Navigering med autopilot

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har ditt fordon eventuellt inte Navigering med autopilot, eller funktionen kanske inte fungerar exakt enligt beskrivningen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Navigering med Autopilot är en BETA-funktion.

När du använder Autostyrning på en motorväg (en huvudmotorväg som trafikanter kör upp på och kör av från med påfarter och avfarter). Navigering med Autopilot leder Model S till avfarter och korsningar baserat på navigeringsrutten. Längs den del av navigeringsrutten som är motorväg ger Navigering med autopilot även förslag på filbyten som är avsedda att förbereda för avfarter (ruttbaserade filbyten) och som minimerar körtiden till destinationen (hastighetsbaserade filbyten).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Navigering med autopilot gör inte körningen självständig. Du måste hålla ögonen på vägen, alltid hålla händerna på ratt och vara uppmärksam på navigeringsrutten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
I likhet med normal körning ska du vara extra försiktig vid blinda hörn, korsningar och på- och avfarter eftersom hinder när som helst och snabbt kan dyka upp.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Navigeringen med autopilot kan eventuellt inte känna igen eller upptäcka fordon som närmar sig, stillastående föremål eller körfält för särskilda ändamål som cyklar, samåkning, utryckningsfordon osv. Du måste hela tiden vara uppmärksam och beredd att omedelbart ingripa. I annat fall finns det risk för skador, personskador eller dödsfall.

Aktivera och anpassa Navigering med autopilot

Aktivera Navigering med autopilot genom att trycka på Reglage > Autopilot > Autopilotfunktioner > Autostyrning > Navigering med autopilot (beta). Om du vill anpassa hur Navigering med autopilot ska fungera trycker du därefter på Anpassa navigering med autopilot:

 • Aktivera i början av varje resa: Du kan välja om du vill aktivera Navigering med autopilot automatiskt för varje navigeringsrutt. När Navigering med autopilot är aktiverat kommer knappen i köranvisningslistan redan vara aktiverad i början av varje resa.
 • Hastighetsbaserade filbyten: Navigering med autopilot har utformats för att utföra både ruttbaserade och hastighetsbaserade filbyten. Ruttbaserade filbyten är avsedda att hålla dig kvar på navigeringsrutten (till exempel byta till ett angränsande körfält som förberedelse för en kommande avfart), medan hastighetsbaserade filbyten är avsedda att bibehålla en körhastighet (utan att överskrida din inställda hastighet). Det ger möjlighet att minimera tiden till destinationen (till exempel byta till ett angränsande körfält i syfte att passera ett fordon framför dig). Hastighetsbaserade filbyten är en tillvalsfunktion. Du kan använda den här inställningen för att avaktivera hastighetsbaserade filbyten eller för att ange hur aggressivt du vill att navigeringen med Autopilot ska göra filbyten för att uppnå den inställda hastigheten. Inställningen Mild är mer restriktiv när det gäller filbyten och kan resultera i en något längre körtid, medan Mad Max är avsedd att låta dig nå destinationen på kortast möjliga körtid. Filbyten utförs dock endast om de kan göras på ett säkert sätt.
 • Lämna omkörningsfil: Du kan välja om du vill aktivera Navigera med Autopilot när du vill köra ut ur en omkörningsfil, under navigering till en destination.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Utöver ruttbaserade och hastighetsbaserade filbyten begär Navigera med Autopilot även filbyte ut ur en omkörningsfil som en påminnelse om att du ska hålla dig ifrån det vänstra körfältet när du inte kör om andra fordon. Välj NEJ för att avaktivera funktionen och hålla kvar Model S i en omkörningsfil förutom när det krävs för att hålla dig kvar på navigeringsrutten.
 • Bekräftelse av begäran om filbyte (i förekommande fall): Navigera med Autopilot begär som standard din bekräftelse innan ett filbyte genomförs genom att du drar Autopilotspaken mot dig eller aktivera rätt körriktningsvisare. Men om du vill att Navigera med Autopilot ska byta fil utan att du bekräftar ska denna inställning stängas av. När du stänger av inställningen kan du ange om du vill få meddelande om körfältsbyten (AvLjudsignal, Vibrera eller Båda).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varning
  Om du stänger av Kräv att filbyten bekräftas kommer Navigera med Autopilot att meddela dig om förestående filbyten och avfarter, men du har fortfarande ansvar för att övervaka omgivningen och att konstant behålla kontrollen över Model S. Filbyten kan ske snabbt och plötsligt. Håll alltid händerna på ratten och ögonen på körvägen framför dig.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
På pekskärmen visas ruttbaserade filbyten längst upp på kartans detaljerade köranvisningslista för att meddela dig om att ett kommande filbyte krävs för att hålla dig kvar på navigeringsrutten.

Använda Navigering med autopilot

När Navigering med autopilot har aktiverats visas dess knapp på kartans detaljerade köranvisningslista när en navigeringsrutt är aktiv och rutten omfattar minst en motorväg. När Navigering med autopilot är aktiverat är knappen blå och Autostyrningsikonen visas i köranvisningslistan bredvid manövrerna (t.ex. avfarter) som Navigering med autopilot kommer hantera.

Ikonen för Navigera med Autopilot med en ratt när den inte är aktiverad
Ikonen Navigera med Autopilot visas i den detaljerade köranvisningslistan när du navigerar till en destination och Navigera med Autopilot är tillgängligt men inte aktiverat.
Ikonen för aktiverad Navigera med Autopilot med ratt
Om Navigera med Autopilot är aktiverat, är ikonen blå. Om Aktivera i början av varje resa är aktiverad väljs ikonen Navigera med Autopilot närhelst du börjar navigera. Tryck på ikonen för att avaktivera Navigera med Autopilot och återgå till Autostyrning. Om Aktivera i början av varje resa är avaktiverat måste du trycka på knappen Navigering med autopilot för att aktivera den för varje resa.

Navigering med autopilot aktiveras och avaktiveras enligt vad som är lämpligt baserat på vilken typ av väg du kör på. Om till exempel autostyrning är aktiverat och Navigering med Autopilot är på, kommer Navigering med Autopilot automatiskt att aktiveras när du når en påfart till en motorväg på navigeringsrutten.

När Navigering med autopilot är aktiv visas filen på instrumentpanelen som en enda blå linje framför Model S:

En enda blå linje framför fordonet visas på instrumentpanelen

När Navigering med autopilot är aktiv och du närmar dig en avfart eller korsning längs navigeringsrutten aktiveras tillämplig körriktningsvisare och autostyrningen manövrerar Model S till avfarten eller korsningen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Förlita dig aldrig på att navigeringen med Autopilot fastställer en lämplig fil vid en avfart. Var uppmärksam och utför visuella kontroller för att säkerställa att vägbanan är säker och lämplig.

När du lämnar en motorväg (om du till exempel kör av från motorvägen eller kör in på en sektion av en navigeringsrutten som inte längre stöds) återgår Navigera med autopilot till Autostyrning – en signal hörs och på instrumentpanelen visas körbanans linjer i blått (istället för den enda blå linjen framför Model S).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När navigeringsrutter och manövrar i korsningar fastställs överväger Navigering med autopilot om du vill använda körfält avsedda för fordon med fler än en passagerare (HOV) eller inte. Därför ska du se till att inställningen Använd samåkningsfiler är lämplig för dina förhållanden (se Kartor och navigering). Om inställningen är av använder navigeringen med autopilot aldrig ett HOV-körfält, oavsett tid på dagen. Om inställningen är på använder navigeringen med autopilot endast HOV-körfält, när alternativet finns.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
När navigeringen med Autopilot avaktiveras är autostyrningen fortfarande aktiv. Var alltid beredd på att vidta lämpliga åtgärder.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Navigeringen med Autopilot kanske inte alltid försöker köra av på en avfart eller byta fil, även om avfarten eller filbytet har fastställts av navigeringsrutten. Var alltid uppmärksam och var beredd att styra manuellt till en avfart eller göra ett filbyte i syfte att förbereda för eller köra av på en avfart eller korsning.

Du kan avbryta navigeringen med autopilot när som helst genom att trycka på knappen Navigera med autopilot på kartans detaljerade köranvisningslista (Model S återgår till autostyrning) eller genom att avbryta autostyrningen helt och hållet (se Avbryta autostyrning).

Filbyten

Navigering med autopilot gör filbyten för att antingen förbereda Model S för en kommande avfart eller för att öka hastigheten (utan att överskrida din inställda hastighet) eller för att flytta Model S från en omkörningsfil när du inte kör om andra trafikanter. Ett meddelande visas längst upp på kartans detaljerade köranvisningslista i syfte att meddela dig om när ett kommande filbyte krävs för att hålla dig kvar på navigeringsrutten. På instrumentpanelen visas den kommande körbanan:

Skuggat körfält på displayen som meddelar föraren om förestående filbyte

Om Kräv att filbyten bekräftas är av aktiverar Navigering med autopilot rätt körriktningsvisare, söker efter fordon och objekt och när så är möjligt, manövrerar Model S till den angränsande filen.

Om Bekräftelse av begäran om filbyte är , måste du aktivera lämplig körriktningsvisare eller dra Autopilotspaken mot dig för att bekräfta att du vill att Navigering med autopilot ska genomföra filbytet. Om du inte bekräftar filbytet inom tre sekunder hörs en signal som påminner dig om att navigeringen med Autopilot kräver din bekräftelse för att göra filbyten.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du ignorerar ett ruttbaserat filbytesförslag (till exempel om du kör i vänster fil och närmar dig en avfart som ligger på höger sida av motorvägen) kan Navigering med autopilot inte manövrera in på avfarten och du dirigeras då om till destinationen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Navigeringen med Autopilot kanske inte alltid försöker köra av på en avfart eller byta fil, även om avfarten eller filbytet har fastställts av navigeringsrutten. Var alltid uppmärksam och var beredd att styra manuellt till en avfart eller göra ett filbyte i syfte att förbereda för eller köra av på en avfart eller korsning.

Var beredd att hjälpa till

Vid försök att göra filbyten eller manövrera Model S eller om du närmar dig vägarbetsplatser kan Navigering med autopilot kanske inte fastställa lämplig körbana (till exempel vid komplexa klöverbladskorsningar och avfarter med flera vägbanor) och på instrumentpanelen visas en varning om att Navigering med autopilot försöker manövrera och kan kräva hjälp. Var beredd att omedelbart ingripa när du ser detta meddelande för att se till att det är säkert och lämpligt att genomföra filbytet eller manövern.