Körfältsassistans

Model S läser av körfältsmarkeringarna på den vägbana där du kör samt övervakar närområdet med tanke på eventuella fordon eller andra objekt.

Skärmbild på linjer som strålar ut för att visa att ett föremål har upptäckts.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Kontrollera att alla kameror är rena och fria från hinder före varje körning och innan du använder autopilotfunktionerna ( se Rengöra en kamera). Smutsiga kameror och sensorer (i förekommande fall), samt miljöförhållanden såsom regn och bleka körfältsmarkeringar, kan påverka hur autopiloten fungerar. Om en kamera är blockerad eller bländad visar Model S ett meddelande på instrumentpanel och det kan hända att autopilotfunktionerna inte är tillgängliga. Se Felsökningsvarningar för mer information om specifika varningar.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Körfältsassistans är endast en vägledning och är inte avsedd att ersätta dina egna visuella kontroller. Du måste alltid kontrollera det körfält du byter till med hjälp av sidospeglarna och titta över axeln för att bekräfta visuellt att det är säkert och lämpligt att byta fil.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Förlita dig aldrig på att körfältsassistansen ska informera dig om du oavsiktligt kör utanför körfältet, eller informera dig om att det finns ett fordon bredvid dig eller i den döda vinkeln. Flera externa faktorer kan försämra körfältsassistansens funktion (se Undantag och begränsningar). Det är förarens ansvar att hålla sig uppmärksam, se till att fordonet håller sig inom körfältet och vara medveten om andra trafikanter. Oaktsamhet kan leda till allvarlig kroppsskada eller dödsfall.

Styrningsåtgärder

Körfältsassistans utför styrningsåtgärder om Model S kör in i (eller i närheten av) ett angränsande körfält där ett föremål, t.ex. ett fordon, upptäcks. I sådana situationer styr Model S automatiskt till en säkrare position i körfältet. Styrningen är endast aktiverad när Model S körs i en hastighet mellan 30 och 85 mph (48 och 140 km/h) på större vägar med väl synliga vägmarkeringar. Om en styrningsåtgärd tillämpas visas ett varningsmeddelande under en kort stund på instrumentpanelen.

Undvika körfältsavvikelse

Undvika körfältsavvikelse varnar om Model S rör sig ut från körfältet eller närmar sig kanten på ditt körfält.

Undvika körfältsavvikelse används bara vid körning i en hastighet mellan 40 och 90 mph (64 och 145 km/h) på större vägar med väl synliga vägmarkeringar. Du kan välja om och hur du vill att varningen för Undvik körfältsavvikelse ska fungera genom att trycka på Reglage > Autopilot > Undvik körfältsavvikelse och välja något av följande alternativ:

 • Av: Du varnas inte om körfältsavvikelser eller potentiella kollisioner med ett fordon i en angränsande fil.
 • Varning: Om ett framhjul passerar över en körfältsmarkering, ratt vibrerar. (För fordon som är utrustade med Total självkörningsförmåga (övervakad): om ett framhjul passerar över en körfältsmarkering, vibrerar ratt).
 • Assistans: Korrigerande styrning aktiveras för att hålla kvar Model S i en säker körfältsplacering om Model S är på väg in i ett angränsande körfält eller är nära vägkanten.

När Undvik körfältsavvikelse har aktiverats, Trafikmedveten farthållare är aktiv och Model S rör sig från körfältet när tillhörande körriktningsvisare är av kontrollerar Körfältsassistans även om dina händer finns på ratt. Om händer inte upptäcks visar instrumentpanelen en serie varningar, liknande dem som används vid körning med autostyrning. Om händer inte upptäcks upprepade gånger saktar Model S gradvis ner till 15 mph (25 km/h) under den avlästa hastighetsbegränsningen, eller under farthållarens inställda hastighet, och varningsblinkers börjar blinka.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Undvika körfältsavvikelse varnar inte om körfältsavvikelse, och tillhandahåller inte styrningsåtgärder om aktuell körriktningsvisare är på, vilket indikerar ett avsiktligt körfältsbyte.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Funktionen Undvika körfältsavvikelse är avsedd att öka din säkerhet men den fungerar inte i alla situationen och ersätter inte behovet av att du som förare är uppmärksam och hela tiden har kontroll.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Du måste alltid hålla händerna på ratt och vara uppmärksam vid körning.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Styrningsåtgärderna är minimala och inte avsedda att förflytta Model S ut ur dess vägbana. Förlita dig inte på att styrningsåtgärder undviker sidokollisioner.

Styrassistans vid kollisionsfara

Styrassistans vid kollisionsfara applicerar automatiskt styrning för att undvika en potentiell kollision i situationer där:

 • Model S lämnar ett körfält och kan kollidera med ett fordon som rör sig i samma riktning i intilliggande körfält (oavsett status hos körriktningsvisaren).
 • Model S lämnar ett körfält in i ett mötande körfält med körriktningsvisaren av och ett mötande fordon upptäcks.
 • Model S lämnar vägen med körriktningsvisaren av (till exempel väldigt nära vägkanten och där en kollision kan inträffa).

Aktivera eller inaktivera denna funktion genom att trycka på Reglage > Autopilot > Styrassistans vid kollisionsfara.

När Undvika körfältsavvikelse i nödfall aktiverar styrningen hörs en tonsignal. På instrumentpanelen visas en varning och körfältslinjen markeras med röd färg.

Undvika körfältsavvikelse i nödfall är endast aktiverad när Model S körs i en hastighet mellan 40 och 90 mph (64 och 145 km/h) på större vägar med väl synliga körfältsmarkeringar, trottoarkanter osv.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Styrassistans vid kollisionsfara är inte en ersättning för en uppmärksam förare eller sunt förnuft. Håll blicken på vägen när du kör och förlita dig inte på att Styrassistans vid kollisionsfara ska förhindra kollisioner. Flera faktorer kan reducera eller försämra prestandan. Förlita dig aldrig enbart på Styrassistans vid kollisionsfara för att förhindra en eventuell kollision. Det kan leda till allvarlig kroppsskada och dödsfall.

Döda vinkeln-assistans

Signal för doldavinkelnvarning

Om du vill att en ljudsignal ska avges när ett fordon är i döda vinkeln och en tänkbar kollision upptäcks trycker du på Reglage > Autopilot > Signal för doldavinkelnvarning.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Dödavinkelnkameran minskar inte behovet av att köra uppmärksamt och titta över axeln innan byte av körfil.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Signalen för doldavinkelnvarning kan inte upptäcka varje kollision. Det är förarens ansvar att vara uppmärksam och att titta över axeln innan byte av körfil.

Undantag och begränsningar

Körfältsassistansens funktioner upptäcker inte alltid markeringar för körfält och i följande situationer kan det hända att du får onödiga eller felaktiga varningar när:

 • Sikten är dålig och körfältsmarkeringarna inte syns ordentligt (på grund av ihållande regn, snö, dimma osv.).
 • Om skarpt ljus (t.ex. direkt solljus eller helljus på ett mötande fordon) påverkar kamerans sikt.
 • Ett fordon framför Model S blockerar kamerans sikt.
 • Om vindrutan skymmer kamerans sikt (exempelvis av imma, smuts eller papper).
 • Vägmarkeringar som är mycket slitna, har tidigare markeringar klart synliga, har justerats till följd av vägarbeten eller ändras snabbt (t.ex. körfält förgrenas, korsas eller sammanstrålar).
 • Om vägen blir smalare eller svänger.
 • Om objekt eller landskapselement kastar starka skuggor över körfältsmarkeringar.

Körfältsassistansen kan vara missvisande eller inte varna alls när:

 • En eller flera av sensorerna (i förekommande fall) eller kamerorna är skadade, smutsiga eller blockerade (av lera, is eller snö eller av frontskydd, lackrinningar eller självhäftande produkter som omsvep, dekaler, gummibeläggning eller liknande).
 • Väderförhållanden (kraftigt regn, snö, dimma eller extremt höga eller låga temperaturer) stör sensorernas funktion.
 • Sensorerna (i förekommande fall) är påverkade av annan elektrisk utrustning eller enheter som genererar ultraljudsvågor.
 • Ett föremål som är monterat på Model S stör och/eller hindrar en sensor (t.ex. ett cykelställ eller en dekal på stötfångaren).

Dessutom kan det hända att körfältsassistans inte styr Model S undan från ett angränsande fordon eller att styrningen aktiveras i onödan eller vid fel tillfälle, i följande situationer:

 • Du kör Model S genom skarpa kurvor eller i en kurva i relativt hög hastighet.
 • Om skarpt ljus (t.ex. direkt solljus eller helljus på ett mötande fordon) påverkar kamerans sikt.
 • Du håller på att byta körfält, men utan att något objekt (hinder) finns på vägen.
 • Ett fordon från ett annat körfält kör förbi framför dig eller kör in i ditt körfält.
 • Model S kör inte inom det hastighetsintervall som körfältsassistansfunktionen är utformad för att fungera inom.
 • En eller flera av sensorerna (i förekommande fall) är skadade, smutsiga eller blockerade (av exempelvis lera, is eller snö eller av frontskydd, lackrinningar eller självhäftande produkter som omsvep, dekaler, gummibeläggning eller liknande).
 • Väderförhållanden (kraftigt regn, snö, dimma eller extremt höga eller låga temperaturer) stör sensorernas funktion.
 • Sensorerna (i förekommande fall) är påverkade av annan elektrisk utrustning eller enheter som genererar ultraljudsvågor.
 • Ett föremål som är monterat på Model S (t.ex. ett cykelställ eller en dekal på stötfångaren) stör eller hindrar en sensor.
 • Sikten är dålig och körfältsmarkeringarna inte syns ordentligt (på grund av ihållande regn, snö, dimma osv.).
 • Vägmarkeringar som är mycket slitna, har tidigare markeringar klart synliga, har justerats till följd av vägarbeten eller ändras snabbt (t.ex. körfält förgrenas, korsas eller sammanstrålar).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Funktioner för förarassistans inaktiveras automatisk när Track Mode är aktiverat. Det är förarens ansvar att köra säkert och att hela tiden behålla kontrollen över fordonet, även på banan. Funktioner för förarassistans aktiveras automatiskt igen när Track Mode är inaktiverat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Ovanstående listor innehåller inte alla situationer som kan uppstå och som kan störa funktioner hos körfältsassistansen. Det finns många anledningar till att körfältsassistansen kanske inte fungerar som avsett. Var uppmärksam och håll alltid god uppsikt över vägen så att du är beredd att reagera så tidigt som möjligt för att förhindra kollisioner.