Felsökningsvarningar

APP_w009Automatisk nödbromsning är inte tillgängligtFunktionen är möjligen åter vid nästa körning

Vad denna varning betyder:

Funktionen Automatisk nödbromsning är inte tillgänglig under resten av den aktuella resan. Den här varningen anger inte specifikt att några andra bromsfunktioner är otillgängliga.

Det kan finnas olika orsaker till att den här varningen visas. Det kan visas andra varningar om förhållanden som gör att Automatisk nödbromsning inte är tillgänglig.

Åtgärd:

Det krävs vanligtvis ingen åtgärd. Automatisk nödbromsning är vanligtvis tillgänglig igen när du påbörjar nästa körning.

Om varningen är kvar under flera körningar eller visas allt oftare under flera körningar rekommenderar vi att du bokar service så snart som möjligt.

För mer information, se Kollisionsavvärjning.

APP_w048Autopilot-funktioner tillfälligt otillgängligaFunktioner kan återställas vid nästa körning

Vad denna varning betyder:

Autopilot-funktioner i fordonet är inte tillgängliga för tillfället. Beroende på hur ditt fordon är konfigurerat kan avaktiverade Autopilot-funktioner inkludera:

 • Autostyrning
 • Trafikmedveten farthållare
 • Automatisk nödbroms
 • Främre kollisionsvarning
 • Filbytesvarning

Åtgärd:

Det kan finnas olika orsaker till att den här varningen visas. Kontrollera om det finns ytterligare varningar som pekar på orsaken till tillståndet.

Autopilotfunktioner återställs vanligtvis nästa gång du kör. Om den här varningen kvarstår vid flera färder bokar du service så snart det är möjligt.

Mer information och en fullständig lista över autopilotfunktioner finns i Om autopilot.

APP_w207Autostyrning tillfälligt otillgänglig

Vad denna varning betyder:

Autostyrning är tillfälligt otillgänglig. Det här kan vara ett tillfälligt tillstånd orsakat av en yttre faktor, till exempel följande:

 • Saknade eller blekta filmarkeringar.
 • Smal eller slingrande vägbana.
 • Dålig sikt på grund av regn, snö, dimma eller andra väderförhållanden.
 • Extremt höga eller låga temperaturer.
 • Starkt ljus från andra fordons strålkastare, direkt solljus eller andra ljuskällor.

Den här varningen visas också om du överskridit maximal hastighet för Autostyrning med autostyrningen aktiverat. Autostyrning är i det här fallet inte tillgängligt under resterande del av din aktuella resa.

Åtgärd:

Fortsätt till din destination. Om autostyrningen inte är tillgänglig när du nått din destination och förblir otillgänglig under nästa planerade körning kontrollerar du följande:

 • Skador eller hinder orsakade av lera, is, snö eller andra miljöfaktorer
 • Hinder orsakat av ett föremål som är monterat på fordonet, som ett cykelställ
 • Hinder som orsakats av att lack eller självhäftande produkter som omsvep, dekaler eller gummibeläggningar har tillförts fordonet
 • En stötfångare som är felriktad eller skadad

Boka service när du det passar dig om det inte finns några uppenbara hinder eller om du hittar någon skada på fordonet. Det går bra att köra fordonet under tiden.

För mer information, se Autostyrning.

APP_w218Autosteer hastighetsgräns överskridenTa över kontrollen av ratten

Vad denna varning betyder:

Autostyrning är otillgängligt eftersom fordonet har överskridit maximal hastighet för funktionen förarassistans.

Åtgärd:

Ta omedelbart kontroll över ratt och behåll kontrollen tills du når ditt slutmål.

Autostyrning är i de flesta fall ej tillgängligt under resterande del av din aktuella resa. För att återställa den stannar du fordonet helt och växlar till parkeringsläget. När du växlar till körläget för att köra till nästa destination ska autostyrning bli tillgängligt igen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om det här larmet aktiveras när du kör i Tyskland ska autostyrningen bli tillgänglig igen när fordonet håller en lägre hastighet än autostyrningens hastighetsgräns.

Om autostyrning inte är tillgängligt vid din nästa resa och förblir ej tillgängligt vid påföljande resor ska du boka service när det passar. Det går bra att köra fordonet under tiden.

För mer information, se Autostyrning.

APP_w221Farthållaren är otillgängligMinskad sikt för främre radar

Vad denna varning betyder:

Trafikmedveten farthållare och autostyrning är ej tillgängliga eftersom radarn i det främre stötfångarområdet hos fordonet har ingen eller dålig sikt.

Detta kan vara ett tillfälligt hinder orsakat av faktorer som snö, is, smuts eller lera.

Åtgärd:

Fortsätt till din destination. Det går bra att köra fordonet. Trafikmedveten farthållare och autostyrning förblir ej tillgängliga så länge radarn saknar tillräcklig sikt.

Om varningen kvarstår genom hela resan ska du undersöka den främre stötfångaren innan nästa planerade resa och försöka ta bort eventuellt hinder. Se Rengöra en kamera för mer information om att ta bort smuts eller skräp från det området på fordonet.

Om varningen kvarstår vid efterföljande resor men inget hinder syns på den främre stötfångaren där radarn sitter ska du boka service så snart det passar dig. Det går bra att köra fordonet under tiden.

APP_w222Farthållaren är otillgängligMinskad sikt för framåtriktad kamera

Vad denna varning betyder:

Trafikmedveten farthållare och autostyrning är ej tillgängliga eftersom en eller flera av de främre kamerorna på ditt fordon är blockerade eller bländade på grund av yttre förhållanden.

Trafikmedveten farthållare och autostyrning förblir ej tillgängliga så länge en främre kamera saknar tillräcklig sikt. Kameror kan blockeras eller bländas av

 • smuts eller skräp på kamerans yta
 • miljöfaktorer som regn, dimma, snö eller dagg
 • starkt solljus eller bländande ljus från en annan ljuskälla
 • kondens (vattendroppar eller dimma) på kamerans yta.

Åtgärd:

Fortsätt till din destination. Det går bra att köra fordonet.

Det här är ofta ett tillfälligt problem som löser sig av sig självt. Om varningen inte försvinner vid slutet av resan:

 • Inspektera och rengör området med de främre kamerorna upptill i mitten av vindrutan innan nästa planerade resa.
 • Kontrollera kameraytan avseende kondens, smuts eller annat skräp och försök avlägsna varje hinder.

Se Rengöra en kamera för mer information om att ta bort smuts eller skräp från det området på fordonet.

Även om kondensen på insidan av kameran inte kan torkas bort kan du vanligen få bort den snabbare genom att följa dessa steg:

 1. Värm upp kupén med temperaturen inställd på Hög och A/C:n påslagen.
 2. Slå på vindrutans defroster.

Om varningen kvarstår vid efterföljande resor men inget hinder syns på de främre kamerorna ska du boka service så snart det passar dig. Det går bra att köra fordonet under tiden.

APP_w224Farthållaren är otillgängligFortsätt köra så att kamerorna kan kalibreras

Vad denna varning betyder:

Trafikmedveten farthållare och autostyrning är ej tillgängliga eftersom kamerorna på fordonet inte är helt kalibrerade.

Fordonet måste manövreras med stor precision när funktioner som trafikmedveten farthållare och autostyrning är aktiva. Kamerorna måste slutföra en inledande självkalibrering innan dessa funktioner kan användas för första gången. En eller flera kameror kan bli okalibrerade ibland.

Åtgärd:

Fortsätt till din destination. Det går bra att köra fordonet.

Trafikmedveten farthållare och autostyrning förblir ej tillgängliga tills kamerakalibreringen är slutförd.

När kalibreringen är slutförd ska trafikmedveten farthållare och autostyrning vara tillgängliga.

För din bekvämlighet visas en förloppsindikator på pekskärmen. Kalibreringen slutförs vanligtvis efter att fordonet har färdats ungefär 20–25 miles (32–40 km), men det kan variera beroende på omgivning och vägförhållanden. Körning på exempelvis en rak väg med tydligt synliga körfältsmarkeringar hjälper kamerorna att kalibreras fortare.

Om varningen kvarstår och kamerakalibreringen inte har slutförts efter att fordonet har färdats 100 miles (160 km) eller mer, eller om trafikmedveten farthållare och autostyrning förblir ej tillgängliga trots slutförd kamerakalibrering, ska du boka service så snart det passar dig. Det går bra att köra fordonet under tiden.

APP_w304Kameran blockerad eller bländadRengör kameran eller invänta att den återfår sikten

Vad denna varning betyder:

En eller fler av fordonets kameror är blockerade eller bländade på grund av yttre förhållanden. När kamerorna inte kan ge korrekt visuell information kan vissa eller alla autopilotfunktioner vara tillfälligt otillgängliga.

Kameror kan blockeras eller bländas av

 • smuts eller skräp på kamerans yta
 • miljöfaktorer som regn, dimma, snö eller dagg
 • starkt solljus eller bländande ljus från en annan ljuskälla
 • kondens (vattendroppar eller dimma) på kamerans yta.

Åtgärd:

Fortsätt till din destination. Det går bra att köra fordonet. Det här är ofta ett tillfälligt problem som löser sig när kondensen avdunstar eller ett specifikt miljöförhållande inte längre föreligger.

Om larmet inte har försvunnit när du når destinationen ska du kontrollera om det finns kondens, smuts eller annat skräp på kameraytorna. Se Kameror för att hitta kamerornas placering.

Rengör kamerorna efter behov innan nästa planerade körning. Se Rengöra en kamera för rekommenderade rengöringsprocedurer.

Om du fortfarande ser det här larmet efter att ha rengjort kamerorna ska du kontrollera kamerahöljenas inre ytor i dörrstolparna. Även om kondensen på kamerans insida inte kan torkas bort kan du vanligen få bort den snabbare genom att följa dessa steg:

 1. Värm upp kupén med temperaturen inställd på Hög och A/C:n påslagen.
 2. Slå på vindrutans defroster.
 3. Rikta luftventilerna mot kamerorna i dörrstolparna.

Mer information om hur du tar bort kondens från kameror finns i Rengöra en kamera.

Om larmet inte försvunnit före slutet av nästa planerade körning, trots att du rengjort de angivna kamerorna och följt tipsen ovan för att få bort kondens, ska du boka en service när det passar dig. Det går bra att köra fordonet under tiden.

BMS_u006Bilen stängs av – STANNA PÅ ETT SÄKERT SÄTT Batteriets laddningsnivå är för låg

Vad denna varning betyder:

Fordonet har upptäckt att högspänningsbatteriet inte har tillräckligt med energi för att ge stöd för körning.

Fordonet kan inte köras eller fortsätta köras förrän det är laddat.

Om varningen visas när du kör måste du stänga av fordonet. Det kan finnas en separat fordonsvarning om tillståndet. Fordonet kan också stängas av oväntat.

Om varningen visas när fordonet är parkerat kanske det inte går att köras.

Varningen visas vanligtvis på grund av att batterinivån för fordonets högspänningsbatteri har minskats under normal drift.

Åtgärd:

Ladda fordonet omedelbart. Om du laddar fordonet bör du kunna köra det igen.

Boka service så snart som möjligt om den här varningen visas under efterföljande färder trots att den angivna laddningsnivån för batteriet är 5 % eller högre.

Se Information om högspänningsbatteri för mer information om högspänningsbatteriet.

För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

BMS_u018Minskad maximal laddningsnivåOK att köra – boka service

Vad denna varning betyder:

Fordonet har upptäckt ett tillstånd i högspänningsbatteriet som begränsar batteriets prestanda. Det leder till minskad maximal laddningsnivå och räckvidd. Service krävs för att återställa full prestanda.

Åtgärd:

Om den här varningen kvarstår ska du boka service snart. Fordonets maximala laddningsnivå och räckvidd förblir begränsade utan service.

Det går bra att köra och ladda fordonet.

Se Information om högspänningsbatteri för mer information om högspänningsbatteriet.

BMS_u030Laddningsadapter i fara för elektrisk ljusbågeAnvänd annan laddningsutrustning

Vad denna varning betyder:

Laddning är otillgängligt eftersom fordonet har identifierat en fara för elektriska ljusbågar i laddningsadaptern från tredje part som används för att ansluta ett CCS-laddningshandtag (Combined Charging System) till fordonets laddningsuttag.

En elektrisk ljusbåge kan uppstå om du försöker koppla bort fordonet medan det aktivt laddas med laddningsadaptern från tredje part. En elektrisk ljusbåge kan leda till allvarliga personskador och/eller egendomsskador.

Åtgärd:

Följ stegen nedan för att minska risken:

 • Kontrollera att laddningen är helt avslutad.
  1. Använd fordonets pekskärm för att bekräfta att laddningen har stoppats eller för att stoppa laddningen om det behövs.
  2. Använd laddningsstationens skärm och reglage för att bekräfta att laddningen har stoppats eller för att avbryta en aktiv laddningssession.
 • Se till att det inte blinkar grönt eller blått (lysdiod) på fordonets laddningsuttag.
 • Koppla bort laddningsadaptern från fordonets laddningsuttag.
 • Kontrollera en gång till att laddningsstationen anger att laddningssessionen inte är aktiv.
 • Koppla bort laddningsadaptern från laddningshandtaget.

Använd annan laddningsutrustning för att ladda ditt fordon. För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Batterisäkring måste bytas ut snartOK att köra – boka service

Vad denna varning betyder:

En säkring i fordonets högspänningsbatteri har snart nått slutet av sin livslängd och behöver bytas ut.

Åtgärd:

Du rekommenderas att boka service så snart som möjligt för att byta ut säkringen i högspänningsbatteriet.

Det går bra att köra fordonet under tiden. Hastighet och acceleration kan dock vara begränsad när du kör.

Se Information om högspänningsbatteri för mer information om batterisystemet med hög spänning.

Byte av batterisäkring krävsOK att köra – boka service

Vad denna varning betyder:

En säkring i fordonets högspänningsbatteri har snart nått slutet av sin livslängd och behöver bytas ut.

Åtgärd:

Du rekommenderas att boka service så snart som möjligt för att byta ut säkringen i högspänningsbatteriet.

Det går bra att köra fordonet under tiden. Hastighet och acceleration kan dock vara begränsad när du kör.

Se Information om högspänningsbatteri för mer information om batterisystemet med hög spänning.

Batterisäkring måste bytas utOK att köra – boka service

Vad denna varning betyder:

En säkring i fordonets högspänningsbatteri har nått slutet av sin livslängd och behöver omedelbart bytas ut.

Åtgärd:

Du rekommenderas att boka service omedelbart för att byta ut säkringen i högspänningsbatteriet.

Fortsätt till din nästa anhalt. Det går bra att köra fordonet. Hastighet och acceleration kan dock vara begränsad när du kör.

Se Information om högspänningsbatteri för mer information om batterisystemet med hög spänning.

CC_f001Kan ej ladda, otillräcklig jordningKontrollera att ledningar och vägguttag är jordade

Vad denna varning betyder:

Ingen jordanslutning har upptäckts i väggkontakten.

Åtgärd:

Se till att en elektriker kontrollerar laddboxen och att den är ordentligt jordad. En elektriker ska se till att jordningen vid strömbrytaren eller proppskåpet är korrekt och att anslutningarna till laddboxen är korrekta.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f002Kan ej ladda, otillräcklig jordningKoppla bort, försök igen el byt utrustning

Vad denna varning betyder:

Jordningsfel. Ström kryper via en osäker väg. Möjligt ledare-till-jord- eller nolledare-till-jord fel.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet. Fråga din elektriker eller kontakta Tesla som problemet kvarstår.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f003Kan ej ladda, vägguttagets JFB utlöstKoppla bort, försök igen el byt utrustning

Vad denna varning betyder:

Jordningsfel. Ström kryper via en osäker väg. Möjligt ledare-till-jord- eller nolledare-till-jord fel.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet. Fråga din elektriker eller kontakta Tesla som problemet kvarstår.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f004Kan ej ladda, problem med vägguttagVägguttaget behöver servas

Vad denna varning betyder:

Hårdvaruproblem med laddboxen. Möjliga problem:
 1. Kontaktor fungerar inte
 2. Självtest av intern jordövervakande krets går inte att utföra
 3. Värmesensor frånkopplad
 4. Andra problem med hårdvarukomponenter

Åtgärd:

Ett internt problem har upptäckts av laddboxen.
 1. Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 2. Om problemet kvarstår stänger du av strömbrytaren på laddboxen, väntar i tio sekunder och slår på strömbrytaren igen. Testa sedan att ansluta laddboxen till fordonet.
 3. Kontakta en elektriker om problemet kvarstår för att se till att alla kablar är ordentligt ansluta och momentdragna enligt installationshandboken för laddboxen.
 4. När en elektriker har utfört alla arbeten och återställt strömmen till laddboxen kan du försöka ladda igen genom att återansluta laddboxen till fordonet.
 5. Om problemet kvarstår behöver vägguttaget servas.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f005Kan ej ladda, vägguttagets JFB utlöstKoppla bort, försök igen el byt utrustning

Vad denna varning betyder:

Jordningsfel. Ström kryper via en osäker väg. Möjligt ledare-till-jord- eller nolledare-till-jord fel.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet. Fråga din elektriker eller kontakta Tesla som problemet kvarstår.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f006Kan ej ladda, överström i vägguttagKoppla bort, försök igen el byt utrustning

Vad denna varning betyder:

Överströmningsskydd.

Åtgärd:

Minska fordonets laddströminställning. Om problemet kvarstår krävs service.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f007Kan ej ladda, för hög spänning i ingångSpänningen måste matcha vägguttagets

Vad denna varning betyder:

Över- eller underspänningsskydd.

Åtgärd:

Be din elektriker att kontrollera att spänningen i strömbrytaren som matar laddboxen är korrekt.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f008Kan ej ladda, för låg spänning i ingångSpänningen måste matcha vägguttagets

Vad denna varning betyder:

Över- eller underspänningsskydd.

Åtgärd:

Be din elektriker att kontrollera att spänningen i strömbrytaren som matar laddboxen är korrekt.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f009Kan ej ladda, fel ledningsdragning i ingångKorrigera vägguttagets ingångsledningar

Vad denna varning betyder:

Ingång med felaktig kabeldragning: möjligen har Ledare och Neutralledare förväxlats.

Åtgärd:

Kablaget mellan väggens ström och laddboxen har installerats felaktigt. Fråga din elektriker.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f010Kan ej ladda, problem med vägguttagVägguttaget behöver servas

Vad denna varning betyder:

Hårdvaruproblem med laddboxen. Möjliga problem:
 1. Kontaktor fungerar inte
 2. Självtest av intern jordövervakande krets går inte att utföra
 3. Värmesensor frånkopplad
 4. Andra problem med hårdvarukomponenter

Åtgärd:

Ett internt problem har upptäckts av laddboxen.

 1. Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 2. Om problemet kvarstår stänger du av strömbrytaren på laddboxen, väntar i tio sekunder och slår på strömbrytaren igen. Testa sedan att ansluta laddboxen till fordonet.
 3. Kontakta en elektriker om problemet kvarstår för att se till att alla kablar är ordentligt ansluta och momentdragna enligt installationshandboken för laddboxen.
 4. När en elektriker har utfört alla arbeten och återställt strömmen till laddboxen kan du försöka ladda igen genom att återansluta laddboxen till fordonet.
 5. Om problemet kvarstår behöver vägguttaget servas.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f011Kan ej ladda, vägguttaget för varmtLåt vägguttaget svalna och försök igen

Vad denna varning betyder:

Övertemperatursskydd (spärr öppen).

Åtgärd:

Se till att laddboxen inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten. Service krävs om problemet kvarstår vid normala temperaturer (under 38 °C eller 100 °F ).

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f012Kan ej ladda, vägganslutningen för varmUttag el vägguttagets ledningar måste kontrolleras

Larmet Hög temperatur upptäckt av laddboxen anger att byggnadens anslutning till laddboxen blivit för varm, så laddningen har stoppats för att skydda elledningarna och laddboxen.

Det här är vanligen inte ett problem med fordonet eller laddboxen utan snarare ett problem med byggnadens elledningar. Det kan orsakas av glappkontakt mellan byggnadens elledningar och laddboxen och kan snabbt åtgärdas av en elektriker.

Genomför följande steg för att återfå normal laddningsfunktion.

Kontrollera följande om laddboxen är ansluten till ett vägguttag:

 • Kontakten är helt isatt i uttaget
 • Kontakten/uttaget är inte blockerat eller täckt av något
 • Det finns inte någon värmekälla i närheten

Om problemet kvarstår eller om laddboxen är fast inkopplad kontaktar du en elektriker som kan inspektera anslutningen mellan byggnadens elledningar och laddboxen. De bör se till att alla ledare är ordentligt anslutna och momentdragna enligt installationsguiden för laddboxen.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f013Kan ej ladda, laddhandtag för varmtSkräp på laddhandtag eller laddport?

Vad denna varning betyder:

Övertemperatursskydd (spärr öppen).

Åtgärd:

Se till att kontakten är helt isatt i laddningsingången i fordonets laddkontakt, inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten. Service krävs om problemet kvarstår vid normala temperaturer (under 100 °F eller 38 °C).

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f014Kan ej ladda, problem med vägguttagVägguttaget behöver servas

Vad denna varning betyder:

Hårdvaruproblem med laddboxen. Möjliga problem:
 1. Kontaktor fungerar inte
 2. Självtest av intern jordövervakande krets går inte att utföra
 3. Värmesensor frånkopplad
 4. Andra problem med hårdvarukomponenter

Åtgärd:

Ett internt problem har upptäckts av laddboxen.

 1. Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 2. Om problemet kvarstår stänger du av strömbrytaren på laddboxen, väntar i tio sekunder och slår på strömbrytaren igen. Testa sedan att ansluta laddboxen till fordonet.
 3. Kontakta en elektriker om problemet kvarstår för att se till att alla kablar är ordentligt ansluta och momentdragna enligt installationshandboken för laddboxen.
 4. När en elektriker har utfört alla arbeten och återställt strömmen till laddboxen kan du försöka ladda igen genom att återansluta laddboxen till fordonet.
 5. Om problemet kvarstår behöver vägguttaget servas.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f015Kan ej ladda, problem med bilanslutningFör in laddhandtaget helt i laddporten

Vad denna varning betyder:

Ett kommunikationsfel mellan laddboxen och fordonet inträffade.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.

 1. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet.
 2. Om problemet kvarstår och annan laddningsutrustning finns tillgänglig ska du koppla fordonet till en annan laddbox eller en mobil anslutning för att fastställa om fordonet kan kommunicera med annan laddutrustning.
 3. Om problemet kvarstår krävs service.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f016Kan ej ladda, problem med bilanslutningFör in laddhandtaget helt i laddporten

Vad denna varning betyder:

Ett kommunikationsfel mellan laddboxen och fordonet inträffade.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.

 1. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet.
 2. Om problemet kvarstår och annan laddningsutrustning finns tillgänglig ska du koppla fordonet till en annan laddbox eller en mobil anslutning för att fastställa om fordonet kan kommunicera med annan laddutrustning.
 3. Om problemet kvarstår krävs service.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f017Kan ej ladda, problem med bilanslutningFör in laddhandtaget helt i laddporten

Vad denna varning betyder:

Ett kommunikationsfel mellan laddboxen och fordonet inträffade.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.

 1. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet.
 2. Om problemet kvarstår och annan laddningsutrustning finns tillgänglig ska du koppla fordonet till en annan laddbox eller en mobil anslutning för att fastställa om fordonet kan kommunicera med annan laddutrustning.
 3. Om problemet kvarstår krävs service.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f018Kan ej ladda, problem med bilanslutningFör in laddhandtaget helt i laddporten

Vad denna varning betyder:

Ett kommunikationsfel mellan laddboxen och fordonet inträffade.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.

 1. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet.
 2. Om problemet kvarstår och annan laddningsutrustning finns tillgänglig ska du koppla fordonet till en annan laddbox eller en mobil anslutning för att fastställa om fordonet kan kommunicera med annan laddutrustning.
 3. Om problemet kvarstår krävs service.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f019Kan ej ladda, problem med bilanslutningFör in laddhandtaget helt i laddporten

Vad denna varning betyder:

Ett kommunikationsfel mellan laddboxen och fordonet inträffade.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.

 1. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet.
 2. Om problemet kvarstår och annan laddningsutrustning finns tillgänglig ska du koppla fordonet till en annan laddbox eller en mobil anslutning för att fastställa om fordonet kan kommunicera med annan laddutrustning.
 3. Om problemet kvarstår krävs service.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f020Kan ej ladda, problem med vägguttagVägguttaget behöver servas

Vad denna varning betyder:

Hårdvaruproblem med laddboxen. Möjliga problem:
 1. Kontaktor fungerar inte
 2. Självtest av intern jordövervakande krets går inte att utföra
 3. Värmesensor frånkopplad
 4. Andra problem med hårdvarukomponenter

Åtgärd:

Ett internt problem har upptäckts av laddboxen.

 1. Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 2. Om problemet kvarstår stänger du av strömbrytaren på laddboxen, väntar i tio sekunder och slår på strömbrytaren igen. Testa sedan att ansluta laddboxen till fordonet.
 3. Kontakta en elektriker om problemet kvarstår för att se till att alla kablar är ordentligt ansluta och momentdragna enligt installationshandboken för laddboxen.
 4. När en elektriker har utfört alla arbeten och återställt strömmen till laddboxen kan du försöka ladda igen genom att återansluta laddboxen till fordonet.
 5. Om problemet kvarstår behöver vägguttaget servas.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f021Kan ej ladda - inget huvudvägguttagKontrollera att huvudvägguttaget är strömsatt och tillgängligt

Vad denna varning betyder:

Lastdelningsnätverk (strömbrytardelning): En (och endast en) laddbox måste vara angiven som huvudenhet.

Åtgärd:

Endast en laddbox kan ha en huvudkonfiguration. Se till att en elektriker bekräftar att:

 1. endast en laddbox är angiven som huvudenhet
 2. alla andra laddboxar länkade till huvudenheten är inställda som parkopplade (läge F)

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f022Kan ej ladda - mer än en huvudenhetMax 1 vägguttag kan vara huvudenhet

Vad denna varning betyder:

Lastdelningsnätverk (strömbrytardelning): En (och endast en) laddbox måste vara angiven som huvudenhet.

Åtgärd:

Endast en laddbox kan ha en huvudkonfiguration. Se till att en elektriker bekräftar att:

 1. endast en laddbox är angiven som huvudenhet
 2. alla andra laddboxar länkade till huvudenheten är inställda som parkopplade (läge F)

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f023Kan ej ladda - för många vägguttagMax 3 enheter kan vara parade med huvudenhet

Vad denna varning betyder:

Lastdelningsnätverk (strömbrytardelning): Fler än tre laddboxar är parkopplade med samma huvudenhet.

Åtgärd:

Be en elektriker att flytta en eller flera parkopplade laddboxar till en annan krets och koppla bort (ej parkopplad) dem från det här lastdelningsnätverket (strömbrytardelning).

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f024Kan ej ladda - låg ström i vägguttagHuvudenhetens ströminställning måste ökas

Vad denna varning betyder:

Felaktig vridströmbrytarinställning.

Åtgärd:

Be en elektriker att ställa in laddboxens inre vridströmbrytare på en giltig inställning för driftsström. Elektrikern behöver först kontrollera att det inte finns någon strömförsörjning till laddboxen. Överensstämmelsen mellan brytarinställning och ström ska vara angivet på laddboxens insida. Elektrikern behöver även läsa avsnittet Ställa in driftsströmmen i laddboxens installationshandbok.

Om laddboxen är konfigurerad för lastdelning (strömbrytardelning) och parkopplad med andra laddboxar måste huvudenhetens vridströmbrytare vara inställd på en driftsströminställning som tillåter att varje parkopplad laddbox tar emot laddström på minst 6 A.

Exempel: Tre laddboxar är parkopplade för lastdelning. Huvudenheten måste vara inställd på en strömstyrka på 3 * 6 A = 18 A eller högre.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f025Kan ej ladda, problem med vägguttagVägguttaget behöver servas

Vad denna varning betyder:

Hårdvaruproblem med laddboxen. Möjliga problem:
 1. Kontaktor fungerar inte
 2. Självtest av intern jordövervakande krets går inte att utföra
 3. Värmesensor frånkopplad
 4. Andra problem med hårdvarukomponenter

Åtgärd:

Ett internt problem har upptäckts av laddboxen.

 1. Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 2. Om problemet kvarstår stänger du av strömbrytaren på laddboxen, väntar i tio sekunder och slår på strömbrytaren igen. Testa sedan att ansluta laddboxen till fordonet.
 3. Kontakta en elektriker om problemet kvarstår för att se till att alla kablar är ordentligt ansluta och momentdragna enligt installationshandboken för laddboxen.
 4. När en elektriker har utfört alla arbeten och återställt strömmen till laddboxen kan du försöka ladda igen genom att återansluta laddboxen till fordonet.
 5. Om problemet kvarstår behöver vägguttaget servas.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f026Kan ej ladda, problem med vägguttagVägguttaget behöver servas

Vad denna varning betyder:

Hårdvaruproblem med laddboxen. Möjliga problem:
 1. Kontaktor fungerar inte
 2. Självtest av intern jordövervakande krets går inte att utföra
 3. Värmesensor frånkopplad
 4. Andra problem med hårdvarukomponenter

Åtgärd:

Ett internt problem har upptäckts av laddboxen.
 1. Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 2. Om problemet kvarstår stänger du av strömbrytaren på laddboxen, väntar i tio sekunder och slår på strömbrytaren igen. Testa sedan att ansluta laddboxen till fordonet.
 3. Kontakta en elektriker om problemet kvarstår för att se till att alla kablar är ordentligt ansluta och momentdragna enligt installationshandboken för laddboxen.
 4. När en elektriker har utfört alla arbeten och återställt strömmen till laddboxen kan du försöka ladda igen genom att återansluta laddboxen till fordonet.
 5. Om problemet kvarstår behöver vägguttaget servas.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f027Kan ej ladda, problem med vägguttagVägguttaget behöver servas

Vad denna varning betyder:

Hårdvaruproblem med laddboxen. Möjliga problem:
 1. Kontaktor fungerar inte
 2. Självtest av intern jordövervakande krets går inte att utföra
 3. Värmesensor frånkopplad
 4. Andra problem med hårdvarukomponenter

Åtgärd:

Ett internt problem har upptäckts av laddboxen.
 1. Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 2. Om problemet kvarstår stänger du av strömbrytaren på laddboxen, väntar i tio sekunder och slår på strömbrytaren igen. Testa sedan att ansluta laddboxen till fordonet.
 3. Kontakta en elektriker om problemet kvarstår för att se till att alla kablar är ordentligt ansluta och momentdragna enligt installationshandboken för laddboxen.
 4. När en elektriker har utfört alla arbeten och återställt strömmen till laddboxen kan du försöka ladda igen genom att återansluta laddboxen till fordonet.
 5. Om problemet kvarstår behöver vägguttaget servas.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f028Kan ej ladda, fel strömbrytarinställningJustera vridströmbrytaren i vägguttaget

Vad denna varning betyder:

Felaktig vridströmbrytarinställning.

Åtgärd:

Be en elektriker att ställa in laddboxens inre vridströmbrytare på en giltig inställning för driftsström. Elektrikern behöver först kontrollera att det inte finns någon strömförsörjning till laddboxen. Överensstämmelsen mellan brytarinställning och ström ska vara angivet på laddboxens insida. Elektrikern behöver även läsa avsnittet Ställa in driftsströmmen i laddboxens installationshandbok.

Om laddboxen är konfigurerad för lastdelning (strömbrytardelning) och parkopplad med andra laddboxar måste huvudenhetens vridströmbrytare vara inställd på en driftsströminställning som tillåter att varje parkopplad laddbox tar emot laddström på minst 6 A.

Exempel: Tre laddboxar är parkopplade för lastdelning. Huvudenheten måste vara inställd på en strömstyrka på 3 * 6 A = 18 A eller högre.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f029Kan ej ladda, problem med bilanslutningFör in laddhandtaget helt i laddporten

Vad denna varning betyder:

Ett kommunikationsfel mellan laddboxen och fordonet inträffade.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 1. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet.
 2. Om problemet kvarstår och annan laddningsutrustning finns tillgänglig ska du koppla fordonet till en annan laddbox eller en mobil anslutning för att fastställa om fordonet kan kommunicera med annan laddutrustning.
 3. Om problemet kvarstår krävs service.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f030Kan ej ladda - fel huvudenhet/parkopplingSe till att vägguttagets strömvärden matchar

Vad denna varning betyder:

Lastdelningsnätverk (strömbrytardelning): De parkopplade laddboxarna har olika maximala strömkapaciteter.

Åtgärd:

Endast laddboxar med samma maximala strömkapaciteter kan parkopplas i ett lastdelningsnätverk (strömbrytardelning). Be en elektriker kontrollera typetiketterna på laddboxarna och se till att strömkapaciteterna stämmer överens. Din elektriker rekommenderas också att endast parkoppla laddboxar med samma artikelnummer eftersom det är ett enkelt sätt att se till att parkopplade enheter är kompatibla.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_f041Minskad laddhastighet, vägganslutningen för varmKontrollera uttag eller väggkontaktskablage

Vad denna varning betyder:

Larmet Hög temperatur upptäckt av laddboxen anger att byggnadens anslutning till laddboxen blivit för varm, så laddningen har saktats ner för att skydda elledningarna och laddboxen.

Det här är vanligen inte ett problem med fordonet eller laddboxen utan snarare ett problem med byggnadens elledningar. Det kan orsakas av glappkontakt mellan byggnadens elledningar och laddboxen och kan snabbt åtgärdas av en elektriker.

Åtgärd:

Kontakta en elektriker som kan inspektera anslutningen mellan byggnadens elledningar och laddboxen. De bör se till att alla ledare är ordentligt anslutna och momentdragna enligt installationsguiden för laddboxen.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CHG_f035Kommunikationsfel för laddutrustningProva igen eller prova annan utrustning

Vad denna varning betyder:

Fordonet kan inte laddas eftersom det inte kan kommunicera effektivt med den externa laddningsutrustningen. Det kan inte känna av en giltig pilotsignal från laddningsutrustningen.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Åtgärd:

Kontrollera först att bristen på effektiv kommunikation orsakas av den externa laddningsutrustningen och inte av ett problem med fordonet. Det är oftast fallet.

Försök ladda fordonet med annan extern laddningsutrustning (t.ex. laddningskabel, laddningsstation eller laddningsbås).

 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i utrustningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Om felet misstänks sitta i fordonet inspektera laddningsuttagets ingång och laddningskabelns kontakt så det inte finns några hinder, till exempel skräp, fukt och/eller främmande föremål. Se till att eventuellt hinder i laddningsuttagets ingång har avlägsnats och att eventuell fukt har torkat. Försök sedan att sätta i kabeln i laddningsuttaget.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

CHG_f083Kan inte ladda – ev. låg kvalitet på nätströmFörsök igen/testa annan laddpl./Supercharger

Vad denna varning betyder:

Strömavbrott inträffade under laddning. Detta kan bero på att matningsströmmen till laddningsutrustningen bröts (exempelvis i vägguttaget) eller på ett problem med laddningsutrustningen.

Åtgärd:

Denna varning åtföljs ofta av andra varningar som kan underlätta vid identifieringen och felsökningen av felet. Börja med att undersöka alla andra varningsmeddelanden som har med laddningsproblem att göra.

Alternativt kan du kontrollera att statuslamporna för den mobila anslutningen eller laddboxen indikerar att det finns strömmatning till enheten samt även studera felsökningsinformationen gällande blinkkoder, i produktens ägarhandbok. Vid användning av annan extern laddningsutrustning (från andra än Tesla) ska du kontrollera om det finns felsökningshjälp på en ev. skärm eller annat användargränssnitt.

Om det står helt klart att det inte finns strömmatning till laddningsutrustningen ska du kontrollera om vägguttagets/laddboxens kretsbrytare har utlösts.

Fler felsökningstips baserat på typ av utrustning:

 • Om du använder en mobil anslutning, försök ladda fordonet med ett annat vägguttag.
  • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i det första vägguttaget.
  • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet finnas i den mobila anslutningen.
 • Om du använder en laddbox, försök ladda fordonet med annan laddningsutrustning såsom en mobil anslutning som är ansluten till ett separat vägguttag.
  • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i laddboxen.

Om problemet sitter i det första vägguttaget eller laddboxen kontaktar du en elektriker som kan inspektera elinstallationen.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

CHG_f091Laddutrustningen identifierades inteProva igen eller prova annan utrustning

Vad denna varning betyder:

Laddningsuttaget kan inte känna av om en laddningskabel är isatt eller vilken typ av laddningskabel som är ansluten.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Åtgärd:

Om den här varningen visas medan en laddningskabel är ansluten bör man fastställa huruvida problemet orsakas av laddningsutrustningen eller av fordonet. Försök ladda fordonet med annan extern laddningsutrustning (t.ex. laddningskabel, laddningsstation eller laddningsbås).

 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i utrustningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Om den här varningen visas när en laddningskabel inte är ansluten eller om felet misstänks sitta i fordonet inspektera laddningsuttagets ingång och laddningskabelns kontakt så det inte finns några hinder, till exempel skräp, fukt och/eller främmande föremål. Se till att eventuellt hinder i laddningsuttagets ingång har avlägsnats och att eventuell fukt har torkat. Försök sedan att sätta i kabeln i laddningsuttaget.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

CHGS_f083Kan inte ladda – ev. låg kvalitet på nätströmFörsök igen/testa annan laddpl./Supercharger

Vad denna varning betyder:

Strömavbrott inträffade under laddning. Detta kan bero på att matningsströmmen till laddningsutrustningen bröts (exempelvis i vägguttaget) eller på ett problem med laddningsutrustningen.

Åtgärd:

Denna varning åtföljs ofta av andra varningar som kan underlätta vid identifieringen och felsökningen av felet. Börja med att undersöka alla andra varningsmeddelanden som har med laddningsproblem att göra.

Alternativt kan du kontrollera att statuslamporna för den mobila anslutningen eller laddboxen indikerar att det finns strömmatning till enheten samt även studera felsökningsinformationen gällande blinkkoder, i produktens ägarhandbok. Vid användning av annan extern laddningsutrustning (från andra än Tesla) ska du kontrollera om det finns felsökningshjälp på en ev. skärm eller annat användargränssnitt.

Om det står helt klart att det inte finns strömmatning till laddningsutrustningen ska du kontrollera om vägguttagets/laddboxens kretsbrytare har utlösts.

Fler felsökningstips baserat på typ av utrustning:

 • Om du använder en mobil anslutning, försök ladda fordonet med ett annat vägguttag.
  • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i det första vägguttaget.
  • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet finnas i den mobila anslutningen.
 • Om du använder en laddbox, försök ladda fordonet med annan laddningsutrustning såsom en mobil anslutning som är ansluten till ett separat vägguttag.
  • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i laddboxen.

Om problemet sitter i det första vägguttaget eller laddboxen kontaktar du en elektriker som kan inspektera elinstallationen.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

CHG_u001Minskad laddhastighet - oväntat spänningsfallAvlägsna förlängningskabel/få elledningarna kontrollerade

Vad denna varning betyder:

Laddningshastigheten har sänkts på grund av att den inbyggda laddaren i fordonet har upptäckt ett stort spänningsfall under laddningen.

Troliga orsaker till detta problem kan vara:

 • Problem med byggnadens elinstallation och/eller vägguttaget.
 • En förlängningssladd eller annan kabel kan inte mata tillräckligt med laddström.

Detta problem kan även uppstå på grund av aktivering av annan strömkrävande elektrisk utrustning som är ansluten till samma elkrets som den som fordonet laddas från.

Åtgärd:

Om detta problem ofta uppstår på din vanliga laddningsplats ska du kontakta en elektriker som kan kontrollera elinstallationen. Denne bör kontrollera följande:

 • All installerad laddningsutrustning och dess anslutning till byggnadens elnät.
 • Byggnadens elnät inklusive alla vägguttag som används med en mobil anslutning.
 • Den elektriska anslutningen till matningsnätet på den punkt där den är ansluten till byggnaden.

Rådfråga elektrikern angående om fordonets laddström bör sänkas eller om installationen bör göras om för att klara en högre laddström.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

CHG_u002Laddningen stoppades på grund av stort spänningsfallAvlägsna förlängningskabel/få elledningarna kontrollerade

Vad denna varning betyder:

Laddningen har avbrutits på grund av att den inbyggda laddaren i fordonet har upptäckt ett ovanligt stort spänningsfall.

Troliga orsaker till detta problem kan vara:

 • Problem med byggnadens elinstallation och/eller vägguttaget.
 • En förlängningssladd eller annan kabel kan inte mata tillräckligt med laddström.

Detta problem kan även uppstå på grund av aktivering av annan strömkrävande elektrisk utrustning som är ansluten till samma elkrets som den som fordonet laddas från.

Åtgärd:

Om detta problem ofta uppstår på din vanliga laddningsplats ska du kontakta en elektriker som kan kontrollera elinstallationen. Denne bör kontrollera följande:

 • All installerad laddningsutrustning och dess anslutning till byggnadens elnät.
 • Byggnadens elnät inklusive alla vägguttag som används med en mobil anslutning.
 • Den elektriska anslutningen till matningsnätet på den punkt där den är ansluten till byggnaden.

Rådfråga elektrikern angående om fordonets laddström bör sänkas eller om installationen bör göras om för att klara en högre laddström.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

CHG_u004Laddningen stoppades, strömförlust under laddningKontrollera strömkälla och laddningsutrustning

Vad denna varning betyder:

Strömavbrott inträffade under laddning. Detta kan bero på att matningsströmmen till laddningsutrustningen bröts (exempelvis i vägguttaget) eller på ett problem med laddningsutrustningen.

Åtgärd:

Denna varning åtföljs ofta av andra varningar som kan underlätta vid identifieringen och felsökningen av felet. Börja med att undersöka alla andra varningsmeddelanden som har med laddningsproblem att göra.

Alternativt kan du kontrollera att statuslamporna för den mobila anslutningen eller laddboxen indikerar att det finns strömmatning till enheten samt även studera felsökningsinformationen gällande blinkkoder, i produktens ägarhandbok. Vid användning av annan extern laddningsutrustning (från andra än Tesla) ska du kontrollera om det finns felsökningshjälp på en ev. skärm eller annat användargränssnitt.

Om det står helt klart att det inte finns strömmatning till laddningsutrustningen ska du kontrollera om vägguttagets/laddboxens kretsbrytare har utlösts.

Fler felsökningstips baserat på typ av utrustning:

 • Om du använder en mobil anslutning, försök ladda fordonet med ett annat vägguttag.
  • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i det första vägguttaget.
  • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet finnas i den mobila anslutningen.
 • Om du använder en laddbox, försök ladda fordonet med annan laddningsutrustning såsom en mobil anslutning som är ansluten till ett separat vägguttag.
  • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i laddboxen.

Om problemet sitter i det första vägguttaget eller laddboxen kontaktar du en elektriker som kan inspektera elinstallationen.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

CHG_u005Kan inte ladda, laddstation ej i driftKontrollera ström el prova en annan station

Vad denna varning betyder:

Laddningen kan inte starta på grund av att laddningsutrustningen inte är redo. Ett laddningshandtag är upptäckt, men laddningsstationen kommunicerar inte med fordonet. Detta problem kan uppstå på grund av att:

 • Laddningsstationen saknar strömförsörjning.
 • Pilotsignalen mellan laddningsstationen och fordonet har avbrutits.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Åtgärd:

Försök ladda fordonet med annan laddningsutrustning eller vid en annan laddningsstation.

 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i utrustningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Om du använder en mobil anslutning eller laddbox kontrollerar du först statuslamporna på framsidan. Om inga statuslampor lyser, kontrollera strömkällan och kontakta en elektriker för inspektion av elinstallationens anslutning till vägguttaget eller laddboxen och för att bekräfta att alla kablar är korrekt anslutna och åtdragna.

Vid användning av annan extern laddningsutrustning, läs i produktägarens handbok om hur man kontrollerar att stationen är strömförsörjd. Kontakta en elektriker för inspektion av elinstallationen och laddningsutrustningen om så krävs.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

CHG_u006Laddhandtagsspärr ej inkoppladSätt i laddkabeln helt eller kontrollera hinder

Vad denna varning betyder:

Laddningsuttagets spärr kan inte låsa fast laddningskabeln i laddningsuttagets ingång. Om spärren inte är inkopplad, är AC-laddningen (till exempel laddning med en mobil anslutning eller väggmonterad laddbox) begränsad till 16 A, och DC-snabbladdning/Supercharging är inte tillgänglig.

Laddningsuttagets lampa pulserar i gult om den här varningen visas under nätladdning och lyser med fast gult sken om den här varningen visas vid försök till DC-snabbladdning/Supercharging.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Åtgärd:

Försök att åter sätta i laddningskabeln helt i laddningsuttaget.

Om fordonet börjar laddas och laddningsuttagets lampa pulserar i grönt kan det hända att laddningskabeln inte satt i helt tidigare. Nätladdningen bör inte längre vara begränsad och DC-snabbladdning/Supercharging bör vara tillgänglig.

Om laddningen fortfarande är begränsad eller om fordonet inte laddas överhuvudtaget inspektera laddningsuttagets ingång och laddningskabelns kontakt så det inte finns några hinder, till exempel skräp, fukt och/eller främmande föremål. Se till att eventuellt hinder i laddningsuttagets ingång har avlägsnats och att eventuell fukt har torkat. Försök sedan att sätta i kabeln i laddningsuttaget.

Om laddningen fortfarande är begränsad eller om fordonet inte laddas överhuvudtagetska du kontrollera om den manuella upplåsningsvajern för laddningsuttagets spärr (placerad på vänster sida i bagageutrymmet) har dragits ut. Kontrollera att handtaget (vanligtvis ringformat eller en rem) till den manuella upplåsningsvajern är fritt från blockeringar och att inget sitter fast på det (t.ex. ett lastnät eller paraply). Mer information om manuell öppning av laddningsuttagets spärr finns i Lossa laddningskabeln manuellt.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

CHG_u007Laddutrustningen rapporterar felKontrollera felkod eller meddelanden på laddutrustningen

Vad denna varning betyder:

Laddningen avbröts eftersom den externa laddningsutrustningen rapporterade ett fel som gör att fordonet inte kan laddas.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Åtgärd:

Kontrollera den externa laddningsutrustningen och leta efter statuslampor, displayer eller andra statusindikatorer på utrustningen. Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

Försök ladda fordonet med annan laddningsutrustning eller vid en annan laddningsstation.

 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i utrustningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

CHG_u010Fel i extern laddningsutrustning detekteratFörsök med annan laddutrustning

Vad denna varning betyder:

Växelströmsladdning kan inte startas till följd av ett tillstånd som förhindrar att ditt fordon laddas med växelström. DC-snabbladdning/Supercharging bör fortfarande fungera som förväntat.

Ditt fordons inbyggda laddare identifierar inspänning vid laddningsuttaget när ingen ström har begärts av den externa laddningsutrustningen, vilket visar att laddningsutrustningen inte fungerar som förväntat.

Det här kan ibland orsakas av ett hårdvaruproblem som gäller den externa laddningsutrustningen, vilket förhindrar att laddningsutrustningen på begäran slår på eller av strömmen till fordonet. Det kan även inträffa på grund av ett annat tillstånd som påverkar den externa laddningsutrustningen eller ett tillstånd som påverkar själva fordonet.

Åtgärd:

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Försöka ladda med flera olika typer av laddningsutrustning.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

CHG_u012Problem med elnät eller fordon som begränsar AC-laddningKoppla bort och försök igen/Testa annan laddningsplats

Vad denna varning betyder:

Laddningshastigheten har minskats till följd av ett förhållande som påverkar ditt fordons möjlighet att ladda med växelström. DC-snabbladdning/Supercharging bör fortfarande fungera som förväntat.

Det här kan orsakas av störningar i strömförsörjningen som orsakas av den externa laddningsutrustningen eller av elnätet. I vissa fall kan tillståndet vara resultatet av användning av elektriska enheter i närheten som kräver mycket ström.

Om de här tänkbara orsakerna kan uteslutas kan ett tillstånd hos själva fordonet även påverka växelströmsladdningen.

Åtgärd:

Om den här varningen åtföljs av en annan varning som anger tillståndet rörande AC-laddning börjar du med att undersöka denna varning först.

Fler felsökningstips baserat på typ av utrustning:

 • Om du använder en mobil anslutning, försök ladda fordonet med ett annat vägguttag.
  • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i det första vägguttaget.
  • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet finnas i den mobila anslutningen.
 • Om du använder en laddbox, försök ladda fordonet med annan laddningsutrustning såsom en mobil anslutning som är ansluten till ett separat vägguttag.
  • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i laddboxen.

Om problemet sitter i det första vägguttaget eller laddboxen kontaktar du en elektriker som kan inspektera elinstallationen.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Om den här varningen kvarstår när du försöker ladda vid flera tillfällen och med olika laddningsutrustningar rekommenderas du att boka service.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

CHG_u013Kommunikation med laddutrustning brötsKontrollera strömkälla och laddningsutrustning

Vad denna varning betyder:

Laddning upphörde på grund av att kommunikationen mellan fordonet och den externa laddningsutrustningen avbröts.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Åtgärd:

Bekräfta huruvida den externa laddningsutrustningen är strömförsörjd genom att leta efter statuslampor, displayer eller andra indikatorer på utrustningen. Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

Om utrustningen inte är strömförsörjd ska du försöka återställa den externa laddningsutrustningens strömkälla.

 • Om strömmen inte kan återställas när du försöker ladda vid en offentlig station ska du kontakta stationens operatör.
 • Om strömmen inte kan återställas när du försöker ladda vid en privat station (till exempel vid laddning hemma) ska du kontakta en elektriker.

Om utrustningen är strömförsörjd kan du försöka ladda fordonet med en annan extern laddningsutrustning.

 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i utrustningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

CHG_u014Laddutrustningen rapporterar felKontrollera felkod eller meddelanden på laddutrustningen

Vad denna varning betyder:

Laddningen avbröts eftersom den externa laddningsutrustningen rapporterade ett fel som gör att fordonet inte kan laddas.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Åtgärd:

Kontrollera den externa laddningsutrustningen och leta efter statuslampor, displayer eller andra statusindikatorer på utrustningen. Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

Försök ladda fordonet med annan laddningsutrustning eller vid en annan laddningsstation.

 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i utrustningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

CHG_w032Minskad laddhastighet, vägganslutningen för varmKontrollera uttag eller väggkontaktskablage

Vad denna varning betyder:

Larmet Hög temperatur upptäckt av laddboxen anger att byggnadens anslutning till laddboxen blivit för varm, så laddningen har saktats ner för att skydda elledningarna och laddboxen.

Det här är vanligen inte ett problem med fordonet eller laddboxen utan snarare ett problem med byggnadens elledningar. Det kan orsakas av glappkontakt mellan byggnadens elledningar och laddboxen och kan snabbt åtgärdas av en elektriker.

Åtgärd:

Kontakta en elektriker som kan inspektera anslutningen mellan byggnadens elledningar och laddboxen. De bör se till att alla ledare är ordentligt anslutna och momentdragna enligt installationsguiden för laddboxen.

Laddboxens installationsguider hittar du här.

CHG_w037Kan ej ladda , vägganslutningen är för varmKontrollera kablarna till uttaget eller vägganslutningen

Vad denna varning betyder:

Larmet Hög temperatur upptäckt av laddboxen anger att byggnadens anslutning till laddboxen blivit för varm, så laddningen har saktats ner för att skydda elledningarna och laddboxen.

Det här är vanligen inte ett problem med fordonet eller laddboxen utan snarare ett problem med byggnadens elledningar. Det kan orsakas av glappkontakt mellan byggnadens elledningar och laddboxen och kan snabbt åtgärdas av en elektriker.

Åtgärd:

Kontakta en elektriker som kan inspektera anslutningen mellan byggnadens elledningar och laddboxen. De bör se till att alla ledare är ordentligt anslutna och momentdragna enligt installationsguiden för laddboxen.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CP_w043Fel på laddluckans sensorLaddanslutningen kan ha nedsatt funktionalitet

Vad denna varning betyder:

En av laddningsluckornas sensorer fungerar inte korrekt. Detta kan inträffa när laddningsuttaget inte kan känna av positionen för laddningsluckan och laddningsuttaget inte fungerar som väntat.

 • Spärren till laddningsuttaget fortsätter ibland att vara aktiv när luckan till laddningsuttaget är öppen.
 • Laddningsuttagets ljus lyser bara ibland när laddningsluckan är öppen.

Åtgärd:

Prova att stänga laddningsluckan och sedan öppna den igen.

För mer information, se Öppna luckan till laddkontakten.

För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

CP_w054Laddhandtagsspärr ej inkoppladSätt i laddkabeln helt eller kontrollera hinder

Vad denna varning betyder:

Laddningsuttagets spärr kan inte låsa fast laddningskabeln i laddningsuttagets ingång. Om spärren inte är inkopplad, är AC-laddningen (till exempel laddning med en mobil anslutning eller väggmonterad laddbox) begränsad till 16 A, och DC-snabbladdning/Supercharging är inte tillgänglig.

Laddningsuttagets lampa pulserar i gult om den här varningen visas under nätladdning och lyser med fast gult sken om den här varningen visas vid försök till DC-snabbladdning/Supercharging.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Åtgärd:

Försök att åter sätta i laddningskabeln helt i laddningsuttaget.

Om fordonet börjar laddas och laddningsuttagets lampa pulserar i grönt kan det hända att laddningskabeln inte satt i helt tidigare. Nätladdningen bör inte längre vara begränsad och DC-snabbladdning/Supercharging bör vara tillgänglig.

Om laddningen fortfarande är begränsad eller om fordonet inte laddas överhuvudtaget inspektera laddningsuttagets ingång och laddningskabelns kontakt så det inte finns några hinder, till exempel skräp, fukt och/eller främmande föremål. Se till att eventuellt hinder i laddningsuttagets ingång har avlägsnats och att eventuell fukt har torkat. Försök sedan att sätta i kabeln i laddningsuttaget.

Om laddningen fortfarande är begränsad eller om fordonet inte laddas överhuvudtagetska du kontrollera om den manuella upplåsningsvajern för laddningsuttagets spärr (placerad på vänster sida i bagageutrymmet) har dragits ut. Kontrollera att handtaget (vanligtvis ringformat eller en rem) till den manuella upplåsningsvajern är fritt från blockeringar och att inget sitter fast på det (t.ex. ett lastnät eller paraply). Mer information om manuell öppning av laddningsuttagets spärr finns i Lossa laddningskabeln manuellt.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

DI_f138Frontmotorn är avaktiverad – OK att köraFordonets effekt kan vara begränsad

Vad denna varning betyder:

Fordonets frontmotor är inte tillgänglig. Effekt, hastighet och acceleration kan vara minskad eftersom fordonet använder de bakre motorerna för fortsatt körning.

Åtgärd:

Fortsätt till din destination.Det går bra att köra fordonet.

Den här varningen kan orsakas av ett tillfälligt tillstånd som åtgärdas automatiskt. Om varningen försvinner under den pågående körningen eller inte längre visas när du påbörjar nästa körning orsakades den troligen av ett tillfälligt tillstånd. Ingen åtgärd krävs.

Den här varningen kan också indikera ett tillstånd som kräver inspektion och service av den främre motorn. Om den här varningen kvarstår under efterföljande färder rekommenderas du att bokas service.Det går bra att köra fordonet under tiden.

DI_u006Autoparkering för att förhindra rullningSpänn fast bälte och stäng dörr för att köra

Vad denna varning betyder:

Fordonet har automatiskt växlat till parkeringsläget (P) eftersom det fastställde att föraren lämnade fordonet eller inte längre var där. Detta är en förväntad funktion under olika omständigheter.

Fordonet växlar till parkeringsläget automatiskt om alla dessa villkor uppfylls:

 • Autopark är inte aktivt.
 • Fordonet körs långsammare än 1,4 mph (2,25 km/h) i kör- eller backläge.
 • Den senaste föraraktiviteten identifierades för mer än två sekunder sedan. Föraraktivitet omfattar att
  • trycka på broms- och gaspedalen

Och minst två av dessa villkor uppfylls:

 1. Förarens säkerhetsbälte identifieras som uppknäppt.
 2. Föraren identifieras inte som närvarande.
 3. Förardörren identifieras som öppen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om fordonet har programvara från 2015 eller senare växlar det automatiskt till parkeringsläget om alla tre villkor ovan uppfylls, oavsett fordonshastighet och senast identifierat tryck på broms- eller gaspedalen.

Fordonet växlar också automatiskt till parkeringsläget om alla dessa villkor uppfylls:

 • Kvarhållning av fordon är aktiverat.
 • Fordonet är i körläge (D) eller backläge (R).
 • Förardörren identifieras som öppen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Fordonet växlar också automatiskt till parkeringsläget när laddningskabeln är ansluten till laddningsuttaget.

Åtgärd:

Mer information om automatisk växling till parkeringsläget finns i Växling.

DI_u015Farthållaren är otillgänglig

Vad denna varning betyder:

Farthållaren, inklusive funktionen Trafikmedveten farthållare, är inte tillgänglig för tillfället.

Farthållaren kanske inte är tillgänglig för att:

 • föraren har avbrutit begäran
 • föraren har knäppt upp säkerhetsbältet
 • det främre bagageutrymmet, bagageutrymmet eller en dörr är öppen
 • fordonets hastighet är lägre än farthållarens minimihastighet på 18 mph (30 km/h)
 • det finns ett miljöförhållande, till exempel begränsad sikt
 • assistentläget är aktivt

Åtgärd:

Ta kontrollen och kör ditt fordon manuellt.

Om något förhållande som förhindrar aktivering av farthållaren inte längre förekommer bör farthållaren vara tillgänglig. Om den här varningen kvarstår under efterföljande färder bokar du service så snart det är möjligt. Det går bra att köra fordonet under tiden.

För mer information, se Trafikmedveten farthållare.

DI_u024Autopark avbrötsTa kontrollen

Vad denna varning betyder:

Autopark har avbrutits.

Autopark kanske har avbrutits på grund av

 • att föraren tryckte på knappen Avbryt på pekskärmen
 • Föraren flyttade ratt.
 • Föraren tryckte på gaspedalen, bromspedalen eller öppnade en dörr.
 • brant lutning/sluttning
 • ett väderförhållande som påverkar sikten
 • att trottoarkanten inte kan identifieras
 • att en släpvagn är kopplad till fordonet.

Åtgärd:

Parkera eller avsluta parkeringen av fordonet manuellt.

Autopark bör vara tillgänglig igen vid nästa färd.

Mer information finns i Avbryta parkering och Begränsningar.

DI_u025Autoparkering avbröts

Vad denna varning betyder:

Autopark har avbrutits och den elektroniska parkeringsbromsen har aktiverats.

Autopark kanske har avbrutits på grund av

 • att föraren tryckte på knappen Avbryt på pekskärmen
 • Föraren flyttade ratt.
 • Föraren tryckte på gaspedalen, bromspedalen eller öppnade en dörr.
 • brant lutning/sluttning
 • ett väderförhållande som påverkar sikten
 • att trottoarkanten inte kan identifieras
 • att en släpvagn är kopplad till fordonet.

Åtgärd:

Parkera eller avsluta parkeringen av fordonet manuellt.

Autopark bör vara tillgänglig igen vid nästa färd.

Mer information finns i Avbryta parkering och Begränsningar.

DI_u032Adaptiv fjädring avaktiveradKör med försiktighet

Vad denna varning betyder:

Fordonets hastighet är begränsad till 90 mph (144 km/h) på grund av ett problem med det adaptiva fjädringsdämpningssystemet.

Systemet kan inte utföra realtidsjusteringar av fjädringssystemet i syfte att optimera både åkning och köregenskaper. Därför kan åkningen vara mjukare än vanligt.

Åtgärd:

Om den här varningen kvarstår under efterföljande färder bokar du service så snart det är möjligt. Det går bra att köra fordonet under tiden.

Varningen följs av en röd indikatorlampa på instrumentpanelen. Mer information finns i Luftfjädring.

DI_w039Regenerativ bromsning otillgängligAnvänd bromspedalen efter behov

Vad denna varning betyder:

Bromsprestandan är tillfälligt nedsatt och den automatiska fartminskningen är mindre när du lyfter foten från accelerationspedalen under körning.

Den här varningen kan inträffa när:

 • Högspänningsbatteriet är nästan fulladdat. Regenerativ bromsning är minskad när batteriet är laddat till 95 % eller mer.
 • Högspänningsbatteriet inte är tillräckligt varmt. Det här kan ske när du börjar köra. Det kan hända oftare i kallare klimat.

Åtgärd:

Det går bra att köra fordonet.

Använd bromspedalen vid behov för att sakta ner fordonet, på liknande sätt som i ett bensindrivet, icke-elektriskt fordon.

Varningen försvinner vanligtvis när du kör, eftersom det minskar batteriets laddningsnivå till under 95 % eller värmer upp batteriet tillräckligt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
I kallare klimat kan det hända att den här varningen alltid visas och automatisk fartminskning kan förbli begränsad, eftersom körning inte värmer upp batteriet tillräckligt för att helt återställa prestandan för regenerativ bromsning. Du kan använda Avfrosta bilen i Teslas mobilapp för att värma upp högspänningsbatteriet innan du kör, för återställning till normal regenerativ bromsning. För mer information, se Bästa praxis i kallt väder.

Den här varningen ensam indikerar vanligtvis inte ett tillstånd som kräver service. Du rekommenderas att boka service så snart som möjligt om varningen kvarstår vid flera färder eftersom kan det var en indikation på ett tillstånd som påverkar fordonets förmåga till regenerativ bromsning.

För mer information, se Regenerativ bromsning.

DI_w138Frontmotorn är avaktiverad – OK att köraFordonets effekt kan vara begränsad

Vad denna varning betyder:

Fordonets frontmotor är inte tillgänglig. Effekt, hastighet och acceleration kan vara minskad eftersom fordonet använder de bakre motorerna för fortsatt körning.

Åtgärd:

Fortsätt till din destination. Det går bra att köra fordonet.

Den här varningen kan orsakas av ett tillfälligt tillstånd som åtgärdas automatiskt. Om varningen försvinner under den pågående körningen eller inte längre visas när du påbörjar nästa körning orsakades den troligen av ett tillfälligt tillstånd. Ingen åtgärd krävs.

Den här varningen kan också indikera ett tillstånd som kräver inspektion och service av den främre motorn. Om den här varningen kvarstår under efterföljande färder rekommenderas du att bokas service. Det går bra att köra fordonet under tiden.

DI_w168Bromshållning ej tillgängligTryck ned bromspedalen när bilen står stilla

Vad denna varning betyder:

Bromshållning är inte tillgängligt för närvarande till följd av systembegränsningar. Vid stopp ska bromspedalen användas för att stanna fordonet helt och hålla fordonet stillastående.

Åtgärd:

Fortsätt till din destination. Det går bra att köra fordonet.

Om den här varningen kvarstår under efterföljande färder bokar du service så snart det är möjligt. Det går bra att köra fordonet under tiden.

För mer information, se Fordonsstopp.

DI_w172Drivlinan behöver serviceUndvik kraftig acceleration

Vad denna varning betyder:

Ett problem har upptäckts i drivlinesystemet.

Fordonet har upptäckt ett kraftigt glapp mellan drivenheten och hjulen. Stort eller kraftigt glapp är ett tecken på mekanisk förslitning.

Det finns många olika orsaker till detta varför en inspektion av drivlinan är nödvändig.

Åtgärd:

Du rekommenderas att boka service så snart som möjligt för en kontroll av drivlinan.

Det går bra att köra fordonet under tiden. Du kan köra till din nästa anhalt och till ett Service Center. Undvik kraftig eller hårt acceleration då detta belastar drivlinan ytterligare.

Boka tid för service så snart som möjligt. Om detta problem inte åtgärdas kan det hända att fordonet oväntat stannar under körning.

GTW_w017Minskad effekt i elsystemIcke-väsentliga funktioner kan bli otillgängliga

Vad denna varning betyder:

Vissa mindre viktiga funktioner, t.ex. sätesvärmare och uppvärmning/nedkylning av kupén, kan vara otillgängliga eller fungera med reducerad kapacitet. Detta är en förväntad funktion som är utformad för att hjälpa fordonet att upprätthålla tillräcklig strömförsörjning för viktiga funktioner.

Åtgärd:

Den här varningen kan visas på grund av diverse bilförhållanden. Kontrollera om det finns andra varningar gällande förhållanden som påverkar elsystemet i fordonet för mer information och fler rekommenderade åtgärder.

GTW_w018Minskad effekt i elsystemIcke-väsentliga funktioner kan bli otillgängliga

Vad denna varning betyder:

Vissa mindre viktiga funktioner, t.ex. sätesvärmare och uppvärmning/nedkylning av kupén, kan vara otillgängliga eller fungera med reducerad kapacitet. Detta är en förväntad funktion som är utformad för att hjälpa fordonet att upprätthålla tillräcklig strömförsörjning för viktiga funktioner.

Åtgärd:

Den här varningen kan visas på grund av diverse bilförhållanden. Kontrollera om det finns andra varningar gällande förhållanden som påverkar elsystemet i fordonet för mer information och fler rekommenderade åtgärder.

GTW_w17412 V-batteriet måste bytas - boka serviceProgramvaruuppdateringar utförs inte förrän batteriet har bytts ut

Vad denna varning betyder:

Lågspänningsbatteriet har nedsatt prestanda och behöver bytas ut. Fordonets programvaruuppdateringar slutförs inte förrän lågspänningsbatteriet har bytts ut.

Åtgärd:

Du rekommenderas att byta ut lågspänningsbatteriet så snart som möjligt.

Boka service via Teslas mobilapp eller en oberoende leverantör som tillhandahåller utbyte av lågspänningsbatteri för ditt fordon. Observera att alternativen från oberoende serviceleverantörer kan variera baserat på fordonkonfigurationen och din plats.

Det går bra att kör fordonet när den här varningen visas. Om du skjuter upp bytet av lågspänningsbatteriet kan det hända att fordonet inte har tillräckligt med strömförsörjning för att starta eller starta om efter en körning.

Se Skötsel av batteriet för rekommenderade åtgärder om lågspänningsbatteriet inte har tillräckligt med strömförsörjning för att starta fordonet eller öppna dörrarna.

Se Information om högspänningsbatteri för mer information om batterisystemet.

GTW_w360Assistans för låg bromsprestanda aktiveratHåll bromspedalen nedtryckt för att stanna

Vad denna varning betyder:

Hydraulisk fadingkompensation är aktiv. Denna bromsassistansfunktion aktiveras temporärt för att säkerställa att du har full bromskapacitet vid förhållanden då fordonet upptäckt att bromsprestandan är reducerad.

När denna assistansfunktion aktiveras kan du känna att bromspedalen dras bort från foten och att bromstrycket ökar kraftigt. Du kan även höra ett pumpande ljud från bromsarnas hydraulenhet framtill i fordonet. Detta varar vanligen bara några sekunder, beroende på vägytan och fordonets hastighet. Det här är fullständigt normalt och är inget tecken på att det är något problem med fordonet.

Åtgärd:

Tryck ned och håll kvar bromspedalen som du brukar och börja inte "pumpa" (upprepat trycka och släppa) pedalen, då detta annars avbryter funktionen.

Det här larmet raderas när fordonet stannat eller då du inte längre trycker ned bromspedalen. Det kan hända att det visas i upp till fem sekunder efteråt.

Reducerad bromsprestanda uppträder tillfälligtvis och kan uppstå av flera olika orsaker som till exempel efter kraftiga inbromsningar då bromsarnas temperatur är hög eller vid körning under extremt kalla eller våta förhållanden. Det kan även vara en indikation om att bromsbeläggen eller bromsskivorna är så nedslitna att de behöver bytas.

Om du upplever att bromsprestandan fortsätter att vara reducerad utan att förbättras under en tid ska du kontakta Tesla Service för en kontroll av bromsarna.

För mer information, se Hydraulisk kompensation för fading.

GTW_w405Minskad effekt i elsystemFordonet kan stängas av oväntat

Vad denna varning betyder:

Elsystemet kan inte upprätthålla spänningen som krävs för alla fordonsfunktioner.

Om den här varningen visas när du kör kan det hända att fordonet stängs av oväntat.

Det kan också hända att fordonet inte går att starta igen under den aktuella körningen.

Åtgärd:

Du rekommenderas att eliminera eller minska användningen av mindre viktiga funktioner. Det kan hjälpa fordonet att upprätthålla tillräcklig strömförsörjning för viktiga funktioner. Det kan också förhindra att fordonet stängs av innan du når din destination, även om det inte kan garanteras.

Boka service omedelbart om varningen fortsätter att visas. Fordonet kan stängas av oväntat eller kanske inte startar utan service.

Huv öppenFortsätt med försiktighet

Vad denna varning betyder:

Framluckan (huven) upptäcks vara öppen under körning.

Den här varningen indikerar att minst en av de två spärrarna som håller fast huven, d.v.s. framluckans primära eller sekundära spärr, inte kan bekräftas vara stängd (bekräftas som helt fastlåst) när du lägger i en annan växel än Park.

Åtgärd:

Eftersom detta kan leda till att framluckan öppnas under körning rekommenderar vi att du kör försiktigt tills du kan stanna fordonet på ett säkert sätt och lägga i Park.

När du har parkerat ska du kontrollera framluckan (huven) och se till att den är helt stängd (båda spärrarna är helt låsta). Se Främre bagageutrymme i stängningsanvisningarna för mer information.

Varningen bör försvinna när du lägger i Park. Men den kan komma tillbaka när du börjar köra om du inte först kontrollerar och stänger huven helt.

Om varningen är kvar under flera körningar eller visas allt oftare under flera körningar rekommenderar vi att du bokar service så snart som möjligt.

Se Främre bagageutrymme för mer information om framluckan.

MCU_u019Aktiv serviceanslutning till fordonetFjärrdiagnostik pågår

Vad denna varning betyder:

En servicetekniker är fjärrinloggad i ditt fordon för att utföra diagnos och reparation. Funktionen Infotainment kan vara begränsad under tiden anslutningen pågår, men denna varning innebär inte att det är något fel på fordonet.

Det går bra att köra fordonet.

Åtgärd:

Varningen bör försvinna automatiskt efter att teknikern har slutfört diagnos eller reparation av fordonet. Du kan behöva starta om pekskärmen för att återställa funktionen Infotainment helt när varningen har försvunnit.För mer information, se Starta om pekskärmen i fordonets Gör-det-själv-guide.

Om varningen inte försvinner efter 24 timmar rekommenderar vi att du bokar service via Teslas mobilapp eller en oberoende leverantör. Observera att alternativen från oberoende serviceleverantörer kan variera baserat på fordonkonfigurationen och din plats.

MCU_w008Däcktrycket är mycket lågtStanna säkert – däcktrycket är väldigt lågt

Vad denna varning betyder:

Det här larmet visar att ett eller flera av däcken på fordonet har extremt lågt lufttryck eller är punkterat.

Systemet för däcktrycksövervakning (TPMS) har upptäckt att lufttrycket i ett eller flera däck är påtagligt lägre än det rekommenderade däcktrycket för kalla däck.

Åtgärd:

Du bör så snart som möjligt stanna säkert. Kontrollera, på en säker plats, om du har ett punkterat däck.

Du kan begära Tesla vägassistans (mobil däckservice, lånehjul, bogsering) enligt vad som krävs. Se Kontakta Tesla vägassistans för mer information.

Om det inte är en nödsituation rekommenderas du att söka hjälp hos din lokala däckbutik eller boka service med Teslas mobilapp.

Se Underhålla däcktrycket för mer information om var du hittar det rekommenderade däcktrycket för kalla däck (RCP) för ditt fordons däck, hur du kontrollerar däcktrycken och hur du håller däcken korrekt pumpade.

Det här larmet raderas när TPMS avläser att trycket i alla däcken ligger inom 3 psi av det rekommenderade trycket för kalla däck.

 • Varningen och däcktrycksindikatorn kan fortfarande visas direkt efter att du har fyllt på däcken med luft enligt det rekommenderade trycket för kalla däck. De bör försvinna efter att du har kört en kort sträcka.
 • Du kan behöva köra i en hastighet högre än 15 mph (25 km/h) i minst 10 minuter för att systemet för däcktrycksövervakning ska mäta och rapportera det uppdaterade däcktrycket.

För mer information om däcktryck och pumpning, se Skötsel och underhåll av däck.

MCU_w010Däcktrycket är för lågtKontrollera trycket och fyll vid behov

Vad denna varning betyder:

Den här varningen anger INTE punktering.

Systemet för däcktrycksövervakning (TPMS) har upptäckt att lufttrycket i ett eller flera däck är minst 20 % lägre än det rekommenderade däcktrycket för kalla däck.

Se Underhålla däcktrycket för mer information om var du hittar det rekommenderade däcktrycket för kalla däck (RCP) för ditt fordons däck, hur du kontrollerar däcktrycken och hur du håller däcken korrekt pumpade.

Varningen kan visas vid kallt väder eftersom luften i däcken tar mindre plats när det är kallt, vilket minskar däcktrycket.

Åtgärd:

Tillför luft för att hålla det rekommenderade däcktrycket för kalla däck. Det är förväntat att däcktrycket sjunker i kallt väder men det rekommenderade däcktrycket för kalla däck ska ändå alltid upprätthållas.

Varningen kan försvinna när fordonet körs. Detta sker eftersom däcken värms upp och däcktrycket ökar. Däcken ska fyllas på med luft när de har svalnat även om varningen försvinner.

Varningen kommer att försvinna när systemet för däcktrycksövervakning känner av att alla däck har det rekommenderade trycket för kalla däck.

 • Varningen och däcktrycksindikatorn kan fortfarande visas direkt efter att du har fyllt på däcken med luft enligt det rekommenderade trycket för kalla däck. De bör försvinna efter att du har kört en kort sträcka.
 • Du kan behöva köra i en hastighet högre än 15 mph (25 km/h) i minst 10 minuter för att systemet för däcktrycksövervakning ska mäta och rapportera det uppdaterade däcktrycket.

Om varningen visas upprepade gånger för samma däck ska du kontrollera om däcket långsamt läcker. Besök en lokal däckbutik eller boka service med Teslas mobilapp.

För mer information om däcktryck och pumpning, se Skötsel och underhåll av däck.

För mer information om däcktryck och pumpning, se Skötsel och underhåll av däck.

MCU_w029Service krävsBoka service nu

Vad denna varning betyder:

Den här varningen fjärraktiveras av Tesla när ett förhållande som kräver service upptäcks på fordonet.

Den här varningen kan visas på grund av olika förhållanden. När du bokar service kan du få mer information.

Den här varningen kan endast raderas av en servicetekniker efter att fordonet har fått service.

Åtgärd:

Då denna varning kan visas på grund av olika förhållanden rekommenderas du att boka service så snart som möjligt.

TAS_a313Försämrad adaptiv fjädringÅkkomforten kan minska

Vad denna varning betyder:

Det finns problem med fordonets adaptiva fjädringsdämpningssystem. Till följd av detta kan inte systemet utför realtidsjusteringar av fjädringssystemet i syfte att optimera både åkning och köregenskaper.

Alla dämpare får i stället fast ström. Åkningen kan vara mjukare och stadigare än vanligt.

Åtgärd:

Om den här varningen kvarstår under efterföljande färder bokar du service så snart det är möjligt. Det går bra att köra fordonet under tiden.

Varningen följs av en gul indikatorlampa på instrumentpanelen. Mer information finns i Luftfjädring.

TAS_a314Försämrad adaptiv fjädringKör med försiktighet

Vad denna varning betyder:

Det finns problem med fordonets adaptiva fjädringsdämpningssystem. Till följd av detta kan inte systemet utföra realtidsjusteringar av fjädringssystemet i syfte att optimera både åkning och köregenskaper. Därför kan åkningen vara mjukare än vanligt.

Åtgärd:

Om den här varningen kvarstår under efterföljande färder bokar du service så snart det är möjligt. Det går bra att köra fordonet under tiden.

Varningen följs av en röd indikatorlampa på instrumentpanelen. Mer information finns i Luftfjädring.

THC_u0005Tillfälligt reducerad luftkonditioneringFordonssystemen under nedkylning

Vad denna varning betyder:

Kupéns luftkonditionering arbetar tillfälligt med minskad effekt på grund av att fordonet behöver kyla högspänningsbatteriet (batteri) och/eller drivlinan med ökad effekt. Detta är helt normalt och indikerar inte att det finns något fel med fordonet eller luftkonditioneringssystemet (A/C).

Utöver att kyla kupéluften kyler luftkonditioneringssystemet även batteriet. Luftkonditioneringssystemet prioriterar att kyla batteriet för att säkerställa att det hålls inom optimalt temperaturintervall vilket säkerställer lång livslängd och bästa möjliga prestanda.

I varma klimat är det normalt att fordonet oftare aktiverar korta perioder med kylning av batteriet. Detta inträffar oftast då fordonet är anslutet till en Supercharger vid varmt väder.

Åtgärd:

Ingen åtgärd krävs. Det går bra att köra fordonet.

Varningen bör avslutas inom kort och luftkonditioneringen i kupén återgå till den normala. I vissa fall kan varningen och fordonets åtgärd fortgå tills laddningen med Supercharger är avslutad.

Om varningen kvarstår vid flera färder och följs av andra varningar som indikerar möjliga problem med luftkonditioneringen, ska du vid tillfälle kontakta Tesla Service för en inspektion av luftkonditioneringssystemet.

THC_w0100Batterivärmning otillgänglig – minskad laddhastighetDet kanske inte går att ladda vid låga temperaturer

Vad denna varning betyder:

Ett tillstånd har upptäckts som påverkar prestandan för högspänningsbatteriets värmare i ditt fordon.

Om uppvärmningen av högspänningsbatteriet är otillräcklig kan laddningshastigheten (laddtakten) minska. Det kan även bli omöjligt att ladda fordonet vid kalla omgivningstemperaturer (kallt väder) så länge uppvärmningen av högspänningsbatteriet är otillräcklig.

Åtgärd:

Det går bra att köra fordonet. Ditt fordon kan även laddas och anslutas till en laddningsstation. Men det kan bli omöjligt att ladda fordonet eller laddningen kan bli långsammare än förväntat vid kalla omgivningstemperaturer.

Försök om möjligt att ladda fordonet inomhus, exempelvis i ett garage, där en varmare omgivningstemperaturer gör att högspänningsbatteriet inte behöver värmas upp.

Vid körning i låga omgivningstemperaturer rekommenderas att EJ förlita sig på laddningsstationer längs rutten för att nå fram till destinationen, eftersom högspänningsbatteriet kan vara för kallt för att kunna laddas.

 • Om du behöver ladda, försök att ladda fordonet omedelbart efter en körning. Högspänningsbatteriet kan fortfarande vara varmt från den föregående körningen.
 • Om du lämnar fordonet parkerat i kalla omgivningstemperaturer efter en körning kommer högspänningsbatteriet att kallna vilket kan göra att laddning blir otillgänglig.

På liknande sätt rekommenderas att inte förlita sig på regenerativ bromsning för uppladdning av högspänningsbatteriet vid körning i kalla omgivningstemperaturer eftersom regenerativ bromsning kan vara otillgänglig om batteritemperaturen är för låg. För mer information, se Regenerativ bromsning.

Den här varningen kan orsakas av många förhållanden. Den kan orsakas av ett tillfälligt tillstånd som inte kräver någon åtgärd.

Men om den här varningen kvarstår vid flera färder och följs av andra varningar som indikerar möjliga problem med fordonets värmesystem eller luftkonditioneringen, rekommenderas att du bokar service så snart det är möjligt.

För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

Se Information om högspänningsbatteri för mer information om högspänningsbatteriet.

UMC_w001Kan inte ladda med mobil kontaktDåligt jordat uttag – prova ett annat uttag

Vad denna varning betyder:

Den mobila anslutningen har identifierat att eluttaget har otillräcklig jordning, vilket troligen beror på otillräcklig eller avsaknad av jordanslutning.

Det är inte en indikation på ett problem med den mobila anslutningen eller fordonet, utan i stället är det indikation på ett problem med vägguttaget/elinstallationen som den mobila anslutningen är ansluten till.

Åtgärd:

Se till att en elektriker kontrollerar elinstallationen. Elektrikern bör se till att jordningen vid strömbrytaren eller proppskåpet är korrekt och att anslutningarna till vägguttaget är korrekta innan du ansluter den mobila anslutningen igen.

Om du behöver ladda under tiden kan du prova att ladda med ett annat uttag, på en annan plats eller vid en annan typ av laddningsstation.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_w002Kan inte ladda, JFB mobil anslutning utlöstKoppla bort handtag från laddport. Försök igen

Vad denna varning betyder:

Fordonet kan inte laddas på grund av att jordfelsbrytaren (GFCI) utlösts i den mobila anslutningen.

På samma sätt som med en jordfelsbrytare i ett eluttag, bryter denna funktion strömmen om ett problem uppstår. Den avbröt laddningen för att skydda ditt fordon och laddningsutrustningen.

Det finns flera olika orsaker till att detta sker. Det kan bero på ett fel i laddningskabeln, laddningshandtaget, laddningsuttaget eller i någon av fordonets komponenter.

Åtgärd:

Kontrollera om det finns ansamlat vatten eller fukt i laddningsuttaget eller laddningshandtaget. Är det mycket fuktigt ska du vänta och låta insidan av laddningsuttaget och den synliga delen av laddningshandtaget torka fullständigt innan du försöker igen.

Kontrollera om det finns några skador på laddningsutrustningen.
 • Om kabeln visar tecken på skada eller påtaglig förslitning ska du inte använda den. Försök istället med annan laddutrustning.
 • Om kabeln är i gott skick kan du försöka igen med samma mobila anslutning.

Om problemet kvarstår och laddningen inte fungerar kan du försöka med annan laddningsutrustning.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_w004Kan ej ladda med mobil kontaktFör hög spänning/prova med ett annat vägguttag

Vad denna varning betyder:

Fordonet laddas inte eller laddningen avbryts på grund av att den mobila anslutningen antingen:

 • Känner av att vägguttagets spänning är för hög eller
 • Känner av en oväntad spänningsökning i vägguttaget.

Åtgärd:

Försök ladda fordonet med ett annat vägguttag. Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i det första vägguttaget. Kontakta en elektriker som kan inspektera elinstallationen för uttaget i fråga.

Om fordonet inte heller kan laddas med ett annat vägguttag kan du försöka ladda på en annan plats.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_w005Kan ej ladda med mobil kontaktFör låg spänning/prova annat vägguttag

Vad denna varning betyder:

Fordonet laddas inte eller laddningen avbryts på grund av att den mobila anslutningen antingen:

 • Känner av att det inte finns tillräcklig matningsspänning i vägguttaget eller
 • Känner av ett plötsligt spänningsfall i vägguttaget.

Åtgärd:

Försök ladda fordonet med ett annat vägguttag. Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i det första vägguttaget. Kontakta en elektriker som kan inspektera elinstallationen för uttaget i fråga.

Om fordonet inte heller kan laddas med ett annat vägguttag kan du försöka ladda på en annan plats.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_w007Varm regulatorbox för Mobile ConnectorLåt Mobile Connector svalna före laddning

Vad denna varning betyder:

Laddningen har avbrutits eftersom den mobila anslutningen har identifierat en hög temperatur i styrlådans hölje.

Åtgärd:

Se till att den mobila anslutningen inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten. Service krävs om problemet kvarstår vid normala temperaturer (under 38 °C eller 100 °F ).

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_w008Kan inte ladda – varm väggkontaktInspektion av vägguttag och ledningar rekommenderas

Vad denna varning betyder:

Larmet Hög temperatur avkänns av mobil kontakt anger att uttaget som används till att ladda har blivit för varmt, så laddningen har stoppats för att skydda uttaget.

Det är inte en indikation på ett problem med den mobila anslutningen eller fordonet, utan i stället är det indikation på ett problem med vägguttaget/elinstallationen som den mobila anslutningen är ansluten till.

Ett varmt uttag kan orsakas av en kontakt som inte är helt isatt, glappkontakt mellan byggnadens elledningar och uttaget, eller ett uttag som har börjat slitas ut.

Åtgärd:

Se till att adaptern har anslutits ordentligt till uttaget. Om laddningshastigheten inte återgår till det normala ska du kontakta en elektriker som kan inspektera uttaget och anslutningarna mellan byggnadens elledningar och uttaget, samt vid behov utföra reparationer.

Om uttaget är slitet bör det bytas ut med ett uttag av hög kvalitet. Överväg att uppgradera till en laddbox från Tesla för större bekvämlighet och högsta möjliga laddningshastighet.

UMC_w009Kan inte ladda – hög laddhandtagstemperaturSkräp på laddhandtag eller laddport?

Vad denna varning betyder:

Laddningen har avbrutits eftersom den mobila anslutningen har identifierat en hög temperatur för laddningshandtaget som ansluter till fordonets laddningsport.

Åtgärd:

Kontroller att den mobila anslutningen är helt ansluten till ingången till fordonets laddningsuttag.

Inspektera om laddkontakten och handtaget på den mobila anslutningen är blockerade eller fuktiga. Se till att eventuellt hinder i laddningsuttaget eller handtaget på den mobila anslutningen har avlägsnats och att eventuell fukt har torkat. Försök sedan att sätta tillbaka handtaget i laddningsuttaget.

Se också till att laddningshandtaget på den mobila anslutningen inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten.

Om varningen kvarstår vid normala omgivningstemperaturer (under 100 °F eller 38 °C) och visas under flera laddningsförsök kan det var en indikation på ett tillstånd som påverkar den mobila anslutningen eller fordonet. Du rekommenderas att boka service när det passar dig.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_w010Varm anslutning Mobile Connector/adapterLåt svalna – för in adapter helt i Mobile Connector

Vad denna varning betyder:

Laddningen har avbrutits eftersom den mobila anslutningen identifierade en hög temperatur vid anslutningen mellan väggkontaktsadaptern och styrlådan.

Åtgärd:

Kontrollera att väggkontaktsadaptern är helt ansluten till den mobila anslutningens styrlåda.

Se också till att väggkontaktsadaptern inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten.

Efter att du har kopplat ur den från strömkällan (vägguttaget) bör du också undersöka anslutningen till väggkontaktsadaptern och den mobila anslutningens styrlåda för att se om det finns några hinder eller fukt (använd en ficklampa vid behov). Se till att eventuellt hinder har avlägsnats och eventuell fukt har torkat. Försök sedan att sätta i kabeln i mobilanslutningen och ansluta till strömkällan (vägguttaget).

När styrlådan till den mobila anslutningen har svalnat och eventuella hinder har tagits bort bör varningen återställas och laddning vara möjlig.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_w011Kommunikationsfel för laddutrustningProva igen eller prova annan utrustning

Vad denna varning betyder:

Fordonet kan inte laddas eftersom det inte kan kommunicera effektivt med den mobila anslutningen. Den mobila anslutningen kan inte via avståndsidentifiering kontrollera om laddningshandtaget är helt anslutet till fordonet.

Åtgärd:

Kontrollera först att bristen på effektiv kommunikation orsakas av den mobila anslutningen och inte av ett problem med fordonet. Det är oftast fallet.

Kontrollera det genom att försöka ladda fordonet med en annan extern laddningsutrustning.

 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i den mobila anslutningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Undersök laddningsuttagets ingång och handtaget på den mobila anslutningen för att se om det finns några hinder (använd ficklampa vid behov). Se till att eventuellt hinder har avlägsnats och att eventuell fukt har torkat. Försök sedan att sätta i kabeln i handtaget på den mobila anslutningen.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

UMC_w012Kommunikationsfel för laddutrustningProva igen eller prova annan utrustning

Vad denna varning betyder:

Fordonet kan inte laddas eftersom det inte kan kommunicera effektivt med den mobila anslutningen. Den mobila anslutningen har identifierat att den inte kan generera eller upprätthålla en giltig pilotsignal.

Åtgärd:

Kontrollera först att bristen på effektiv kommunikation orsakas av den mobila anslutningen och inte av ett problem med fordonet. Det är oftast fallet.

Kontrollera det genom att försöka ladda fordonet med en annan extern laddningsutrustning.

 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i den mobila anslutningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Undersök laddningsuttagets ingång och handtaget på den mobila anslutningen för att se om det finns några hinder (använd ficklampa vid behov). Se till att eventuellt hinder har avlägsnats och att eventuell fukt har torkat. Försök sedan att sätta i kabeln i handtaget på den mobila anslutningen.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

UMC_w013Fel på väggkontaktsadapter – minskad laddhastighetFör in adapter helt i Mobile Connector. Försök igen

Vad denna varning betyder:

Den mobila anslutningen kan inte kommunicera med väggkontaktsadaptern. Eftersom den mobila anslutningen inte kan övervaka väggkontaktsadapterns temperatur reduceras laddströmmen automatiskt till 8 A.

Åtgärd:

 1. Koppla ur den mobila anslutningen, inklusive väggkontaktsadaptern, helt från vägguttaget.
 2. Se till att anslutningen mellan väggkontaktsadaptern och huvuddelen av den mobila anslutningen är säker.
  1. Koppla bort väggkontaktsadaptern helt från huvuddelen av den mobila anslutningen.
  2. Sätt tillbaka väggkontaktsadaptern i huvuddelen av den mobila anslutningen genom att trycka in den i uttaget tills den snäpps på plats.
 3. Prova att ladda igen genom att koppla in den mobila anslutningen, inklusive väggkontaktsadaptern, helt i vägguttaget.
 4. Prova med en annan väggkontaktsadapter om varningen kvarstår (följ stegen ovan för att se till att adaptern är helt ansluten till den mobila anslutningen).
  1. Om varningen inte är kvar ligger problemet sannolikt i väggkontaktsadaptern du använde tidigare.
  2. Om varningen kvarstår ligger problemet sannolikt i den mobila anslutningen.

Vid behov kan du använda en annan väggadapter eller mobil anslutning.

Under tiden kan du fortsätta att ladda med samma utrustning. Laddningstakten minskas eftersom laddströmmen begränsas till 8 A så länge detta problem kvarstår.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_w014Fel på väggkontaktsadapter – minskad laddhastighetFör in adapter helt i Mobile Connector. Försök igen

Vad denna varning betyder:

Den mobila anslutningen kan inte kommunicera med väggkontaktsadaptern. Eftersom den mobila anslutningen inte kan identifiera vilken typ av vägguttag som väggkontaktsadaptern är ansluten till reduceras laddströmmen automatiskt till 8 A.

Åtgärd:

 1. Koppla ur den mobila anslutningen, inklusive väggkontaktsadaptern, helt från vägguttaget.
 2. Se till att anslutningen mellan väggkontaktsadaptern och huvuddelen av den mobila anslutningen är säker.
  1. Koppla bort väggkontaktsadaptern helt från huvuddelen av den mobila anslutningen.
  2. Sätt tillbaka väggkontaktsadaptern i huvuddelen av den mobila anslutningen genom att trycka in den i uttaget tills den snäpps på plats.
 3. Prova att ladda igen genom att koppla in den mobila anslutningen, inklusive väggkontaktsadaptern, helt i vägguttaget.
 4. Prova med en annan väggkontaktsadapter om varningen kvarstår (följ stegen ovan för att se till att adaptern är helt ansluten till den mobila anslutningen).
  1. Om varningen inte är kvar ligger problemet sannolikt i väggkontaktsadaptern du använde tidigare.
  2. Om varningen kvarstår ligger problemet sannolikt i den mobila anslutningen.

Vid behov kan du använda en annan väggadapter eller mobil anslutning. Under tiden kan du fortsätta att ladda med samma utrustning. Laddningstakten minskas eftersom laddströmmen begränsas till 8 A så länge detta problem kvarstår.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_w015Fel på väggkontaktsadapter – minskad laddhastighetFör in adapter helt i Mobile Connector. Försök igen

Vad denna varning betyder:

Den mobila anslutningen kan inte kommunicera med väggkontaktsadaptern. Eftersom den mobila anslutningen inte kan identifiera vilken typ av vägguttag som väggkontaktsadaptern är ansluten till reduceras laddströmmen automatiskt till 8 A.

Åtgärd:

 1. Koppla ur den mobila anslutningen, inklusive väggkontaktsadaptern, helt från vägguttaget.
 2. Se till att anslutningen mellan väggkontaktsadaptern och huvuddelen av den mobila anslutningen är säker.
  1. Koppla bort väggkontaktsadaptern helt från huvuddelen av den mobila anslutningen.
  2. Sätt tillbaka väggkontaktsadaptern i huvuddelen av den mobila anslutningen genom att trycka in den i uttaget tills den snäpps på plats.
 3. Prova att ladda igen genom att koppla in den mobila anslutningen, inklusive väggkontaktsadaptern, helt i vägguttaget.
 4. Prova med en annan väggkontaktsadapter om varningen kvarstår (följ stegen ovan för att se till att adaptern är helt ansluten till den mobila anslutningen).
  1. Om varningen inte är kvar ligger problemet sannolikt i väggkontaktsadaptern du använde tidigare.
  2. Om varningen kvarstår ligger problemet sannolikt i den mobila anslutningen.

Vid behov kan du använda en annan väggadapter eller mobil anslutning. Under tiden kan du fortsätta att ladda med samma utrustning. Laddningstakten minskas eftersom laddströmmen begränsas till 8 A så länge detta problem kvarstår.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_w016Varm regulatorbox för Mobile ConnectorMinskad maximal laddningstakt

Vad denna varning betyder:

Laddströmmen har tillfälligt minskats eftersom den mobila anslutningen har identifierat en ökad temperatur i styrlådans hölje.

Åtgärd:

Se till att den mobila anslutningen inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten. Service krävs om problemet kvarstår vid normala temperaturer (under 38 °C eller 100 °F ).

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_w017Minskad laddhastighet – varm väggkontaktInspektion av vägguttag och ledningar rekommenderas

Vad denna varning betyder:

Larmet Hög temperatur avkänns av mobil kontakt anger att uttaget som används till att ladda har blivit för varmt, så laddningen har saktats ner för att skydda uttaget.

Det här är vanligen inte ett problem med fordonet eller den mobila anslutningen utan snarare ett problem med uttaget. Ett varmt uttag kan orsakas av en kontakt som inte är helt isatt, glappkontakt mellan byggnadens elledningar och uttaget, eller ett uttag som har börjat slitas ut.

Åtgärd:

Se till att adaptern har anslutits ordentligt till uttaget. Om laddningshastigheten inte återgår till det normala ska du kontakta en elektriker som kan inspektera uttaget och anslutningarna mellan byggnadens elledningar och uttaget, samt vid behov utföra reparationer.

Om uttaget är slitet bör det bytas ut med ett uttag av hög kvalitet. Överväg att uppgradera till en laddbox från Tesla för större bekvämlighet och högsta möjliga laddningshastighet.

UMC_w018Minskad laddhastighet – hög handtagstemperaturSkräp på laddhandtag eller laddport?

Vad denna varning betyder:

Laddströmmen har tillfälligt minskats eftersom den mobila anslutningen har identifierat en ökad temperatur för laddningshandtaget som ansluter till fordonets laddningsport.

Åtgärd:

Kontroller att den mobila anslutningen är helt ansluten till ingången till fordonets laddningsuttag.

Inspektera om laddkontakten och handtaget på den mobila anslutningen är blockerade eller fuktiga. Se till att eventuellt hinder i laddningsuttaget eller handtaget på den mobila anslutningen har avlägsnats och att eventuell fukt har torkat. Försök sedan att sätta tillbaka handtaget i laddningsuttaget.

Se också till att laddningshandtaget på den mobila anslutningen inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten.

Om varningen kvarstår vid normala omgivningstemperaturer (under 100 °F eller 38 °C) och visas under flera laddningsförsök kan det var en indikation på ett tillstånd som påverkar den mobila anslutningen eller fordonet. Du rekommenderas att boka service när det passar dig.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_w019Varm anslutning Mobile Connector/adapterMinskad maximal laddhastighet

Vad denna varning betyder:

Laddströmmen har minskats eftersom den mobila anslutningen identifierade en hög temperatur vid anslutningen mellan väggkontaktsadaptern och styrlådan.

Åtgärd:

Kontrollera att väggkontaktsadaptern är helt ansluten till den mobila anslutningens styrlåda.

Efter att du har kopplat ur den från strömkällan (vägguttaget) bör du också undersöka anslutningen till väggkontaktsadaptern och den mobila anslutningens styrlåda för att se om det finns några hinder eller fukt (använd en ficklampa vid behov).

Du rekommenderas att ta bort skräp/främmande föremål. Se till att eventuellt hinder har avlägsnats och eventuell fukt har torkat. Försök sedan att sätta i kabeln i mobilanslutningen och ansluta till strömkällan (vägguttaget).

Se också till att väggkontaktsadaptern inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten. Om varningen kvarstår vid normala omgivningstemperaturer (under 100 °F eller 38 °C) och visas under flera laddningsförsök kan det var en indikation på ett tillstånd som påverkar den mobila anslutningen eller fordonet. Du rekommenderas att boka service när det passar dig.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.