Belysning

Styra belysningen

Tryck på Reglage > Belysning för att reglera belysningen.

Förutom belysningen som du kan styra från pekskärmen så har Model S belysning som tänds eller släcks automatiskt beroende på vad du gör. Exempelvis finns det invändig belysning, markeringsljus, bakre positionsljus, handtagsbelysning och instegsbelysning som tänds när du låser upp Model S, när du öppnar en dörr och när du lägger i parkeringsläget. De släcks automatiskt efter en eller två minuter eller när du växlar eller låser Model S.

Ytterbelysning

Ytterbelysning (strålkastare, bakre positionsljus, sidomarkeringsljus, parkeringsljus och registreringsskyltens belysning) ställs in på Auto varje gång du startar Model S. Med inställningen Auto slås ytterbelysningen på automatiskt när du kör i svaga ljusförhållanden eller när torkarna aktiveras. Om du ändrar till en annan inställning återgår alltid lamporna till Auto vid nästa körning.

Tryck på något av de här alternativen för att ändra och spara ytterbelysningsinställningen tills du justerar den nästa gång du kör:

  • Av: Ytterbelysningen stängs av. När du kör kan varselljuset fortfarande vara tänt beroende på reglerna för den aktuella marknaden.
  • Parkering: Parkeringsljus sidomarkeringsljus, bakre positionsljus och registreringsskyltsbelysning tänds.
  • : Halvljus, sidomarkeringsljus, parkeringsljus, bakre positionsljus och registreringsskyltens belysning tänds.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Kontrollera att strålkastarna och bakljusen är tända under förhållanden med dålig sikt (t.ex. när det är mörkt, dimmigt, snöigt eller när vägen är blöt och liknande). De bakre positionsljusen är släckta när varselljusen är tända. I annat fall finns det risk för skador eller allvarliga personskador.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Strålkastarna bör justeras för att uppfylla lokala trafikföreskrifter när du åker från en region med vänstertrafik till en region med högertrafik, och vice versa. Boka en tid för service med mobilappen om du ska köra i en region som kräver att strålkastarna justeras.

Dimljus

Tryck för att tända och släcka dimljusen i förekommande fall. Dimljusen lyser endast när halvljuset är tänt. När strålkastarna är släckta är även dimljusen släckta.

En orangefärgad halvcirkel med tre utgående horisontella linjer och en vågig vertikal linje
Indikatorn för bakre dimljus visas på instrumentpanelen när de bakre dimljusen (i förekommande fall) är tända.
En grön halvcirkel med tre utgående sluttande linjer och en vågig vertikal linje
Indikatorn för främre dimljus visas på instrumentpanelen när de främre dimljusen (tillval) är tända.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på marknadsregion och fordonstillval är ditt fordon inte utrustat med främre och/eller bakre dimljus.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
I vissa regioner finns det ingen styrning för främre dimljus. De aktiveras tillsammans med strålkastarna och tänds bara i situationer där halvljuset är tänt.

Takbelysning

Tänd eller släck de invändiga taklamporna (kartlamporna). Om Auto-inställningen är aktiverad tänds alla invändiga taklampor när du låser upp Model S, öppnar en dörr för att stiga ur eller lägger i parkeringsläge.

Du kan även tända och släcka individuella taklampor manuellt genom att trycka på lampans lins. Om du tänder en taklampa släcks den när du stänger av Model S. Om Model S redan var avstängd när du manuellt tände lampan släcks den efter 60 minuter.

Framljus vid utgång

När du stannar och parkerar Model S på en plats med svagt ljus förblir ytterbelysningen tillfälligt tänd. Den släcks automatiskt efter en minut eller när du låser Model S, beroende på vad som inträffar först.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du låser Model S genom att använda Teslas mobilapp eller fjärrnyckeln släcks strålkastarna direkt. Om fordonet låses på grund av att Automatisk låsning är aktiverat (se Dörrlåsning när du lämnar fordonet) släcks strålkastarna automatiskt efter en minut.

Aktivera och avaktivera funktionen genom att trycka på Reglage > Belysning > Framljus vid utgång. Om Framljus vid utgång är avstängt släcks strålkastarna direkt när du aktiverar parkeringsläget och öppnar en dörr.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model S har lampor längs strålkastarnas kant, så kallad ”signaturbelysning”. Lamporna tänds automatiskt när Model S startas och ett körläge aktiveras.

Strålkastare för helljus

Tryck spaken för körriktningsvisaren bort från dig om du vill att helljuset ska lysa kontinuerligt. Dra spaken mot dig för att blända av helljuset.

Dra spaken mot dig för att blinka med helljuset.

Helljusspaken med pilar som pekar mot den och bortåt

Helljuset växlar automatiskt till halvljus när ljus (t.ex. från mötande fordon) registreras framför Model S. Slå på eller av den här funktionen genom att trycka på Reglage > Automatiskt helljus eller Reglage > Belysning > Automatiskt helljus.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Den valda inställningen behålls tills du ändrar den manuellt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Automatiskt helljus är endast tillgängligt på fordon som har autopilotkomponenter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Automatiskt helljus aktiveras automatiskt när autostyrning är aktiverat.

I situationer när helljuset är avaktiverat på grund av att funktionen Automatiskt helljus används och ljus identifieras framför Model S kan du tända helljuset tillfälligt genom att dra spaken helt emot dig.

Följande indikatorlampor tänds på instrumentpanelen för att visa strålkastarnas status:

En grön cirkel med fem horisontella, lutande linjer
Halvljuset är aktiverat.
En blå cirkel med fem horisontella, lutande linjer
Helljuset är aktiverat. Tänds när helljuset är aktiverat men inställningen Automatiskt helljus är avaktiverad eller om inställningen Automatiskt helljus är aktiverad men inte är tillgänglig för tillfället.
En blå cirkel med ett A och fem horisontella, lutande linjer
Helljuset är för närvarande aktiverat och funktionen Automatiskt helljus är redo att avaktivera helljuset om ljus registreras framför Model S.
En grå cirkel med ett A och fem horisontella, lutande linjer
Helljuset är tillfälligt avaktiverat eftersom funktionen Automatiskt helljus används och ljus har registrerats framför Model S. Helljuset aktiveras automatiskt när inget ljus längre registreras.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Funktionen Automatiskt helljus är bara ett hjälpmedel och har sina begränsningar. Det är förarens ansvar att se till att strålkastarna är lämpligt justerade enligt väderförhållanden och trafikomständigheter.

Adaptivt främre belysningssystem (Adaptive Front Lighting System, AFS)

Det adaptiva främre belysningssystemet (AFS) justerar i förekommande fall automatiskt strålkastarnas belysning i syfte att förbättra sikten vid körning. Elektriska sensorer mäter körhastighet, styrvinkel och girning (fordonets rotation runt den vertikala axeln) för att fastställa strålkastarnas optimala position baserat på aktuella körförhållanden. I syfte att förbättra sikten vid körning på slingrande vägar på kvällen styr AFS ljusstrålarna i kurvans riktning. När halvljusen är tända och vid körning i låga hastigheter, förbättrar AFS sikten åt sidorna mot fotgängare och trottoarkanter, vid körning i mörka korsningar, på uppfarter eller vid u-svängar.

Det adaptiva främre belysningssystemet (AFS) fungerar alltid när strålkastarna är tända. Om Model S backar eller inte rör sig aktiveras inte de adaptiva strålkastarna. Det förhindrar att strålkastarna oavsiktligt bländar andra förare.

En orangefärgad cirkel med fem horisontella, lutande linjer
Om AFS inte fungerar visas en varning på instrumentpanelen. Kontakta Tesla Service.

Körriktningsvisare

Flytta spaken för körriktningsvisaren uppåt (innan du svänger höger) eller nedåt (innan du svänger vänster). Körriktningsvisarna blinkar tre gånger eller kontinuerligt beroende på hur långt upp eller ned du flyttar spaken. Om du trycker spaken lätt uppåt eller nedåt blinkar den tre gånger. Tryck spaken hela vägen upp eller ned för kontinuerlig signal.

Helljusspaken med pilar som pekar uppåt och nedåt

Körriktningsvisaren slutar blinka när den avaktiveras av ratt eller när du flyttar tillbaka spaken till mittläget.

En grön cirkel med en pil som pekar åt vänster En grön cirkel med en pil som pekar åt höger
När en körriktningsvisare används tänds motsvarande körriktningssignal på instrumentpanelen och ett klickande ljud hörs.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Vid aktiv användning av Trafikmedveten farthållare (i förekommande fall) kan aktivering av en körriktningsvisare orsaka att Model S accelererar i vissa situationer (se Omkörningsacceleration).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Vid aktiv användning av autostyrning (i förekommande fall) kan aktivering av en körriktningsvisare orsaka att Model S byter fil (se Automatiskt filbyte).

Faror

Om du vill aktivera varningsblinkers trycker du på knappen på den sida av pekskärmen som är närmast ratt. Samtliga körriktningsvisare blinkar. Tryck igen för att avaktivera.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Varningsblinkers fungerar även om det inte finns en nyckel i närheten.

Kondensering i strålkastare eller bakre positionsljus

På grund av väderförändringar, luftfuktighet eller exponering för vatten nyligen (som vid biltvätt) kan då och då kondens ansamlas i fordonets strålkastare eller bakre positionsljus. Det här är normalt, när det blir varmare väder och luftfuktigheten minskar försvinner kondenset av sig självt. Om du lägger märke till ansamlat vatten inuti ytterglasen eller om kondenset påverkar sikten för ytterbelysningen kontaktar du Tesla Service.