Trafikmedveten farthållare

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har eventuellt inte ditt fordon Trafikmedveten farthållare eller funktionen kanske inte fungerar exakt enligt beskrivningen. Om fordonet inte är utrustat med detta, se ägarhandboken på fordonets pekskärm för instruktioner om hur du använder farthållaren.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Trafikmedveten farthållare är en BETA-funktion.

Trafikmedveten farthållare avgör om det finns ett framförvarande fordon i samma körfält. Om det inte finns några hinder framför Model S håller funktionen Trafikmedveten farthållare en konstant hastighet. Om ett fordon upptäcks framför Model S hjälper funktionen Trafikmedveten farthållare till att sänka farten tillräckligt för att hålla det inställda tidsbaserade avståndet från fordonet framför. Även om funktionen Trafikmedveten farthållare är aktiverad måste föraren ändå hålla ögonen på vägen och bromsa manuellt om nödvändigt.

Funktionen Trafikmedveten farthållare är främst till för att användas vid körning på torra, raka vägar som landsvägar.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Kontrollera att alla kameror och sensorer (i förekommande fall) är rena före varje körning. Smutsiga kameror och sensorer, samt miljöförhållanden såsom regn och bleka körfältsmarkeringar, kan påverka hur autopiloten fungerar.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Funktionen Trafikmedveten farthållare har utvecklats för körkomfort och bekvämlighet och ska inte användas som kollisionsvarnings- eller avvärjningssystem. Det är ditt ansvar att vara uppmärksam, köra säkert och att hela tiden behålla kontrollen över fordonet. Förlita dig aldrig på att den trafikmedvetna farthållaren saktar ned Model Stillräckligt. Ha alltid översikt över vägen och var alltid beredd på att vidta korrigerande åtgärder. Oaktsamhet kan leda till allvarlig kroppsskada eller dödsfall.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Även om den trafikmedvetna farthållaren kan känna av fotgängare och cyklister, ska du aldrig förlita dig på att den ska sakta ned Model S tillräckligt för dem. Ha alltid översikt över vägen och var alltid beredd på att vidta korrigerande åtgärder. Oaktsamhet kan leda till allvarlig kroppsskada eller dödsfall.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd inte funktionen Trafikmedveten farthållare på slingrande vägar med skarpa kurvor, på isiga eller hala underlag, eller om väderförhållandena (som kraftigt regnfall, snö, dimma osv.) inte lämpar sig för en konstant hastighet. Funktionen Trafikmedveten farthållare anpassar inte hastigheten efter väg- eller körförhållanden.

Använda funktionen Trafikmedveten farthållare

Om du vill starta Trafikmedveten farthållare när inget fordon har upptäckts framför dig måste du köra lägst 18 mph (30 km/h). Om vissa fordons- och omgivningsförhållanden är uppfyllda kan du i vissa fall eventuellt starta den vid lägre hastigheter. Om ett fordon upptäcks framför dig kan du starta funktionen Trafikmedveten farthållare i valfri hastighet, även vid stillastående, förutsatt att Model S är minst 5 fot (1,5 m) bakom fordonet och vissa fordons- och omgivningsförhållanden är uppfyllda.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Den maximala körhastigheten är 90 mph (150 km/h). Föraren ansvarar för att köra i en säker hastighet baserat på vägförhållanden och hastighetsbegränsningar.
Ikon som visar den angivna hastigheten.
När Trafikmedveten farthållare är tillgänglig men inte aktiverad visas en grå körhastighetssymbol på instrumentpanelen. Siffran som visas i grått representerar den hastighet som ställs in när du kopplar in Trafikmedveten farthållare.
Ikon som visar den angivna hastigheten.
När Trafikmedveten farthållare aktivt kör fordonet i en inställd hastighet blir hastighetsmätarsymbolen på instrumentpanelen blå och visar den inställda hastigheten.
 1. När funktionen är tillgänglig kan du starta Trafikmedveten farthållare så att den matchar hastighetsbegränsningen eller den aktuella körhastigheten. Välj:
  • Om du vill starta Trafikmedveten farthållare vid aktuell körhastighet flyttar du Autopilot-spaken uppåt eller nedåt en gång. Släpp sedan gaspedalen och låt den trafikmedvetna farthållaren hålla den inställda hastigheten.
   Bild på Autopilot-spaken med en pil som pekar uppåt och en pil som pekar nedåt.
  • Om du vill starta Trafikmedveten farthållare vid den senast identifierade hastighetsbegränsningen drar du Autopilot-spaken mot dig en gång. Släpp sedan gaspedalen och låt den trafikmedvetna farthållaren hålla den inställda hastigheten.
   Bild på Autopilot-spaken med en pil som pekar mot föraren.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Anm
   Om du dubbeldrar autopilotsspaken mot dig aktiveras autostyrningen (förutsatt att den har aktiverats enligt Autostyrning) och dessutom ställs körhastigheten in.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Anm
   Om du väljer att starta funktionen Trafikmedveten farthållare vid den senast identifierade hastighetsbegränsningen kan du ange en förskjutning. Tryck på Reglage > Autopilot > Ange hastighetsoffset. Du kan välja en Fast förskjutning där körhastigheten justeras med ett visst antal mph (km/h) på alla vägar eller en förskjutning i Procent där körhastigheten justeras som en procentandel av den identifierade hastighetsbegränsningen för vägen. Om du drar autopilotsspaken mot dig när du kör snabbare än hastighetsbegränsningen justeras den inställda hastigheten till den aktuella körhastighet och inte till hastighetsbegränsningen. Om du flyttar Autopilot-spaken uppåt eller nedåt efter att ha ställt in den trafikmedvetna farthållaren ändras den inställda hastigheten till den aktuella körhastigheten.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varning
  När du justerar körhastigheten baserat på hastighetsbegränsningen ändras inte den inställda hastigheten när hastighetsbegränsningen ändras.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varning
  Förlita dig inte enbart på den trafikmedvetna farthållaren eller hastighetsassistansen för att avgöra lämplig eller korrekt körhastighet. Det är föraren ansvar att köra i en säker hastighet baserat på vägförhållanden och hastighetsbegränsningar.
 2. Om du vill ändra hastighet medan du använder funktionen Trafikmedveten farthållare kan du använda det högra rullningshjulet eller Autopilot-spaken. Mer information finns i Ändra den inställda hastigheten.
 3. Om du vill avbryta funktionen Trafikmedveten farthållare ska du trycka Autopilot-spaken från dig en gång eller trampa ned bromspedalen. Se Avbryta och återaktivera för mer information.

Ange ljudsignal för Trafikmedveten farthållare

Om du vill att en ljudsignal ska avges när du aktiverar eller avaktiverar den trafikmedvetna farthållaren trycker du på Reglage > Autopilot > Ljudsignal för trafikmedveten farthållare.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model S måste vara i parkeringsläge.

Ändra den inställda hastigheten

Ändra den inställda hastigheten vid användning av funktionen Trafikmedveten farthållare genom att flytta Autopilot-spaken uppåt (öka) eller nedåt (minska) tills ikonen på instrumentpanelen visar önskad hastighet.

Pilar som visar Autopilot-spaken som riktas uppåt och nedåt till den första och andra spärrhaken.

Öka/minska hastigheten med 1 mph (1 km/h) genom att flytta spaken uppåt eller nedåt till det första läget och släppa den. Öka/minska hastigheten till det närmaste steget om 5 mph (5 km/h) genom att flytta spaken uppåt eller nedåt till det andra läget och släppa den. Om du till exempel kör i en hastighet av 57 mph och för spaken upp till det andra läget och släpper den, ökar hastigheten till 60 mph. Du kan även öka/minska hastigheten genom att hålla spaken i positionen längst upp eller längst ned och släppa den när ikonen på instrumentpanelen visar önskad hastighet.

Du kan även dra Autopilot-spaken mot dig i cirka en halv sekund för att återgå till körning med samma hastighet som den identifierade hastighetsbegränsningen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Det kan ta några sekunder för Model S att uppnå den nya körhastigheten, förutsatt att Model S inte känner av ett framförvarande fordon som kör långsammare än den inställda hastigheten.

Köra med farthållarens inställda hastighet

Funktionen Trafikmedveten farthållare håller den inställda körhastigheten när inget fordon detekteras framför Model S. När du kör bakom ett detekterat fordon ökar (upp till inställd hastighet) eller minskar den trafikmedvetna farthållaren hastigheten för Model S så att valt avstånd till framförvarande fordon bibehålls (se Justera avståndet till framförvarande fordon).

Den trafikmedvetna farthållaren justerar även körhastigheten när du kör in i och ut ur kurvor.

Du kan när som helst accelerera medan fordonet körs i en inställd hastighet, men när du släpper accelerationspedalen återupptas körhastigheten som är inställd för den trafikmedvetna farthållaren.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om den trafikmedvetna farthållaren aktivt minskar hastigheten för Model S i syfte att bibehålla förvalt avstånd till framförvarande fordon tänds bromsljusen för att varna andra bilförare om att du saktar ned. Bromspedalen kan röra sig något. När funktionen Trafikmedveten farthållare accelererar Model S rör sig dock inte accelerationspedalen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Den trafikmedvetna farthållaren kan då och då bromsa in Model S när det inte behövs eller när du inte förväntar dig det. Det kan orsakas av att du kör nära ett framförvarande fordon, av att fordon eller föremål identifieras i angränsande körfält (särskilt i kurvor) osv.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
På grund av begränsningar i det inbyggda GPS-systemet (Global Positioning System) kan du uppleva situationer där Model S saktar ned, framför allt nära avfarter när en kurva upptäcks och/eller när du navigerar till en destination och inte följer en rutt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Funktionen Trafikmedveten farthållare kanske inte identifierar alla föremål, i synnerhet vid körning över 50 mph (80 km/h) och saktar inte alltid ner eller bromsar för stillastående fordon eller föremål eller i situationer då fordonet du följer lämnar körbanan och ett stillastående eller långsamt fordon eller föremål dyker upp framför dig. Var alltid uppmärksam på vägen framför dig och var beredd på att reagera omedelbart på situationen. Förlita dig inte på funktionen Trafikmedveten farthållare för att förhindra kollisioner. Detta kan leda till allvarlig kroppsskada och dödsfall. Dessutom är det möjligt att funktionen Trafikmedveten farthållare registrerar fordon eller andra föremål som inte existerar eller inte befinner sig på din körbana, vilket kan leda till att Model S saktar ned utan anledning.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Den trafikmedvetna farthållaren kanske inte kan ge tillräcklig hastighetskontroll till följd av begränsad bromsförmåga och backar. Den kan även göra en felbedömning av avståndet till framförvarande fordon. Körning i nedförsbacke kan öka hastigheten och få Model S att överstiga din inställda hastighet (och eventuellt vägens hastighetsbegränsning). Räkna inte med att funktionen Trafikmedveten farthållare kan bromsa Model S tillräckligt för att förhindra en kollision. Håll alltid blicken fäst på vägen när du kör och var beredd på att reagera omedelbart om det behövs. Förlita dig inte enbart på funktionen Trafikmedveten farthållare för att sänka körhastigheten tillräckligt för att undvika en kollision. Detta kan leda till allvarlig kroppsskada och dödsfall.

PARKERA-status

När du kör efter ett fordon förblir den trafikmedvetna farthållaren aktiv vid låga hastigheter även om Model S stannar helt. När fordonet rör sig igen återupptas körhastigheten som är inställd för den trafikmedvetna farthållaren. Under följande omständigheter aktiveras dock den trafikmedvetna farthållarens STOPPA-status, och då måste du trampa till på accelerationspedalen eller dra Autopilot-spaken mot dig (se Avbryta och återaktivera) för att återaktivera farthållaren. När STOPPA-statusen är aktiv visas ikonen STOPPA på instrumentpanelen och ett meddelande om att du måste återaktivera farthållaren. Följande omständigheter kan leda till att PARKERA-statusen aktiveras för den trafikmedvetna farthållaren:

 • Model S har stått stilla i 5 minuter.
 • Model S detekterar en fotgängare (PARKERA-statusen avbryts när fotgängaren inte längre detekteras).
 • Model S tappar plötsligt den visuella kontakten med framförvarande fordon.
 • Ett hinder upptäcktes framför Model S.

Köra med farthållare nära och på avfarter

När du kör med farthållare nära en avfart på en motorväg och aktiverar körriktningsvisaren mot avfarten förutsätter den trafikmedvetna farthållaren att du tänker svänga av och sänker Model S fart. Om du inte svänger av på avfarten återupptas körhastigheten som är inställd för den trafikmedvetna farthållaren. I områden med högertrafik inträffar detta endast när du aktiverar höger körriktningsvisare vid körning i filen längst till höger inom 164 fot (50 meter) från en avfart. Detta inträffar på motsvarande sätt i områden med vänstertrafik, alltså när vänster körriktningsvisare aktiveras vid körning i filen längst till vänster inom 164 fot (50 meter) från en avfart.

När du kör med farthållare och tar en påfart till en motorväg anpassar den trafikmedvetna farthållaren automatiskt den inställda hastigheten till vägens hastighetsgräns plus eventuell hastighetsförskjutning som du har angett.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Det inbyggda GPS-systemet (Global Positioning System) avgör om du kör i en region med höger- eller vänstertrafik. I situationer när GPS-data inte är tillgängliga (till exempel vid otillräcklig signal) orsakar inte aktivering av körriktningsvisaren i närheten av en avfart att den trafikmedvetna farthållaren sänker hastigheten för Model S.

När den trafikmedvetna farthållaren aktiveras i en motorvägskorsning eller på en avfart, kan den minska din fart i steg om 5 mph (5 km/h) – till så långsamt som 25 mph (40 km/h) – för att bättre matcha den hastighet som andra Tesla-fordon som har kört på den specifika platsen har rapporterat. Om du vill åsidosätta detta och fortsätta köra i den inställda hastigheten trampar du ned accelerationspedalen eller flyttar Autopilot-spaken. Den nya inställda hastigheten behålls så länge du är i korsningen eller på avfarten (om du inte åsidosätter den eller avbryter den trafikmedvetna farthållaren). Efter korsningen eller avfarten kan den inställda hastigheten återgå eller ändras enligt den nya platsen. Om du till exempel har svängt in på en annan motorväg återgår den inställda körhastigheten till den hastighet som hölls innan du körde in i korsningen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
I vissa fall (exempelvis vid otillräckliga data) kanske den trafikmedvetna farthållaren inte automatiskt minskar hastigheten vid motorvägskorsningen eller avfarten. Förlita dig inte på att den trafikmedvetna farthållaren ska avgöra en lämplig körhastighet. Tesla rekommenderar att du kör i en hastighet som är säker för vägförhållandena samt inom de skyltade hastighetsbegränsningarna.

Justera avståndet till framförvarande fordon

Du kan justera det avstånd du vill hålla mellan Model S och ett fordon som kör framför dig genom att rotera Autopilot-spaken. Varje inställning motsvarar ett tidsbaserat avstånd som visar hur lång tid det tar för Model S att ta sig från aktuell plats till den bakre stötfångaren på fordonet framför. Inställningen behålls tills du ändrar den manuellt.

Det kortaste avståndet till fordonet framför är 2.

Bild som visar när Autopilot-spaken roteras.

De aktuella inställningarna visas på displayen när du roterar Autopilot-spaken. När den önskade inställningen visas släpper du spaken.

Skärmbild på två bilar med en måttenhet mellan dem och siffran ”4”.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Det är alltid förarens ansvar att avgöra och bibehålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon. Förlita dig inte på den trafikmedvetna farthållaren för att bibehålla ett exakt eller lämpligt avstånd till framförvarande fordon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Förlita dig aldrig på att den trafikmedvetna farthållaren saktar ned Model S tillräckligt för att undvika en kollision. Ha alltid uppsikt över vägen och var beredd på att vidta korrigerande åtgärder omedelbart.

Omkörningsacceleration

Om du följer ett fordon med funktionen Trafikmedveten farthållare aktiverad accelererar Model S mot fordonet framför när körriktningsvisaren aktiveras (i syfte att indikera ett byte till omkörningsfilen). Genom att under ett ögonblick hålla spaken för körriktningsvisaren uppåt eller nedåt kan du snabbt accelerera upp till inställd hastighet utan att behöva trampa ned accelerationspedalen. Körriktningsvisaren ökar bara hastigheten när alla de här förutsättningarna är uppfyllda:

 • Funktionen Trafikmedveten farthållare är aktiverad och har upptäckt ett fordon framför.
 • Inga hinder eller fordon detekteras i målfilen.
 • Model S håller en lägre hastighet än den som är inställd, men över 45 mph (72 km/h).

Funktionen Omkörningsacceleration är till för att hjälpa dig att köra om ett fordon framför dig. Om körriktningssignalen är aktiverad håller funktionen Trafikmedveten farthållare avstånd till fordonet framför men du kan köra något närmare än inställt avstånd.

Accelerationen avbryts när något av följande inträffar:

 • Önskad hastighet har uppnåtts.
 • Det tar för lång tid att byta fil.
 • Model S är för nära fordonet framför.

  ELLER

 • Körriktningssignalen avaktiveras.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan använda omkörningsaccelerationen genom att aktivera körriktningsvisaren helt och hållet. Om du släpper körriktningssignalen saktar Model S ned (på samma sätt som om du släpper gaspedalen) och återgår till den inställda hastigheten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Omkörningsacceleration kan avbrytas till följd av många oförutsedda anledningar förutom de ovan angivna (t.ex. brist på GPS-data). Var vaksam och förlita dig aldrig enbart på funktionen Omkörningsacceleration för att öka hastigheten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Omkörningsacceleration ökar körhastigheten när tillämplig körriktningssignal aktiveras och accelererar Model S närmare framförvarande fordon. Även om omkörningsaccelerationen fortsätter att bibehålla avståndet till framförvarande fordon är det viktigt att vara medveten om att det valda avståndet till fordonet minskar när omkörningsaccelerationen är aktiv, i synnerhet i de fall där du kanske inte har för avsikt att köra om det framförvarande fordonet.

Avbryta och återaktivera

Om du vill avbryta funktionen Trafikmedveten farthållare manuellt trampar du ned bromspedalen eller trycker kort Autopilot-spaken från dig. Körhastighetssymbolen på instrumentpanelen blir grå för att visa att den trafikmedvetna farthållaren inte längre är aktiv.

Bild på Autopilot-spaken med en pil som pekar bort från föraren.

För att återaktivera farthållaren med den tidigare inställda hastigheten ska du kort dra Autopilot-spaken mot dig.

Bild på Autopilot-spaken med en pil som pekar mot föraren.

Återaktivera farthållaren med aktuell körhastighet genom att flytta Autopilot-spaken uppåt eller nedåt och sedan släppa den.

Bild på Autopilot-spaken med en pil som pekar uppåt och en pil som pekar nedåt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om funktionen Trafikmedveten farthållare avbryts rullar Model S inte i friläge. I stället saktar den regenerativa bromsningen ned Model S på samma sätt som när du tar bort foten från accelerationspedalen vid körning utan trafikmedveten farthållare (se Regenerativ bromsning).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Funktionen Trafikmedveten farthållare kan i följande situationer avaktiveras eller vara otillgänglig:
 • Om du trampar på bromspedalen.
 • Om fordonets maximala hastighet är över 90 mph (150 km/h).
 • Om du växlar Model S.
 • Om en dörr är öppen.
 • En kamera eller sensor (i förekommande fall) är blockerad. Det kan ske på grund av smuts, lera, is, snö, imma m.m.
 • Om inställningen för antispinnsystemet har avaktiverats manuellt eller aktiverats om vid upprepande tillfällen för att förhindra halka.
 • Om hjulen spinner när fordonet står stilla.
 • Om systemet för Trafikmedveten farthållare inte fungerar eller behöver service.

Om den trafikmedvetna farthållaren inte är tillgänglig eller avbryts körs Model S inte längre kontinuerligt i den inställda hastigheten och bibehåller inte längre ett angivet avstånd till framförvarande fordon.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Funktionen Trafikmedveten farthållare kan när som helst avbrytas av oförutsedda orsaker. Ha alltid översikt över vägen och var beredd på att vidta lämpliga åtgärder. Det är förarens ansvar att hela tiden behålla kontrollen över Model S .

Översikt över körindikatorer

Ikon som visar den angivna hastigheten.
Funktionen Trafikmedveten farthållare är aktiverad, men kontrollerar inte hastigheten förrän du aktiverar den. Siffran som visas i grått är den körhastighet som ställs in när du kopplar in Trafikmedveten farthållare.
Ikon som visar den angivna hastigheten.
Funktionen Trafikmedveten farthållare kör aktivt och bibehåller antingen den inställda hastigheten (inget fordon framför) eller bibehåller ett förvalt avstånd till ett fordon framför (upp till den inställda hastigheten).
Ikon med ett ”H” inuti en cirkel med halvcirklar på vardera sidan av cirkeln.
Model S har stannat helt men är i statusläge PARKERA. När inte säkerheten äventyras, tryck till accelerationspedalen för att återta farthållning vid den inställda hastigheten.

Begränsningar

Funktionen Trafikmedveten farthållare kommer troligtvis inte att fungera korrekt i följande situationer:

 • Om vägen har skarpa kurvor.
 • Om sikten är dålig (på grund av ihållande regn, snö, dimma osv.).
 • Om skarpt ljus (t.ex. direkt solljus eller helljus på ett mötande fordon) påverkar kamerans sikt.
 • En kamera eller sensor (i förekommande fall) är blockerad (till exempel av imma, smuts eller papper).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Ovanstående lista innehåller inte alla situationer som kan uppstå och som kan störa funktionen hos den trafikmedvetna farthållaren.