Serviceintervaller for vedligeholdelse

Serviceintervaller

Tesla anbefaler følgende relevante vedligeholdelsespunkter og -intervaller for at sikre den fortsatte driftssikkerhed og effektivitet for din Model 3.

For yderligere oplysninger vedrørende køretøjsalarmer henvises til Fejlfindingsadvarsler.

 • Bremsevæskens tilstand skal kontrolleres hvert 4. år (udskift om nødvendigt)*.
 • Posen med airconditiontørremiddel skal udskiftes hvert 4.** år.
 • Udskiftning af luftfilter i kabinen hvert 2. år.
 • Rengør, og smør bremsekalibrene hvert år eller for hver 12.500 miles (20.000 km) i områder, hvor vejene saltes om vinteren.
 • Roter dækkene for hver 10.000 km, eller hvis slidbanedybden er 1,5 mm eller mere.

**Udskiftningsintervallet for posen med airconditiontørremiddel kan forlænges til 6 år i køretøjer produceret i perioden mellem ca. 2017-2021.

*Kraftig brug af bremser på grund af bugsering, bjergnedkørsler eller performancekørsel – især for køretøjer i varme og fugtige omgivelser – kan nødvendiggøre hyppigere kontrol og udskiftning af bremsevæske.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Eventuelle skader, som skyldes, at beholderen med batterikølevæske har været åbnet, er ikke dækket af garantien.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Ovenstående intervaller er baseret på typisk køreadfærd og typiske scenarier. Afhængigt af forskellige omstændigheder såsom køreadfærd, brug, miljøforhold osv. skal ovenstående vedligeholdelseselementer muligvis udføres oftere eller sjældnere end angivet her. Derudover skal ovenstående liste ikke opfattes som udtømmende, og den omfatter ikke forbrugsdele som f.eks. vinduesviskere, bremseklodser, lavspændingsbatteri(hvis relevant), osv.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Skader eller fejl, der skyldes vedligeholdelse eller reparationer udført af ikke-autoriserede teknikere, dækkes ikke af garantien.

For yderligere gør-det-selv-vedligeholdelsesprocedurer og oplysninger, se https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides.

Bestil service

Det er let at planlægge en serviceaftale via mobilappen. Tryk på Service, og vælg derefter den ønskede type service, og følg vejledningen i mobilappen. Oplys så mange detaljer som muligt for bedre at hjælpe serviceteamet med at identificere årsagen til problemet, herunder f.eks.:

 • Billeder, lydoptagelser eller videoer.
 • Dato(er), klokkeslæt og tidszone, da problemet opstod.
 • Anvendelsesland og placering.
 • Omtrentlig hastighed, som køretøjet kørte (hvis relevant).
 • Miljømæssige forhold (regn, sne, kulde osv.).
 • Vejnavn og vejtype (hvis relevant).
 • Kvaliteten af vognbanemarkeringer (hvis relevant).
 • Relevante bilindstillinger.
 • Identificerbare symptomer.

Gå til https://www.tesla.com/support/service-visits for yderligere oplysninger om bestilling af service.

Daglige kontroller

 • Kontroller batteriets ladeniveau, som vises på touchskærmen eller mobilappen.
 • Kontroller det enkelte dæks tilstand og lufttryk (se Pleje og vedligeholdelse af dæk).
 • Kontroller, at alle køretøjets udvendige lys, horn, blinklys samt vinduesviskere og sprinklere fungerer.
 • Kontroller for uventede indikatorer eller køretøjsalarmer på touchskærmen.
 • Kontroller bremserne, herunder parkeringsbremsen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Fordi Model 3 benytter regenerativ bremsning (se Regenerativ bremsning), så benyttes bremseklodserne typisk ikke så regelmæssigt som bremseklodserne i traditionelle bremsesystemer. For at undgå akkumulering af rust og korrosion anbefaler Tesla, at man regelmæssigt træder bremsepedalen ned for at aktivere de mekaniske bremser, som tørrer bremseklodserne og -rotorerne.
 • Kontroller sikkerhedsselerne (se Sikkerhedsseler).
 • Se efter unormale spor af væske under Model 3, hvilket kan være tegn på en utæthed. Det er normalt, at der dannes en lille vandpyt under bilen (fra airconditionanlæggets affugtningsproces).
 • Kontroller Model 3 udvendigt, og fjern alle ætsende substanser med det samme (f.eks. fugleklatter, harpiks, tjærepletter, døde insekter, nedfald fra industrien osv.) for at forhindre beskadigelse af det udvendige (se Rengøring).

Ugentlige kontroller

 • I vådt vejr – rengør autopilotkameraerne en gang om ugen (se Rengøring af et kamera). I tørt vejr og lignende vejrforhold – rengør dem en gang om måneden.

Månedlige kontroller

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Udover at køle bilens indre køler airconditionanlæggets kompressor også batteriet. Det betyder, at airconditionanlæggets kompressor kan starte i varmt vejr, selv om du har deaktiveret det. Det er normalt, fordi anlægget prioriterer at køle batteriet for at sikre, at dets temperatur altid er inden for det optimale temperaturområde med henblik på optimal levetid og ydelse. Selv når det ikke er i anvendelse, kan du muligvis høre Model 3 afgive hvinende støj eller lyden af løbende vand. Disse lyde er normale og kan opstå, når de indvendige kølesystemer aktiveres for at understøtte forskellige bilfunktioner, som f.eks. vedligeholdelse af lavspænding-batteriet og temperaturjustering på højspændingsbatteriet.

Intervaller for udskiftning af væsker

Batterikølevæske- og bremsevæskeniveau bør kun kontrolleres af Tesla eller et professionelt bilværksted. Specifikke serviceoplysninger er tilgængelige i servicehåndbogen.

 • Batterikølevæske: Under de fleste omstændigheder bør det ikke være nødvendigt at udskifte batterikølevæsken i køretøjets levetid.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Eventuelle skader, som skyldes, at beholderen med batterikølevæske har været åbnet, er ikke dækket af garantien.
 • Bremsevæske: Påfyld ikke bremsevæske selv.

Software

Opdatering af software er vigtigt med henblik på at sikre køretøjskomponenternes korrekte funktion og levetid. Du skal installere en softwareopdatering så hurtigt som muligt. Se Softwareopdateringer.

Tesla vil muligvis opdatere eller geninstallere softwaren i dit køretøj som en del af den almindelige fejlfindings-, reparations- og vedligeholdelsesproces i forbindelse med et servicebesøg.

Sikkerhed i forbindelse med højspænding

Sikkerhed er et grundprincip i udviklingen og konstruktionen af Model 3. Følg disse sikkerhedsanvisninger for at undgå den risiko for personskade, der er forbundet med ethvert højspændingssystem:

 • Læs og overhold alle anvisningerne på de mærkater, der sidder på Model 3. Mærkaterne er der for din sikkerheds skyld.
 • Højspændingssystemet har ingen dele, som brugeren selv kan udføre service på. Det er ikke tilladt at adskille, fjerne eller udskifte højspændingskomponenter, -kabler eller -stik. Bilens højspændingskabler er orange, så de er nemme at kende fra andre kabler.
 • Undgå at røre ved højspændingsledninger, -stik eller andre -komponenter i tilfælde af en kollision.
 • Kontakt straks det lokale brandvæsen i tilfælde af brand.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Fjern altid ladekablet, før der udføres arbejde under Model 3, også selvom opladning ikke er i gang.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hold hænder og tøj i sikker afstand af bilens ventilatorer. Nogle ventilatorer kører, også selvom der er slukket for Model 3.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Nogle af de væsker, der bruges i køretøjer (f.eks. batterisyre, batterikølevæske, bremsevæske og sprinklervæske), er giftige og må ikke inhaleres, synkes eller komme i kontakt med åbne sår. Læs og følg altid den vejledning, der er påtrykt væskebeholderen af hensyn til din sikkerhed.