Bromsa och stoppa

Bromssystem

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Ett fungerande bromssystem är avgörande för säkerheten. Om du konstaterar ett problem med bromspedalen, bromsoket, eller någon komponent i bromssystemet hos Model S ska du omedelbart kontakta Tesla.

Model S har låsningsfria bromsar (ABS) som förhindrar att hjulen låses när du använder maximalt bromstryck. Detta förbättrar styrförmågan vid kraftiga inbromsningar under de flesta vägförhållanden.

Vid nödinbromsningar övervakar ABS-systemet kontinuerligt hastigheten för varje hjul och varierar bromstrycket beroende på det tillgängliga greppet.

Det förändrade bromstrycket kan kännas som en pulserande känsla i bromspedalen. Detta innebär att ABS-systemet fungerar och beror inte på något fel. Håll ner bromspedalen med ett bestämt och stabilt tryck när du känner pulserandet.

USA: Ordet ABS i orange
ABS-indikatorn på instrumentpanelen blinkar till i gult när du startar Model S. Om denna indikator tänds vid något annat tillfälle innebär det att ett ABS-fel har uppstått och att ABS inte fungerar. Kontakta Tesla. Bromssystemet förblir helt funktionsdugligt och påverkas inte av ett ABS-fel. Bromssträckorna kan emellertid bli längre. Kör försiktigt och undvik kraftiga inbromsningar.
Kanada: Ordet ABS i en orange cirkel
ABS-indikatorn på instrumentpanelen blinkar till i gult när du startar Model S. Om denna indikator tänds vid något annat tillfälle innebär det att ett ABS-fel har uppstått och att ABS inte fungerar. Kontakta Tesla. Bromssystemet förblir helt funktionsdugligt och påverkas inte av ett ABS-fel. Bromssträckorna kan emellertid bli längre. Kör försiktigt och undvik kraftiga inbromsningar.
USA: Ordet BROMS i rött
Om instrumentpanelen vid något tillfälle visar denna röda bromsindikator, förutom en kort blinkning när Model S startas har ett fel i bromssystemet detekterats eller så är bromsvätskenivån låg. Kontakta omedelbart Tesla. När du kan stanna på ett säkert sätt, tryck ned bromspedalen med jämn kraft tills fordonet stannat.
Kanada: Rött utropstecken i en röd cirkel med ordet BROMS under
Om instrumentpanelen vid något tillfälle visar denna röda bromsindikator, förutom en kort blinkning när Model S startas har ett fel i bromssystemet detekterats eller så är bromsvätskenivån låg. Kontakta omedelbart Tesla. När du kan stanna på ett säkert sätt, tryck ned bromspedalen med jämn kraft tills fordonet stannat.
USA: Ordet BROMS i orange
Instrumentpanelen visar denna gula bromsindikator om ett fel upptäckts i bromsförstärkaren. När du kan stanna på ett säkert sätt, tryck ned bromspedalen med jämn kraft tills fordonet stannat. Hydraulisk förstärkningskompensation aktiveras (se Hydraulisk förstärkningskompensation).
Kanada: Orangefärgat utropstecken i en orangefärgad cirkel med ordet BROMS under
Instrumentpanelen visar denna gula bromsindikator om ett fel upptäckts i bromsförstärkaren. När du kan stanna på ett säkert sätt, tryck ned bromspedalen med jämn kraft tills fordonet stannat. Hydraulisk förstärkningskompensation aktiveras (se Hydraulisk förstärkningskompensation).

Nödbromsning

I ett nödläge ska bromspedalen tryckas ner hårt och hållas nere med ett bestämt tryck även om vägunderlaget är halt. ABS varierar bromskraften på varje hjul beroende på vilket grepp hjulet har. Detta förhindrar att hjulen låses och säkerställer att du kan stoppa så säkert som möjligt.

Om en alternativ metod behövs för att stanna fordonet ska du trycka på och hålla in parkeringsknappen på växelväljaren för att bromsa och förhindra framåtrörelsen när knappen hålls in.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Pumpa inte med bromspedalen. Att pumpa med bromspedalen kan avbryta ABS-systemets funktion och kan öka bromssträckan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Håll alltid ett säkert avstånd till framförvarande fordon och var uppmärksam på riskfyllda trafikförhållanden. ABS-systemet kan förkorta bromssträckan men det kan inte besegra naturlagarna. Det eliminerar inte heller risken för vattenplaning (då ett vattenlager förhindrar direkt kontakt mellan däcken och vägen).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Den automatiska nödbromsen (se Kollisionsavvärjning) kan gripa in och bromsa fordonet automatiskt i situationer där det finns risk för kollision. Den automatiska nödbromsen är inte avsedd att förhindra en kollision. Den kan i bästa fall minimera effekten av en frontalkollision genom att försöka minska körhastigheten. Om du förlitar dig på den automatiska nödbromsen för att förhindra kollisioner kan det leda till allvarlig personskada eller dödsfall.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Om bromsarna inte fungerar på rätt sätt i nödsituationer trycker du på och håller in parkeringsknappen för att stoppa Model S. Använd inte den här metoden för att stoppa fordonet om det inte är absolut nödvändigt.

Dynamiska bromsljus (i förekommande fall)

Om du kör i över 30 mph (50 km/h) och bromsar kraftigt (eller om den automatiska nödbromsen aktiveras) blinkar bromsljusen snabbt för att varna andra förare om att Model S snabbt saktar ned. Om Model S stannar helt aktiveras varningsblinkers. De blinkar tills du trycker på accelerationspedalen eller manuellt trycker på varningsblinkersknappen för att stänga av dem (se ).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vid bogsering av en släpvagn (i förekommande fall) fungerar släpvagnens bromsljus enligt beskrivningen ovan även när släpvagnen inte är utrustad med ett separat bromssystem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
När du bogserar en släpvagn (i förekommande fall) ska du alltid öka avståndet till framförvarande fordon. Plötslig bromsning kan resultera i sladdning eller fällknivsbeteende och förlorad kontroll.

Torkning av bromsskiva

För att se till att bromsarna bibehåller bra gensvar i kallt och vått väder är Model S utrustad med torkning av bromsskiva. När kallt och vått väder upptäcks applicerar denna funktion upprepade gånger en ej förnimbar bromskraft för att ta bort vatten från bromsskivornas ytor.

Hydraulisk kompensation för fading

Model S är utrustat med hydraulisk kompensation för fading. Detta bidrar till att övervaka bromssystemets tryck och ABS-funktion vid nedsatt bromsförmåga. Vid nedsatt bromsförmåga (till exempel till följd av bromsfading eller kallt och vått väder) kan du höra ett ljud, känna att bromspedalen sjunker eller märka att fordonet bromsas hårdare. Bromsa som vanligt och fortsätt att trampa ned bromspedalen utan att släppa eller pumpa den.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Om bromsarna inte fungerar på rätt sätt i nödsituationer trycker du på och håller in parkeringsknappen för att stoppa Model S. Använd inte den här metoden för att stoppa fordonet om det inte är absolut nödvändigt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Håll alltid ett säkert köravstånd till framförvarande fordon och kör försiktigt vid riskfyllda trafikförhållanden. Torkning av bromsskiva och hydraulisk kompensation för fading är inte en ersättning för att bromsa korrekt.

Hydraulisk förstärkningskompensation

Model S är utrustad med en bromsförstärkare som aktiverar bromsarna när bromspedalen trycks ned. Hydraulisk förstärkningskompensation aktiveras mekaniskt i händelse av fel på bromsförstärkaren. Om ett fel upptäcks i bromsförstärkaren känns det trögt att trycka ned bromspedalen och ett ljud kan höras när den trycks ned. Stanna Model S genom att stadigt trycka ned bromspedalen utan att släppa eller pumpa den. Kör försiktigt och håll ett säkert avstånd till andra trafikanter – bromspedalens respons och bromsprestandan kan vara nedsatt.

Regenerativ bromsning

Närhelst Model S rör sig och du inte har foten på accelerationspedalen saktar den regenerativa bromsningen ned fordonet och återför energiöverskottet till batteriet. Genom att planera dina stopp och sakta ned eller genom att inte trycka ned accelerationspedalen, kan du dra fördel av regenerativ bromsning för att öka räckvidden.

Effektmätaren i energiappen visar i realtid hur mycket energi som används. Du kan även visa effektmätaren på någon sida av instrumentpanelen genom att välja Energi med rullningsknappen på ratt (se Ratt). När energi återvinns av regenerativ bromsning visar effektmätaren ett grönt område som representerar hur mycket energi som matas tillbaka till batteriet.

Hur mycket energi som matas tillbaka till batteriet vid regenerativ bromsning kan avgöras av batteriets aktuella tillstånd. Regenerativ bromsning kan exempelvis begränsas av om batteriet är kallt eller redan fulladdat. När regenerativ bromsning är begränsad visar effektmätaren en streckad linje som representerar mängden energi som inte matas tillbaka till batteriet.

Skärmbild på fordonets effektmätare med en pil som pekar mot den gula streckade linjen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om den regenerativa bromsningen kraftigt minskar hastigheten för Model S (såsom när du tar bort foten helt från accelerationspedalen vid motorvägshastigheter), tänds bromsljusen för att varna andra om att du saktar ned.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Eftersom Model S använder regenerativ bromsning används bromsbeläggen vanligtvis mer sällan än dem i traditionella bromssystem. För att undvika ansamling av rost och korrosion rekommenderar Tesla frekvent nedtryckning av bromspedalen för att de mekaniska bromsarna ska aktiveras och torka bromsbelägg och bromsrotorer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Under snöiga eller isiga förhållanden kan Model S uppleva att väggreppet förloras vid regenerativ bromsning, framför allt vid inställningsläge Standard och/eller då inte vinterdäck är monterade. Tesla rekommenderar att inställningsläge Låg används under snöiga och isiga förhållanden för att fordonets stabilitet ska bibehållas

Ställa in nivån för regenerativ bromsning

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Inställningen Regenerativ bromsning är inte tillgänglig på alla fordon.

Du kan använda pekskärmen för att ändra nivån för regenerativ bromsning:

 1. Tryck på Reglage > Pedaler och styrning > Regenerativ bromsning.
 2. Du kan välja mellan två nivåer:
  • Standard: Ger maximal regenerativ bromsning. När du släpper gaspedalen saktar Model S in.
  • Låg: Begränsar regenerativ bromsning. När du släpper gaspedalen tar det längre tid för Model S att sakta ner och fordonet rullar längre på frihjul än när den är inställd på Standard.

Stoppläge

Den regenerativa bromsningen minskar hastigheten för Model S när du släpper accelerationspedalen under körning. Du kan välja vad du vill att Model S ska göra när körhastigheten har minskats till en mycket låg hastighet (nästan stillastående) och både accelerations- och bromspedalen har släppts. I parkeringsläget trycker du på Reglage > Körning > Stoppläge och väljer mellan följande alternativ:

 • KRYPKÖRNING: Alldeles före eller vid ett fullständigt stopp fortsätter motorn att driva fordonet och Model S rör sig långsamt framåt (vid körning framåt) eller bakåt (vid backning), på liknande sätt som ett konventionellt fordon med automatisk växellåda. I vissa situationer, till exempel i en brant lutning eller uppfart, kan du behöva trampa ned accelerationspedalen för att fordonet ska fortsätta röra sig eller för att förhindra att Model S rör sig i motsatt riktning.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varning
  Förlita dig aldrig på att läget för KRYPKÖRNING ska förhindra att ditt fordon rullar nedför en lutning. Trampa alltid ned bromspedalen för att stå stilla eller accelerationspedalen för att köra uppför lutningar. I annat fall kan det uppstå skador på egendom och/eller kollisioner.
 • PARKERA: Maximerar räckvidden och minskar bromsslitaget genom att fortsätta ge regenerativ bromsning i lägre hastigheter än inställningarna för krypkörning och rullning. När Model S stannar aktiveras bromsarna automatiskt utan att du måste sätta foten på bromspedalen. Oavsett om du har stannat på en plan yta eller i en lutning håller funktionen för fordonsstopp bromsen aktiverad under förutsättning att du inte trampar på accelerations- eller bromspedalen. Se Fordonsstopp.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varning
  Förlita dig aldrig på att funktionen för FORDONSSTOPP minskar hastigheten tillräckligt eller stoppar fordonet helt. Många faktorer kan bidra till en längre stoppsträcka, t.ex. Nedförslut, inställningen för låg regenerativ bromsning och minskad eller begränsad regenerativ bromsning (se Regenerativ bromsning). Var alltid beredd att använda bromspedalen för att minska hastigheten tillräckligt eller stoppa.
 • FRIRULL: Alldeles före eller vid ett fullständigt stopp rullar Model S fritt på ett liknande sätt som ett fordon i neutralläge. Därför rullar Model S nedåt om fordonet har stannat i en nedförslutning. Bromsen aktiveras inte och motorn driver inte fordonet (förrän accelerationspedalen trampas ned).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om du väljer KRYPKÖRNING eller FRIRULL kan du fortfarande använda funktionen för fordonsstopp för att aktivera bromsarna. Du måste dock trampa till på bromspedalen när fordonet har stannat. Se Fordonsstopp.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Inställningen för önskat stoppläge synkroniseras inte till förarprofilen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Trampa ned bromspedalen om Model S rör sig när det inte är säkert att göra det. Du ansvarar för att vara uppmärksam och att hela tiden behålla kontrollen över fordonet. Oaktsamhet kan leda till allvarliga skador, kroppsskador eller dödsfall.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Förlita dig inte på att regenerativ bromsning och valt stoppläge håller dig och fordonet i säkerhet. Olika faktorer, t.ex. körning med tung fordonslast, i en brant lutning eller på våta eller isiga vägar påverkar inbromsningshastigheten och sträckan som krävs för att Model S ska stanna. Var uppmärksam när du kör och var alltid beredd att använda bromspedalen för att stoppa på ett lämpligt sätt utifrån trafik- och vägförhållanden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Främre kollisionsvarning och automatisk nödbromsning fungerar inte vid körning i mycket låga hastigheter (se Kollisionsavvärjning). Förlita dig inte på att de här funktionerna varnar dig eller förhindrar eller minskar effekten av en kollision.

Parkeringsbroms

Aktivera parkeringsbromsen genom att trycka på Reglage > Säkerhet > Parkeringsbroms. Följ anvisningarna på skärmen. I parkeringsläge kan du även aktivera parkeringsbromsen genom att trycka på och hålla kvar knappen på änden av växelväljaren.

Växelväljare med en pil som pekar mot knappen på änden visas.

Du kan använda pekskärmen till att koppla ur parkeringsbromsen manuellt (vilket även ställer Model S i neutralläge):

 1. Tryck på Reglage > Säkerhet.
 2. Tryck på bromspedalen och tryck därefter på Parking Brake. Om Model S tidigare stod i parkeringsläget växlar den nu till neutralläget.
USA: Ordet PARKERING i rött
När du aktiverar parkeringsbromsen manuellt med hjälp av pekskärmen tänds parkeringsbromsens röda indikatorlampa på pekskärmen.
Kanada: Ett rött P i en röd cirkel med ordet PARKERING under
När du aktiverar parkeringsbromsen manuellt med hjälp av pekskärmen tänds parkeringsbromsens röda indikatorlampa på pekskärmen.
USA: Ordet PARKERING i orange
Om det uppstår ett elektriskt fel på parkeringsbromsen tänds parkeringsbromsens gula indikatorlampa och ett felmeddelande visas på pekskärmen.
Kanada: Ett orangefärgat P i en orange cirkel
Om det uppstår ett elektriskt fel på parkeringsbromsen tänds parkeringsbromsens gula indikatorlampa och ett felmeddelande visas på pekskärmen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Parkeringsbromsen verkar endast på bakhjulen och är inte beroende av det pedalmanövrerade bromssystemet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Om det mot förmodan inträffar att Model S förlorar strömmen har du ingen tillgång till pekskärmen och kan därför inte lossa parkeringsbromsen utan att först starta med startkablar (se Ansluta startkablar).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Det kan hända att bakhjulen inte får tillräckligt med grepp under snöiga eller isiga förhållanden för att förhindra att Model S glider nerför en lutning, särskilt om du inte använder vinterdäck. Parkera inte i backar när det är snö eller is ute. Du är alltid ansvarig för att parkeringen sker på ett säkert sätt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Din Model S kan visa en varning om vägen är för brant för en säker parkering eller om parkeringsbromsen inte är ordentligt aktiverad. Dessa varningar är endast vägledande och ersätter inte förarens bedömningar om dels när det är säkert att parkera och dels gällande väg- eller väderleksförhållandena. Låt aldrig dessa varningar vara avgörande för om det på någon plats är säkert eller inte att parkera. Du är alltid ansvarig för att parkeringen sker på ett säkert sätt.

Bromsslitage

Model S Bromsbeläggen på har slitageindikatorer. En slitageindikator är en tunn metallremsa som är fäst på bromsbelägget och som tjuter när den gnids mot bromsskivan om bromsbelägget är slitet. Detta tjutande ljud innebär att bromsbeläggen har nått slutet av sin livslängd och måste bytas. Kontakta Tesla Service om bromsbeläggen behöver bytas.

Bromsarna ska med jämna mellanrum kontrolleras visuellt genom att man tar av hjulet. Detaljerade specifikationer och serviceintervall för bromsskivor och bromsbelägg finns i Delsystem. Dessutom rekommenderar Tesla rengöring och smörjning av bromsoken varje år eller efter 12 500 miles (20 000 km) i områden där vägarna saltas under vintermånaderna.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om slitna bromsbelägg inte byts ut skadas bromssystemet, vilket kan leda till riskfyllda inbromsningar.