Nøgler og døre

Nøglefri låsning og oplåsning

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Efterlad ikke din parrede telefon i dit køretøj (hvis du f.eks. går en tur eller er ved stranden). Hvis det er nødvendigt, at du efterlader din telefon i køretøjet, skal du deaktivere Bluetooth og/eller slukke for telefonen.

Model X kan låses og låses op nemt og bekvemt. Selv om du skal have en gyldig bilnøgle på dig, er det ikke nødvendigt at bruge den. Model X har sensorer rundt om førerdøren, som kan registrere tilstedeværelse af en bilnøgle inden for et område på omtrent en meter. Du kan altså lade bilnøglen ligge i din lomme eller taske, og Model X registrerer den, når du nærmer dig.

Når du nærmer dig Model X med bilnøglen på dig, låses dørene automatisk op, hvis passiv indstigning er aktiveret (Betjeningsknapper > Sikkerhed > Passiv indstigning). Du kan åbne det bageste bagagerum ved at trykke på knappen under den elektriske bagklaps udvendige håndtag.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Model X skal registrere din bilnøgle i nærheden af førerdøren, inden dørene eller den elektriske bagklap kan låses op.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis passiv indstigning er indstillet til Off, skal du bruge bilnøglen til at låse Model X op. Se Brug af bilnøglen.

Når du går hen til Model X med bilnøglen på dig, låses dørene automatisk op, og førerdøren åbnes på klem, hvis din bil er udstyret med Premium-opgraderingspakken, og funktionen Automatiske døre er aktiveret. Hvis din bil ikke har denne udstyrspakke, eller hvis funktionen er deaktiveret, så låses dørene automatisk op, og en dør åbnes, når du trykker på dens dørhåndtag. Selv om du vælger Udelad automatisk åbning af døre hjemme, har du stadig mulighed for at benytte automatisk dørlukning hjemme, men automatisk døråbning deaktiveres (angiv din hjemmeadresse ved at trykke på Naviger > Angiv hjem).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan vælge, om alle døre eller kun førerdøren skal låse op, når du nærmer dig Model X med din bilnøgle (se Tilstanden Oplåsning af førerdør).

Når du har bilnøglen på dig, kan du også åbne det bageste bagagerum uden at bruge bilnøglen. Du skal bare trykke på knappen under den elektriske bagklaps udvendige håndtag. Tilstanden Oplåsning af førerdør (se Tilstanden Oplåsning af førerdør) skal være deaktiveret, og bilen skal registrere bilnøglen nær førerdøren, før det bageste bagagerum åbnes.

Model X låser også automatisk. Hvis du aktiverer funktionen Dørlåsning, når bilen forlades, låses Model X, når du forlader bilen og tager bilnøglen med dig (se Låsning af døre, når bilen forlades).

Derudover kan du indstille Model X til at afgive en lyd som et dæmpet horn, når du låser eller låser op for din bil (hvis det er installeret). For at indstille denne funktion skal du trykke på Betjeningsknapper > Bil > Lyd for bekræftelse af låsning.

Når du sidder i Model X, kan du også låse bilen og låse den op ved at trykke på ikonet på touchskærmens statusbjælke.

Brug af bilnøglen

Du kan få et hurtigt overblik over bilnøglens funktionsmåde ved at betragte den som en miniudgave af Model X, hvor Teslas logo repræsenterer fronten. Bilnøglen har tre knapper, som føles som blødere områder på overfladen, og en metalknap på hver side, som repræsenterer falkevingedørene.

Tesla-nøgle med 3 x grafik
 1. Bagagerum
  • Tryk to gange for at åbne det bageste bagagerum.
  • Hvis køretøjet har en elektrisk bagklap, skal du trykke to gange for at lukke det bageste bagagerum. Du kan også trykke en enkelt gang for at stoppe bagklappens bevægelse.
  • Hold knappen inde i et til to sekunder for at åbne dækslet til ladeporten.
 2. Lås/oplås alle
  • Tryk én gang for at låse alle døre og det bageste bagagerum. Advarselslamperne blinker én gang.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Bemærk
   Hvis en dør eller det bageste bagagerum er åbent, så blinker advarselslamperne tre gange, og dørene låses ikke. Du kan aktivere enkeltklik til både at lukke og låse alle døre (inkl. bageste bagagerum) ved at aktivere indstillingen Luk alle med bilnøglen (tryk på Betjeningsknapper > Bil > Luk alle med bilnøglen). Denne indstilling er som standard deaktiveret, og du skal trykke tre gange på knappen for at lukke og låse alle døre.
  • Tryk to gange for at låse op. Advarselslamperne blinker to gange.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Bemærk
   Hvis Model X er udstyret med Premium-opgraderingspakken, og funktionen Automatic Doors er aktiveret (tryk på Betjeningsknapper > Bil > Automatiske døre), låses dørene op, og førerdøren åbnes, når du nærmer dig Model X. Fordøren i passagersiden åbnes ved efterfølgende at trykke to gange.
 3. Forreste bagagerum
  • Tryk to gange for at åbne det forreste bagagerum.
 4. Falkevingedøre

  • Tryk to gange for at åbne/lukke den pågældende falkevingedør.
  • Tryk en enkelt gang for at stoppe bevægelsen af den pågældende falkevingedør. Hvis du derefter trykker to gange, bevæger falkevingedøren sig i den modsatte retning. Det vil sige, at døren lukker, hvis den var ved at åbne, og omvendt.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Bemærk
   Falkevingedøre er konstrueret til at registrere hindringer, som forhindrer dørene i at bevæge sig, når der registreres en hindring.
   Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
   Advarsel
   Falkevingedørene på Model X har adskillige sensorer til at registrere genstande i dørens bane. I de fleste tilfælde holder døren op med at bevæge sig, når der registreres en genstand. Sensorerne er imidlertid ikke i stand til at registrere alle områder i alle tilfælde, især ikke under lukning. Du skal derfor holde øje med falkevingedørenes bevægelse for at sikre, at dørens bevægelsesbane er fri for forhindringer, og hele tiden være klar til at gribe ind for at forhindre, at døren kommer i kontakt med en genstand (herunder en person). Ellers er der risiko for alvorlig tingskade eller personskade.

Det er ikke nødvendigt at pege bilnøglen hen mod Model X, men du skal være inden for bilens rækkevidde (afstanden varierer afhængigt af bilnøglens batteriniveau).

Hvis Model X ikke kan registrere bilnøglen, vises der en meddelelse på bilens touchskærm om, at bilnøglen ikke er indenfor. Anbring bilnøglen under lavspænding-stikket, hvor Model X nemt kan registrere den (se Bilnøgle ikke registreret inde i køretøjet).

Radioudstyr på den samme frekvens kan påvirke bilnøglens funktionsmåde. Hvis det sker, skal du flytte bilnøglen mindst 30 cm væk fra andre elektroniske enheder (mobiltelefon, bærbar computer m.m.). Hvis bilnøglen ikke fungerer, kan det være nødvendigt at skifte dens batteri. Hvis bilnøglens batteri er afladet, kan du åbne Model X ved at følge fremgangsmåden for oplåsning (se Oplåsning, når bilnøglen ikke virker).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Husk at tage bilnøglen med dig, når du kører. Selv om du kan køre Model X, uden at bilnøglen er i bilen, kan du ikke starte den igen, når du har stoppet motoren.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Beskyt bilnøglen mod slag, høje temperaturer og skadelige væsker. Undgå kontakt med opløsningsmidler, voks og rengøringsmidler, som indeholder slibemiddel.

Udskiftning af bilnøglens batteri

Bilnøglens batteri holder i ca. et år ved normal brug. Når batteriet er ved at være opbrugt, vises der en meddelelse på instrumentpanelet. Udskift det ved at benytte følgende fremgangsmåde:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tesla anbefaler at udskifte batteriet i alle bilnøglerne samtidig.
Tesla-nøgle
 1. Læg bilnøglen med knapsiden nedad på en blød overflade, og brug et lille værktøj med et fladt blad eller en fingernegl til at frigøre bunddækslet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis der er fastgjort en strop til bilnøglen, kan du frigøre bunddækslet ved at placere din tommelfinger mod X'et på bunddækslet og derefter trække stroppen fast ind mod dig selv (så bilnøglen skubbes af dækslet). Du kan også lirke dækslet af ved at placere et lille værktøj med et fladt blad, en fingernegl eller værktøjet fra Tesla mod stroppen.
 2. Fjern batteriet ved forsigtigt at skubbe det ud i en vinkel.
 3. Indsæt det nye batteri (type CR2354) med "+"-siden opad. Batteriet passer præcist, så du skal skubbe det skråt på plads mod pluskontakten (kontakten i nærheden af bilnøglens midte) og derefter trykke fast ned på den anden side for at sikre, at det holdes godt fast i den tilsigtede position.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Tesla anbefaler, at der bruges Panasonic CR2354-batterier. Disse batterier kan købes online, i lokale supermarkeder og kiosker.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Batteriet skal presse imod fjederen på pluskontakten. Du må ikke placere batteriet ovenpå kontakten og tvinge det lodret ned. Det kan skade kontakten.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Tør batteriet af, før du monterer det, og undgå at berøre batteriets flade overflader. Fingeraftryk på batteriets flade overflader kan nedsætte batteriets levetid.
 4. Hold dækslet skråt, ret tappene på dækslets bredeste side ind med de tilsvarende åbninger på bilnøglen, og tryk derefter dækslet fast ned på bilnøglen, indtil det klikker på plads.
 5. Kontroller, at bilnøglen fungerer ved at låse op for dit køretøj og låse det igen.

Fastgørelse af en strop

Du kan anvende en lille strop til Model X-bilnøglen. For at fastgøre en strop skal du frigøre bunddækslet som beskrevet ovenfor. Placer stroppen over stiften på bilnøglens bagside. Ret dækslet ind igen, og klik det på plads.

fastgør stroppen på nøglens bagside

Sådan får du flere bilnøgler

Kontakt Tesla, hvis du mister en bilnøgle eller har brug for en ekstra. Model X kan genkende op til otte bilnøgler.

Når du bestiller en ny bilnøgle til Model X, skal du medbringe alle dine bilnøgler med henblik på omprogrammering.

Åbning og lukning af fordørene indefra

For at åbne en fordør skal du trække det indvendige dørhåndtag ind mod dig selv.

en pil, der viser, hvordan døren åbnes

Du kan også bruge touchskærmen til at åbne og lukke døre inde fra en Model X. Tryk på Betjeningsknapper, og vælg derefter den dør, du vil åbne eller lukke.

Førerdøren lukkes automatisk, når du sidder i førersædet og træder på bremsepedalen. Du kan også lukke dørene bare ved at trække håndtaget mod dig.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Inden du træder på bremsepedalen, så førerdøren lukkes automatisk, skal du sikre dig, at ingen legemsdele (hænder, ben osv.) blokerer døren, der lukkes.

Åbning og lukning af fordørene udefra

Dørene på Model X er eldrevne. Når du nærmer dig Model X med en nøgle på dig, låses dørene automatisk op. Fordørene åbnes, når du trykker på dørhåndtaget.

Du kan også indstille døren i førersiden til at åbne automatisk, når du nærmer dig (ekstraudstyr). Døren åbner delvist mellem 20° og 45° (halvvejs åben), alt efter hvilke forhindringer der registreres.

Tryk på Betjeningsknapper > Bil > Automatiske døre. Hvis indstillingen er aktiveret, kan du også åbne døren i førersiden ved at trykke to gange på nøglens knap til låsning/oplåsning. Trykkes der efterfølgende to gange, åbnes fordøren i passagersiden. Selv om du vælger Udelad automatisk åbning af døre hjemme, har du stadig mulighed for at benytte automatisk dørlukning hjemme, men automatisk døråbning deaktiveres (angiv din hjemmeadresse ved at trykke på Naviger > Angiv hjem).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Alt efter produktionsdato og det valgte ekstraudstyr på købstidspunktet er din Model X muligvis ikke udstyret med automatiske døre.

Du kan også specificere, at du kun ønsker at låse førerens dør op, ved at trykke på Betjeningsknapper > Køretøj > Tilstanden Oplåsning af førerdør. Se Tilstanden Oplåsning af førerdør.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Se Bedste praksis i koldt vejr for oplysninger om, hvordan dørene åbnes i koldt vejr.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Fordørene kan ikke altid automatisk åbnes og lukkes helt, når bilen er parkeret på en meget stejl bakke. Stol aldrig på, at Model X helt åbner og lukker dørene for dig, når du er parkeret på en stejl bakke.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Alt efter produktionsdato og det valgte ekstraudstyr på købstidspunktet er din Model X muligvis ikke udstyret med automatiske døre.
en rød bil med åbne døre
Når en dør åbnes, vises indikatoren for åben dør på instrumentpanelet. Og billedet af Model X på touchskærmens Betjeningsknapper-vindue viser også en visuel gengivelse af en åben dør eller bagagerum.

Når du vil lukke dørene udefra, kan du:

 • Skubbe dem i manuelt.
 • Tryk én gang eller tre gange på nøglens knap til låsning/oplåsning (hvis indstillingen Luk alle med bilnøglen er aktiveret, skal der kun trykkes en enkelt gang for at lukke alle døre og bagagerum – der skal trykkes tre gange, hvis indstillingen er deaktiveret).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
De eldrevne døre stopper deres bevægelse, hvis der registreres en hindring.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Før du tillader en automatisk funktion at åbne eller lukke en fordør (i stedet for at gøre det manuelt), er det vigtigt at kontrollere, om området omkring døren er fri for forhindringer (såsom personer og genstande). Du skal proaktivt overvåge dørens bevægelse for at sikre, at den ikke kommer i kontakt med en person eller et objekt. I modsat fald er der fare for beskadigelse eller alvorlig personskade.

Nulstilling af fordør

Da din Model X ikke har de traditionelle dørhåndtag, som du trækker i udefra, er den udstyret med aktuatorer til åbning (omtales sommetider som "isbrydere"), som bruges til at hjælpe dig med at åbne fordørene, når der registreres modstand, for eksempel is i koldt vejr. Aktuatoren til åbning sidder lige over fordørens lås og skubbes ud efter behov for at åbne fordøren. Når fordøren har åbnet sig en smule, trækker aktuatoren til åbning sig tilbage ind i døren.

pile, der trækker dørens aktuator til åbning ind og ud

Hvis aktuatoren til åbning ikke kan trække sig tilbage, fordi den sidder i klemme eller sidder fast i noget, kan aktuatoren til åbning skubbes ud manuelt for at trække genstanden ud ved at gøre følgende:

 1. Luk forsigtigt dørlåsen ved hjælp af en kuglepen, skruetrækker eller lignende værktøj (brug aldrig en kropsdel, og undgå at beskadige lakken); Model X registrerer dette, som om døren er lukket.
  brug en skruetrækker til at fjerne dørens aktuator
 2. Sørg for, at Model X ikke er låst, og tryk så på det udvendige dørhåndtag eller træk i det indvendige dørhåndtag for at nulstille låsen og trække aktuatoren til åbning ud.
 3. Når aktuatoren til åbning skubbes ud fra døren, skal genstanden hurtigt trækkes ud.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Aktuatoren til åbning vil forsøge at trække sig ind i døren igen umiddelbart efter, at der trykkes eller trækkes i dørhåndtaget. Aktuatoren til åbning trækker sig let ind men udløses ikke automatisk, hvis noget sidder fast.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Som med alle mekaniske og bevægelige dele på bilen må du aldrig sætte kropsdele ind i eller i nærheden af bevægelige komponenter. Sørg for, at børn er under opsyn, når dørene åbnes og lukkes. Interaktion med bevægelige komponenter, herunder aktuatoren til åbning, kan forårsage alvorlig skade eller personskade.

Åbning og lukning af falkevingedøre

Model X har falkevingedøre, som nemt åbnes og lukkes ved at trykke på en knap, ved hjælp af nøglen, eller ved at trykke på det tilknyttede ikon på touchskærmen. Falkevingedørene er udstyret med adskillige sensorer til at registrere, om der er mennesker eller genstande til stede, og hvis der registreres en genstand, holder døren op med at bevæge sig. Ud fra de registrerede genstande kan dørene justere deres udad- og opadgående bevægelse i et forsøg på at undgå at komme i kontakt med genstanden. Hvis der for eksempel registreres en genstand over Model X, kan dørens bevægelse gå længere ud men ikke så langt op, hvorimod hvis der registreres en genstand (eller en person) ved siden af døren, kan døren bevæge sig meget mindre ud.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Det er vigtigt altid at holde hænderne væk fra falkevingedørenes dørrammer. Kontroller området omkring dørrammerne, inden dørene lukkes, og hold øje med dørene, mens de lukkes, så du kan sikre dig, at dørene ikke kommer i kontakt med en person eller en genstand. I modsat fald er der fare for beskadigelse eller alvorlig personskade.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Inden en falkevingedør åbnes eller lukkes, er det vigtigt at kontrollere, at området omkring døren er fri for forhindringer (personer og genstande). Selv om dørene har mange sensorer, kan de ikke altid registrere alle genstande, især ikke under bevægelse. Der kan også altid være områder i nærheden af døren, som ikke er i registreringszonen. Ved åbning eller lukning af en falkevingedør skal du og dine passagerer derfor altid stå væk fra døren, når den er i bevægelse, mens du holder øje med dørens bevægelse og til enhver tid er klar til at gribe ind. For at stoppe en dørs bevægelse skal du trykke én gang på falkevingedørsknappen på nøglen, trykke på kontakten på døren eller dørstolpen eller trykke på knappen på touchskærmen.

For at åbne en falkevingedør udefra Model X skal du trykke på dørhåndtaget eller to gange på falkevingedørsknappen på nøglen (se Brug af bilnøglen).

For at åbne en falkevingedør inde fra Model X skal du trykke på kontakten på dørstolpen i førersiden eller på det tilknyttede dørikon på touchskærmen (Betjeningsknapper):

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Falkevingedørene åbnes kun, når Model X holder stille.
falkevingedørene, der åbner ud og op
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Model X er låst, låses den pågældende dør op, første gang kontakten benyttes (vist ovenfor). Når den benyttes igen, åbnes døren.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Fjern ophobet sne eller is, før en falkevingedør åbnes. Sne kan trænge ind Model X, og is kan forhindre døren i at åbne. I situationer, hvor der har samlet sig vand eller sne på glasset oven på falkevingedøren, anbefaler Tesla at bruge touchskærmen eller kontakten på dørstolpen (i stedet for det udvendige dørhåndtag eller bilnøglen) for langsomt at åbne falkevingedøren de første par centimeter. Ved åbning af falkevingedøren langsomt de første par centimeter kan man undgå, at vand, sne osv. kommer ind i køretøjet.

Hvis du vil lukke en falkevingedør, skal du trykke på knappen på indersiden af døren. Du kan også benytte nøglen (se Brug af bilnøglen), kontakten på dørstolpen (vist ovenfor) eller trykke på det tilknyttede dørikon på touchskærmen (Betjeningsknapper).

placeringen af knappen til dørlukning

Hvis en Falkevingedør efterlades åben, når du forsøger at skifte fra Parkering, viser touchskærmen en besked, der beder dig bekræfte, at du ønsker at køre. Falkevingedøren lukkes automatisk, når din kørehastighed når 16 km/t. Det er dit ansvar at sikre, at døre og bagagerum er ordentligt lukket, inden du kører.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan forhindre børn i at åbne falkevingedørene ved hjælp af den indvendige kontakt ved at aktivere de børnesikrede låse via touchskærmen (Betjeningsknapper > Køretøj > Børnesikret lås). Se Børnesikrede låse.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan konfigurere Model X til at åbne falkevingedørene til en lavere højdeindstilling ved hjælp af touchskærmen (Betjeningsknapper > Køretøj > Falkevingedørens højde).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis en falkevingedør registrerer en forhindring, når den lukker, bevæger den sig et par centimeter i den modsatte retning, inden den standser bevægelsen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Når en fordør er delvist åben (ca. 20°), når du åbner eller lukker den tilhørende falkevingedør, SKAL du holde hænderne (eller genstande) væk fra fordørens åbningskant. Når en falkevingedør passerer en delvist åben fordør, er afstanden mellem de to døre meget lille. Genstande (hænder eller fingre), som befinder sig i dette område, registreres ikke af sensorerne og kan derfor blive klemt mellem dørene. For at undgå personskade er det en god vane at holde hænderne væk fra fordøren, når du åbner eller lukker en falkevingedør.
fordøren må ikke være åben, når bagdøren åbnes
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Hvis en falkevingedør efterlades åben, mens bagklappen åbnes i regnvejr, kan der falde regn fra bagklappen ind på de bageste siddepladser.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Når du åbner eller lukker en falkevingedør, er det vigtigt at holde øje med dørens bevægelse for at sikre, at den ikke kommer i kontakt med en person eller genstand. Ellers er der risiko for alvorlig tingskade eller personskade.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I det usandsynlige tilfælde, at Model X ikke har lavspænding-strøm, vil du ikke kunne åbne falkevingedørene via touchskærmen eller ved at trykke på kontakten placeret på dørstolpen i førersiden. For yderligere oplysninger henvises til Åbning af døre uden strøm.

Registrering af forhindring

En falkevingedør holder op med at bevæge sig, når en af dens mange sensorer registrerer en genstand, eller når døren registrerer en forhindring, fordi den er kommet i kontakt med en genstand. Touchskærmen viser en advarsel. I sådanne tilfælde kan du tilsidesætte registrering af forhindringer, hvis det er muligt at fortsætte åbning eller lukning af falkevingedøren, ved at trykke på kontakten på dørstolpen og holde den nede eller ved at trykke på det tilknyttede dørikon og holde det inde på touchskærmen.

Når Model X registrerer et lavt loft (f.eks. i en garage), åbner den falkevingedørene (og bagagerummet) til en lavere højde, også selv om der ikke er registreret en forhindring. Du kan tilsidesætte denne højde og åbne dørene højere ved at trykke på det tilknyttede dør-ikon på touchskærmen (Betjeningsknapper). Touchskærmen viser en meddelelse, som spørger dig, om du altid vil åbne dørene til den højere højde på dette sted, og gemmer dit valg. Næste gang du åbner falkevingedørene på det samme sted, vil Model X åbne dem til den gemte højde.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Inden en falkevingedørs standard åbningshøjde tilsidesættes, skal du inspicere området for at sikre dig, at der er tilstrækkelig afstand mellem døren og den registrerede genstand.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Påsættes der klæbende produkter som f.eks. film, klistermærker, gummibelægning osv. på ydersiden af falkevingedørene, kan det påvirke sensorernes evne til at registrere forhindringer ordentligt.

Kalibrering

Hvis falkevingedørene mister kalibreringen, så vises der en meddelelse på touchskærmen. For at kalibrere dørene skal det først sikres, at begge døre har masser af plads til at åbne og lukke, og at der ikke er passagerer, genstande osv. i vejen. Tryk derefter på knappen Kalibrer og hold den nede indtil kalibreringen er fuldført. Under kalibreringen åbner den nederste dør hele vejen ud (det kræver ekstra plads ved siden af Model X), den øverste dør kører hele vejen ned, og derefter lukker den nederste dør.

Indvendig låsning og oplåsning

Du kan låse døre og bagagerum i og op via bilens touchskærm, når du sidder i Model X, hvis der er en gyldig nøgle i bilen. Tryk på låseikonet på touchskærmens statuslinje.

Når du standser Model X og aktiverer Parkering, kan du vælge, om dørene skal låses op eller forblive låst. Det gøres ved at trykke på Betjeningsknapper > Køretøj > Oplåsning ved parkering. Når funktionen er aktiveret, låses dørene automatisk op, når du aktiverer Parkering.

Du kan også låse dørene op ved at trykke en gang mere på parkeringsknappen i enden af kørekontaktarmen (f.eks. efter du har trykket på den én gang for at aktivere Parkering).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis en dør eller et bagagerum stadig er åben(t), når du låser Model X, låses døren/bagagerummet, når du lukker den/det.

Tilstanden Oplåsning af førerdør

Du kan vælge kun at låse døren i førersiden op, når du nærmer dig din bil med din bilnøgle. Det gør du ved at trykke på Betjeningsknapper > Køretøj > Tilstanden Oplåsning af førerdør. De øvrige døre låses op vha. touchskærmen eller ved at trykke på bilnøglen en gang til.

Børnesikrede låse

Model X har børnesikrede låse på falkevinge-dørene og bagklappen, så de ikke kan åbnes med de indvendige håndtag. Brug bilens touchskærm til at aktivere og deaktivere de børnesikrede låse. Tryk på Betjeningsknapper > Bil > Børnesikret lås.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det anbefales, at du aktiverer de børnesikrede låse, når der er børn på bagsædet.

Låsning af døre ved kørsel

Model X låser automatisk alle døre (inklusive bagagerummene), så snart kørehastigheden overstiger 8 km/t.

Låsning af døre, når bilen forlades

Døre og bagagerum låses automatisk, hver gang du forlader bilen med bilnøglen på dig, eller hvis bilnøglen af anden årsag ikke registreres af din bil (ikke til stede, dødt batteri osv.).

Slå denne funktion til eller fra ved at trykke på Betjeningsknapper > Bil > Dørlåsning, når bilen forlades.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tryk på Toybox > Ghettoblaster > Låselyd for at tilpasse låselyden, når køretøjet låses udefra (fodgængeradvarselssystem påkrævet).

Markér afkrydsningsfeltet Udelad hjem for at forhindre, at døre låses, når du forlader bilen med bilnøglen på dig, når Model X er parkeret på det sted, som du har betegnet som Hjem. For yderligere oplysninger om, hvordan du angiver en placering som Hjem, se Hjem, Arbejde og Foretrukne destinationer.

Hvis du låser Model X op ved hjælp af mobilappen, låses den automatisk efter kort tid, hvis alle døre forbliver lukket. Hvis du parkerer på et område uden mobildækning (for eksempel en indendørs parkeringsgarage), skal du sikre dig, at du har en funktionel bilnøgle til rådighed til at låse Model X op.

Hvis Model X registrerer en godkendt bilnøgle i fem minutter, efter du har forladt køretøjet og har lukket alle døre, vil funktionen Dørlåsning, når bilen forlades blive deaktiveret, og dørene låses ikke, når du forlader køretøjet med bilnøglen. Du vil skulle låse Model X manuelt indtil efter din næste køretur.

Derudover er det sådan, at hvis alle døre er lukkede, og du bruger bilnøglen til at låse Model X op, så deaktiveres låsning af døre, når bilen forlades, midlertidigt i ét minut. Hvis du åbner en dør inden for dette minut, låser den ikke igen, før alle døre er lukkede, og du er gået væk med bilnøglen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det er i sidste ende dit ansvar at sørge for, at dit køretøj er låst, også selv om Dørlåsning, når bilen forlades er aktiveret.

Oplåsning, når bilnøglen ikke virker

Hvis Model X ikke låses op, når du nærmer dig bilen, eller når du dobbeltklikker på lås op-knappen øverst på bilnøglen, er bilnøglens batteri muligvis afladet. Selv om dette er tilfældet, kan du stadig benytte bilnøglen til at låse op for og køre i Model X.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Selv om du stadigvæk kan bruge din bilnøgle, bør du overveje at anvende mobilappen til at låse op for og starte køretøjet via fjernstyring. Efterfølgende kan du ved lejlighed udskifte batteriet i bilnøglen.

Hvis du vil låse Model X op (og deaktivere sikkerhedsalarmen) ved hjælp af bilnøglen, skal du først placere bilnøglen ved den nederste del af dørstolpen mellem fordøren og falkevingedøren på førersiden af bilen. Tryk derefter ned på dørhåndtaget i førersiden. Hvis Model X ikke låses op, skal du prøve at ændre bilnøglens position og prøve igen. Bilnøglen skal være i den korrekte position, før der låses op for køretøjet. Hvis Model X stadig ikke låser op, skal bilnøglens batteri fjernes. Prøv derefter igen. Se Udskiftning af bilnøglens batteri.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Følgende illustration tager udgangspunkt i et venstrestyret køretøj (LHD). For højrestyrede køretøjer (RHD) er placeringerne spejlvendte.
nøglesensoren på B-stolpen

For at starte Model X efter at du har opnået adgang til kabinen, skal du holde bunden af bilnøglen mod midterkonsollen umiddelbart under lavspænding-stikket og derefter træde på bremsepedalen og holde den nede for at starte Model X.

anbring nøglen i midterkonsollen
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når du låser Model X op på denne måde, deaktiveres låsning af døre, når bilen forlades. Når du har skiftet batteriet i bilnøglen, skal du manuelt aktivere låsning af døre, når bilen forlades.