Kollisjonsvarselassistent

De følgende kollisjonsvarselsfunksjonene er utviklet for å øke sikkerheten for deg og passasjerene dine:

 • Forovervendt kollisjonsvarsel gir visuelle og hørbare (og i noen regioner følbare) advarsler i situasjoner der Model Y registrerer en stor risiko for frontkollisjon (se Forovervendt kollisjonsvarsel).
 • Automatisk nødbremsing – aktiverer bremsene automatisk for å redusere konsekvensene av en kollisjon (se Automatisk nødbremsing).
 • Oppmerksom akselerasjon – reduserer akselerasjon hvis Model Y oppdager et objekt i den umiddelbare kjørebanen (se Oppmerksom akselerasjon).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sørg for at alle kameraer er rene og fri for hindringer før hver kjøretur, og før du bruker Autopilot-funksjonene (se Rengjøring av et kamera). Skitne kameraer og sensorer (hvis utstyrt) samt omgivelsesforhold som regn og utydelig filmerking, kan påvirke Autopilot-ytelsen. Hvis et kamera er tildekket eller ikke har fri sikt, vil Model Y vise en melding på berøringsskjerm, og Autopilot-funksjonene vil kanskje ikke være tilgjengelige. Se Feilsøking av varsler for mer informasjon om spesifikke varsler.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Frontkollisjonsvarsel er kun ment som et hjelpemiddel og er ikke en erstatning for oppmerksom kjøring og sunn dømmekraft. Hold blikket rettet mot veien og trafikken når du kjører, og stol aldri på at Forovervendt kollisjonsvarsel advarer deg om en potensiell kollisjon. Flere faktorer kan redusere eller begrense ytelsen og kan føre til varsler i utide, ugyldige eller ikke nøyaktige varsler, eller manglende varsling. Hvis du stoler på at Forovervendt kollisjonsvarsel advarer deg om en potensiell kollisjon, kan det føre alvorlig skade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Automatisk nødbremsing er ikke beregnet på å forhindre alle kollisjoner. I enkelte situasjoner kan det redusere kraften i en kollisjon ved å prøve å redusere kjørehastigheten. Hvis du stoler på at automatisk nødbremsing unngår en kollisjon, kan det føre til alvorlig skade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Oppmerksom akselerasjon er ikke beregnet på å forhindre en kollisjon. I enkelte situasjoner kan det minimere virkningen av en kollisjon. Hvis du stoler på at Oppmerksom akselerasjon unngår en kollisjon, kan det føre til alvorlig skade eller død.

Forovervendt kollisjonsvarsel

Model Y overvåker området foran for tilstedeværelse av en gjenstand, som en bil, motorsykkel, sykkel eller fotgjenger. Hvis en kollisjon anses som sannsynlig med mindre du iverksetter korrigerende tiltak umiddelbart, vil frontkollisjonsvarsel gi et lydsignal samtidig som det fremhever kjøretøyet foran i rødt på berøringsskjermen. Hvis dette skjer, IVERKSETTER DU KORRIGERENDE TILTAK!

skjermbilde av det detekterte kjøretøyet foran Tesla uthevet i rødt

Visuelle og hørbare (og i noen regioner følbare) advarsler avbrytes automatisk når risikoen for en kollisjon er redusert (for eksempel hvis du har bremset eller stoppet Model Y, eller gjenstanden foran bilen er flyttet ut av kjørebanen).

Hvis umiddelbare tiltak ikke treffes når Model Y avgir et forovervendt kollisjonsvarsel, kan automatisk nødbremsing (hvis aktivert) automatisk aktivere bremsen hvis en kollisjon anses overhengende (se Automatisk nødbremsing).

Forovervendt kollisjonsvarsel er skrudd på som standardinnstilling. For å justere følsomheten for systemet berører du Kontroller > Autopilot > Forovervendt kollisjonsvarsel. I stedet for standard advarselsnivå på Middels, kan du slå advarselen Av, eller velge å bli advart Sent eller Tidlig.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Forovervendt kollisjonsvarsel tilbakestilles automatisk til Middels ved starten av hver kjøretur hvis du slår denne funksjonen Av manuelt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Kameraene og sensorene (hvis utstyrt) tilknyttet Forovervendt kollisjonsvarsel er utviklet for å overvåke et omtrentlig område på inntil 160 meter i kjørebanen din. Området som overvåkes av Forovervendt kollisjonsvarsel, kan påvirkes negativt av vei- eller værforhold. Vær forsiktig når du kjører.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Forovervendt kollisjonsvarsel er kun utviklet for å gi visuelle og akustiske varsler. Det forsøker ikke å bremse eller redusere hastigheten til Model Y. Når føreren ser og/eller hører en advarsel, er det førerens ansvar å iverksette korrigerende tiltak umiddelbart.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Forovervendt kollisjonsvarsel kan gi en advarsel i situasjoner hvor sannsynligheten for en kollisjon ikke finnes. Vær årvåken, og følg alltid med på området foran Model Y, slik at du kan forutse om du trenger å iverksette tiltak.

Forovervendt kollisjonsvarsel fungerer bare ved kjøring i mellom ca. 5 og 200 km/t.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Forovervendt kollisjonsvarsel gir ikke et varsel når føreren allerede bruker bremsen.

Automatisk nødbremsing

Model Y er utviklet for å fastslå avstanden fra en oppdagede gjenstander. Dersom det ansees at en kollisjon ikke kan unngås, er den automatiske nødbremsingen utarbeidet slik at systemet aktiverer bremsene for å redusere hastigheten og dermed alvorlighetsgraden til sammenstøtet. Hastighetsreduksjonen er avhengig av mange faktorer, inkludert kjørehastighet og omgivelser.

Når den automatiske nødbremsingen aktiverer bremsene, vil det vises et visuelt varsel i berøringsskjermen, samtidig som det avgis et lydsignal. Du kan også merke at bremsepedalen plutselig beveger seg nedover. Bremselyset slås på for å varsle andre trafikanter om at du reduserer hastigheten.

grønn A i en sirkel
Nødbremsing pågår

Automatisk nødbremsing fungerer bare ved kjøring i mellom ca. 5 og 200 km/t.

Automatisk nødbremsing kobler ikke inn eller ut bremsene i følgende situasjoner:

 • Du svinger ratt brått.
 • Du trykker på og slipper bremsepedalen mens automatisk nødbremsing aktiverer bremsene.
 • Du akselererer hardt mens automatisk nødbremsing aktiverer bremsene.
 • Bilen, motorsykkelen, sykkelen eller fotgjengeren detekteres ikke lenger foran eller bak bilen.

Automatisk nødbremsing er alltid aktivert når du starter Model Y. Hvis du vil deaktivere den for den aktuelle kjøreturen, skifter du til Park og berører Kontroller > Autopilot > Automatisk nødbremsing. Selv om du deaktiverer Automatisk nødbremsing, kan bilen fremdeles aktivere bremsene etter at en kollisjon registreres, for å redusere ytterligere sammenstøt (se Bremsing ved kjedekollisjon). Når det deaktiveres, viser berøringsskjermen en visuell melding.

Automatisk nødbremsing er deaktivert
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Det frarådes på det sterkeste å deaktivere den automatiske nødbremsingen. Dersom du deaktiverer den, vil ikke Model Y automatisk aktivere bremsene i situasjoner der en kollisjon ansees som sannsynlig.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Automatisk nødbremsing er designet for å redusere sammenstøtet kun ved frontkollisjoner.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Automatisk nødbremsing er designet for å redusere sammenstøtet ved kollisjoner både foran og bak. Funksjonaliteten er begrenset når bilen er i revers.
Hvis Automatisk nødbremsing er utilgjengelig, viser berøringsskjermen en visuell advarsel.
Automatisk nødbremsing er ikke tilgjengelig
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Automatisk nødbremsing er beregnet på å redusere alvorlighetsgraden til et sammenstøt. Det er ikke beregnet på å unngå en kollisjon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Flere faktorer kan påvirke ytelsen til automatisk nødbremsing, noe som enten forårsaker mangel på bremsing, uhensiktsmessig bremsing eller bremsing til feil tid, for eksempel når et kjøretøy er delvis i veibanen eller det er søppel i veibanen. Det er førerens ansvar å kjøre trygt og til enhver tid ha kontroll over bilen. Du må aldri stole blindt på at den automatiske nødbremsingen unngår eller reduserer en kollisjon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Automatisk nødbremsing er ikke en erstatning for å overholde en sikker avstand mellom deg og kjøretøyet foran.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Når den automatiske nødbremsingen trer i funksjon, beveger bremsepedalen seg brått nedover. Påse alltid av bremsepedalen kan bevege seg fritt. Ikke plasser noe under eller oppå gulvmatten på førersiden (heller ikke en ekstra matte), og sørg alltid for at matten på førersiden er forsvarlig festet. Dersom det ikke er tilfellet, kan det hende at bremsepedalen ikke kan bevege seg fritt.

Bremsing ved kjedekollisjon

I tillegg til Automatisk nødbremsing kan Model Y bremse for å forhindre eller redusere virkningen av et påfølgende sammenstøt etter en første kollisjon, hvis utløsing av kollisjonspute registreres. Bremsingen kan utføres uansett kjørehastighet.

Oppmerksom akselerasjon

Oppmerksom akselerasjon er designet for å redusere kollisjonens kraft ved å redusere motormomentet og i noen tilfeller bruke bremsene, hvis Model Y oppdager et objekt i kjørebanen. Berøringsskjermen viser et visuelt varsel og avgir en varsellyd når bremsene aktiveres automatisk. For eksempel registrerer Model Y, mens den er parkert foran en lukket garasjedør med Drive koblet inn, at du har trykket hardt på gasspedalen. Selv om Model Y fortsatt akselererer og treffer garasjedøren, er momentet redusert, noe som kan resultere i mindre skader.

Oppmerksom akselerasjon er konstruert for å brukes bare når alle disse vilkårene er oppfylt samtidig:

 • Drive eller Reverse er aktivert.
 • Model Y er stoppet eller kjører i en hastighet lavere enn 16 km/t.
 • Model Y oppdager et objekt i den umiddelbare kjørebanen.

Hvis du vil deaktivere Oppmerksom akselerasjon, trykker du på Kontroller > Autopilot > Oppmerksom akselerasjon.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Oppmerksom akselerasjon er beregnet på å redusere alvorlighetsgraden til et sammenstøt. Den er ikke beregnet på å unngå en kollisjon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Oppmerksom akselerasjon begrenser ikke alltid momentet i alle situasjoner, for eksempel ved en krapp sving inn på en parkeringsplass. Flere faktorer, blant annet miljøforhold, avstand fra en hindring og en førers handlinger, kan begrense, forsinke eller hemme Oppmerksom akselerasjon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke stol på at Oppmerksom akselerasjon styrer akselerasjon eller unngår eller begrenser alvorlighetsgraden for en kollisjon. Ikke prøv å teste Oppmerksom akselerasjon. Hvis du gjør dette, kan det føre til alvorlig materiell skade, personskade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Flere faktorer kan påvirke ytelsen til Oppmerksom akselerasjon, noe som forårsaker en upassende reduksjon eller en reduksjon til feil tid i motorens moment. Det er førerens ansvar å kjøre trygt og til enhver tid ha kontroll over Model Y til enhver tid.

Begrensninger og unøyaktigheter

Kollisjonsvarselassistenten oppdager ikke alltid alle objekter, kjøretøy, sykler eller fotgjengere, og du kan oppleve unødvendige, unøyaktige, ugyldige eller tapte advarsler av mange årsaker, spesielt i følgende tilfeller:

 • Veien har skarpe svinger.
 • Dårlig sikt (på grunn av kraftig regn, snø, tåke osv.).
 • Kraftig lys (f.eks. lys fra møtende kjøretøy eller direkte sollys) påvirker sikten til kameraene.
 • Et kamera eller en sensor er tildekket (tilsmusset, tildekket, dugget, dekket av et klistremerke osv.).
 • Én eller flere av sensorene (hvis utstyrt) er skadet, skitne eller blokkert (for eksempel av gjørme, is eller snø eller av bildekker, for mye lakk eller klebeprodukter, som omslag, klistremerker, gummibelegg osv.).
 • Værforhold (kraftig regn, snø eller tåke, eller veldig høye eller lave temperaturer), som påvirker sensorenes funksjon.
 • Sensorene (hvis utstyrt) påvirkes av annet elektrisk utstyr eller enheter som genererer ultralydbølger.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
De tidligere beskrevne begrensningene representerer ikke en fullstendig liste over situasjoner som kan hindre at kollisjonsvarselassistenten fungerer som den skal. Det kan være mange andre årsaker til at disse funksjonene ikke fungerer som de skal. Det er førerens ansvar å unngå kollisjoner ved å være årvåken, følge med og iverksette korrigerende tiltak så tidlig som mulig.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Model Y viser et varsel dersom det oppstår en feil med systemet for kollisjonsvarselassistenten. Kontakt Tesla Service.