Mapy i nawigacja

Omówienie mapy

Mapa jest stale widoczna na ekranie dotykowym (z wyjątkiem sytuacji, gdy Model 3 jest na biegu wstecznym).

Mapę obsługuje się palcami:

 • Aby przesunąć mapę w dowolnym kierunku, przytrzymaj i przesuń palcem.
 • Aby obrócić mapę w dowolnym kierunku, przytrzymaj i obróć dwoma palcami.
 • Aby przybliżyć lub oddalić mapę, odpowiednio zsuń lub rozsuń dwa palce.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Obrócenie lub przesunięcie mapy powoduje przerwanie śledzenia bieżącej lokalizacji pojazdu. Obok ikony orientacji mapy ukazuje się na chwilę komunikat „Śledzenie wyłączone”, a sama ikona zmienia kolor na szary. Aby ponownie włączyć śledzenie, dotknij ikony orientacji mapy i wybierz jedno z dwóch ustawień (północ u góry lub kierunek u góry).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Mapa jest przybliżana i oddalana automatycznie, gdy aktywna jest trasa nawigacji.

Można zmienić orientację mapy, przełączając się pomiędzy poniższymi opcjami:

Północ u góry: ekran będzie zawsze ustawiony tak, aby u góry ekranu znajdowała się północ.
Kierunek u góry: ekran będzie zmieniać orientację tak, aby zawsze pokazywać pojazd jadący do góry. Przy zmianie kierunku jazdy mapa obróci się. Ikona jest wyposażona w zintegrowany kompas, który wskazuje kierunek jazdy.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Dotknięcie tej ikony w trakcie prowadzenia do miejsca docelowego powoduje wyświetlenie przeglądu trasy.
Przegląd trasy jest dostępny podczas prowadzenia do miejsca docelowego i wyświetla się po rozwinięciu listy szczegółowych wskazówek jazdy (przesunięciu po niej palcem w dół). Po zwinięciu listy szczegółowych wskazówek jazdy (przesunięciu po niej palcem w górę) pojawia się widok mapy w poprzednio wybranej orientacji.

Zawartość mapy

Po włączeniu w pojeździe Model 3 położenia postojowego na mapie wyświetlane są następujące ikony, które umożliwiają dostosowanie rodzaju informacji wyświetlanych na mapie. Aby uzyskać dostęp do tych ikon podczas jazdy, dotknij dowolnego miejsca na mapie (znikną one po kilku sekundach).

ikona globusa
Obraz satelitarny (jeżeli łączność premium jest dostępna).
ikona świateł stop
Informacje o ruchu drogowym (jeżeli łączność premium jest dostępna).
ikona kropli z czarną kropką pośrodku
Szczegóły mapy (takie jak punkty użyteczności publicznej).

Upuść pinezkę w dowolnym miejscu na mapie, przytrzymując palcem wybrany punkt. Przypięcie nowej pinezki lub dotknięcie istniejącej powoduje wyśrodkowanie mapy na wybranej lokalizacji i wyświetlenie wyskakującego ekranu z informacjami na jej temat. Za pomocą tego ekranu można rozpocząć prowadzenie do tej lokalizacji, a także dodać lub usunąć ją z listy ulubionych miejsc (patrz Dom, praca i miejsca ulubione).

Ikona miejsc ładowania

Miejsca ładowania. Wyświetla listę miast wraz z odległością do odpowiednich stacji ładowania. Miejsca ładowania obejmują stacje Supercharger, stacje Destination Charging firmy Tesla, szybkie ładowarki innych producentów oraz ładowarki publiczne wykorzystywane wcześniej. Patrz Miejsca ładowania. Dotknij ikon błyskawicy na wyświetlonej liście, aby przefiltrować pozycje na podstawie typów ładowarek w oparciu o moc maksymalną.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W niektórych regionach rynku szybkie ładowarki innych producentów również są pokazywane na mapie jako ciemnoszare pinezki w trybie wyświetlania ładowarek.

Ustawienia nawigacji

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Dostępne ustawienia nawigacji mogą różnić się w zależności od regionu i konfiguracji pojazdu.
Ikona ustawień nawigacji pokazuje się po dotknięciu ..., gdy pojazd podąża według nawigacji do miejsca docelowego.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Do ustawień nawigacji można także przejść, wybierając Sterowanie > Nawigacja.

Dotknięcie ikony ustawień nawigacji umożliwia dostosowanie działania systemu nawigacji do własnych preferencji (dostępne ustawienia różnią się w zależności od rynku i konfiguracji pojazdu):

 • Wskazówki dotyczące nawigacji: Dotknij opcji Komunikacja głosowa, aby umożliwić korzystanie z głosowych instrukcji nawigacji.
 • Dotknij przycisku - lub +, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność głosowych instrukcji nawigacji. Obniżenie poziomu do minimum lub dotknięcie ikony głośnika powoduje całkowite wyciszenie wskazówek. Instrukcje można także wyciszyć, dotykając ikony głośnika. Te ustawienia poziomu dźwięku dotyczą tylko instrukcji głosowych nawigacji. Nie mają wpływu na poziom dźwięku odtwarzacza multimedialnego ani telefonu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Głośność może być automatycznie dostosowywana do prędkości jazdy i ustawień klimatyzacji.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Instrukcje nawigacyjne są wyciszane, gdy sparowany telefon jest używany do prowadzenia rozmowy telefonicznej.
 • Po włączeniu opcji Nawigacja automatyczna pojazd Model 3 będzie automatycznie inicjować funkcję nawigacji do miejsca docelowego, gdy wejdziesz do pojazdu. Miejsca docelowe są przewidywane na podstawie częstych przejazdów, czasu dnia i wpisów w kalendarzu ( patrz Nawigacja automatyczna).
 • Włącz Funkcję planowania tras (zależnie od dostępności na rynku użytkownika), aby dodawać w razie potrzeby postoje przy ładowarkach Supercharger. Postoje przy ładowarkach Supercharger są dodawane do tras wyznaczonych przez system nawigacji tak, aby czas przejazdu i ładowania był jak najkrótszy (patrz Planowanie trasy).
 • Włącz opcję Wyznaczanie trasy online, aby automatycznie wyznaczać trasę pozwalającą na uniknięcie korków oraz aby w czasie rzeczywistym uzyskiwać informacje o warunkach ruchu drogowego na trasach, jeżeli funkcja jest dostępna w danym regionie (patrz Wyznaczanie trasy online).
 • Opcja Unikaj promów pozwala automatycznie wyznaczyć trasę tak, by uniknąć przepraw promowych.
 • Opcja Unikaj opłat pozwala automatycznie wyznaczyć trasę tak, by uniknąć dróg płatnych, o ile to możliwe.

Prowadzenie do miejsca docelowego

Aby rozpocząć prowadzenie do danego miejsca, dotknij paska wyszukiwania w rogu mapy i wpisz nazwę miejsca docelowego, prześlij nazwę miejsca docelowego z telefonu lub skorzystaj z poleceń głosowych (patrz Polecenia głosowe), aby wprowadzić adres, punkt orientacyjny, nazwę firmy itp. Po dotknięciu paska wyszukiwania można również wybrać jeden z następujących rodzajów miejsc:

 • Miejsce zapisane jako dom (Dom) lub praca (Praca) (patrz Dom, praca i miejsca ulubione).
 • Miejsce docelowe Ładowanie (patrz Miejsca ładowania).
 • Ostatnio odwiedzone miejsca (Ostatnie) (wymienione na liście według kolejności odwiedzenia, przy czym ostatnie miejsce znajduje się na samej górze listy).
 • Miejsce oznaczone jako ulubione (Ulubione) (patrz Dom, praca i miejsca ulubione).
 • Popularne restauracje (przy użyciu opcji Głodny) lub popularne atrakcje turystyczne (np. muzea i parki rozrywki) (przy użyciu opcji Fuks) (patrz „Fuks” i „Głodny”).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Nawigację można rozpocząć zdalnie z urządzenia z systemem IOS® lub Android™ przy użyciu funkcji udostępniania na urządzeniu po udzieleniu dostępu do aplikacji mobilnej Tesla.

Po podaniu miejsca obraz na ekranie dotykowym oddala się, aby pokazać przebieg trasy, i pokazuje listę szczegółowych wskazówek jazdy. Szacowany czas jazdy, dotarcia do celu i przebieg są widoczne na dole listy wskazówek. Należy zapamiętać następującą informację dotyczącą listy szczegółowych wskazówek jazdy:

 • Ikona akumulatora na liście szczegółowych wskazówek jazdy stanowi wizualne odzwierciedlenie szacunkowej ilości energii, która pozostanie po dotarciu do miejsca docelowego, a także ilości energii pozostałej po wykonaniu podróży w obie strony do bieżącej lokalizacji. Patrz Przewidywanie zużycia energii.
 • Jeżeli dotarcie do miejsca docelowego wymaga ładowania akumulatora, a funkcja planowania tras jest włączona (oraz dostępna na rynku regionu użytkownika), na trasie zostaną automatycznie uwzględnione postoje przy ładowarkach Supercharger (patrz Planowanie trasy).
 • Jeżeli zapas energii nie wystarczy na dojechanie do celu, a po drodze nie ma ładowarek Supercharger, system wyświetla ostrzeżenie o konieczności uzupełnienia energii w trasie.
 • Przed informacją o każdym skręcie podawana jest odległość do miejsca rozpoczęcia manewru.
 • Aby wyświetlić końcowe pozycje na liście, może być konieczne przeciągnięcie jej w górę.
 • Dotknięcie górnej części listy pozwala ją zminimalizować.

W trakcie prowadzenia po trasie mapa śledzi lokalizację pojazdu i ukazuje aktualny etap podróży. Można wyświetlić także całą trasę, przesuwając palcem w dół i rozwijając listę szczegółowych wskazówek jazdy lub dotykając ikony przeglądu trasy.

Pod listą szczegółowych wskazówek jazdy widoczny jest pasek postępu, który pokazuje jak blisko celu lub następnego miejsca postoju się znajdujesz. Jeśli jest włączona opcja Wyznaczanie trasy online, pasek postępu uwzględnia także aktualizowane na żywo informacje o ruchu drogowym (patrz Wyznaczanie trasy online).

Aby zatrzymać prowadzenie po trasie, naciśnij opcję Anuluj w dolnym rogu, pod listą szczegółowych wskazówek jazdy. Przesuń w prawo na sugerowanej lokalizacji lub naciśnij i przytrzymaj lokalizację, aby szybko usunąć określone ostatnie pozycje wyszukiwania nawigacji.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Mapy pokładowe umożliwiają prowadzenie do dowolnego miejsca, jednak jeśli nie jest dostępne połączenie danych, konieczne jest podanie dokładnego i pełnego adresu.
Jeśli funkcja Nawigacja z Autopilotem jest aktywna (oraz dostępna na rynku użytkownika), można włączyć ją dla wybranej trasy, naciskając opcję Nawigacja z Autopilotem na liście szczegółowych wskazówek jazdy (gdy funkcja jest aktywna, ikona ma kolor niebieski). Nawigacja z Autopilotem automatycznie zmienia pasy i kieruje pojazdem Model 3 na drogach o kontrolowanym dostępie (takich jak autostrady i drogi szybkiego ruchu), wzdłuż trasy nawigacji. Aby zapoznać się ze szczegółami, patrz Nawigacja z Autopilotem.

Wybieranie trasy alternatywnej

Funkcja jest dostępna na określonych rynkach i przy określonych konfiguracjach pojazdu. Pojazd musi być wyposażony w funkcję Łączności Premium.

Po wprowadzeniu miejsca docelowego z jednym miejscem postoju na mapie zostaną wyświetlone maksymalnie trzy trasy alternatywne. Dzięki temu można łatwo porównać całkowity czas podróży i informacje o ruchu drogowym dla każdej trasy. Jeżeli nie wybierzesz preferowanej trasy przed upływem limitu czasu, automatycznie zostanie wybrana najszybsza trasa.

Dodawanie do trasy miejsc postoju

Po wprowadzeniu miejsca docelowego można edytować trasę poprzez dodawanie, usuwanie lub zmianę kolejności miejsc postoju. Po dotknięciu trzech kropek na dole listy szczegółowych wskazówek jazdy pokażą się opcje edycji trasy.

ikona kropli ze znakiem plus
Dodaj miejsce postoju pozwala dodać miejsce postoju przy użyciu wyszukiwania lokalizacji lub dodania takiego miejsca, jak Dom, Ostatnie lub Ulubione. Możesz również dodać miejsce postoju, dotykając pinezki na mapie i wybierając opcję Dodaj w wyskakującym okienku.
Ikona ołówka
Edytuj miejsce postoju pozwala utworzyć pełny schemat podróży poprzez dodawanie i usuwanie miejsc postoju na trasie. Przeciągnij i upuść miejsca zatrzymania, dotykając znaku równości, aby zmienić organizację trasy.

Trasę można edytować również przy użyciu aplikacji mobilnej (zależnie od dostępności w regionie). W aplikacji mobilnej Tesla wybierz opcję Miejsca > Nawiguj i wpisz miejsce docelowe, dotknij Edytuj trasę > Dodaj postój, aby edytować trasę, a następnie dotknij opcji Wyślij do samochodu, aby przesłać trasę do pojazdu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W tym celu wymagana jest aplikacja mobilna Tesla w wersji 4.27.5 lub nowszej.

Nawigacja automatyczna

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Nawigacja automatyczna może nie być dostępna we wszystkich regionach rynku i konfiguracjach pojazdu.

Nawigacja automatyczna może wyznaczyć trasę do przewidywanego celu, gdy kierowca wsiądzie do pojazdu. Jeśli kalendarz telefonu jest zsynchronizowany z Model 3, a kalendarz zawiera informacje o wydarzeniu, które jest zaplanowane w ciągu dwóch godzin od momentu wejścia kierowcy do pojazdu, funkcja automatycznej nawigacji zasugeruje wyznaczenie trasy do lokalizacji wydarzenia (przy założeniu, że w informacjach dotyczących wydarzenia określono prawidłowy adres).

Ponadto dla użytkownika znajdującego się w domu i jeżdżącego w dni robocze (poniedziałek–piątek) między godziną 5:00 a 11:00, funkcja automatycznej nawigacji automatycznie wyznaczy trasę do określonego wcześniej miejsca pracy (patrz Dom, praca i miejsca ulubione). Podobnie jeśli użytkownik będzie w pracy w dni robocze między godziną 15:00 a 23:00, funkcja automatycznej nawigacji automatycznie skieruje go do domu.

Aby włączyć funkcję nawigacji automatycznej, wybierz kolejno Sterowanie > Nawigacja > Nawigacja automatyczna. Kalendarz telefonu musi być zsynchronizowany z pojazdem Model 3, a wydarzenie musi zawierać unikalny i prawidłowy adres (patrz Telefon, kalendarz oraz konferencje online).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Instrukcje nawigacji, które zostały wprowadzone ręcznie lub przesłane do pojazdu Model 3, mają priorytet względem tras sugerowanych przez nawigację automatyczną.

„Fuks” i „Głodny”

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Funkcje mogą nie być dostępne w niektórych regionach rynku i przy niektórych konfiguracjach pojazdu.

Oprócz nawigacji do wybranego celu Model 3 może również sugerować miejsca w pobliżu z użyciem opcji Głodny lub Fuks. W pasku wyszukiwania nawigacji dotknij opcji Głodny lub Fuks. Opcja Głodny podaje listę popularnych restauracji, a Fuks — listę innych popularnych miejsc (takich jak muzea i parki rozrywki). Po znalezieniu interesującego miejsca dotknij Nawiguj, aby wyświetlić trasę do celu.

Ta funkcja wymaga najnowszej wersji map nawigacyjnych. Aby je pobrać, należy podłączyć Model 3 do sieci Wi-Fi i dotknąć opcji Sterowanie > Interfejs w celu sprawdzenia, czy dostępna jest aktualizacja (patrz Aktualizacje map).

Dom, praca i miejsca ulubione

Często odwiedzane lokalizacje można dodać do listy ulubionych, dzięki czemu nie trzeba każdorazowo podawać ich nazwy lub adresu. Jeśli dodasz cel podróży do Ulubionych, możesz z łatwością utworzyć trasę do celu. W tym celu dotknij paska wyszukiwania nawigacji, Ulubione, a następnie wybierz cel podróży z listy ulubionych miejsc.

Aby dodać miejsce docelowe do listy ulubionych, dotknij jego pinezki na mapie, a następnie dotknij ikony gwiazdki na wyświetlonym ekranie. Wpisz nazwę (lub pozostaw nazwę wybraną domyślnie), a następnie wybierz Dodaj do ulubionych. Gwiazda staje się wypełniona i miejsce docelowe jest umieszczane na liście ulubionych.

Aby usunąć pozycję z listy ostatnich lub ulubionych miejsc docelowych, dotknij jej na liście i przytrzymaj przez chwilę, aż pojawi się symbol X. Następnie dotknij symbolu X, aby usunąć z listy.

Poniżej paska wyszukiwania nawigacji wyświetlane są również miejsca Dom i Praca. Aby wprowadzić adres jednego z tych miejsc, dotknij go. Następnie wybierz odpowiednio Zapisz: dom lub Zapisz: praca. Od tego momentu wybranie jednego z tych skrótów wystarczy, aby rozpocząć prowadzenie do odpowiedniego miejsca docelowego.

Aby zmienić lub usunąć odpowiadający im adres, naciśnij i przytrzymaj ikonę Dom lub Praca. W oknie, które się pojawi, będzie można wpisać nowy adres i wybrać Zapisz: dom lub Zapisz: praca. Gdy lokalizacja domu i pracy zostanie zapisana, Model 3 może w godzinach porannych proponować prowadzenie do miejsca pracy, a w godzinach wieczornych — do miejsca zamieszkania. W oparciu o aktualne warunki ruchu będzie także informować o szacowanym czasie dojazdu. Patrz Nawigacja automatyczna. Dotknij opcji Usuń dom lub Usuń pracę, aby całkowicie usunąć powiązane adresy. Model 3 śledzi korzystanie z nawigacji i może pytać o zapisanie poszczególnych miejsc jako lokalizacji domu lub pracy.

Przy sprzedaży, zmianie właściciela oraz udostępnianiu innym kierowcom pojazdu Model 3 z przyczyn bezpieczeństwa zaleca się usunięcie zapisanych lokalizacji domu i pracy. Wszystkie dane osobiste można usunąć indywidualnie lub poprzez zresetowanie ustawień do wartości fabrycznych (dotknij Sterowanie > Serwis > Factory Reset).

Miejsca ładowania

Aby wyświetlić stacje ładowania na mapie, dotknij paska wyszukiwania mapy, a następnie pozycji Ładowanie. Stacje ładowania są wyświetlane w formie listy (z najbliższą stacją na górze listy), a na mapie są oznaczone pinezkami. Dotknięcie pinezki pozwala wyświetlić dodatkowe informacje, rozpocząć prowadzenie do niej lub oznaczyć ją jako ulubioną.

Dotknij ikony błyskawicy, aby określić typy miejsc ładowania, które chcesz uwzględnić na mapie (domyślnie na mapie pokazywane są tylko ładowarki Supercharger):

jedna błyskawica
Dotknij, aby uwzględnić stacje o niskiej mocy do 70 kW, takie jak docelowe miejsca ładowania.
trzy błyskawice
Dotknij, aby uwzględnić ładowarki średniej mocy powyżej 70 kW.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Mapa pokazuje ładowarki CCS Supercharger wyłącznie, jeśli pojazd posiada funkcję ładowania CCS. Po dotknięciu znacznika ładowarki Supercharger pojawi się wyskakujące okienko z informacją, czy do ładowania Twojego pojazdu konieczny jest adapter CCS.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W niektórych regionach rynku szybkie ładowarki innych producentów również są pokazywane jako ciemnoszare pinezki w trybie wyświetlania wszystkich ładowarek.

Pinezka stacji ładowania dostarcza informacji o przewidywanym stanie danego miejsca. Dotknięcie pinezki pozwala wyświetlić szczegółowe informacje.

Stacja Supercharger działa prawidłowo, a na pinezce wyświetla się przewidywana liczba ładowarek Supercharger, które będą dostępne po dojechaniu na miejsce.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Stacja Supercharger znajdująca się na bieżącej trasie nawigacji ma kolor czarny (lub biały, gdy ekran działa w trybie nocnym).
Na stacji Supercharger przewidywany jest duży ruch. Konieczne może być oczekiwanie na ładowanie.
Ta stacja Supercharger może pracować ze zmniejszoną wydajnością.
Stacja Supercharger w tej lokalizacji może być zamknięta.
Ta stacja Supercharger jest czynna, ale brakuje danych dotyczących wolnych ładowarek.
Lokalizacja może być docelową stacją ładowania, szybką ładowarką innego producenta lub dowolną publiczną stacją ładowania, z której poprzednio skorzystano. Naciśnięcie pozwala wyświetlić dodatkowe informacje, takie jak ograniczenia użytkowania czy dostępny prąd ładowania.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli w okolicy jest dostępna więcej niż jedna docelowa stacja ładowania, po pomniejszeniu mapy pinezka staje się okrągła i pojawia się na niej liczba stacji. Dotknięcie pinezki pozwala powiększyć widok. Szczegółowe informacje na temat danej stacji ładowania można wyświetlić po dotknięciu pojedynczej pinezki.

Dotknij pinezki stacji ładowania, aby wyświetlić wyskakujące okienko, które umożliwia:

 • Określenie dokładnej lokalizacji punktu i przybliżonej odległości od bieżącej lokalizacji.
 • Wyświetlenie informacji o udogodnieniach w danym miejscu ładowania, takich jak toaleta, restauracja, zakwaterowanie, sklepy czy sieć Wi-Fi. W oknie podręcznym ładowarki Supercharger dotknij ikony udogodnień, aby wyszukać udogodnienia w okolicy.
 • Dotknij ikony strzałki, aby rozpocząć prowadzenie do stacji ładowania.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  W trakcie prowadzenia do ładowarki Supercharger (lub w niektórych regionach do szybkiej ładowarki innego producenta) pojazd Model 3 przygotowuje akumulator do ładowania. Dzięki temu w chwili dojechania akumulator będzie miał optymalną temperaturę, co pozwoli skrócić czas ładowania. W niektórych sytuacjach (np. w niskiej temperaturze) silnik(i) oraz inne podzespoły mogą wydawać odgłosy, ponieważ wytwarzają ciepło wymagane do ogrzania akumulatora (patrz Ładowanie). Jest to normalna sytuacja.
 • Można sprawdzić, jak często stacja Supercharger jest wykorzystywana o danej porze dnia, i uzyskać informacje o opłatach za ładowanie i bezczynność (patrz Opłaty za ładowanie przy użyciu ładowarki Supercharger).

Przewidywanie zużycia energii

W trakcie prowadzenia do miejsca docelowego pojazd Model 3 oblicza, jaki zapas energii pozostanie po dotarciu do niego, aby ułatwić zaplanowanie ładowania. W trakcie prowadzenia do miejsca docelowego wynik tych obliczeń jest widoczny obok ikony akumulatora na liście szczegółowych wskazówek jazdy (patrz Prowadzenie do miejsca docelowego). Zwiniętą listę można wyświetlić, naciskając jej górną część.

Obliczenia, które szacują, jak dużo energii zostanie zużyte, są oparte na stylu jazdy (przewidywanej prędkości jazdy itp.) oraz czynnikach środowiskowych (np. prędkości i kierunku wiatru, temperaturze otoczenia i prognozowanej, gęstości powietrza, wilgotności itp.). W trakcie jazdy pojazd Model 3 stale uczy się, jak dużo energii zużywa, co pozwala na uzyskanie lepszej dokładności z biegiem czasu. Model 3 przewiduje zużycie energii na podstawie indywidualnego stylu jazdy. Na przykład jeśli jazda jest agresywna przez pewien czas, przyszłe przewidywania będą zawierać wyższy poziom zużycia energii. Część czynników, które wpływają na wskazania przewidywanego zużycia energii (takie jak przewidywane temperatury i prędkość wiatru) są dostępne tylko, gdy pojazd Model 3 ma nawiązane połączenie internetowe.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Po zakupie używanego pojazdu Tesla zaleca się przywrócenie ustawień fabrycznych (Sterowanie > Serwis > Reset do ustawień fabrycznych), aby zapewnić możliwie najdokładniejsze przewidywanie zużycia energii.

Przez cały czas trwania przejazdu pojazd Model 3 monitoruje zużycie energii i aktualizuje szacunkową ilość energii pozostałej na koniec podróży. W następujących sytuacjach na liście szczegółowych wskazówek jazdy jest wyświetlane ostrzeżenie:

 • Żółte ostrzeżenie pojawia się, gdy zapas energii pozostały na dotarcie do celu jest bardzo mały i należy zwolnić, aby ograniczyć jej zużycie. Aby dowiedzieć się, jak oszczędzać energię, patrz Uzyskanie maksymalnego zasięgu jazdy.
 • Czerwone ostrzeżenie pojawia się, gdy w celu dotarcia do celu konieczne jest naładowanie akumulatora.

Aby stwierdzić, czy energia wystarczy na podróż w obie strony, dotknij ikony akumulatora na liście szczegółowych wskazówek jazdy, aby wyświetlić szacowane zużycie energii podczas podróży.

Wyznaczanie trasy online

Model 3 wykrywa warunki ruchu drogowego w czasie rzeczywistym i automatycznie dostosowuje szacowany czas jazdy i dotarcia do celu. System nawigacji może także zmienić trasę, jeżeli dostępna jest trasa alternatywna, a wykryte warunki ruchu drogowego spowodują opóźnienie dotarcia do miejsca docelowego. Aby odrzucić trasę alternatywną, dotknij powiadomienia o zmianie trasy na ekranie dotykowym. Można również określić minimalny czas w minutach przed zmianą trasy. Tę opcję można włączyć lub wyłączyć, wybierając kolejno Sterowanie > Nawigacja > Wyznaczanie trasy online.

Gdy opcja Wyznaczanie trasy online jest włączona, w czasie rzeczywistym wyświetlane są ikony informujące o ruchu drogowym wykrytym na trasach, zależnie od dostępności w regionie (wymagana łączność premium).
Ikona fotoradaru
Poza terenem Francji: Pojawia się po wykryciu fotoradaru. W trakcie zbliżania się do fotoradaru Model 3 może także wyemitować sygnał dźwiękowy. Aby włączyć tę funkcję, dotknij Sterowanie > Nawigacja > Sygnał dźwiękowy fotoradaru.
ikona z białym wykrzyknikiem w czerwonym okręgu
Wyłącznie na terenie Francji: Może obejmować jeden lub więcej fotoradarów albo inne zagrożenia dla kierowców. W trakcie zbliżania się do fotoradaru Model 3 może także wyemitować sygnał dźwiękowy. Aby włączyć tę funkcję, dotknij Sterowanie > Nawigacja > Sygnał dźwiękowy fotoradaru.
ikona znaku stopikona sygnalizacji świetlnej
Informuje o znakach stop i sygnalizacji świetlnej.

Planowanie trasy

Funkcja planowania trasy (zależnie od dostępności w regionie) pozwala bez obaw udawać się w podróż na większe odległości. Jeżeli dojazd do miejsca docelowego wymaga ładowania, funkcja planowania trasy prowadzi pojazd trasą przez miejsca, w których zainstalowane są ładowarki Supercharger. Aby zminimalizować czas trwania podróży, funkcja planowania trasy odpowiednio wybiera trasę i informuje, jak długo będzie trwać ładowanie. W celu włączenia funkcji planowania trasy naciśnij ikonę ustawień mapy (patrzUstawienia nawigacji), a następnie wybierz Funkcja planowania tras.

Jeżeli funkcja planowania tras jest włączona, a dotarcie do miejsca docelowego wymaga ładowania akumulatora, na liście szczegółowych wskazówek jazdy są wyświetlane postoje przy poszczególnych ładowarkach Supercharger wraz z zalecanymi czasami ładowania. Wyświetlana jest także ilość energii, jaka będzie dostępna po dotarciu do ładowarki Supercharger.

Ab usunąć informacje o postojach na ładowanie przy ładowarkach Supercharger i wyświetlać tylko wskazówki jazdy, u dołu listy szczegółowych wskazówek jazdy dotknij Usuń wszystkie przerwy na ładowanie. Po usunięciu przerw na ładowanie na liście może pojawić się ostrzeżenie, że dotarcie do miejsca docelowego nie będzie możliwe bez ładowania. Aby ponownie dodać do listy szczegółowych wskazówek jazdy postoje przy ładowarkach Supercharger, wybierz Dodaj przerwy na ładow.

W trakcie korzystania z ładowarki Supercharger na ekranie ładowania podawany jest czas ładowania, jaki pozostał do uzupełnienia energii w stopniu pozwalającym dojechać do miejsca kolejnego postoju przy ładowarce Supercharger lub do miejsca docelowego (jeżeli kolejne ładowanie nie jest potrzebne). Skrócenie lub wydłużenie czasu ładowania w stosunku do podanej wartości spowoduje odpowiednie zmodyfikowanie czasów odnoszących się do kolejnych ładowarek Supercharger na trasie. Pozostały wymagany czas ładowania można także sprawdzać za pomocą aplikacji mobilnej.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W trakcie prowadzenia do ładowarki Supercharger lub (w niektórych regionach) do szybkiej ładowarki innego producenta z wykorzystaniem funkcji planowania tras Model 3 może przeznaczyć pewną energię na wstępne podgrzanie akumulatora, aby uzyskać jego optymalną temperaturę w momencie dotarcia do ładowarki. Pozwala to skrócić czas ładowania (patrz Ładowanie).

Jeśli funkcja planowania trasy oszacuje, że zapas energii nie wystarczy na podróż w obie strony, a na trasie nie będzie dostępnych ładowarek Supercharger, u góry listy szczegółowych wskazówek jazdy ukaże się ostrzeżenie z informacją, że do osiągnięcia celu podróży potrzebne jest doładowanie akumulatora.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli jedna z rozmieszczonych na trasie ładowarek Supercharger zostanie odcięta od zasilania, funkcja planowania tras powiadomi o tym i spróbuje wyznaczyć nową trasę przez inne miejsce wyposażone w taką ładowarkę.

Aktualizacje map

Wszystkie dostępne aktualizacje map są automatycznie przesyłane do pojazdu Model 3 przez Wi-Fi. Należy okresowo łączyć pojazd Model 3 z siecią Wi-Fi, aby mieć pewność, że zostaną odebrane (patrz Wi-Fi). Informacja o zainstalowaniu nowych map pojawia się na ekranie dotykowym.