Bakre bagageutrymme

Öppna

Se till att Model S är i parkeringsläge och gör något av följande för att öppna det bakre bagageutrymmet:

 • Tryck på Controls > Trunk på pekskärmen.
 • Dubbeltryck på knappen för bagageutrymmet på fjärrnyckeln.
 • Tryck på knappen för det bakre bagageutrymmet på mobilappen.
 • Tryck på reglaget som sitter under bakluckas utvändiga handtag (kräver detektering av en giltig nyckel).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om Passiv upplåsning är avaktiverat måste du använda en fjärrnyckel för att låsa upp Model S innan du kan öppna bakluckan med reglaget. Se Att använda fjärrnyckeln.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Innan baklucka öppnas i ett stängt utrymme (t.ex. ett garage) måste du säkerställa att den öppna höjden på baklucka är justerad korrekt för att undvika ett lågt tak eller andra objekt (se Justera bakluckans öppningshöjd).

Model S måste vara olåst eller detektera en nyckel innan du kan öppna baklucka med reglaget.

Fordonets bakre del med en zoomruta som visar reglaget på det utvändiga handtaget på bakre bagageutrymmet
Röd ikon med ett fordon med öppna dörrar

När en dörr, bagageutrymmet eller baklucka är öppen visar instrumentpanelen indikatorn för öppen dörr. Du ser även att luckan är öppen i bilden av Model S på pekskärmen.

Du kan stoppa en baklucka medan den rör sig genom att trycka en gång på knappen för bakluckan på fjärrnyckeln. Därefter rör den sig igen, när du dubbeltrycker på knappen för bakluckan, men i motsatt riktning (under förutsättning att den inte var nästan helt öppen eller stängd när du stoppade den). Om du exempelvis trycker en gång för att stoppa baklucka medan den öppnas, så stängs den när du dubbeltrycker.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
I nödsituationer kan du åsidosätta ett öppna- eller stäng-kommando genom att ta tag i baklucka för att stoppa den där den befinner sig.

Information om hur man öppnar baklucka inifrån fordonet, i den osannolika situationen att Model S inte har strömförsörjning, finns i Invändig nödöppning av bagageutrymmet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Kontrollera att området är fritt (från personer och föremål) innan baklucka öppnas eller stängs. Du måste övervaka bakluckan för att säkerställa att den inte kommer i kontakt med någon person eller ett föremål. I annat fall finns det risk för skador eller personskador.

Justera bakluckans öppningshöjd

Om Model S är utrustad med baklucka kan du justera öppningshöjden, så att luckan blir lättare att nå eller att den undviker lågt hängande tak eller föremål (t.ex. en garagedörr eller belysning):

 1. Öppna bakluckan och sänk eller höj baklucka till önskad öppningshöjd.
 2. Håll knappen på undersidan av baklucka intryckt under tre sekunder tills du hör en tonsignal som bekräftelse.
  En knapp på bakluckans undersida med en bild av en bil med öppet bagageutrymme
 3. Kontrollera att du har ställt in önskad höjd genom att stänga baklucka och därefter öppna den igen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Beroende på konfigurationen (t.ex. fjädringens höjd eller valda hjul) kan fordonets baklucka öppnas till en höjd på cirka 7,5 fot (2,3 meter). Justera bakluckans höjd för att förhindra att den kommer i kontakt med låga tak eller andra objekt.

Stänga

Om Model S inte är utrustad med baklucka stänger du bagageutrymmet genom att dra ned bakluckan och trycka ordentligt tills den är helt stängd.

Gör något av följande för att stänga baklucka:

 • Tryck på Reglage > Baklucka.
 • Dubbeltryck på knappen för bagageutrymmet på fjärrnyckeln.
 • Tryck på reglaget som är placerat på undersidan av baklucka

Om baklucka känner av ett hinder medan den stängs, stannar den automatiskt och avger två ljudsignaler. Ta bort hindret och försök att stänga den igen.

Om baklucka förlorar kalibreringen när den öppnas avger den tre ljudsignaler och kan inte röra sig. För att återställa kalibreringen drar du ned bakluckan manuellt och stänger den.

Invändig öppning

Du kan öppna bakre bagageutrymmet från insidan av Model S som har inbyggda, bakåtvända Tesla-bilbarnstolar. Tryck på det invändiga upplåsningsreglaget som finns inuti det bakre bagageutrymmet och tryck bakluckan uppåt. Om Model S är låst och utrustad med en baklucka låser den första tryckningen upp det bakre bagageutrymmet och den andra tryckningen öppnar det.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om Model S inte är utrustad med bakåtvända Tesla-bilbarnstolar kan det verka som om reglaget finns, men det är ej aktivt och bakluckan låses inte upp om du trycker på det.
Bakre bagageutrymmets insida med en zoomruta med bakluckans reglage på bagageutrymmets sidovägg

Om Model S är utrustad med motordriven bagagelucka behöver du inte trycka upp luckan. När du trycker på upplåsningsreglaget öppnas den och när du drar i reglaget stängs den.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Det invändiga upplåsningsreglaget inaktiveras om barnlåsfunktionen är aktiverad (se Barnlås) eller om Model S är i rörelse.

Åtkomst till lastutrymmet

För att komma åt lastutrymmet i det bakre bagageutrymmet drar du upp remmen på insynsskyddets bakre del. Du kan därefter vika insynsskyddet framåt eller ta bort det från Model S.

Fixera all last innan du flyttar Model S och placera tung last i det nedre bagageutrymmet.

Bakre bagageutrymme med en pil som pekar mot insynsskyddets rem

Lastgränser för det bakre bagageutrymmet

Fördela lastvikten så jämnt som möjligt mellan det främre och det bakre bagageutrymmet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Lasta aldrig mer än 176 lbs (80 kg) på det övre utrymmet i det bakre bagageutrymmet eller mer än 285 lbs (130 kg) i det nedre utrymmet. Att göra det kan orsaka skada.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Ta alltid hänsyn till fordonets Högsta tillåtna totalvikt (GVWR)när du lastar i bagage (se Specifikationer). GVWR är den högsta tillåtna totalvikten för fordonet inklusive samtliga passagerare, alla vätskor och all last.

Invändig nödöppning av bagageutrymmet

En upplyst mekanisk öppningsknapp på insidan av det bakre bagageutrymmet gör det möjligt att öppna det bakre bagageutrymmet från insidan om Model S inte har strömförsörjning. Den här mekaniska öppningsknappen gör det även möjligt för en person som låsts inne att ta sig ut.

Spärr med en ikon med en bil där det bakre bagageutrymmet är öppet samt en blå pil som pekar uppåt – samma spärr i öppet läge med en pil som pekar utåt
 1. Ta bort skyddet genom att dra dess nedre kant mot dig mycket bestämt.
 2. Dra i vajern för att lossa spärren.
 3. Tryck för att öppna det bakre bagageutrymmet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Knappen lyser under flera timmar efter en kort exponering för omgivande ljus.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Låt inte barn leka i bagageutrymmet eller bli inlåsta i det. Ett barn som inte är fastspänt kan få allvarliga skador eller avlida vid kollision. Om ett barn stängs in i fordonet kan det leda till värmeslag eller dödsfall, särskilt om inte klimatanläggningen är aktiv.