Wykrywanie świateł i znaku stop

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W zależności od regionu rynku, konfiguracji pojazdu, zakupionych opcji i wersji oprogramowania pojazd może nie być wyposażony w funkcję wykrywania świateł i znaku stop lub funkcja może nie działać dokładnie tak, jak opisano.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Funkcja Wykrywanie świateł i znaku stop to funkcja BETA i działa najlepiej na drogach, po których często poruszają się pojazdy Tesla. Funkcja Wykrywanie świateł i znaku stop próbuje zatrzymać pojazd na wszystkich światłach sygnalizacji i może go zatrzymywać również na światłach zielonych.

Funkcja wykrywania świateł i znaku stop rozpoznaje i reaguje na sygnalizację świetlną i znaki stop — jeśli włączony jest tempomat uwzględniający sytuację drogową lub automatyczne kierowanie, zwalnia ona pojazd Model 3 do jego zatrzymania. Ta funkcja wykorzystuje kamery pojazdu skierowane do przodu oraz dane GPS i spowalnia samochód przed wszystkimi wykrytymi światłami sygnalizacji, w tym zielonymi, migającymi żółtymi oraz wyłączonymi, a także przed znakami stop i niektórymi elementami oznakowania dróg. Gdy pojazd Model 3 dojeżdża do skrzyżowania, na ekranie dotykowymekran dotykowy jest wyświetlane powiadomienie oznaczające zamiar spowolnienia. Kierowca musi potwierdzić chęć kontynuowania jazdy, ponieważ w przeciwnym razie pojazd Model 3 zatrzyma się przy czerwonej linii wyświetlanej na wizualizacji jazdy na ekranie dotykowymekran dotykowy.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
NIGDY nie należy zakładać i przewidywać, czy i gdzie funkcja Wykrywanie świateł i znaku stop zatrzyma pojazd lub spowoduje kontynuację jazdy przez skrzyżowanie lub oznakowanie dróg. Z punktu widzenia kierowcy działanie funkcji Wykrywanie świateł i znaku stop może wydawać się niespójne. Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na drogę i być gotowy do natychmiastowego działania. Do obowiązków kierowcy należy podjęcie decyzji, czy się zatrzymać, czy przejechać przez skrzyżowanie. Nigdy nie należy polegać na działaniu funkcji Wykrywanie świateł i znaku stop w zakresie ustalenia, kiedy zatrzymanie się lub kontynuowanie jazdy przez skrzyżowanie jest bezpieczne i/lub właściwe.

Przed rozpoczęciem korzystania

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Wykrywanie świateł i znaku stop należy:

 • Upewnić się, że kamery skierowane do przodu nie są przesłonięte (patrz Czyszczenie kamery) i zostały skalibrowane (patrz Kalibracja kamer w czasie jazdy). Działanie funkcji Wykrywanie świateł i znaku stop zależy od zdolności kamer do wykrywania sygnalizatorów świetlnych, znaków stop i oznakowania dróg.
 • Należy upewnić się, że w pojeździe Model 3 została pobrana najnowsza wersja map. Chociaż funkcja Wykrywanie świateł i znaku stop wykorzystuje przede wszystkim dane wizualne otrzymywane z kamer pojazdu, większa dokładność osiągana jest przy wykorzystaniu najnowszych danych map. Aby sprawdzić, która wersja map jest aktualnie pobrana, dotknij kolejno Sterowanie > Oprogramowanie. Aby otrzymać zaktualizowane mapy, należy połączyć się z siecią Wi-Fi (patrz Aktualizacje map).
 • Włączenie funkcji. W położeniu postojowym należy dotknąć opcji Sterowanie > Autopilot > Wykrywanie świateł i znaku stop. Włączona funkcja wykrywania świateł i znaku stop działa niezależnie od tego, czy aktywny jest tempomat uwzględniający sytuację drogową lub funkcja automatycznego kierowania.

Sposób działania

Gdy włączona jest funkcja wykrywania świateł i znaku stop, a także funkcja automatycznego kierowania, tempomat uwzględniający sytuację drogową lub funkcja Jazda w pełni autonomiczna (z nadzorem), na ekranie dotykowym ekran dotykowy wyświetlany jest wyskakujący komunikat informujący o wykryciu zbliżającego się sygnalizatora świetlnego, znaku stop lub oznakowania drogowego. W miarę zbliżania się do miejsca zatrzymania, nawet na skrzyżowaniu, na którym sygnalizacja świetlna ma zielone światło, pojazd Model 3 zwalnia i wyświetla czerwoną linię wskazującą, gdzie pojazd Model 3 się zatrzyma. Aby kontynuować jazdę przez skrzyżowanie — nawet jeśli światła drogowe są zielone — należy krótko nacisnąć pedał przyspieszenia, aby zezwolić pojazdowi na kontynuowanie jazdy. Po potwierdzeniu chęci kontynuowania jazdy czerwona linia zatrzymania zmienia kolor na szary, a pojazd Model 3 kontynuuje jazdę przez skrzyżowanie, przywracając ustawioną prędkość jazdy.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli po krótkim naciśnięciu pedału przyspieszenia, aby potwierdzić, że chcesz jechać dalej przez skrzyżowanie, sygnalizacja świetlna zmieni się przed wjazdem na skrzyżowanie (np. z zielonego na żółte lub z żółtego na czerwone), Model 3 może stwierdzić, że nie należy kontynuować jazdy. Dlatego Model 3 zatrzyma się i musisz nacisnąć pedał przyspieszenia, aby kontynuować jazdę. W każdej chwili obowiązkiem kierowcy jest zapewnienie, że pojazd zatrzyma się lub przyspieszy odpowiednio i bezpiecznie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja Wykrywanie świateł i znaku stop NIE ZAPEWNIA skręcania pojazdu Model 3 na skrzyżowaniu, o ile nie włączono funkcji Jazda w pełni autonomiczna (z nadzorem). Podczas jazdy na pasie do skrętu pojazd Model 3 zatrzymuje się na czerwonej linii zatrzymania. Aby kontynuować jazdę, krótko naciśnij pedał przyspieszenia — Model 3 będzie kontynuować jazdę prosto przez skrzyżowanie (nawet na pasie do skręcania), więc MUSISZ ręcznie kierować pojazdem Model 3 tak, aby przejechać przez skrzyżowanie (co anuluje funkcję automatycznego kierowania).

Sterowanie funkcją Wykrywania świateł i znaku stop zostało zaprojektowane tak, aby działało zgodnie z opisem tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

 • Włączono funkcję automatycznego kierowania, funkcję Jazda w pełni autonomiczna (z nadzorem) lub tempomat uwzględniający sytuację drogową.
 • Kamery mogą wykryć zbliżającą się sygnalizację świetlną, znak stop lub oznakowanie dróg (np. kamery nie są przesłonięte i mają w zasięgu działania sygnalizator świetlny, znak stop lub oznakowanie dróg).
 • Na ekranie dotykowym ekran dotykowy pojazdu Model 3 wyświetla się w formacie „pogrubionym” informacja o zbliżającej się sygnalizacji świetlej. Model 3 nie uznaje sygnalizacji świetlnej, która na ekranie dotykowym ekran dotykowy wyświetlana jest jako wyblakła. Jeśli sygnalizacja świetlna nie znajduje się bezpośrednio przed kamerą (np. znajduje się pod kątem widzenia kamery lub na sąsiednim pasie ruchu), ekran dotykowy ekran dotykowy pokazuje ją jako wyblakłą, a pojazd Model 3 nie zwalnia i nie zatrzymuje się w reakcji na nią.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Jeśli na ekranie dotykowym ekran dotykowy nie jest wyświetlana czerwona linia zatrzymania na zbliżającym się skrzyżowaniu, pojazd Model 3 nie zwalnia ani nie zatrzymuje się. Obowiązkiem kierowcy jest zwracanie uwagi na zbliżające się skrzyżowania i monitorowanie warunków ruchu drogowego w celu ustalenia, czy i kiedy pojazd powinien się zatrzymać, a następnie podjęcie odpowiednich działań w razie potrzeby.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nigdy nie należy polegać na działaniu funkcji Wykrywanie świateł i znaku stop w zakresie ustalenia, czy należy zatrzymać się na skrzyżowaniu, czy też nie. Należy prowadzić pojazd, uważnie obserwując drogę i zwracając uwagę na jezdnię, zbliżające się skrzyżowania, warunki drogowe, przejścia dla pieszych oraz na innych użytkowników drogi. Kierowca musi zawsze samodzielnie zdecydować, czy się zatrzymać, czy kontynuować jazdę. Należy być gotowym do szybkiej interwencji. Zaniedbanie tego może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
W niektórych sytuacjach funkcja Wykrywanie świateł i znaku stop może niedokładnie wykrywać sygnalizację świetlną lub znaki stop, powodując nieoczekiwane spowolnienie pojazdu Model 3. Kierowca musi być zawsze gotowy do szybkiej interwencji.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Musisz krótko nacisnąć pedał przyspieszenia, aby potwierdzić chęć przejechania przez skrzyżowanie, niezależnie od stanu sygnalizacji świetlnej. Jeśli nie potwierdzisz, pojazd Model 3 zatrzyma się na czerwonej linii zatrzymania wyświetlanej na ekranie dotykowym ekran dotykowy, nawet jeśli zatrzymanie może być niewłaściwe. Zatrzymanie się na zielonym świetle może zdezorientować innych kierowców i doprowadzić do kolizji, obrażeń ciała lub śmierci. Dlatego kierowca musi zawsze zwracać uwagę na zbliżające się skrzyżowania i być przygotowany na ręczne hamowanie lub przyspieszenie w reakcji na zmiany w otoczeniu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nigdy nie zakładaj, że Twoja zdolność widzenia sygnalizacji świetlnej, znaku stop lub oznakowania drogowego (szczególnie na skomplikowanym skrzyżowaniu lub skrzyżowaniu, na którym sygnalizacja świetlna lub znak są częściowo zasłonięte itp.) oznacza, że Model 3 je również dostrzega i odpowiednio zareaguje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nawet najnowsze dane mapy nie obejmują wszystkich sygnalizatorów świetlnych i znaków stop. Dlatego też funkcja Wykrywanie świateł i znaku stop wykorzystuje głównie możliwość wykrywania sygnalizacji świetlnej, znaków stop, oznakowania dróg itp przez kamery. W wyniku tego Model 3 może ignorować skrzyżowania niewidoczne dla kamery (np. przesłonięte przez drzewo, duży pojazd lub inny obiekt, czy też znajdujące się w pobliżu stromego zbocza lub ostrego zakrętu).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja Wykrywanie świateł i znaku stop nie zastępuje uważnej jazdy i rozsądnej oceny sytuacji.

Sygnalizacja świetlna

Podczas jazdy z uruchomionym tempomatem uwzględniającym sytuację drogową lub funkcją automatycznego kierowania oraz z aktywną funkcją wykrywania świateł i znaku stop, pojazd Model 3 podczas dojeżdżania do skrzyżowań z sygnalizacją świetlną reaguje w następujący sposób:

Rodzaj sygnalizacji świetlnej Przewidywana reakcja pojazdu

Zielone światło sygnalizacji świetlnej

Sygnalizacja świetlna bez włączonych świateł

Przed stałym zielonym światłem lub aktualnie wyłączoną (nie świecącą) sygnalizacją świetlną Model 3 zwalnia.

Musisz potwierdzić, że chcesz kontynuować jazdę przez skrzyżowanie, krótko naciskając pedał przyspieszenia. Jeśli kierowca nie potwierdzi zamiaru, pojazd Model 3 zatrzyma się przy czerwonej linii zatrzymania wyświetlanej na ekranie dotykowym ekran dotykowy.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Model 3 wznawia ustawioną prędkość przelotową, gdy kontynuuje przejazd przez skrzyżowanie, biorąc pod uwagę prędkość pojazdu znajdującego się z przodu.

Żółte światło sygnalizacji świetlnej

Czerwone światło sygnalizacji świetlnej

Model 3 zwalnia i zatrzymuje się całkowicie na czerwonej linii zatrzymania wyświetlanej na ekranie dotykowym ekran dotykowy. Jeśli chcesz kontynuować jazdę przez skrzyżowanie (na przykład, gdy światło ponownie zmieni się na zielone lub Model 3 całkowicie się zatrzyma), musisz krótko nacisnąć pedał przyspieszenia.

Sygnalizacja świetlna zmieniająca światło z zielonego na żółte

Sygnalizacja świetlna zmieniająca światło z żółtego na czerwone

Sygnalizacja świetlna zmieniająca światło z czerwonego na zielone

Model 3 zwalnia i zatrzymuje się całkowicie na czerwonej linii zatrzymania wyświetlanej na ekranie dotykowym ekran dotykowy. Jeśli chcesz kontynuować jazdę przez skrzyżowanie (na przykład, gdy światło ponownie zmieni się na zielone), musisz krótko nacisnąć pedał przyspieszenia.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli po potwierdzeniu chęci kontynuowania jazdy zmieni się sygnalizacja świetlna (np. światło zmieni się z zielonego na żółte), pojazd Model 3 może się zatrzymać, zamiast jechać dalej, zwłaszcza jeśli pojazd Model 3 stwierdzi, że może się bezpiecznie zatrzymać przed wjazdem na skrzyżowanie.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Model 3 nie jest zaprojektowany do przejeżdżania przez skrzyżowanie, gdy światło drogowe jest czerwone, lub gdy światło zmienia kolor na żółty w sytuacjach, gdy istnieje wystarczająca odległość do bezpiecznego zatrzymania się przed wjazdem na skrzyżowanie.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Kierowca w każdej chwili może przejąć kontrolę nad pojazdem, hamując ręcznie, aby anulować działanie funkcji Autosteer lub tempomatu TACC.

Migające zielone światło sygnalizacji świetlnej

Migające żółte światło sygnalizacji świetlnej

Model 3 zwalnia. Aby kontynuować jazdę, należy krótko nacisnąć pedał przyspieszenia. Jeśli tego nie zrobisz, pojazdModel 3 zatrzyma się na czerwonej linii zatrzymania wyświetlanej na ekranie dotykowym ekran dotykowy.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Aby zapobiec zatrzymaniu się pojazdu Model 3 i zminimalizować zwalnianie w miarę zbliżania, możesz potwierdzić, że chcesz kontynuować jazdę, krótko naciskając pedał przyspieszenia w dowolnym momencie po wyświetleniu czerwonej linii zatrzymania na ekranie dotykowym ekran dotykowy. Model 3 wznawia ustawioną prędkość przelotową natychmiast po potwierdzeniu (uwzględniając prędkość pojazdu znajdującego się z przodu).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Kierowca powinien podjeżdżać uważnie i przygotować się do naciśnięcia pedału hamulca, aby zwolnić lub zatrzymać pojazd.
Migające czerwone światło sygnalizacji świetlnej Model 3 zwalnia i zatrzymuje się całkowicie na czerwonej linii zatrzymania wyświetlanej na ekranie dotykowym ekran dotykowy. Jeśli chcesz kontynuować jazdę przez skrzyżowanie (na przykład, gdy przepisy i warunki ruchu drogowego wskazują, że postępowanie takie jest bezpieczne i zgodne z prawem), musisz krótko nacisnąć pedał przyspieszenia.

Znaki stop i oznakowanie dróg

Podczas jazdy z uruchomionym tempomatem uwzględniającym sytuację drogową lub funkcją automatycznego kierowania oraz z aktywną funkcją wykrywania świateł i znaku stop, pojazd Model 3 podczas dojeżdżania do skrzyżowań ze znakiem stop, liniami zatrzymania lub oznakowaniem drogi reaguje w następujący sposób:

Rodzaj skrzyżowania Przewidywana reakcja pojazdu
Pojazd zbliżający się do skrzyżowania w kształcie litery X i jadący na wprost drogą z pierwszeństwem przejazdu

Brak kontroli ruchu drogowego

Pojazd zbliżający się do skrzyżowania w kształcie litery T i jadący na wprost drogą z pierwszeństwem przejazdu

Ramię skrzyżowania w kształcie litery T

Model 3 zakłada prawo pierwszeństwa przejazdu i jedzie prosto, bez zwalniania i zatrzymywania.
Pojazd zbliżający się do skrzyżowania w kształcie litery T z drogą z pierwszeństwem przejazdu i zwalniający w celu zatrzymania się

Koniec skrzyżowania w kształcie litery T

Kiedy pojazd Model 3 wykryje skrzyżowanie w kształcie litery T w oparciu o dane mapy, Model 3 zwolni i zatrzyma się całkowicie na czerwonej linii zatrzymania wyświetlanej na ekranie dotykowym ekran dotykowy. W przypadku chęci kontynuowania jazdy kierowca musi przejąć kierowanie i przyspieszanie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Model 3 może nie zatrzymać się na skrzyżowaniu w kształcie litery T, na którym nie ma znaku stop ani linii stopu, lub jeżeli skrzyżowanie w kształcie litery T nie jest uwzględnione w danych mapy. Jedź uważnie i zachowuj gotowość do zatrzymania się (gdy jest to konieczne lub stosowne).
Pojazd zbliżający się do skrzyżowania w kształcie litery X z drogą z pierwszeństwem przejazdu i zatrzymujący się przed znakiem stop

Znak stop

Pojazd zbliżający się do skrzyżowania w kształcie litery X z drogą z pierwszeństwem przejazdu i zatrzymujący się przed znakiem stop i oznakowaniem drogi

Znak stop i oznakowanie dróg

Pojazd zbliżający się do skrzyżowania w kształcie litery X z drogą z pierwszeństwem przejazdu i zatrzymujący się przed oznakowaniem drogi

Oznakowanie dróg

Model 3 zwalnia i zatrzymuje się całkowicie na czerwonej linii zatrzymania wyświetlanej na ekranie dotykowym ekran dotykowy. Jeśli chcesz kontynuować jazdę przez skrzyżowanie, musisz krótko nacisnąć pedał przyspieszenia.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli potwierdzisz, że chcesz przejechać przez skrzyżowanie, przed którym umieszczony jest znak stop, krótko naciskając pedał przyspieszenia przed zatrzymaniem pojazdu Model 3, potwierdzenie zostanie zignorowane. Model 3 nie został zaprojektowany do przejechania obok znaku stop bez zatrzymania się.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Nawet podczas korzystania z funkcji Autosteer, w tym również przy włączeniu kierunkowskazu, kierowca musi sam obrócić kierownica (co anuluje działanie funkcji automatycznego kierowania), aby wykonać zakręt na skrzyżowaniu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Na przejściach dla pieszych Model 3 może spowalniać i zatrzymać się, w zależności od tego, czy na przejściu znajduje się sygnalizacja świetlna oraz czy kamery wykrywają pieszych, rowerzystów itp. na przejściu. Na przejściach dla pieszych kierowca powinien zachowywać szczególną ostrożność i zawsze musi być przygotowany do przejęcia kontroli nad pojazdem. Zaniedbanie tego może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

Ograniczenia

Zależnie od różnych okoliczności i warunków otoczenia funkcja Wykrywanie świateł i znaku stop może nie zatrzymać pojazdu przed:

 • Przejazdami kolejowymi.
 • Strefami z zakazem wjazdu.
 • Punktami poboru opłat.
 • Rondami.
 • Systemami przejść dla pieszych.
 • Drogowymi znakami ustąpienia pierwszeństwa przejazdu lub tymczasowymi sygnalizatorami świetlnymi i znakami stop (np. na terenach budowy).
 • Różnymi sygnalizacjami świetlnymi do zawracania, światłami na przejazdach rowerowych i przejściach dla pieszych, światłami dostępności pasa ruchu itp.

Ponadto jest szczególnie mało prawdopodobne, aby funkcja Wykrywanie świateł i znaku stop działała zgodnie z przeznaczeniem, mogła zostać wyłączona lub nie działała, gdy występuje jeden lub więcej z poniższych warunków:

 • Jazda przez następujące po sobie w niewielkiej odległości skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
 • Widoczność jest słaba (z powodu ulewy, śniegu, mgły itp.) lub warunki pogodowe zakłócają działanie kamery lub czujników.
 • Jasne światło (na przykład bezpośrednie promienie słoneczne) oślepia kamery;
 • Kamera jest zablokowana, zakryta, uszkodzona lub niewłaściwie skalibrowana.
 • Jazda po wzgórzu lub po drodze, która ma ostre zakręty, na których kamery nie są w stanie dostrzec zbliżających się sygnalizatorów świetlnych lub znaków stop.
 • Sygnalizator świetlny, znak stop lub oznakowanie dróg są zasłonięte (np. przez drzewo, duży pojazd itp.).
 • Model 3 jest bardzo blisko poprzedzającego pojazdu, który zasłania pole widzenia kamery.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Wymienione powyżej ograniczenia nie stanowią wyczerpującej listy powodów, dla których pojazd Model 3 może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Istnieje wiele nieprzewidzianych okoliczności, które mogą mieć negatywny wpływ na dokładne działanie funkcji Wykrywanie świateł i znaku stop. Korzystanie z tej funkcji nie ogranicza ani nie eliminuje konieczności ostrożnej i odpowiedzialnej jazdy. Kierowca musi być przygotowany na podjęcie w dowolnej chwili odpowiednich i natychmiastowych działań.