Dører

Bruke utvendige dørhåndtak

Bruk tommelen til å skyve den brede delen av dørhåndtaket. Håndtaket svinger mot deg, og du kan åpne døren ved å trekke i håndtaket eller kanten av døren.

en pil som peker mot dørhåndtaket

Håndtaket trekkes inn automatisk.

rødt ikon av bil med åpne dører
Når en dør eller et bagasjerom er åpen, viser berøringsskjermen indikatorlampen for åpen dør.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Se Beste praksis for kaldt vær for å sikre at dørhåndtakene fungerer som de skal i kaldt vær.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Når du bruker dørhåndtaket, må du passe på å unngå at fingre, smykker, akrylnegler osv. ikke kommer i klem i døren eller dørhåndtakmekanismen. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til materiell skade eller personskade.

Åpne dører fra kupéen

Model Y dørene har elektrisk styring. Hvis du skal åpne en dør mens du sitter inni, trykker du på knappen øverst på det innvendige dørhåndtaket mens du dytter opp døren.

en pil som peker mot døråpningsknappen
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
For å forhindre at barn åpner bakdørene, slår du på barnesikringene (se Barnesikringer).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis Model Y mot formodning ikke skulle ha lavspenning-strøm, kan du ikke åpne dørene med knappen oppå dørhåndtaket. Se Åpning av dører uten strøm for mer informasjon.

Låse og låse opp fra innsiden

Mens du sitter i Model Y, kan du låse og låse opp alle dører og bagasjerom ved å berøre låsikonet på berøringsskjermen.

en ulåst dør
Ikonet endres for å indikere om dørene er låst eller ulåst.

Du kan også låse opp dørene ved å trykke på parkeringsknappen på enden av kjørehendelen enda en gang. Hvis du trykker på denne knappen, kobles Park inn, og trykker du på den igjen, låses dørene opp.

Walk-Away-dørlås

Dører og bagasjerom kan låses automatisk når du går bort fra bilen med telefonnøkkelen eller den parede nøkkelfjernkontrollen. Du slår denne funksjonen på eller av ved å berøre Kontroller > Låser > Walk-Away-dørlås.

Når dørene låses, blinker de utvendige lysene én gang og speilene felles inn (hvis Fell inn speil er på). Hvis du også vil høre en bekreftelseslyd når Model Y låses, berører du Kontroller > Låser > Bekreftelseslyd for låsing.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Berør Leketøy > Boombox > Låselyd for å tilpasse låselyden når bilen låses fra utsiden (system for fotgjengervarsling kreves).

Model Y låses ikke automatisk hvis:

  • Du merker av i Utelat hjem-boksen og Model Y står parkert på stedet du har utpekt som Hjem. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir et sted som Hjem, kan du se Hjem, arbeid og favorittdestinasjoner.
  • En telefonnøkkel eller paret key fob oppdages i Model Y.
  • En dør eller bagasjerom ikke er helt lukket.
  • Bluetooth-innstillingen til telefonnøkkelen er slått av.
  • Hvis Model Y oppdager en godkjent nøkkel i flere minutter etter at du har gått ut av bilen og lukket alle dørene, deaktiveres Walk-Away-låsen, og dørene låses ikke når du går vekk. I så fall må du låse bilen manuelt frem til neste gang du kjører bilen.
  • Føreren bruker ikke førerdøren til å komme seg ut av bilen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Det er til syvende og sist ditt ansvar å sikre at bilen er låst, selv når Walk-Away-dørlås er aktivert.

Kjørelås

Model Y låser automatisk alle dørene (inkludert bagasjerom) når du kjører i hastigheter over 8 km/t.

Lås bare opp førerdør

Aktivering av Kontroller > Låser > Lås bare opp førerdør låser bare opp førerdøren ved første opplåsing av Model Y. Førerdøren låses bare opp hvis en nøkkel er til stede på førersiden av bilen, ikke på passasjersiden. Når du skal låse opp de gjenværende dørene, trykker du på og holder inne knappen øverst på dørhåndtaket innvendig på førersiden, bruker du berøringsskjermen, mobilappen eller trykker på nøkkelfjernkontrollen en gang til.

Varsler om åpen bil

Hvis du vil motta varsler på mobiltelefonen hvis en dør, bagasjerommet og/eller et vindu står åpent, eller hvis Model Y på uventet vis forlates ulåst, berører du Kontroller > Låser > Varsler om åpen bil.

Barnesikringer

Model Y har barnesikringer på bakdørene, for å forhindre at de åpnes med de innvendige dørhåndtakene. På berøringsskjermen berører du Kontroller > Låser > Barnesikring. Du kan velge Begge for å aktivere barnesikringslåsen på begge bakdører, eller du kan velge Venstre eller Høyre for å aktivere den på bare en spesifikk dør.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Det anbefales at du slår på barnesikringene når det er barn i baksetet.

Lås opp v/park

Når du stanser Model Y og kobler inn Park, kan du velge å låse opp alle dørene. For å slå denne funksjonen av eller på trykker du på Kontroller > Låser > Lås opp v/park.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis den er angitt til AV, kan du låse opp alle dørene ved å trykke på Park-knappen en gang til etter å ha koblet inn Park.