lub wymagają, aby ich dostawcy na bieżąco poddawali się takim audytom, określanym przez firmę Tesla. Przykładowo, w przypadku 3TG oczekujemy, że dostawcy będą zaopatrywać się w hutach lub rafineriach, które zaangażowały się w Program odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów (RMAP) i mają podobne oczekiwania wobec swoich dostawców;
 • W procesie zarządzania niezgodnościami, w stosownych przypadkach, w pierwszej kolejności angażować naszych dostawców, partnerów biznesowych, władze centralne lub lokalne, organizacje międzynarodowe, społeczeństwo obywatelskie, zainteresowane strony i strony trzecie do podjęcia działań naprawczych, które pomogą rozwiązać podstawowe problemy i uzyskać zdolność do czynności prawnych;
 • Jeśli bezpośrednie zaangażowanie nie przynosi znaczących postępów i/lub jeśli nie ma wystarczających dowodów lub zdolności do natychmiastowego i odpowiedniego zminimalizowania poważnych nadużyć, rozważyć wszystkie odpowiednie formy perswazji, w tym ograniczenie zakresu i/lub rozwiązanie umowy z dostawcami i/lub zawieszenie lub przerwanie współpracy z dostawcami;
 • Współpracować z innymi firmami i uczestniczyć w inicjatywach branżowych, jeśli współpraca na rzecz identyfikacji i/lub zminimalizowania ryzyka może być skuteczna; oraz
 • Co najmniej raz w roku przekazywać informacje o zidentyfikowanych ryzykach i działaniach podjętych w celu zminimalizowania ryzyka.

 

Firma Tesla będzie współpracować z naszymi dostawcami, aby zapewnić skrupulatne wdrażanie wymagań określonych w niniejszym dokumencie, a także będzie weryfikować i egzekwować zgodność w uczciwy i konsekwentny sposób, gdy będzie to konieczne. Będziemy wspierać działania innych podmiotów oraz sami podejmować działania wzmacniające współpracę z odpowiednimi władzami, organizacjami międzynarodowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, aby przyczynić się do poprawy warunków w naszym łańcuchu dostaw. Firma Tesla rozumie znaczenie dalszego pozyskiwania zasobów z obszarów wysokiego ryzyka, w tym na przykład z Demokratycznej Republiki Konga lub innych obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (CAHRA). Ograniczanie ryzyka jest lepszym rozwiązaniem niż wprowadzenie embarga lub zaprzestanie pozyskiwania surowców, ponieważ produkcja materiałów istotnie pomaga utrzymać się ludziom żyjącym w tych obszarach.

Od naszych dostawców wymagamy stosowania podobnych lub surowszych zobowiązań. Firma Tesla oczekuje, że jej dostawcy dołożą uzasadnionych starań, aby dostarczane produkty i usługi nie przyczyniały się do konfliktów zbrojnych, naruszania praw człowieka lub degradacji środowiska, niezależnie od miejsca pochodzenia.

Istotne kwestie związane z odpowiedzialnym zaopatrzeniem

W ramach kwestii objętych naszymi Globalnymi przepisami w zakresie praw człowieka i naszym Kodeksem postępowania dla dostawców, zgodnie z oczekiwaniami OECD, nie będziemy tolerować, przyczyniać się ani ułatwiać, aby jakikolwiek podmiot w naszym łańcuchu dostaw dopuszczał się następujących naruszeń:

 1. Nieprzestrzeganie obowiązujących praw i przepisów dotyczących produkcji, handlu, przeładunku, transportu i eksportu materiałów, w tym procedur dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz płacenia podatków, opłat i honorariów należnych rządom;
 2. Wszelkie formy pracy przymusowej lub wymuszonej, co oznacza wykonywanie prac lub świadczenie usług, których wymaga się od danej osoby pod groźbą kary i których dana osoba nie wykonuje lub nie świadczy dobrowolnie
  • Dopuszczanie do poważnego naruszania praw człowieka związanych z produkcją/wydobyciem, transportem lub handlem materiałami, w szczególności, ale nie wyłącznie, w przypadku materiałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (CAHRA);
 3. Praca dzieci;
 4. Poważny negatywny/niekorzystny wpływ na środowisko i różnorodność biologiczną, w tym
  • Zanieczyszczenie powietrza i wody,
  • Wylesianie,
  • Brak zarządzania emisjami gazów cieplarnianych,
  • Brak zarządzania ryzykiem związanym z klimatem,
  • Stosowanie niebezpiecznych substancji, oraz
  • Niewłaściwa gospodarka odpadami;
 5. Poważny negatywny/niekorzystny wpływ na społeczności lokalne i/lub niewystarczające zaangażowanie społeczności, w tym brak poszanowania praw ludności rdzennej w dziedzinie czynników środowiskowych, społecznych i innych czynników wpływających na jakość życia;
 6. Brak lub nieadekwatność środków zapewniających pracownikom i podwykonawcom bezpieczne, zdrowe, pełne szacunku i uczciwe środowisko pracy, zapewniające równe szanse, a także właściwego zarządzania odpadami, w tym górniczymi odpadami poflotacyjnymi;
 7. Korupcja, przekupstwo, podawanie nieprawdziwych informacji o pochodzeniu materiałów, pranie pieniędzy i konflikty interesów;
 8. Wszelkie formy tortur, okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie;
 9. Finansowanie konfliktów i nieprzestrzeganie odpowiednich rezolucji ONZ dotyczących sankcji lub, w stosownych przypadkach, przepisów krajowych wdrażających takie kroki;
 10. Zbrodnie wojenne lub inne poważne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo;
 11. Bezpośrednie lub pośrednie wspieranie niepaństwowych grup zbrojnych, publicznych lub prywatnych sił bezpieczeństwa lub ich podmiotów zależnych, w tym, lecz nie wyłącznie, zakup materiałów, dokonywanie płatności lub zapewnianie w inny sposób pomocy logistycznej lub sprzętu podmiotom, które:
  • Nielegalna kontrola miejsca produkcji lub nielegalna kontrola tras transportu, punktów handlu materiałami i/lub podmiotów na wyższym szczeblu łańcucha dostaw,
  • Nielegalne pobieranie podatków albo pobieranie pieniędzy lub materiałów w punktach dostępu do zakładów produkcyjnych, na trasach transportu lub w punktach handlu materiałami,
  • Nielegalne pobieranie podatków lub opłat od pośredników, firm eksportowy lub międzynarodowych firm handlowych i/lub
  • Nieprzestrzeganie Dobrowolnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i praw człowieka; oraz
 12. Narażenie grup szczególnie wrażliwych na niekorzystne skutki obecności publicznych lub prywatnych sił bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych.

 

Od naszych dostawców wymagamy stosowania podobnych lub surowszych zobowiązań. Dostawcy muszą zgodzić się na zapewnienie przejrzystości, eliminację wszelkich niedociągnięć i dążenie do ciągłego doskonalenia. 

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2023 r.

Kodeks postępowania dla dostawców

ikona pdf  Pobierz PDF

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2021 r.

Globalna polityka dotycząca praw człowieka

Wyświetl Globalne przepisy Tesli w zakresie praw człowieka

Raporty przejrzystości Tesla

Poniżej przedstawiono raporty dotyczące przejrzystości w dziedzinie odpowiedzialnego zaopatrzenia firmy Tesla.

Oświadczenie Kanadyjskiej ustawy o zwalczaniu pracy przymusowej i pracy dzieci w łańcuchach dostaw

ikona pdf  Pobierz PDF

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2024 r.

Raport dotyczący minerałów ze stref objętych konfliktem

ikona pdf  Pobierz PDF

Ostatnia aktualizacja: maj 2024 r.

Oświadczenie dotyczące zasad niemieckiej ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw

ikona pdf  Pobierz PDF (angielski)

ikona pdf  Pobierz plik PDF (niemiecki)

Ostatnia aktualizacja: październik 2023 r.

Polityka dotycząca Nieobsługiwanych Pojazdów

Polityka dotycząca Nieobsługiwanych Pojazdów definiuje pojazd jako taki, który firma Tesla uważa za niebezpieczny do obsługi lub szybkiego ładowania. Czynniki, które mogą o tym decydować, obejmują uznanie za całkowitą utratę, zwykle po rozległych uszkodzeniach spowodowanych wypadkiem, powodzią, pożarem lub podobnym zagrożeniem, a także zarejestrowanie (lub zakwalifikowanie) przez właściciela jako pojazd uszkodzony, przebudowany, złomowany lub jego odpowiednik zgodnie z lokalną jurysdykcją lub praktyką branżową.

W celu potwierdzenia, czy pojazd został sklasyfikowany lub powinien zostać sklasyfikowany jako nieobsługiwany, firma Tesla korzysta z zasobów takich jak:

 • Agencje rządowe lub regulacyjne
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Zatwierdzone przez firmę Tesla Centra Napraw Pokolizyjnych i Centra Serwisowe Tesla
 • Wyniki innych dochodzeń wewnętrznych
 • Niezależne agencje zajmujące się historią pojazdów (na przykład Experian Auto Check)
 • Fora internetowe i serwisy aukcyjne pojazdów


Firma Tesla nie gwarantuje bezpieczeństwa ani funkcjonalności nieobsługiwanych pojazdów. Po tym, jak pojazd został uznany za całkowicie utracony lub został sklasyfikowany jako nieobsługiwany, naprawy przeprowadzone w celu przywrócenia pojazdu do eksploatacji mogą nie spełniać standardów lub specyfikacji firmy Tesla, a wszelkie awarie, uszkodzenia lub obrażenia powstałe w wyniku takich napraw są wyłączną odpowiedzialnością właściciela pojazdu.

Firma Tesla nie zaleca zakupu nieobsługiwanych pojazdów Tesla, w tym pojazdów zarejestrowanych jako uszkodzone. Pojazdy zarejestrowane jako nieuszkodzone mogą nadal być klasyfikowane jako nieobsługiwane. Dopóki firma Tesla nie potwierdzi, że pojazd jest zgodny ze standardami bezpieczeństwa firmy Tesla i specyfikacjami pojazdu, firma Tesla nie wykonuje ani nie obsługuje napraw związanych z systemami baterii wysokiego napięcia w pojeździe ze względu na możliwość uszkodzenia nieobsługiwanego pojazdu:

 • Sprawiają, że jazda jest niebezpieczna;
 • Powodują zagrożenie dla mechaników dokonujących napraw,
 • Mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzeń firmy Tesla, takich jak ładowarki Supercharger.

 

Gdy pojazd zostanie sklasyfikowany jako nieobsługiwany:

 • Wszelkie ograniczone gwarancje firmy Tesla i rozszerzone umowy serwisowe dotyczące pojazdu zostają trwale unieważnione.
  UWAGA: Naprawy wynikające z wycofania produktu z rynku będą wykonywane, chyba że stan pojazdu lub modyfikacje, które nie zostały wprowadzone przez firmę Tesla, uniemożliwiają ich bezpieczne wykonanie. Jeżeli Centrum Serwisowe firmy Tesla ustali, że bezpieczna naprawa jest niemożliwa, pojazd nie zostanie naprawiony w ramach wycofania produktu z rynku, dopóki klient nie przywróci go do właściwego stanu a Centrum Serwisowe określi go jako bezpieczny do naprawy.
 • Szybkie ładowanie jest wyłączone. Będzie to obejmować usługę Tesla Supercharging i wszelkie infrastruktury szybkiego ładowania innych firm.
 • Firma Tesla może przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa (na żądanie i koszt klienta) w pojeździe w celu ustalenia, czy komponenty związane z wysokim napięciem są bezpieczne do pracy, dostępu i/lub ponownego użycia do ładowania.
 • Nie ma to wpływu na dostępność części. Do nieobsługiwanego pojazdu można zakupić dowolną część, która nie jest objęta ograniczeniami.
 • Korzystanie z aplikacji mobilnej jest obsługiwane w przypadku nieobsługiwanych pojazdów.


Aby uzyskać więcej informacji na temat tych zasad, skontaktuj się z centrum serwisowym Tesla.