Funkcje Autopilota

W tym temacie opisano sposób włączania i używania następujących funkcji asystenta kierowcy.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Zależnie od regionu rynku, konfiguracji pojazdu, zakupionych opcji i wersji oprogramowania pojazd może nie być wyposażony w następujące funkcje lub ich działanie może odbiegać od opisu.
 • Tempomat uwzględniający sytuację drogową: Podobnie jak tradycyjny tempomat, tempomat uwzględniający sytuację drogową utrzymuje ustawioną prędkość jazdy. Jednak dodatkowo może także zmniejszać lub zwiększać prędkość pojazdu Model 3 odpowiednio do sytuacji, aby utrzymać odległość od pojazdu z przodu. Gdy tempomat uwzględniający sytuację drogową jest włączony, to wciąż kierowca jest odpowiedzialny za kierowanie pojazdem Model 3 (patrz Tempomat uwzględniający sytuację drogową).
 • Automatyczne kierowanie: Podobnie jak tempomat uwzględniający sytuację drogową, funkcja automatycznego kierowania utrzymuje ustawioną prędkość (jeśli z przodu nie jedzie żaden pojazd) lub ustawioną odległość od pojazdu z przodu (jeśli z przodu jedzie pojazd). Ponadto automatyczne kierowanie wykrywa oznaczenia pasów drogowych, krawędzie drogi oraz obecność pojazdów i obiektów, aby w sposób inteligentny utrzymać pojazd Model 3 na pasie (patrz Automatyczne kierowanie).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Funkcja automatycznego kierowania jest w wersji BETA.
 • Asystent zmiany pasa ruchu: Po włączeniu kierunkowskazu, gdy funkcja Asystenta zmiany pasa ruchu jest aktywna, funkcja Asystent zmiany pasa ruchu steruje przejechaniem pojazdu Model 3 na sąsiedni pas ruchu po stronie wskazanej przez kierunkowskaz (patrz Asystent zmiany pasa ruchu).
 • Nawigacja z Autopilotem: Nawigacja z Autopilotem korzysta z funkcji tempomatu uwzględniającego sytuację drogową oraz z automatycznego kierowania. Gdy automatyczne kierowanie jest aktywne, Nawigacja z Autopilotem pozwala pojazdowi Model 3 na sugerowanie i, w zależności od konfiguracji, automatyczną zmianę pasa w celu wyprzedzenia innego pojazdu oraz w celu podążania trasą wyznaczoną przez system nawigacji (patrz Nawigacja z Autopilotem).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Nawigacja z Autopilotem jest dostępna w wersji BETA.
Funkcje tempomatu uwzględniającego sytuację drogową oraz automatycznego kierowania wykorzystują informacje z kamer pojazdu Model 3 w celu wykrycia oznaczeń pasów drogowych, krawędzi drogi oraz innych samochodów i użytkowników drogi wokół pojazdu Model 3.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Zawsze przed rozpoczęciem jazdy i skorzystaniem z funkcji Autopilota upewnij się, że wszystkie kamery są czyste i niczym niezasłonięte (patrz Czyszczenie kamery). Zabrudzone kamery i czujniki (zależnie od wyposażenia), a także warunki otoczenia, takie jak deszcz czy wyblakłe oznaczenia pasów drogowych, mogą wpływać na działanie funkcji Autopilota. W przypadku zasłonięcia kamery pojazd Model 3 wyświetla komunikat na ekran dotykowy, a funkcje Autopilota mogą być niedostępne. Więcej informacji dotyczących poszczególnych alarmów, patrz Rozwiązywanie problemów związanych z ostrzeżeniami.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Kierowca jest odpowiedzialny za zapoznanie się z ograniczeniami funkcji Autopilota oraz z sytuacjami, w których może być konieczna jego własna interwencja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Ograniczenia i ostrzeżenia.

Ustawienia Autopilota

Przed skorzystaniem z funkcji Autopilota dostosuj ich ustawienia — w tym celu dotknij pozycji Sterowanie > Autopilot.
 • Ustawiona prędkość: Zdecyduj, czy Autopilot ma utrzymywać prędkość zgodną z aktualnie wykrytym ograniczeniem prędkości czy aktualną prędkość jazdy. Dotknij pozycji Sterowanie > Autopilot > Ustawiona prędkość i wybierz opcję Ograniczenie prędkości lub Aktualna prędkość.
 • Przesunięcie: W razie wyboru opcji Ograniczenie prędkości możesz określić jego tolerancję, dotykając pozycji Przesunięcie ustawionej prędkości. Można wybrać opcję Stała (prędkość jazdy będzie dostosowywana na wszystkich drogach o określoną wartość) lub wartość Procentowa (prędkość jazdy będzie dostosowywana w procentach wykrytego ograniczenia prędkości na danej drodze).
 • Aktywacja Autopilota : Wybierz sposób aktywacji automatycznego kierowania. W przypadku opcji Jedno kliknięcie zarówno tempomat uwzględniający sytuację drogową, jak i funkcja automatycznego kierowania włączą się po pojedynczym naciśnięciu prawego kółka przewijania. W przypadku opcji Dwa kliknięcia, funkcja automatycznego kierowania włączy się po dwukrotnym naciśnięciu prawego kółka przewijania.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Aktywacja Autopilota musi być ustawiona na Dwa kliknięcia, aby móc używać tempomatu uwzględniającego sytuację drogową niezależnie od automatycznego kierowania.
 • Sygnał dźwiękowy przy zielonym świetle sygnalizatora: Gdy ta opcja jest włączona, to w pojeździe zatrzymanym na czerwonym świetle po zmianie światła na zielone emitowany jest sygnał dźwiękowy. Jeśli tempomat uwzględniający sytuację drogową nie jest aktywnie używany, kiedy pojazd jest zatrzymany na czerwonym świetle za innym pojazdem, sygnał dźwiękowy jest emitowany, gdy pojazd z przodu zacznie się oddalać.

Tempomat uwzględniający sytuację drogową

Tempomat uwzględniający sytuację drogową jest zawsze włączony.

Ikona przedstawiająca ustawioną prędkość.
Gdy tempomat uwzględniający sytuację drogową jest dostępny, ale nie jest używany, ikona zadanej prędkości jazdy na wyświetlaczu pojazdu ekran dotykowy ma kolor szary. Wyświetlana wartość oznacza prędkość, jaka zostanie ustawiona po włączeniu tempomatu uwzględniającego sytuację drogową.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli z danych mapy wynika, że na danej drodze obowiązuje warunkowe ograniczenie prędkości (np. o określonych porach doby lub przy określonych warunkach pogodowych), poniżej pierwszego limitu jest wyświetlany drugi. Kierowca jest odpowiedzialny za ustalenie, czy warunkowe ograniczenie prędkości aktualnie obowiązuje, a jeśli tak, za odpowiednie dostosowanie prędkości.
Ikona przedstawiająca ustawioną prędkość.
Gdy tempomat uwzględniający sytuację drogową utrzymuje zadaną prędkość jazdy, jej wartość wyświetla się na niebiesko.
Aby włączyć tempomat uwzględniający sytuację drogową, naciśnij prawe kółko przewijania, a następnie zwolnij pedał przyspieszenia. Tempomat uwzględniający sytuację drogową będzie utrzymywał zadaną prędkość jazdy. W dowolnym momencie można wcisnąć pedał przyspieszenia, aby tymczasowo zmienić ustawioną prędkość podróżną.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli dla funkcji Aktywacja Autopilota ustawiono opcję Jedno kliknięcie, jednokrotne naciśnięcie prawego kółka przewijania spowoduje również włączenie funkcji automatycznego kierowania (obejmującej tempomat uwzględniający sytuację drogową). Aby korzystać z tempomatu uwzględniającego sytuację drogową niezależnie od funkcji automatycznego kierowania po jednokrotnym naciśnięciu prawego kółka przewijania, dotknij opcji Sterowanie > Autopilot > Aktywacja Autopilota i wybierz ustawienie Dwa kliknięcia.

Aby włączenie lub wyłączenie tempomatu uwzględniającego sytuację drogową było sygnalizowane dźwiękiem, wybierz Sterowanie > Autopilot > Dźwięk tempomatu uwzględniającego sytuację drogową.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Tempomat uwzględniający sytuację drogową nie jest systemem ostrzegającym przed kolizją ani pomagającym jej uniknąć. Jego zadaniem jest zwiększenie komfortu i pewności prowadzenia. Nie zwalnia on kierowcy z obowiązku zachowania uwagi, dbania o bezpieczeństwo ani panowania nad pojazdem Nie wolno zakładać, że tempomat uwzględniający sytuację drogową wystarczająco zmniejszy prędkość pojazdu Model 3. Należy zawsze obserwować drogę przed pojazdem i być gotowym do interwencji. Zaniedbanie tej czynności może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Ograniczenia i ostrzeżenia.

Automatyczne kierowanie

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Zależnie od regionu rynku, konfiguracji pojazdu, zakupionych opcji i wersji oprogramowania pojazd może nie być wyposażony w funkcję automatycznego kierowania lub jej działanie może odbiegać od opisu.

Aby włączyć funkcję automatycznego kierowania:

 1. Dotknij opcji Sterowanie > Autopilot > Funkcje Autopilota > Automatyczne kierowanie (Beta).
 2. Uważnie przeczytaj informacje w wyświetlonym oknie, a następnie dotknij opcji Tak.
ikona przedstawiająca szarą kierownicę.
Aby poinformować, że funkcja automatycznego kierowania jest aktywna, ale nie kieruje aktywnie pojazdem Model 3, w górnym rogu ekranu dotykowego wyświetla się szara ikona funkcji automatycznego kierowania (obok wskazania biegu). W sytuacjach, w których funkcja automatycznego kierowania jest tymczasowo niedostępna, ikona automatycznego kierowania zniknie z ekranu. (Na przykład gdy prędkość jazdy nie jest odpowiednia do zadziałania funkcji automatycznego kierowania).
Aby uruchomić funkcję automatycznego kierowania, nacisnąć prawe kółko przewijania.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli dla funkcji Aktywacja Autopilota ustawiono opcję Dwa kliknięcia, to aby włączyć funkcję automatycznego kierowania, dwukrotnie naciśnij prawe kółko przewijania (patrz Ustawienia Autopilota).

Funkcja automatycznego kierowania potwierdzi włączenie sygnałem dźwiękowym i na chwilę pokaże na wyświetlaczu pojazdu ekran dotykowy komunikat przypominający o konieczności zwracania uwagi na drogę oraz trzymania rąk na kierownica.

ikona przedstawiająca niebieską kierownicę
Aby poinformować, że funkcja automatycznego kierowania jest włączona, na wyświetlaczu ekran dotykowy widoczna jest niebieska ikona funkcji automatycznego kierowania.

Jeśli funkcja automatycznego kierowania może wykryć oznaczenia pasa ruchu, wyświetla krawędzie pasa ruchu w kolorze niebieskim na ekran dotykowy.

Zawsze gdy automatyczne kierowanie jest aktywne, aktywny jest także tempomat uwzględniający sytuację drogową.

Jeżeli funkcja automatycznego kierowania jest włączona, a pojazd nie może wykryć ograniczenia prędkości, funkcja automatycznego kierowania zmniejsza prędkość jazdy i obniża zadaną prędkość do 70 km/h. Chociaż można ręcznie przyspieszyć, aby przekroczyć ustawioną prędkość, Model 3 nie będzie hamować przed wykrytymi przeszkodami, dopóki pedał przyspieszenia jest wciśnięty. Po zwolnieniu pedału przyspieszenia funkcja automatycznego kierowania spowolni pojazd do ustawionej prędkości. Ustawioną prędkość można ponownie zwiększyć po zjechaniu z drogi lub po wyłączeniu funkcji automatycznego kierowania ruchem kierownica.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Włączenie funkcji automatycznego kierowania ogranicza zakres działania układu kierowniczego. Pojazd Model 3 może być w związku z tym niezdolny do pokonywania ciasnych łuków. Kierowca musi być zawsze gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Automatyczne kierowanie to funkcja wymagająca aktywnego udziału kierowcy. Należy zawsze trzymać ręce na kierownica, zwracać uwagę na warunki na drodze i otaczających uczestników ruchu oraz być zawsze gotowym na podjęcie natychmiastowego działania. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować szkody materialne, poważne obrażenia ciała lub śmierć. Kierowca jest odpowiedzialny za zapoznanie się z ograniczeniami automatycznego kierowania oraz z sytuacjami, w których funkcja ta może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Ograniczenia i ostrzeżenia.

Asystent zmiany pasa ruchu

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W zależności od regionu rynku, konfiguracji pojazdu, zakupionych opcji i wersji oprogramowania pojazd może nie być wyposażony w funkcję Asystenta zmiany pasa ruchu lub funkcja może nie działać dokładnie tak, jak opisano.

Jeśli kierowca włączy kierunkowskaz przy aktywnej funkcji automatycznego kierowania, pojazd Model 3 zmieni pas na sąsiedni w kierunku zgodnym z kierunkowskazem, jeśli będą spełnione następujące warunki:

 • Kierunkowskaz jest włączony.
 • Oznaczenia pasów wskazują, że zmiana pasa jest dozwolona.
 • Funkcja Asystenta zmiany pasa ruchu wykrywa ręce kierowcy na kierownica.
 • W połowie manewru zmiany pasa Model 3 musi wykryć zewnętrzne oznaczenie docelowego pasa ruchu. Jeżeli oznaczenie pasa nie zostanie wykryte, manewr zmiany pasa ruchu zostaje przerwany i Model 3 powraca na dotychczasowy pas ruchu.
 • Widok z kamer nie jest zasłonięty.
 • Model 3 nie wykrywa pojazdu w martwym polu ani pojazdu lub innej przeszkody pośrodku docelowego pasa ruchu. W razie wykrycia pojazdu lub innej przeszkody na docelowym pasie ruchu, na wyświetlaczu ekran dotykowy pokazuje się wskaźnik wykrycia przeszkody w kolorze czerwonym i pojazd Model 3 nie zmieni pasa ruchu do czasu, aż manewr będzie bezpieczny
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli nie uda się zmienić pasa w ciągu 5 sekund, działanie funkcji Asystenta zmiany pasa ruchu zostanie anulowane.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Choć Autopilot potrafi wykrywać pojazdy i przeszkody na sąsiednich pasach, obowiązkiem kierowcy jest rozejrzeć się i sprawdzić, czy zmiana pasa będzie bezpiecznym i właściwym manewrem. Jeśli Autopilot nie może zmienić pasa ruchu ze względu na niewystarczające dane, na wyświetlaczu ekran dotykowy pokaże się seria ostrzeżeń. Z tego powodu przy korzystaniu z funkcji Asystenta zmiany pasa ruchu należy zawsze obserwować ekran dotykowy i utrzymywać gotowość do przejęcia kierowania pojazdem Model 3.

Minimalna prędkość, przy której Autopilot zmienia pas, może się różnić w zależności od regionu, prędkości na sąsiednich pasach ruchu oraz innych czynników. Zawsze należy zachować gotowość, aby ręcznie zmienić pas, jeśli zajdzie taka potrzeba. W trakcie automatycznej zmiany pasa następuje aktywacja funkcji przyspieszenia przy wyprzedzaniu (Overtake Acceleration), co pozwala pojazdowi Model 3 podjechać bliżej do poprzedzającego pojazdu (patrz Przyspieszenie przy wyprzedzaniu).

Gdy kierowca włączy kierunkowskaz, Autopilot skieruje pojazd Model 3 na sąsiedni pas. Chcąc wykonać kolejną zmianę pasa, kierowca musi zaczekać na dokończenie pierwszego manewru i ponownie włączyć odpowiedni kierunkowskaz.

Istotne jest, aby podczas zmiany pasa ruchu przez pojazd Model 3 monitorować działanie funkcji, obserwując tor jazdy przed pojazdem oraz otoczenie pojazdu. Kierowca powinien być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli. W chwili przejeżdżania na sąsiedni pas na monitorze ekran dotykowy pokazywana jest lokalizacja na pasie, na który przejeżdża pojazd Model 3.

Nawigacja z Autopilotem

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W zależności od regionu rynku, konfiguracji pojazdu, zakupionych opcji i wersji oprogramowania pojazd może nie być wyposażony w funkcję Nawigacja z Autopilotem lub funkcja może nie działać dokładnie tak, jak opisano.

W celu włączenia funkcji Nawigacji z Autopilotem naciśnij kolejno Sterowanie > Autopilot > Nawigacja z Autopilotem (Beta). Następnie wybierz opcję Dostosuj Nawigację z Autopilotem, aby dostosować parametry funkcji Nawigacji z Autopilotem:

 • Włącz na początku każdej jazdy: Opcja pozwala wybrać, czy funkcja Nawigacji z Autopilotem powinna być automatycznie włączana dla każdej trasy wyznaczonej przez system nawigacji. Gdy ta opcja jest włączona, przy rozpoczynaniu podróży na liście szczegółowych wskazówek jazdy pojawia się przycisk funkcji Nawigacji z Autopilotem.
 • Zmiany pasów ruchu na podstawie prędkości: Funkcja Nawigacji z Autopilotem może zmieniać pasy na podstawie trasy wyznaczonej przez system nawigacji oraz na podstawie prędkości. Zmiana pasa zależna od prędkości jest opcjonalna. To ustawienie pozwala wyłączyć zmiany pasa na podstawie prędkości oraz określić dynamikę zmiany pasów ruchu przez funkcję Nawigacji z Autopilotem w celu osiągnięcia zadanej prędkości jazdy (dostępne ustawienia to Łagodnie, Średnio oraz Mad Max).

Jeśli opcja Włącz na początku każdej jazdy jest włączona, nawigacja z Autopilotem automatycznie się włącza w następujących sytuacjach:

 • Funkcja automatycznego kierowania jest aktywna.
 • Trwa prowadzenie do miejsca docelowego przez system nawigacji.
 • Pojazd znajduje się na autostradzie o kontrolowanym dostępie.

Gdy funkcja Nawigacji z Autopilotem jest włączona, jej przycisk jest widoczny na liście szczegółowych wskazówek jazdy zawsze, gdy jest aktywna trasa nawigacji, która dodatkowo musi obejmować przynajmniej jedną autostradę z kontrolowanym dostępem.

Jeśli opcja Włącz na początku każdej jazdy jest wyłączona, dotknij przycisku Nawigacja z Autopilotem nad szczegółowymi wskazówkami jazdy, aby włączyć nawigację. Po wybraniu Nawigacji z Autopilotem funkcja ta będzie się włączać przy każdym uruchomieniu automatycznego kierowania.

Ikona Nawigacji z Autopilotem z kierownicą, gdy system nie jest aktywny
Ikona nawigacji z autopilotem jest wyświetlana na liście wskazówek, gdy nawigujesz do celu i nawigacja z autopilotem jest dostępna, ale nie jest aktywna.
Ikona aktywnej Nawigacji z Autopilotem z kierownicą
Jeśli funkcja nawigacji z autopilotem jest aktywna, ikona ma kolor niebieski. Jeśli opcja Włącz na początku każdej jazdy jest włączona, po każdym uruchomieniu nawigacji wybierana jest ikona nawigacji z autopilotem. Dotknąć ikony, aby anulować Nawigację z autopilotem i powrócić do funkcji Automatyczne kierowanie.

Gdy funkcja Nawigacja z autopilotem jest aktywna, jej przycisk ma kolor niebieski, a na wyświetlaczu ekran dotykowy widoczny jest pas ruchu w formie pojedynczej niebieskiej linii przed pojazdem Model 3:

Na liście szczegółowych wskazówek jazdy obok pozycji poszczególnych manewrów (np. zjazdu z autostrady), które zostaną wykonane przez funkcję Nawigacji z Autopilotem, pojawia się ikona funkcji automatycznego kierowania.

Gdy funkcja Nawigacji z Autopilotem jest włączona, pojazd Model 3po potwierdzeniu przez kierowcę zmienia pas ruchu zarówno na podstawie prędkości, jak i na trasy:

 • Zmiany pasów ruchu na podstawie prędkości: Nawigacja z Autopilotem zmienia pasy ruchu, aby skrócić czas jazdy do miejsca docelowego. Na przykład jeśli pojazd Model 3 jedzie za innym pojazdem poruszającym się z prędkością niższą od ustawionej prędkości tempomatu, funkcja Nawigacji z Autopilotem zmieni pas, aby go wyprzedzić. Zmiana pasa zależna od prędkości jest opcjonalna.
 • Zmiany pasów ruchu na podstawie trasy: Nawigacja z Autopilotem zmienia pasy ruchu, aby dojechać do miejsca docelowego. Na przykład nawigacja z Autopilotem zmieni pas na pas zjazdowy, gdy pojazd Model 3 będzie się zbliżał do zjazdu wyznaczonego przez system nawigacji.

Gdy na wyświetlaczu ekran dotykowy pokazuje się komunikat z prośbą o potwierdzenie zmiany pasa ruchu, należy włączyć odpowiedni kierunkowskaz. Limit czasu na potwierdzenie wynosi 3 sekundy. Po jego upływie generowany jest sygnał dźwiękowy, który przypomina, że funkcja Nawigacji z Autopilotem nadal oczekuje na potwierdzenie zmiany pasa. Jeżeli nie uda się zmienić pasa w ciągu 5 sekund, działanie funkcji Asystenta zmiany pasa ruchu zostanie anulowane.

Jeśli zignorujesz sugestię zmiany pasa ruchu opartą na trasie (na przykład jedziesz lewym pasem podczas zbliżania się do zjazdu po prawej stronie autostrady), funkcja Nawigacji z Autopilotem nie będzie w stanie wjechać na zjazd i w rezultacie trasa do miejsca docelowego zostanie zmieniona.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nawet gdy miejsce zjazdu z autostrady wynika z trasy wyznaczonej przez system nawigacji, funkcja Nawigacji z Autopilotem może czasami nie podjąć próby skorzystania z takiego zjazdu lub zmiany pasa. Zbliżając się do zjazdów i węzłów dróg, kierowca powinien być więc zawsze przygotowany na konieczność przejęcia kontroli i samodzielnego wykonania manewru skrętu na zjazd lub wymaganej zmiany pasa.

Funkcja Nawigacja z Autopilotem włącza się i wyłącza odpowiednio do rodzaju drogi, którą porusza się pojazd. Gdy funkcja Nawigacji z Autopilotem jest włączona, a pojazd jadący wytyczoną trasą zbliża się do miejsca zjazdu z autostrady lub węzła drogowego, zostaje włączony odpowiedni kierunkowskaz i funkcja automatycznego kierowania kieruje pojazd Model 3 na zjazd lub węzeł.

Przy zjeździe z autostrady o kontrolowanym dostępie nawigacja z Autopilotem przełącza się z powrotem na funkcję automatycznego kierowania, co jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym i pojawieniem się na desce rozdzielczej pojazdu ekran dotykowy niebieskich linii oznaczających pas ruchu (zamiast pojedynczej niebieskiej linii przed pojazdem Model 3). Gdy funkcja Nawigacja z Autopilotem wyłącza się, funkcja automatycznego kierowania pozostaje aktywna. Bądź zawsze w gotowości do podjęcia odpowiednich działań.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nawigacja z Autopilotem to funkcja wymagająca aktywnego udziału kierowcy. Należy zawsze trzymać ręce na kierownica, zwracać uwagę na warunki na drodze i otaczających uczestników ruchu oraz być zawsze gotowym na podjęcie natychmiastowego działania. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować szkody materialne, poważne obrażenia ciała lub śmierć. Kierowca jest odpowiedzialny za zapoznanie się z ograniczeniami Nawigacji z Autopilotem oraz z sytuacjami, w których funkcja może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Ograniczenia i ostrzeżenia.

Anulowanie Autopilota

Tempomat uwzględniający sytuację drogową jest anulowany w następujących sytuacjach:

 • Kierowca naciska prawe kółko przewijania na kierownicy kierownica.
 • Kierowca naciska hamulec;
 • Następuje przekroczenie prędkości 150 km/h.
 • Kierowca ustawia tryb jazdy do tyłu, tryb parkowania lub tryb neutralny.
 • drzwi zostają otwarte.
 • Uruchamia się układ automatycznego hamowania awaryjnego (patrz Asystent unikania kolizji).
 • Pas bezpieczeństwa kierowcy jest zwolniony i/lub kierowca opuścił fotel.

Gdy tempomat uwzględniający sytuację drogową zostanie anulowany, ikona prędkości jazdy na wyświetlaczu ekran dotykowy zmieni kolor na szary, aby zasygnalizować, że tempomat nie jest już aktywny.

Funkcja automatycznego kierowania zostanie anulowana, gdy zostanie podjęte którekolwiek z powyższych działań. Oprócz tego automatyczne kierowanie jest anulowane w następujących sytuacjach:

 • Następuje przekroczenie prędkości 140 km/h.
 • Kierowca obraca kierownica (choćby przykładając tylko niewielką siłę).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Ostrzeżenie
  Jeśli dla funkcji Aktywacja Autopilota ustawiono opcję Dwa kliknięcia i funkcja automatycznego kierowania jest anulowana z powodu przyłożenia siły w celu obrócenia kierownica, tempomat uwzględniający sytuację drogową pozostaje aktywny. Jeśli dla funkcji Aktywacja Autopilota ustawiono opcję Jedno kliknięcie i funkcja automatycznego kierowania jest anulowana z powodu przyłożenia siły w celu obrócenia kierownica, tempomat uwzględniający sytuację drogową również przestaje działać.
 • Kierowca nie reaguje na powtarzające się przypomnienia, aby trzymać ręce na kierownicy i kolejne komunikaty na wyświetlaczu ekran dotykowy (patrz Uwaga kierowcy).

W momencie anulowania działania funkcji automatycznego kierowania włącza się sygnał dźwiękowy, a ikona automatycznego kierowania zmienia kolor na szary, sygnalizując wyłączenie, lub znika, sygnalizując, że funkcja automatycznego kierowania jest chwilowo niedostępna.

Nawigacja z Autopilotem jest anulowana, gdy anulowane jest automatyczne kierowanie, jak opisano powyżej. Ponadto nawigacja z Autopilotem jest anulowana w następujących sytuacjach:
 • Kierowca naciśnie przycisk Nawigacji z Autopilotem na liście szczegółowych wskazówek na mapie. W takim przypadku automatyczne kierowanie wciąż będzie aktywne.
 • Pojazd opuści autostradę o kontrolowanym dostępie. W takim przypadku automatyczne kierowanie wciąż będzie aktywne.

Gdy nawigacja z Autopilotem jest anulowana, ale automatyczne kierowanie pozostaje aktywne, włącza się sygnał dźwiękowy, a wyświetlana pojedyncza niebieska linia pasa ruchu zmienia się na dwie niebieskie linie oznaczające granice pasa ruchu.

Po anulowaniu działania tempomatu uwzględniającego sytuację drogową lub automatycznego kierowania pojazd Model 3 nie porusza się dalej siłą rozpędu. Zamiast tego funkcja hamowania regeneracyjnego spowalnia pojazd Model 3 tak samo, jak w przypadku zdjęcia nogi z pedału przyspieszenia podczas jazdy bez tempomatu uwzględniającego sytuację drogową (patrz Hamowanie regeneracyjne).

Podczas korzystania z Autopilota

Gdy tempomat uwzględniający sytuację drogową jest aktywny, a Autopilot utrzymuje zadaną prędkość, na wyświetlaczu ekran dotykowy jest wyświetlana prędkość w kolorze niebieskim.

Gdy automatyczne kierowanie jest aktywne, ikona kierownica ma kolor niebieski, a oznaczenia pasa ruchu są wyświetlane na niebiesko. Gdy funkcja Nawigacja z autopilotem jest aktywna, jej przycisk ma kolor niebieski, a na wyświetlaczu ekran dotykowy widoczny jest pas ruchu w formie pojedynczej niebieskiej linii przed pojazdem Model 3.

Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat jezdni i jej otoczenia, np. oznaczeń dróg, świateł stop czy obiektów (takich jak kosze na śmieci i słupy), dotknij pozycji Sterowanie > Autopilot > Podgląd wizualizacji jazdy w pełni autonomicznej.

Jeżeli funkcja automatycznego kierowania nie jest w stanie wykryć oznaczeń pasa ruchu, może określać jego przebieg na podstawie ruchu poprzedzającego pojazdu. Funkcja automatycznego kierowania zazwyczaj dąży do ustawienia pojazdu Model 3 pośrodku pasa ruchu. Niemniej jednak mogą wystąpić sytuacje, w których funkcja automatycznego kierowania może pokierować pojazd na tor jazdy, który nie pokrywa się ze środkiem pasa ruchu (na przykład w razie wykrycia barier).

Utrzymywanie zadanej prędkości

Gdy automatyczne kierowanie jest aktywne, pojazd Model 3 utrzymuje zadaną prędkość jazdy, dopóki nie zostanie wykryty przed nim inny pojazd. W przypadku jazdy za innym pojazdem pojazd Model 3 odpowiednio przyspiesza i zwalnia, aby utrzymać ustawioną odległość (patrz Ustawianie odstępu od poprzedzającego pojazdu) w ramach ustawionej prędkości.

W każdym momencie kierowca może przyspieszyć, wciskając pedał przyspieszenia, lecz po jego zwolnieniu pojazd Model 3 powróci do jazdy z ustawioną prędkością.

Model 3 dostosowuje także prędkość jazdy podczas wchodzenia w zakręty i wychodzenia z nich.

Gdy pojazd Model 3 aktywnie zwalnia w celu utrzymania ustawionej odległości od pojazdu z przodu, zapalają się światła stop. Pedał hamulca może się nieznacznie poruszyć. Jednak przyspieszanie pojazdu Model 3 nie powoduje poruszenia się pedału przyspieszenia.

Zmiana zadanej prędkości

Obróć prawą rolkę w górę, aby zwiększyć zadaną prędkość, lub w dół, aby ją zmniejszyć.

Ilustracja przedstawiająca zbliżenie prawego kółka przewijania ze strzałkami w górę i w dół.

Pojazd Model 3 może potrzebować kilku sekund, aby osiągnąć nowo ustawioną prędkość.

Ustawianie odstępu od poprzedzającego pojazdu

Aby dostosować odległość, którą pojazd Model 3 ma utrzymywać od poprzedzającego pojazdu, naciśnij przycisk przewijania po prawej stronie kierownicy w lewo lub w prawo.

Najmniejsza odległość jazdy za pojazdem to 2.

Każde ustawienie odpowiada odstępowi wyrażonemu jako okres, jakiego potrzebuje pojazd Model 3, aby od miejsca, w którym się znajduje, dojechać do tylnego zderzaka poprzedzającego go pojazdu. Autopilot zapisuje ustawienia, dopóki nie zostaną one ponownie zmienione.

Po zakończeniu ustawiony odstęp zostanie wyświetlony na ekranie dotykowym.

Zrzut ekranu przedstawiający dwa samochody z pomiarem odległości między nimi i cyfrą 3.

Zatrzymywanie się i zwalnianie

Gdy pojazd porusza się z prędkością znacznie większą niż pojazdy na sąsiednich pasach, Model 3 automatycznie zmniejsza prędkość jazdy. Jest to szczególnie pomocne w przypadku dużych korków lub gdy pojazdy stale zmieniają pasy ruchu. Gdy pojazd Model 3 wykryje inne pojazdy przemieszczające się znacznie wolniej, sąsiednie pasy pokazywane na wyświetlaczu ekran dotykowy zostaną oznaczone strzałkami, wykryte pojazdy będą podświetlone na szaro, a pojazd Model 3 zwolni stosownie do potrzeb. Aby tymczasowo wyłączyć działanie funkcji, naciśnij pedał przyspieszenia.

Podczas jazdy za innym pojazdem Autopilot jest aktywny także przy małych prędkościach, a nawet gdy pojazd Model 3 całkowicie się zatrzyma. Na przykład Autopilot pozostaje aktywny, nawet jeśli pojazd Model 3 zwolni do bardzo niskiej prędkości lub całkowicie się zatrzyma w korku na autostradzie. Gdy korek się rozładuje, Autopilot ponownie przyspieszy do ustawionej prędkości.

Czasami po całkowitym zatrzymaniu pojazdu Model 3 Autopilot przechodzi w stan HAMULEC. Aby w takim przypadku przywrócić jazdę według ustawionej prędkości, należy krótko nacisnąć pedał przyspieszenia.

Ikona „H” wewnątrz okręgu z półokręgami po obu stronach.
Gdy jest aktywny stan HAMULEC, na wyświetlaczu pojazdu ekran dotykowy widoczna jest ikona HAMULEC oraz komunikat informujący o potrzebie wznowienia działania tempomatu.

Model 3 przechodzi w stan HAMULEC przy aktywnym Autopilocie w następujących sytuacjach:

 • Model 3 pozostawał w bezruchu przez 5 minut;
 • Model 3 wykrywa pieszego (stan HAMULEC może zostać wyłączony, gdy pojazd przestanie wykrywać pieszego).
 • Model 3 nagle utracił widok pojazdu jadącego z przodu;
 • Wykryto przeszkodę przed pojazdem Model 3.

Jazda z użyciem na zjazdach oraz w ich pobliżu

Gdy pojazd znajduje się w pobliżu zjazdu na autostradzie z kontrolowanym dostępem i kierowca zasygnalizuje skręt w kierunku tego zjazdu, Autopilot przyjmuje, że jest to przygotowanie do zjechania z drogi, i zaczyna zwalniać pojazd Model 3. Jeżeli pojazd nie wjedzie na zjazd, Autopilot powraca do jazdy z zadaną prędkością.

W krajach, w których obowiązuje ruch prawostronny, może to mieć miejsce tylko wtedy, gdy prawy kierunkowskaz zostanie włączony podczas jazdy po skrajnym prawym pasie w odległości nie większej niż 50 m od zjazdu. Analogicznie w krajach, w których obowiązuje ruch lewostronny, może to mieć miejsce tylko wtedy, gdy lewy kierunkowskaz zostanie włączony podczas jazdy po skrajnym lewym pasie w odległości nie większej niż 50 m od zjazdu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli nawigacja z Autopilotem jest aktywna, pojazd Model 3 wykona zmianę pasa na podstawie trasy, aby wjechać na pas prowadzący do zjazdu zgodnie z trasą wyznaczoną przez system nawigacji.

W pewnych regionach włączenie tempomatu uwzględniającego sytuację drogową na zjazdach i węzłach autostrad może spowodować zmniejszenie zadanej prędkości o 5 km/h lub wielokrotność tej wartości, nawet do 40 km/h. Ma to na celu lepsze dopasowanie do zgłoszonych prędkości innych pojazdów Tesla, które przejeżdżały przez dany punkt trasy. Aby zmienić to ustawienie i kontynuować jazdę z prędkością zadaną, dotknij pedału przyspieszenia. Nowa zadana prędkość zostanie utrzymana przez cały czas pokonywania węzła lub zjazdu (chyba że kierowca wymusi inne zachowanie lub anuluje działanie Autopilota). Po minięciu węzła bądź zjazdu zadana prędkość może zostać przywrócona lub zmieniona, co zależy od wymagań nowej lokalizacji. Przykładowo, po przejechaniu na inną autostradę zostanie przywrócona taka sama zadana prędkość podróżna, jaka była ustawiona przed węzłem.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
W pewnych przypadkach (na przykład gdy brak jest dostatecznej ilości danych), tempomat uwzględniający sytuację drogową może przed węzłem lub zjazdem nie zmniejszyć automatycznie zadanej prędkości. Nie należy polegać na tempomacie uwzględniającym sytuację drogową w zakresie wyznaczania odpowiedniej prędkości jazdy. Firma Tesla zaleca stosowanie się do ograniczeń oraz jazdę z prędkością adekwatną do warunków na drodze.

Podczas wjeżdżania na autostradę z kontrolowanym dostępem Autopilot automatycznie dostosowuje zadaną prędkość jazdy do ograniczenia prędkości obowiązującego na tej drodze z uwzględnieniem ewentualnego wybranego przesunięcia. Aktywna nawigacja z Autopilotem zostanie wyłączona, gdy kierowca zjedzie z autostrady z kontrolowanym dostępem (patrz Anulowanie Autopilota). W takim przypadku automatyczne kierowanie pozostanie aktywne.

Przyspieszenie przy wyprzedzaniu

Włącz na chwilę kierunkowskaz, aby zbliżyć pojazd Model 3 do pojazdu z przodu. Krótkie przytrzymanie pozwala szybko zwiększyć prędkość do ustawionej wartości bez konieczności naciskania pedału przyspieszenia, jeśli są spełnione następujące warunki:

 • Tempomat uwzględniający sytuację drogową działa i wykrywa inny pojazd jadący z przodu;
 • Czujniki nie wykrywają na docelowym pasie żadnych przeszkód ani pojazdów;
 • Model 3 jedzie z prędkością niższą niż zadana, ale ponad 72 km/h.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli automatyczne kierowanie jest aktywne, a kierowca całkowicie włączy kierunkowskaz, pojazd Model 3 automatycznie zmieni pas ruchu (patrz Asystent zmiany pasa ruchu).

Model 3 przestaje przyspieszać, gdy zostanie osiągnięta ustawiona prędkość, gdy zmiana pasa zajmuje zbyt dużo czasu lub gdy pojazd Model 3 zbytnio zbliży się do pojazdu z przodu. Model 3 przestanie przyspieszać również, gdy kierowca wyłączy kierunkowskaz.

Podczas jazdy z prędkością podróżną wynoszącą co najmniej 80 km/h pojazd Model 3 musi znajdować się na pasie przeznaczonym do manewru wyprzedzania, aby móc wyprzedzać innego użytkownika drogi. Podczas jazdy pasem niepozwalającym na wyprzedzanie (na prawo od innego pojazdu przy ruchu prawostronnym lub na lewo od niego w ruchu lewostronnym) tempomat uwzględniający sytuację drogową uniemożliwia wyprzedzanie. Zamiast tego zmniejsza prędkość pojazdu Model 3 do takiej wartości, jakby oba pojazdy poruszały się tym samym pasem. Jeżeli kierowca wyprzedzi inny pojazd, naciskając pedał przyspieszenia, tempomat uwzględniający sytuację drogową będzie pozwalać na dalsze wyprzedzanie innych pojazdów podczas korzystania z niego na pasie do tego nieprzeznaczonym do chwili zmiany pasa jazdy lub anulowana i wznowienia jazdy z użyciem tempomatu (w tyn momencie tempomat ponownie zacznie uniemożliwiać wyprzedzanie innych pojazdów pasem, który nie jest do tego przeznaczony). Kierowca odpowiada za zachowanie zgodności z lokalnymi przepisami regulującymi kwestie wyprzedzania innych użytkowników drogi oraz za korzystanie z pasów, które nie są przeznaczone do tego manewru.

Wykrywanie świateł i znaku stop

Jeżeli w trakcie korzystania z Autopilota pojazd Model 3 wykryje prawdopodobieństwo przejechania na czerwonym świetle lub niezatrzymania się przy znaku stop, na wyświetlaczu ekran dotykowy pokazuje się ostrzeżenie, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy. W przypadku pojawienia się komunikatu NATYCHMIAST WYKONAJ ODPOWIEDNI MANEWR! natychmiast zareaguj!

Alarmy dźwiękowe i wizualne wyłączą się po kilku sekundach lub po naciśnięciu pedału hamulca, zależnie od tego, co nastąpi pierwsze.

Funkcja Wykrywanie świateł i znaku stop pełni wyłącznie rolę ostrzegawczą. Nie powoduje to spowolnienia lub zatrzymania pojazdu Model 3 na czerwonym świetle, przy znaku stop, na oznakowaniu drogi itp. Jeśli pojazd jest wyposażony w funkcję Wykrywanie świateł i znaku stop, można włączyć opcję automatycznego zatrzymywania pojazdu Model 3 przy sygnalizacji świetlnej oraz przy znaku stop (patrz Wykrywanie świateł i znaku stop).

Pojazdy służb ratowniczych

W nocy lub na drodze, na której pojazdy poruszają się z dużą szybkością, przy aktywnej funkcji automatycznego kierowania pojazd Model 3 automatycznie zmniejsza prędkość jazdy po wykryciu sygnałów świetlnych pojazdów służb ratowniczych (opcja dostępna zależnie od regionu rynku). W takim przypadku na wyświetlaczu ekran dotykowy pojawi się komunikat informujący o zmniejszeniu prędkości jazdy. Wygenerowany zostanie sygnał dźwiękowy oraz wyświetli się przypomnienie o konieczności trzymania rąk na kierownica. Gdy pojazd służb ratowniczych z wykrywanymi światłami przejedzie obok lub światła znikną z pola widzenia, funkcja Autopilota wznawia jazdę z prędkością podróżną. Można również dotknąć pedału przyspieszenia, aby wznowić jazdę z prędkością podróżną.

Nigdy nie wolno polegać na Autopilocie przy określaniu położenia pojazdów służb ratowniczych. Model 3 może nie wykryć sygnałów świetlnych pojazdów służb ratowniczych. Kierowca ma obowiązek zawsze spoglądać na drogę i musi być przygotowany do natychmiastowego podjęcia działań.

Uwaga kierowcy

Funkcja automatycznego kierowania określa najlepszy sposób kierowania pojazdem Model 3. Po włączeniu funkcji automatycznego kierowania kierowca musi trzymać ręce na kierownicy. W przypadku wykrycia, że kierowca przez określony czas nie trzyma kierownicy, u góry sekcji stanu pojazdu na wyświetlaczu ekran dotykowy pojawi się migające niebieskie światło i zostanie pokazany następujący komunikat:

Połóż dłonie na kierownicy
Delikatnie obróć kierownicę

Po stwierdzeniu, że kierowca trzyma ręce na kierownicy, wyświetlany jest odpowiedni komunikat i funkcja automatycznego kierowania wznawia działanie. Funkcja automatycznego kierowania wykrywa dotyk dłoni kierowcy, gdy wyczuje lekki opór podczas obracania się kierownicy lub gdy kierowca bardzo lekko ręcznie skręci kierownicę (na tyle lekko, że nie spowoduje to przejęcia kontroli nad pojazdem). Funkcja automatycznego kierowania sprawdza również, czy kierowca trzyma ręce na kierownicy podczas włączania kierunkowskazu lub czy używa przycisków lub pokrętła na kierownicy.

Funkcja automatycznego kierowania wymaga, by kierowca obserwował otoczenie i był zawsze gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Jeśli funkcja automatycznego kierowania nadal nie wykryje dłoni na kierownicy, kontrolka w sekcji stanu pojazdu na wyświetlaczu ekran dotykowy zacznie migać coraz intensywniej i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Stałe ignorowanie wezwań funkcji automatycznego kierowania do przyłożenia niewielkiej siły do kierownicy sprawi, że funkcja ta wyłączy się na pozostałą część podróży i wyświetli następujący komunikat, powiadamiający o konieczności ręcznego kierowania pojazdem.

Wykrzyknik wewnątrz trójkąta
Funkcja Autopilota nie jest dostępna w trakcie obecnego przejazdu Blokada Autopilota — zignorowano ważne ostrzeżenia

Przez resztę podróży kierowca będzie musiał kierować ręcznie. Funkcja automatycznego kierowania stanie się ponownie dostępna podczas kolejnej jazdy (po zatrzymaniu pojazdu Model 3 i włączeniu położenia postojowego).

Jeżeli kierowca nie przejmie kontroli, funkcja automatycznego kierowania włączy ciągły sygnał dźwiękowy i migające światła ostrzegawcze oraz wyhamuje pojazd aż do całkowitego zatrzymania.

Zawieszenie Autopilota

W przypadku wykrycia nieprawidłowego korzystania działanie funkcji automatycznego kierowania zostanie zawieszone.

Działanie funkcji automatycznego kierowania zostanie zawieszone na tydzień w przypadku trzykrotnego doprowadzenia do zablokowania układu Autopilota przez dowolnego kierowcę. Blokada ma miejsce wtedy, gdy układ Autopilota zostanie wyłączony na pozostałą część trasy po zignorowaniu przez kierowcę kilku ostrzeżeń dźwiękowych i wizualnych z powodu nieuwagi.

Liczbę blokad pozostałych do zawieszenia dostępu do funkcji Autopilota można sprawdzić, dotykając opcji Sterowanie > Autopilot.

Blokada jest anulowana po 7 dniach, o ile w tym czasie kierowca nie doprowadzi do kolejnej blokady.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Gdy dostęp do funkcji automatycznego kierowania jest zawieszony, nadal będzie można używać tempomatu uwzględniającego sytuację drogową, wszystkie aktywne funkcje zabezpieczenia również nadal będą włączone.

Mogą wystąpić sytuacje, w których wymagana jest interwencja kierowcy i będzie trzeba natychmiast przejąć kontrolę nad pojazdem, aby zachować bezpieczeństwo jazdy. Wyłączenia wykonane przez kierowcę nie są traktowane jako nieprawidłowe korzystanie i są działaniami oczekiwanymi ze strony kierowcy.

Natychmiastowe przejęcie kontroli nad pojazdem

Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której funkcja automatycznego kierowania nie będzie mogła kierować pojazdem Model 3, zostanie wygenerowane ostrzeżenie dźwiękowe, a na ekranie dotykowym pojawi się następujący komunikat:

Wykrzyknik w trójkącie
Przerywanie działania funkcji automatycznego kierowania

Gdy pojawi się komunikat NATYCHMIAST PRZEJMIJ KIEROWANIE, musisz natychmiast przejąć kierowanie pojazdem.