Full Self-Driving (onder toezicht)

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Afhankelijk van marktregio, voertuigconfiguratie, aangeschafte opties en softwareversie is Full Self-Driving (onder toezicht) (ook wel Automatisch sturen in steden genoemd) mogelijk niet aanwezig op uw auto of werkt de functie mogelijk niet exact op de manier die wordt beschreven.

Wanneer Full Self-Driving (onder toezicht) (ook wel Automatisch sturen in steden genoemd) is ingeschakeld probeert de Model 3 naar uw bestemming te rijden door bochten in de weg te volgen, te stoppen bij kruispunten en deze over te rijden, links- en rechtsaf te slaan, over rotondes te rijden en auto(snel)wegen op en af te rijden.

In tegenstelling tot Traffic-aware cruise control, Automatisch sturen en Navigeren met Autopilot, die zijn bedoeld voor gebruik op meerbaans wegen met duidelijke rijstrookmarkeringen, is Full Self-Driving (onder toezicht) bedoeld voor gebruik in uiteenlopende rijscenario's. U kunt Full Self-Driving (onder toezicht) gebruiken op elk type weg, waaronder woonerven en wegen binnen de bebouwde kom.

Onthoud altijd dat Full Self-Driving (onder toezicht) de Model 3 niet autonoom maakt en een volledig alerte bestuurder vereist die te allen tijde klaar is om onmiddellijk actie te ondernemen. Wanneer Full Self-Driving (onder toezicht) is ingeschakeld, moet u altijd op de omgeving en andere weggebruikers blijven letten.

In bepaalde situaties is mogelijk ingrijpen door de bestuurder vereist, zoals op smalle wegen met tegemoetkomende auto's, bij wegwerkzaamheden of bij het oversteken van complexe kruispunten. Zie Beperkingen en waarschuwingen voor meer voorbeelden van scenario's waarin ingrijpen door de bestuurder kan zijn vereist.

Full Self-Driving (onder toezicht) maakt gebruik van invoer van camera's aan de voorkant, achterkant en zijkanten van Model 3 om een model op te stellen van de omgeving Model 3 (zie Camera's). De computer voor Volledig automatische besturing die in Model 3 is aangebracht, is ontworpen om op basis van deze invoer snel neurale netwerken te verwerken en beslissingen te nemen om u veilig naar uw bestemming te leiden.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Naarmate de capaciteiten van Full Self-Driving (onder toezicht) door Tesla worden ontwikkeld, worden upgrades van de Model 3 uitgevoerd via draadloze software-updates. Download updates zodra ze beschikbaar zijn.

Net als andere Autopilot-functies vereist Full Self-Driving (onder toezicht) een volledig alerte bestuurder en geeft deze functie een reeks escalerende waarschuwingen af om een reactie van de bestuurder te krijgen. Houd altijd uw handen aan het stuurwiel wanneer Full Self-Driving (onder toezicht) is ingeschakeld.Daarnaast bewaakt de interieurcamera de alertheid van de bestuurder (zie Interieurcamera).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Het gebruik van Full Self-Driving (onder toezicht) wordt opgeschort wanneer oneigenlijk gebruik is gedetecteerd. Zie Full Self-Driving (onder toezicht) Vering voor meer informatie.

Gebruik Full Self-Driving (onder toezicht) in beperkte bèta alleen als u constant op de weg blijft letten, en wees erop voorbereid om onmiddellijk in te grijpen, met name bij onoverzichtelijke bochten, kruispunten en smalle doorgangen. Zie Beperkingen en waarschuwingen voor meer informatie.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Naarmate Full Self-Driving (onder toezicht) wordt uitgebreid, zal Tesla dit systeem in fasen beschikbaar stellen aan klanten die daarvoor in aanmerking komen in bepaalde landen buiten de Verenigde Staten en Canada. Omdat de infrastructuur, verkeersregels en verkeersstromen in ieder land uniek en Full Self-Driving (onder toezicht) in de loop van de tijd hieraan moet worden aangepast, is het essentieel dat bestuurders die Full Self-Driving (onder toezicht) gebruiken in landen die onlangs voor dit systeem in aanmerking zijn gekomen, extra oplettend en voorzichtig zijn. U moet op elk moment klaar zijn om het stuur veilig over te nemen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Full Self-Driving (onder toezicht) is een functie waarbij u uw handen moet gebruiken en altijd op de weg moet blijven letten. Houd uw handen altijd aan het stuurwiel, let op de wegomstandigheden en andere weggebruikers om u heen, let op voetgangers en fietsers en wees altijd erop voorbereid om onmiddellijk actie te ondernemen. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dat leiden schade en ernstig of zelfs dodelijk letsel. Het is uw verantwoordelijkheid om uzelf vertrouwd te maken met de beperkingen van Full Self-Driving (onder toezicht) en de situaties waarin dit mogelijk niet werkt zoals verwacht. Zie Beperkingen en waarschuwingen voor meer informatie.

Vóór gebruik Full Self-Driving (onder toezicht)

Voordat u Full Self-Driving (onder toezicht) gebruikt, moet u:
 • Ervoor zorgen de camera's op de Model 3 onbelemmerd zicht hebben en zijn gekalibreerd (zie Camera's). Full Self-Driving (onder toezicht) is afhankelijk van de mate waarin de camera's in staat zijn verkeerslichten, stopborden en wegmarkeringen te detecteren.
 • Ervoor zorgen dat de nieuwste versie van de kaarten is gedownload naar de Model 3. Hoewel Full Self-Driving (onder toezicht) hoofzakelijk visuele gegevens van de camera's van de auto gebruikt, is de nauwkeurigheid hoger wanneer de meest recente kaartgegevens worden gebruikt. Om te controleren welke versie van de kaarten momenteel is gedownload, tikt u op Bediening > Software. U moet verbinding maken met een wifi-netwerk om de kaartupdate te kunnen downloaden (zie Kaart-updates).

Tevens moet u Full Self-Driving (onder toezicht) inschakelen voordat u het kunt gebruiken. Om Full Self-Driving (onder toezicht) in te schakelen, tikt u op Bediening > Autopilot > Volledig automatische besturing (onder toezicht) en tikt u vervolgens, nadat u zorgvuldig de instructies in het pop-upvenster hebt gelezen, op Ja.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als Full Self-Driving (onder toezicht) wordt ingeschakeld, wordt de instelling voor Activering Autopilot ingesteld op Eenmaal klikken en zijn Traffic-aware cruise control en Automatisch sturen niet beschikbaar.
Wijzig instellingen van Full Self-Driving (onder toezicht) door te tikken op Bediening > Autopilot.
 • Full Self-Driving (onder toezicht): Wijzig naar wens de standaardinstelling Gemiddeld in Chill of Assertief. Chill zorgt voor een meer relaxte rijstijl en met Assertief wordt met meer urgentie gereden.
 • Minimale rijstrookwisselingen voor de huidige rit: Als deze optie is geselecteerd, wisselt Full Self-Driving (onder toezicht) minder van rijstrook gedurende de huidige rit. Model 3 zal nog steeds van rijstrook wisselen als dat nodig is om de navigatieroute te volgen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Wanneer Full Self-Driving (onder toezicht) is geselecteerd, kunt u door de rechter stuurwiel knop naar rechts of links te kantelen ook het profiel van Full Self-Driving (onder toezicht) wijzigen en Minimale rijstrookwisselingen in- of uitschakelen.
 • Automatische marge snelheidsinstelling: Als deze optie is ingeschakeld, rijdt de Model 3 met de snelheid die volgens Autopilot het meest natuurlijk is. Hierbij wordt rekening gehouden met factoren zoals wegtype, verkeersdrukte, omgevingsomstandigheden, de gedetecteerde maximumsnelheid en het geselecteerde profiel van Full Self-Driving (onder toezicht).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de snelheid van het voertuig, ongeacht of Autopilot is in- of uitgeschakeld.

Gebruik Full Self-Driving (onder toezicht)

Zodra Full Self-Driving (onder toezicht) is ingeschakeld activeert u het op dezelfde manier als u zou doen met Automatisch sturen (zie Automatisch sturen).

 1. Voer een bestemming in. Als u geen bestemming kiest, kiest de Model 3 het meest waarschijnlijke rijtraject of stelt hij een bestemming voor op basis van uw rijgedrag.
 2. Wanneer het touchscreen een grijs stuurwiel pictogram weergeeft, drukt u op het rechter scrollwiel.

U kunt Full Self-Driving (onder toezicht) inschakelen bij elke snelheid lager dan 85 mph (150 km/h), ook terwijl Model 3 stilstaat.

Het touchscreen geeft de maximumsnelheid blauw weer. Als u Full Self-Driving (onder toezicht) inschakelt, wordt de ingestelde kruissnelheid gewijzigd in de snelheidslimiet plus eventueel opgegeven marge. Als Autopilot de snelheidslimiet niet kan bepalen, wordt uw huidige snelheid, plus eventueel opgegeven marge, de kruissnelheid.

Pictogram van een grijs stuurwiel.
In de bovenhoek van het touchscreen wordt naast de rijversnelling een grijs stuurwiel-pictogram weergegeven om aan te geven dat Full Self-Driving (onder toezicht) beschikbaar is maar niet is ingeschakeld.
pictogram met blauw stuurwiel
Als Full Self-Driving (onder toezicht) is ingeschakeld, is het pictogram stuurwiel blauw en wordt uw rijtraject aangegeven door een blauwe lijn.
Als Full Self-Driving (onder toezicht) is ingeschakeld toont het touchscreen een visualisatie van de omgeving van Model 3, waaronder de weg en gedetecteerde objecten zoals voertuigen, voetgangers, stoepranden, fietsers, enz. Objecten die blauw worden weergegeven, zijn prioritieten die Full Self-Driving (onder toezicht) gedurende een bepaalde periode actief regelt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De visualisatie van Full Self-Driving (onder toezicht) is mogelijk niet een algehele representatie van de objecten, wegmarkeringen, wegsignalering en andere variabelen waar Full Self-Driving (onder toezicht) rekening mee houdt om u naar uw bestemming te rijden. Wanneer Full Self-Driving (onder toezicht) is ingeschakeld, maakt het gebruik van gegevens van de camera's van de Model 3 die mogelijk niet in de visualisatie worden weergegeven (zie Camera's).

De visualisatie informeert u ook over de bedoelde actie van het systeem, met de weergave van een bericht op het touchscreen, bijvoorbeeld wanneer de auto zeer langzaam rijdt om zicht krijgen bij het afslaan op een kruising.

U kunt het visualisatiegebied verbreden tot de volledige omvang van het scherm. Schakel de instelling in door te tikken op Bediening > Autopilot > Volledig automatische besturing (onder toezicht) > Vergrote visualisatie Volledig automatische besturing. Veeg vervolgens op het touchscreen de greep van het visualisatievenster zo, dat het hele scherm wordt gevuld.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
U kunt Full Self-Driving (onder toezicht) op ieder moment overrulen wanneer u de bedoelde actie van het systeem niet vertrouwt. U blijft altijd degene die de Model 3 bestuurt.

Bochten nemen, van rijstrook wisselen en kruispunten oversteken

Full Self-Driving (onder toezicht) wisselt van rijstrook, slaat links- en rechtsaf, volgt op- en afritten, en neemt bij splitsingen de juiste weg voor het bereiken van de bestemming. Als Full Self-Driving (onder toezicht) een dergelijke manoeuvre maakt, wordt op het touchscreen een bericht weergegeven om u te informeren over de actie die wordt ondernomen.

Net als Automatisch sturen en Traffic-aware cruise control houdt Full Self-Driving (onder toezicht) uw snelheid en volgafstand tot een eventuele voorligger van de Model 3 gelijk. Full Self-Driving (onder toezicht) remt ook naar behoefte af en stopt voor verkeerslichten en stopborden, en reageert op voetgangers, fietsers en andere voertuigen op de weg.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Doe NOOIT aannames en voorspellingen over wanneer en waar Full Self-Driving (onder toezicht) zal stoppen of doorrijden bij een kruising of wegmarkering. Vanuit het oogpunt van een bestuurder kan het gedrag van Full Self-Driving (onder toezicht) inconsistent lijken. Let altijd op de weg en zorg ervoor dat u onmiddellijk kunt ingrijpen. De beslissing om te stoppen of door te rijden op een kruising is de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Vertrouw nooit op Full Self-Driving (onder toezicht) om te bepalen of het veilig en/of geoorloofd is om te stoppen of door te rijden op een kruising.

Als u bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom rijdt en een ander voertuig achteruit vóór Model 3 een uitrit verlaat, zal Full Self-Driving (onder toezicht) de snelheid verlagen of naar behoefte stoppen. Als het andere voertuig stopt met achteruitrijden terwijl het de rijstrook gedeeltelijk blokkeert, verlaagt Full Self-Driving (onder toezicht) de snelheid en manoeuvreert het om het andere voertuig heen als de breedte van de rijstrook dit toelaat.

Om Full Self-Driving (onder toezicht) van rijstrook te doen wisselen op een meerbaans weg, schakelt u de richtingaanwijzer naar links of rechts in. Binnen de bebouwde kom en in woonerven geeft u met de richtingaanwijzer naar links of rechts aan dat u wilt dat Full Self-Driving (onder toezicht) links respectievelijk rechts afslaat.

Full Self-Driving (onder toezicht) geeft bovenaan de visualisatie aan welke acties het onderneemt. Als Full Self-Driving (onder toezicht) bijvoorbeeld Model 3 naar een inhaalstrook verplaatst, toont de functie de melding Rijstrookwissel naar inhaalstrook / Annuleren met richtingaanwijzer.

Als Full Self-Driving (onder toezicht) van rijstrook wisselt om de navigatieroute te volgen, toont de functie de melding Rijstrookwissel om route te volgen / Annuleren met richtingaanwijzer.

In tegenstelling tot Navigeren met Autopilot vereist Full Self-Driving (onder toezicht) geen bevestiging voor het wisselen van rijstrook. Om het wisselen van rijstrook of afslaan te annuleren, annuleert u de richtingaanwijzer of grijpt u in met het stuurwiel of andere besturingselementen van de auto.

Als u met een Geluidssignaal, Trilling of Beide wilt worden gewaarschuwd bij aanstaand wisselen van rijstrook (naast de melding op het touchscreen), tikt u op Bediening > Autopilot > Volledig automatische besturing (onder toezicht) en selecteert u vervolgens een Melding rijstrookwissel.

Full Self-Driving (onder toezicht) geeft ook een melding wanneer de functie afremt voor een stopbord of verkeerslicht. Als het verkeer vóór u afremt, toont Full Self-Driving (onder toezicht) blauwe pijlen in de huidige rijstrook en remt de functie af om een gepaste volgafstand te houden tot uw voorligger.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Full Self-Driving (onder toezicht) niet voldoende afremt, stopt of de besturing overneemt voor een stopbord of verkeerslicht. U kunt het systeem dan helpen door het gaspedaal licht in te trappen of op ieder moment de besturing van Full Self-Driving (onder toezicht) overnemen.

Zodra u op uw bestemming bent aangekomen stopt Full Self-Driving (onder toezicht) de Model 3 en geeft het de melding weer dat de navigatie is voltooid.

De ingestelde snelheid wijzigen

Draai, terwijl Full Self-Driving (onder toezicht) actief is, het rechter scrollwiel omhoog om de ingestelde snelheid te verhogen en omlaag om de ingestelde snelheid te verlagen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
In bepaalde gevallen wordt uw snelheid beperkt door de snelheidslimiet of het type weg. Als dit het geval is, toont Full Self-Driving (onder toezicht) een melding hierover bovenaan in de visualisatie.\

Alertheid van de bestuurder

Net als andere Autopilot-functies, vereist Full Self-Driving (onder toezicht) alertheid van de bestuurder. Wanneer Full Self-Driving (onder toezicht) is ingeschakeld, moet u uw handen altijd aan het stuur houden en op de omgeving, de weg en andere weggebruikers blijven letten.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Het gebruik van apparatuur die de detectie van de oplettendheid van de bestuurder omzeilen, is een schending van de gebruiksvoorwaarden van Full Self-Driving (onder toezicht) en kan leiden tot permanente uitschakeling van de functie op uw auto en een verbod op toekomstig gebruik van de functie.

Full Self-Driving (onder toezicht) toont een bericht om de bestuurder eraan te herinneren lichte kracht uit te oefenen op het stuur. Als Model 3 geen lichte draaikracht op het stuur detecteert, knippert het touchscreen en klinkt uiteindelijk herhaaldelijk een geluidssignaal. Gebruik geen mobiele apparaten tijdens het gebruik van Full Self-Driving (onder toezicht). Als de interieurcamera een mobiel apparaat detecteert wanneer Full Self-Driving (onder toezicht) is ingeschakeld, wordt op het touchscreen een bericht weergegeven dat u eraan herinnert dat u uw handen aan het stuur moet houden.

De interieurcamera bewaakt op dezelfde wijze uw voortdurende oplettendheid tijdens het gebruik van Full Self-Driving (onder toezicht). Dit systeem kan niet worden uitgeschakeld. Op het touchscreen wordt een bericht weergegeven dat u eraan herinnert dat u moet blijven opletten wanneer u herhaaldelijk wegkijkt van de weg, het zicht van de camera blokkeert of voorkomt dat het systeem uw blik kan detecteren.

Als u herhaaldelijk de verzoeken om lichte kracht uit te oefenen op het stuur of op de weg te letten negeert, wordt Full Self-Driving (onder toezicht) uitgeschakeld voor de rest van de rit en geeft het systeem het volgende bericht weer waarin u wordt verzocht om de auto handmatig te besturen. Als u het handmatig sturen niet hervat, laat Full Self-Driving (onder toezicht) een continu geluidssignaal horen, schakelt het de alarmknipperlichten in en brengt het de auto volledig tot stilstand.

Full Self-Driving (onder toezicht) Vering

Het gebruik van Full Self-Driving (onder toezicht) wordt opgeschort wanneer oneigenlijk gebruik is gedetecteerd.

Wanneer u of een andere bestuurder van uw voertuig vijf geforceerde uitschakelingen van Autopilot hebt ontvangen, wordt het gebruik van Full Self-Driving (onder toezicht) voor een week opgeschort. Een geforceerde uitschakeling doet zich voor wanneer het Autopilot-systeem voor het resterende gedeelte van een rit wordt uitgeschakeld nadat de bestuurder meerdere audio- en visuele waarschuwingen voor onoplettendheid heeft ontvangen.

U kunt het aantal uitschakelingen zien waarna de toegang tot Full Self-Driving (onder toezicht) wordt opgeschort door te tikken op Bediening > Autopilot.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als uw toegang tot Full Self-Driving (onder toezicht) is opgeschort, wordt ook uw toegang tot Automatisch sturen opgeschort. U kunt Traffic-aware cruise control blijven gebruiken en alle actieve veiligheidsfuncties blijven beschikbaar.

Er kunnen gevallen zijn waarbij de bestuurder moet ingrijpen en u moet onmiddellijk de besturing kunnen overnemen om veilig te blijven rijden. Door de bestuurder geïnitieerde uitschakelingen worden niet als oneigenlijk gebruik beschouwd en worden van de bestuurder verwacht.

Annuleren Full Self-Driving (onder toezicht)

U kunt Full Self-Driving (onder toezicht) als volgt uitschakelen:

 • Trap het rempedaal in.
 • Druk op het rechter scrollwiel op het stuurwiel
 • Neem de controle over en stuur handmatig.

Als u Full Self-Driving (onder toezicht) uitschakelt door handmatig te sturen, blijft Traffic-aware cruise control actief.

Daarnaast wordt Full Self-Driving (onder toezicht) uitgeschakeld als een van de volgende zaken gebeurt:

 • U schakelt een andere stand in dan Drive.
 • Een portier of de bagageruimte wordt geopend.
 • Automatisch remmen bij noodstop wordt ingeschakeld (zie Collision Avoidance Assist).
 • De veiligheidsgordel aan bestuurderszijde wordt losgemaakt en/of de bestuurder de stoel verlaat.
 • U niet reageert op herhaalde herinneringen om uw handen aan het stuur te houden en opeenvolgende berichten op het touchscreen).
 • Full Self-Driving (onder toezicht) is niet langer beschikbaar. Dit kan verschillende oorzaken hebben (bijvoorbeeld het blokkeren van een camera). Als Full Self-Driving (onder toezicht) wordt uitgeschakeld, verschijnt een waarschuwing op het touchscreen en klinkt een geluidssignaal om u hiervan op de hoogte te stellen. Als dit gebeurt, moet u onmiddellijk de controle over het stuur overnemen.

Als een ingreep van de bestuurder noodzakelijk is, kunt u het systeem het beste zo spoedig mogelijk veilig uitschakelen. Het wordt aanbevolen het uitschakelen van Full Self-Driving (onder toezicht) eerst te oefenen in een veilige omgeving zonder andere weggebruikers, zodat u vertrouwd raakt met het proces.