Nycklar och dörrar

Nyckellös låsning och upplåsning

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Lämna inte telefonen parkopplad i fordonet (om du exempelvis vandrar eller är på stranden). Avaktivera Bluetooth eller stäng av telefonen om du måste lämna den i fordonet.

Det är bekvämt att låsa och låsa upp Model S. Även om du måste ha med dig en giltig fjärrnyckel, behöver du inte använda den. Model S har sensorer runt förardörren som kan upptäcka förekomst av en fjärrnyckel inom ett område på cirka tre fot (en meter). Du kan alltså ha fjärrnyckeln i fickan eller väskan, så upptäcker Model S den när du närmar dig.

När du går fram till Model S och har med dig fjärrnyckeln låses dörrarna upp automatiskt om passiv upplåsning är aktiverad (Reglage > Säkerhet > Passiv upplåsning). Tryck på dörrhandtaget om det är infällt, så fälls det ut. Om inställningen Automatisk handtagsutfällning är aktiverad (se Använda utvändiga dörrhandtag) behöver du inte vidröra dörrhandtaget. Dörrhandtagen fälls i stället ut automatiskt när du närmar dig Model S. Välj Exkludera hemma för att avaktivera utfällning av dörrhandtag hemma (ange din hemadress genom att trycka på Navigera > Ange hem). Öppna bakluckan genom att trycka på reglaget som finns under den motordrivna bakluckans yttre handtag.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model S måste upptäcka din fjärrnyckel nära förardörren innan dörrarna eller den motordrivna bakluckan låses upp.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om passiv upplåsning är avaktiverat måste du använda fjärrnyckeln för att låsa upp Model S. Se Att använda fjärrnyckeln.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan välja om du vill att alla dörrar eller bara förardörren ska låsas upp när du närmar dig Model S med fjärrnyckeln (se Upplåsning av förardörren).

Om du har fjärrnyckeln med dig kan du även öppna bakluckan utan att använda fjärrnyckeln. Tryck bara på reglaget som finns under den motordrivna bakluckans yttre handtag. Dörrupplåsningsläget (se Upplåsning av förardörren) måste vara av och fordonet måste upptäcka fjärrnyckeln nära förardörren innan bakluckan öppnas.

Model S låser även automatiskt. Om du aktiverar Automatisk låsning när du lämnar bilen låses Model S när du går iväg och har med dig fjärrnyckeln (se Dörrlåsning när du lämnar fordonet).

När du sitter i Model S kan du också låsa och låsa upp fordonet genom att trycka på ikonen i pekskärmens statusfält.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på tillverkningsdatum och de valda alternativen vid inköpstillfället är vissa Model S-bilar inte utrustade med funktionen för automatisk låsning och upplåsning.

Att använda fjärrnyckeln

För att snabbt bekanta dig med fjärrnyckeln ska du tänka på den som en miniatyrversion av Model S, med Tesla-emblemet längst fram. Fjärryckeln har tre knappar som känns som mjukare områden på ytan.

Tesla-fjärrnyckel med tre beskrivningar
 1. Bagageutrymme
  • Dubbelklicka för att öppna det bakre bagageutrymmet.
  • Om fordonet är utrustat med motorstyrd baklucka kan du dubbelklicka för att stänga det bakre bagageutrymmet. Du kan även enkelklicka för att stoppa bakluckan när den rör sig.
  • Öppna luckan till laddkontakten genom att hålla ned knappen i en till två sekunder.
 2. Låsa/låsa upp allt
  • Enkelklicka för att låsa dörrar och bagageutrymme (alla dörrar och bagageutrymmet måste vara stängda). Varningsblinkers blinkar en gånger och dörrhandtagen fälls in. Om en dörr eller den motordrivna bakluckan är öppen, blinkar varningsblinkers tre gånger och dörrarna låses inte.
  • Dubbelklicka för att låsa upp. Varningsblinkers blinkar två gånger och dörrhandtagen fälls ut. Om en dörr är öppen eller det bakre bagageutrymmet är öppet blinkar varningsblinkers tre gånger och dörrarna låses inte.
 3. Främre bagageutrymme
  • Dubbelklicka för att öppna det främre bagageutrymmet.

Du behöver inte rikta fjärrnyckeln mot Model S, men du måste vara inom räckvidden (vilken varierar beroende på laddningen i nyckelns batteri).

Om Model S inte kan detektera fjärrnyckeln visar pekskärmen ett meddelande som anger att fjärrnyckeln inte finns i fordonet. Placera fjärrnyckeln på den plats där Model S bäst kan detektera den, vilket är under låg spänning-eluttaget (se Fjärrnyckel ej i bilen).

Radioutrustning på en liknande frekvens kan störa fjärrnyckeln. Om detta inträffar ska du flytta fjärrnyckeln till ett avstånd om minst en fot (30 cm) från andra elektroniska enheter (telefon, bärbar dator etc). Om fjärrnyckeln inte fungerar måste du kanske byta batteriet. Om fjärrnyckelns batteri är urladdat kan du öppna Model S genom att utföra följande upplåsningsförfarande (se Låsa upp när fjärrnyckeln inte fungerar).

Din fjärrnyckel kan behöva periodiska uppdateringar för ökad säkerhet. Uppdatera fjärrnyckeln genom att gå till Reglage > Service > Uppdatera fjärrnyckel och följa anvisningarna på skärmen. Fordonet måste vara i parkeringsläge vid uppdatering av fjärrnyckeln.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Glöm inte att ta med dig fjärrnyckeln när du ska köra fordonet. Även om det går att köra Model S bort från dess fjärrnyckel, går det inte att starta den när den har stängts av.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Skydda fjärrnyckeln från stötar, höga temperaturer och skador från vätskor. Undvik kontakt med lösningsmedel, vax och slipande rengöringsmedel.

Byta batteri i fjärrnyckeln

Fjärrnyckelns batteri varar i ungefär ett år vid normal användning. När batteriladdningen är låg visas ett meddelande på instrumentpanelen. Utför följande steg för att byta batteriet:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Tesla rekommenderar att du byter batteri i alla fjärrnycklar samtidigt.
Tesla-nyckel
 1. Lägg fjärrnyckeln med knappsidan nedåt på en mjuk yta och använd ett litet verktyg med platt blad eller en fingernagel för att frigöra den nedre kåpan.
 2. Ta bort batteriet genom att försiktigt lyfta bort det från de främre fästklämmorna.
 3. Sätt i det nya batteriet (typ CR2032) med ”+”-sidan vänd uppåt.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Tesla rekommenderar användning av Panasonics batterier CR2032. Dessa kan köpas online, på lokala stormarknader och i andra butiker som säljer batterier.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Torka av batteriet före montering och undvik att vidröra batteriets plana ytor. Fingeravtryck på batteriets plana ytor kan förkorta batteriets livslängd.
 4. Håll luckan vinklad, rikta in flikarna på luckans bredaste sida mot motsvarande öppningar på fjärrnyckeln och tryck sedan luckan ordentligt på fjärrnyckeln tills den snäpps på plats.
 5. Kontrollera att fjärrnyckeln fungerar genom att låsa upp och låsa fordonet.

Skaffa fler fjärrnycklar

Om du blir av med en fjärrnyckel eller behöver en extra ska du kontakta Tesla. Model S kan känna igen upp till tre fjärrnycklar.

När du beställer en ny fjärrnyckel till Model S ska du ta med dig alla tillgängliga fjärrnycklar för omprogrammering.

Använda utvändiga dörrhandtag

En lätt tryckning på dörrhandtaget gör att det fälls ut, under förutsättning att Model S detekterar en giltig fjärrnyckel i närheten och att passiv upplåsning är aktiverad (Reglage > Säkerhet > Passiv upplåsning).

Du kan ställa in att dörrhandtagen fälls ut automatiskt när du närmar dig förarsidan och har med dig fjärrnyckeln. På pekskärmen trycker du på Reglage > Fordon > Automatisk handtagsutfällning.

skjut handtagen in eller ut

Sätt in handen i handtaget och dra för att öppna dörren.

Dörrhandtagen fälls in igen om du inte använder dem inom en minut efter att de fällts ut. Tryck på ett handtag för att fälla ut det igen. Dörrhandtagen fälls också in en minut efter att den senaste dörren stängts, när Model S börjar rulla och när du låser Model S.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För att spara batteriladdning är Model S konstruerad att tillfälligt inaktivera funktionen Automatisk handtagsutfällning när:
 • Fjärrnyckeln har varit utanför räckvidden under mer än 48 timmar.
 • Fjärrnyckeln förblir inom räckvidden under fem minuter efter att alla dörrar har stängts.

I dessa fall kan handtagen fällas ut genom att du trycker på något av dem eller trycker på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Du behöver inte aktivera inställningen igen. Nästa gång du närmar dig Model Sfälls handtagen ut automatiskt, under förutsättning att inga av de ovan nämnda förhållandena gäller.

en röd bil med öppna dörrar
När en dörr är öppen visas indikatorn för öppen dörr på instrumentpanelen. Dessutom ger bilden av Model S i pekskärmsfönstret Reglage en visuell återgivning av en öppen dörr eller ett öppet bagageutrymme.

Öppna dörrar från insidan

Öppna en dörr genom att dra det invändiga handtaget mot dig.

en pil som visar hur dörren öppnas
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Förhindra att barn öppnar bakdörrarna med de invändiga dörrhandtagen genom att aktivera barnlåset via pekskärmen. Tryck på Reglage > Fordon > Barnlås (se Barnlås).

Invändig låsning och upplåsning

Från insidan av Model Skan du använda pekskärmen för att låsa eller låsa upp dörrar och bagageutrymmen under förutsättning att det finns en giltig nyckel inuti fordonet. Tryck på låsikonen på pekskärmens statusfält.

När du stannar Model S och aktiverar parkeringsläget kan du välja om du vill att dörrarna ska låsas upp eller förbli låsta. Gör det genom att trycka på Reglage > Fordon > Lås upp i parkeringsläge. Om detta är aktiverat låses dörrarna upp automatiskt när du aktiverar parkeringsläget.

Du kan även låsa upp dörrar och fälla ut handtag genom att trycka på parkeringsknappen på växelväljarens ände en andra gång (det vill säga efter en första tryckning för aktivering av parkeringsläget).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om en dörr eller ett bagageutrymme fortfarande är öppen/öppet när du låser Model Slåses den/det när du har stängt den/det.

Upplåsning av förardörren

Du kan välja att endast låsa upp förardörren när du närmar dig fordonet och har med dig fjärrnyckeln. Gör detta genom att trycka på Reglage > Fordon > Upplåsning av förardörren. Använd pekskärmen eller tryck på fjärrnyckeln en andra gång för att låsa upp de återstående dörrarna.

Barnlås

Model S har barnsäkra lås på de bakre dörrarna och bakluckan för att förhindra att de kan öppnas med de invändiga handtagen. Använd pekskärmen till att aktivera eller inaktivera barnlåsen. Tryck på Reglage > Fordon > Barnlås.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du rekommenderas att alltid aktivera barnlåsen när det sitter barn i baksätena.

Dörrlåsning vid körning

Model S låser automatiskt alla dörrar (inklusive bagageutrymmen) när körhastigheten överstiger 5 mph (8 km/h).

Dörrlåsning när du lämnar fordonet

Dörrar och bagageutrymmen låses automatiskt när du går iväg med fjärrnyckeln eller om fjärrnyckeln av någon anledning inte kan upptäckas av ditt fordon (inte närvarande, slut på batteri, etc.).

Aktivera eller avaktivera den här funktionen genom att trycka på Reglage > Fordon > Automatisk låsning när du lämnar bilen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Tryck på Leklåda > Boombox > Låsljud för att anpassa låsljudet när fordonet låses utifrån (system för fotgängarvarning krävs).

Markera kryssrutan Exkludera hemma för att förhindra att dörrarna låses när du går iväg från Model S med fjärrnyckeln och den är parkerad på en plats du angivit som Hemma. Information om hur du anger en plats som Hemma, finns i Hem, arbete och favoritdestinationer.

Om du låser upp Model S med mobilappen så låses den automatiskt igen efter en kort stund om alla dörrar förblir stängda. Om du parkerar i ett område utan mobiltäckning, t.ex. inne i ett parkeringsgarage, ska du se till att du har en fungerande fjärröppnare tillgänglig för upplåsning av Model S.

Om Model S upptäcker en identifierad fjärrnyckel fem minuter efter att du gått ur fordonet och stängt alla dörrar, avaktiveras Automatisk låsning när du lämnar bilen varvid dörrarna inte låses när du går därifrån med fjärrnyckeln. Du måste då manuellt låsa Model S tills nästa körtillfälle.

Om alla dörrar är stängda och du använder fjärrnyckeln för att låsa upp Model S avaktiveras dessutom walk-away-låsningen tillfälligt under en minut. Om en dörr öppnas inom denna minut, låses den inte igen förrän efter att alla dörrar är stängda och du har gått iväg med fjärrnyckeln.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
I slutänden är det du som ansvarar för att ditt fordon är låst, även når automatisk låsning är aktiverad.

Låsa upp när fjärrnyckeln inte fungerar

Om Model S inte låses upp när du går fram till den eller när du dubbelklickar på fjärrnyckelns upplåsningsknapp kan det betyda att batteriet i fjärrnyckeln är helt urladdat. Även om så är fallet kan du fortfarande använda fjärrnyckeln för att låsa upp och köra Model S.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Även om du fortfarande kan använda fjärrnyckeln bör du överväga att använda mobilappen för att fjärröppna och starta fordonet. Byt sedan batteriet i fjärrnyckeln vid tillfälle.

Lås upp Model S (och inaktivera säkerhetslarmet) genom att först placera fjärrnyckeln i närheten av vindrutetorkarens fäste på passagerarsidan. Tryck sedan på dörrhandtaget på fordonets högra sida. Om Model S inte låses upp kan du prova att justera fjärrnyckelns placering och försöka igen. Fjärrnyckeln måste vara rätt placerad för att fordonet ska låsas upp.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Bilden ovan visar ett vänsterstyrt (LHD) fordon. På ett högerstyrt (RHD) fordon är placeringarna spegelvända.
fjärrnyckelsensorn på vindrutan

För att köra Model S efter att du kommit in på förarplatsen placerar du fjärrnyckelns nederdel mot mittkonsolen alldeles nedanför uttaget på låg spänning varefter du trycker ned och håller kvar bromspedalen för att starta Model S.

placera fjärrnyckeln i mittkonsolen
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När du låser upp Model S med den här metoden inaktiveras walk-away-låsning. Du måste manuellt aktivera walk away-låsning på nytt efter att du har bytt fjärrnyckelns batteri.