Anvisningar för biltransportörer

TRANSPORTERA INTE FORDONET MED HJULEN PÅ MARKEN

Den främre motorn i Model S genererar kraft när hjulen snurrar. Transportera alltid Model S med alla fyra däcken upplyfta från marken. Se till att hjulen aldrig kan snurra under transporten.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
TRANSPORTERA ALDRIG FORDONET PÅ ETT SÅDANT SÄTT AT HJULEN KAN SNURRA. ATT GÖRA DET KAN LEDA TILL ALLVARLIG SKADA OCH ÖVERHETTNING. I OVANLIGA FALL KAN EXTREM ÖVERHETTNING LEDA TILL ATT OMGIVANDE DELAR FATTAR ELD.
Model S som bogseras med framhjulen på marken och bakhjulen upplyfta av en bogserbil samt ett rött "X" för att visa att det här inte ska utföras.
Model S som transporteras med alla fyra hjulen på marken bakom ett räddningsfordon samt ett rött "X" för att visa att det här inte ska utföras.

Transportera inte Model S med någon metod som inte har specificerats av Tesla. Följ instruktionerna i följande avsnitt och beakta alla medföljande varningar och försiktighetsuppmaningar. Skador som orsakas under felaktigt utförd transport av fordonet täcks inte av garantin.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Tesla är inte ansvarigt för ersättning av tjänster som inte utförts via Teslas vägassistans.

Godkända transportmetoder

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Hjulen får endast rotera i en hastighet (under 3 mph eller 5 km/h) och endast en mycket kort sträcka (kortare än 30 fot eller 10 meter) endast när transportläget är aktivt (se Aktivera transportläget) medan fordonet vinschas upp på ett transportfordon med flak eller dras ut från en parkeringsplats för omplacering. Om dessa gränsvärden överskrids kan det leda till omfattande skada och överhettning som inte täcks av garantin.

Ett transportfordon med flak eller ett jämförbart transportfordon är den godkända metoden för att transportera Model S. Fordonet kan vara vänt i valfri riktning när ett transportfordon med flak används.

Fordon på ett transportfordon med flak.

Om Model S måste transporteras utan ett transportfordon med flak måste en hjullyft och kärra användas för att säkerställa att alla fyra hjulen är ovanför marken. Den här metoden får endast användas för transporter i högst 35 miles (55 km) och man får inte överskrida tillverkarens angivna maxhastighet för kärran. Om du använder den här metoden rekommenderar Tesla att du vänder fordonet framåt så att framhjulen är lyfta och bakhjulen är på kärran.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vi rekommenderar inte att du transporterar Model S med framhjulen på kärran, men det kan göras om du använder ett yttre rattlås och ser till att framhjulen inte kan snurra. TRANSPORTERA INTE FORDONET OM DET FINNS NÅGON SOM HELST RISK FÖR ATT FRAMHJULEN KAN SNURRA.
Fordon som bogseras med framhjulen upplyfta av en bogserbil och bakhjulen på en kärra.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Aktivera transportläget (se Aktivera transportläget) innan du vinschar upp Model S på ett transportfordon med flak (se Dra upp på transportfordon – Med bogserögla). Om transportläget inte är tillgängligt eller om du inte kan komma åt pekskärmen måste du använda självlastande kärror eller hjulskenor för att få fordonet i rätt transportposition. Tesla ansvarar inte för skador som orsakats av transport eller under transport av Model S, inklusive personskada eller skada på egendom som orsakats av användning av självlastande kärror eller hjulskenor.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Model S är utrustad med högspänningskomponenter som kan äventyras som följd av kollisioner (se Högspänningskomponenter). Före transport av Model S är det viktigt att utgå ifrån att komponenterna är spänningsförande. Följ alltid säkerhetsföreskrifter gällande högspänning (använd personlig skyddsutrustning osv.) tills räddningspersonal har utvärderat fordonet och uttryckligen kan bekräfta att samtliga högspänningssystem inte längre är spänningsförande. Underlåtenhet kan leda till allvarliga skador.

Avaktivera det automatiskt nivåreglerande luftfjädringssystemet

Om Model S är utrustad med luftfjädringssystemet reglerar den nivån automatiskt, även när strömmen är avstängd. För att förhindra skador måste du aktivera domkraftsläget för att inaktivera den automatiska nivåregleringen:

 1. Tryck på Reglage > Fjädring på pekskärmen.
 2. Tryck på bromspedalen och tryck därefter på Mycket hög för att maximera höjden.
 3. Tryck på Reglage > Service > Domkraftsläge.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Domkraftsläget inaktiveras när hastigheten överstiger 4 mph (7 km/h).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om du inte aktiverar domkraftsläget på ett fordon med luftfjädringssystemet kan det resultera i att fordonet lösgörs under transporten, vilket kan orsaka avsevärda skador.

Aktivera transportläget

Transportläget håller parkeringsbromsen urkopplad medan Model S vinschas upp på ett transportfordon med flak. När transportläget är aktivt visas ett meddelande som anger att fordonets hjul alltid kommer snurra fritt. Följande krävs för att aktivera transportläget:

 • Låg spänning strömförsörjning krävs. Du kan inte använda pekskärmen för att aktivera transportläget om Model S inte har strömförsörjning.
 • Model S måste känna av en fjärrnyckel. Transportläget är endast aktivt när en fjärrnyckel känns av.

Aktivera transportläget:

 1. Säkerställ att fordonet är i parkeringsläge.
 2. Blockera däcken eller säkerställ på annat sätt att Model S är säkrad.
 3. Tryck på och håll ned bromspedalen och tryck sedan på pekskärmen på Reglage > Service > Bogseringsläge. På pekskärmen visas ett meddelande som påminner dig om hur du ska transportera Model S på ett korrekt sätt.
 4. Tryck och håll in knappen Transportläge tills den blir blå. Model S hjul snurrar nu fritt och kan rullas långsamt (inte snabbare än gångfart) eller vinschas.

För att inaktivera transportläget växlar du Model S till parkeringsläget.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om Model S förlorar låg spänning-strömkällan när transportläget är aktiverat avslutas transportläget.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Om elsystemet inte fungerar och du inte kan använda pekskärmen för att aktivera transportläget ska du använda självlastande kärror eller hjulskenor. Innan du gör det ska du alltid kontrollera tillverkarens specifikationer och rekommenderad lastkapacitet.

Dra upp på transportfordon – Med bogserögla

 1. Lokalisera bogseröglan.
 2. Ta bort bogserögleskyddet genom att sätta in en liten plattskruvmejsel i öppningen längs skyddets övre del och bänd sedan försiktigt för att frigöra skyddet från det övre snäpplåset.
  Pil som pekar mot fordonets bogserögleskydd.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Förvara bogserögleskyddet på ett säkert ställe så att du kan sätta tillbaka det när bogseringen är slutförd.
 3. För in bogseröglan helt i öppningen och vrid den därefter moturs tills den sitter fast ordentligt.
  En bogserögla är monterad och en pil visar att den vrids moturs.
 4. Fäst vinschvajern i bogseröglan.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Innan du börjar dra ska du se till att bogseröglan är ordentligt fastsatt.
 5. Aktivera transportläget genom att trycka på Reglage > Service > Bogseringsläge.
 6. Dra försiktigt upp Model S på transportfordonet med flak.

Dra upp på transportfordon – Utan bogserögla

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Undvik skador genom att endast dra upp fordonet på ett transportfordon med flak med hjälp av en korrekt monterad bogserögla. Om du drar fordonet i chassit, ramen eller fjädringens komponenter kan det uppstå skador.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om fordonet dras upp på transportfordonet med flak utan en bogserögla, ska alla upphängningsfästenas åtdragningsmoment kontrolleras och alla komponenter ska kontrolleras visuellt för att se om det finns skador innan fordonet körs igen. Om ett fäste är löst eller om skador upptäcks ska berörd(a) komponent(er) bytas ut.

Vi rekommenderar starkt att du ansluter vinschen till fordonets bogserögla, så som beskrivits tidigare. Om bogseröglan av någon anledning inte är tillgänglig (exempelvis borttappad eller förlagd) beskrivs det dock i följande instruktioner hur man kopplar på bogserlinorna.

 1. Fäst bogserlinorna i de nedre fjädringsarmarna under fordonets främre del.
  Vy över fordonets främre undersida med de nedre fjädringsarmarna markerade med blå färg.
 2. Skydda underredet mot skador genom att placera ett skydd (t.ex. en träbit) mellan bogserlinan och underredet.
 3. Aktivera transportläget genom att trycka på Reglage > Service > Bogseringsläge.
 4. Dra försiktigt upp Model S på transportfordonet med flak.

Säkra hjulen

Du måste säkra fordonets hjul vid transportfordonet med hjälp av metoden för fastspänning i åtta punkter.

 • Se till att spännbandens metalldelar inte kommer i kontakt med lackerade ytor eller hjulens sidor.
 • Placera inte spännband över karosspaneler eller genom hjulen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Om du fäster spännbanden i chassit, fjädringen eller andra delar av fordonets kaross kan det orsaka skador.
Vy över bakhjulet med monterade spännband.

Om fordonet inte har någon strömförsörjning

Om Model S inte har någon låg spänning-strömkälla gör du så här när du ska öppna motorhuven eller starta låg spänning-batteriet med startkablar.

 1. Öppna motorhuven: Se Öppna huven utan ström för mer information om öppning av huven om fordonet saknar strömförsörjning.
 2. Hjälpstarta låg spänning-batteriet (se Ansluta startkablar).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Bärgningstjänst: Se Räckvidden håller på att ta slut för mer information om transport av fordonet till en laddningsstation och förberedelse av fordonet för laddning.