Verkeerslicht- en stopbordherkenning

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Afhankelijk van marktregio, voertuigconfiguratie, aangeschafte opties en softwareversie, is Verkeerslicht- en stopbordherkenning mogelijk niet aanwezig op uw auto of werkt de functie mogelijk niet exact op de manier die wordt beschreven.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Verkeerslicht- en stopbordherkenning is een bètafunctie en werkt het best op wegen waarop veel met Tesla's wordt gereden. Verkeerslicht- en stopbordherkenning probeert te stoppen bij alle verkeerslichten en kan ook stoppen als het licht groen is.

Verkeerslicht- en stopbordherkenning is bedoeld om verkeerslichten en stopborden te herkennen en erop te reageren door de Model 3 te laten vertragen en stoppen wanneer Traffic-aware cruise control of Automatisch sturen is ingeschakeld. Deze functie maakt gebruik van de naar voren gerichte camera's van de auto in combinatie met GPS-gegevens en remt de auto af voor alle gedetecteerde verkeerslichten, waaronder groen, knipperend oranje en uitgeschakelde lichten, naast stopborden en sommige wegmarkeringen. Wanneer de Model 3 een kruising nadert, geeft het touchscreen een melding weer om aan te geven dat de auto zal worden afgeremd. U moet bevestigen dat u wilt doorrijden; anders stopt de Model 3 bij de rode lijn die wordt weergegeven in de rijweergave op het touchscreen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Doe NOOIT aannames en voorspellingen over wanneer en waar Verkeerslicht- en stopbordherkenning zal stoppen of doorrijden bij een kruising of wegmarkering. Vanuit het oogpunt van de bestuurder lijkt het gedrag van Verkeerslicht- en stopbordherkenning inconsistent. Let altijd op de weg en zorg ervoor dat u onmiddellijk kunt ingrijpen. De beslissing om te stoppen of door te rijden op een kruising is de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Vertrouw nooit op Verkeerslicht- en stopbordherkenning om te bepalen of het veilig en/of geoorloofd is om te stoppen of door te rijden op een kruising.

Vóór gebruik

Voordat u Verkeerslicht- en stopbordherkenning gebruikt, moet u:

 • Ervoor zorgen dat de naar voren gerichte camera's onbelemmerd zicht hebben (zie Een camera reinigen) en zijn gekalibreerd (zie Rijden om camera's te kalibreren). Verkeerslicht- en stopbordherkenning is afhankelijk van de mate waarin de camera's in staat zijn verkeerslichten, stopborden en wegmarkeringen te detecteren.
 • Ervoor zorgen dat de nieuwste versie van de kaarten is gedownload naar de Model 3. Hoewel Verkeerslicht- en stopbordherkenning hoofzakelijk visuele gegevens van de camera's van de auto gebruikt, is de nauwkeurigheid hoger wanneer de meest recente kaartgegevens worden gebruikt. Om te controleren welke versie van de kaarten momenteel is gedownload, tikt u op Bediening > Software. U moet verbinding maken met een wifi-netwerk om de kaartupdate te kunnen downloaden (zie Kaart-updates).
 • De functie inschakelen. Tik, terwijl de auto in de stand P (Park), staat op Bediening > Autopilot > Verkeerslicht- en stopbordherkenning. Als Verkeerslicht- en stopbordherkenning is ingeschakeld, wordt het actief wanneer ook Traffic-aware cruise control of Automatisch sturen actief is.

Hoe het werkt

Als Verkeerslicht- en stopbordherkenning is ingeschakeld en u Automatisch sturen, Traffic-aware Cruise Control of Full Self-Driving (onder toezicht) gebruikt, geeft het touchscreen een pop-upbericht weer om u erop te wijzen dat een naderend verkeerslicht, stopbord of wegmarkering is gedetecteerd. Wanneer de Model 3 de stoplocatie nadert, zelfs bij een kruising waar het verkeerslicht groen is, remt hij af en wordt met een rode lijn aangegeven waar de Model 3 volledig tot stilstand zal komen. Om door te rijden op de kruising moet u (zelfs als het verkeerslicht groen is) of kort het gaspedaal intrappen om de auto toestemming te geven om door te rijden. Als u hebt bevestigd dat u wilt doorrijden, verandert de rode stoplijn in een grijze lijn en rijdt de Model 3 door op de kruising waarbij de ingestelde snelheid van de cruise control wordt hervat.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als het signaal van het verkeerslicht, nadat u kort het gaspedaal hebt ingetrapt om aan te geven dat u door wilt rijden op de kruising, verandert voordat u de kruising oprijdt (bijvoorbeeld als het verkeerslicht van groen in oranje of van oranje in rood verandert), kan de Model 3 bepalen dat het niet geoorloofd is om door te rijden. Daarom stopt de Model 3 en moet u het gaspedaal intrappen om door te rijden. Het correct en veilig stoppen en optrekken blijft te allen tijde uw verantwoordelijkheid.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Verkeerslicht- en stopbordherkenning zal de Model 3 GEEN afslag laten nemen op een kruising, tenzij Full Self-Driving (onder toezicht) is ingeschakeld. In een sorteerstrook stopt de Model 3 bij de rode stoplijn. Om door te rijden trapt u kort het gaspedaal in. De Model 3 rijdt dan rechtdoor op de kruising (zelfs als de auto zich in een sorteerstrook bevindt), dus MOET u de Model 3 handmatig besturen op de kruising (waarbij Automatisch sturen wordt geannuleerd).

Verkeerslicht- en stopbordherkenning werkt alleen op de beschreven manier wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Automatisch sturen, Full Self-Driving (onder toezicht) of Traffic-aware Cruise Control is ingeschakeld.
 • De camera's kunnen een naderend verkeerslicht, stopbord of wegmarkering detecteren (d.w.z. de camera's hebben onbelemmerd zicht op het verkeerslicht, het stopbord of de wegmarkering).
 • Het touchscreen van de Model 3 geeft een naderend verkeerslicht met een 'vet' lettertype weer. Model 3 herkent geen verkeerslichten die het touchscreen vaag weergeeft. Als een verkeerslicht zich niet direct vóór de camera bevindt (maar schuin ten opzichte van de camera of in een naastgelegen rijstrook) geeft het touchscreen het verkeerslicht vaag weer en remt of stopt de Model 3 niet voor het verkeerslicht.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Als het touchscreen geen rode stoplijn weergeeft bij een naderende kruising, remt of stopt de Model 3 niet. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om op naderende kruisingen en het verkeer te letten en te bepalen wanneer en of de auto moet stoppen en vervolgens de noodzakelijke handelingen te verrichten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Vertrouw nooit op Verkeerslicht- en stopbordherkenning om te bepalen of u moet stoppen of doorrijden bij een kruising. Rijd aandachtig en let op de weg, naderende kruisingen, verkeersomstandigheden, oversteekplaatsen en andere weggebruikers. De beslissing om te stoppen of door te rijden is altijd de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Zorg ervoor dat u onmiddellijk kunt ingrijpen. Als u dit niet doet, kan dit tot ernstig of zelfs dodelijk letsel leiden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
In sommige situaties detecteert Verkeerslicht- en stopbordherkenning mogelijk onjuist een verkeerslicht of stopbord, waardoor de Model 3 onverwachts afremt. Zorg ervoor dat u altijd onmiddellijk kunt ingrijpen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
U moet kort het gaspedaal intrappen om aan te geven dat u wilt doorrijden op een kruising, ongeacht het signaal van het verkeerslicht. Als u dit niet doet, stopt de Model 3 bij de rode stoplijn die wordt weergegeven op het touchscreen, zelfs als stoppen op dat moment niet de juiste handeling is. Stoppen voor een groen verkeerslicht kan verwarrend zijn voor andere bestuurders en kan leiden tot een aanrijding en ernstig of zelfs dodelijk letsel. Let daarom altijd goed op naderende kruisingen en wees paraat om handmatig te remmen of op te trekken als reactie op de omgeving.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Ga er nooit vanuit dat wanneer u een verkeerslicht, stopbord of wegmarkering kunt zien (vooral op complexe kruisingen of bijvoorbeeld een kruising met een verkeerslicht of stopbord dat gedeeltelijk is bedekt), de Model 3 dit ook kan zien en er correct op reageert.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Zelfs de meest recente kaartgegevens bevatten niet alle verkeerslichten en stopborden. Daarom is Verkeerslicht- en stopbordherkenning sterk afhankelijk van de mate waarin de camera's verkeerslichten, stopborden, wegmarkeringen etc. kunnen detecteren. Hierdoor kan de Model 3 een kruising negeren die uit het zicht van de camera is (bijvoorbeeld doordat het zicht wordt belemmerd door een boom of groot voertuig of object of door een steile helling of scherpe bocht).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Ook bij gebruik van Verkeerslicht- en stopbordherkenning moet de bestuurder aandachtig blijven rijden en zelf de verkeerssituatie beoordelen.

Verkeerslichten

Als Automatisch sturen of Traffic-aware cruise control en Verkeerslicht- en stopbordherkenning tijdens het rijden ingeschakeld, reageert de Model 3 als volgt bij het naderen van kruisingen met verkeerslichten:

Soort verkeerslicht Bedoelde reactie van voertuig

Groen verkeerslicht

Verkeerslicht zonder lichten aan

Bij groen licht of uitgeschakeld licht remt de Model 3 af.

U moet bevestigen dat u wilt doorrijden op de kruising door kort het gaspedaal in te trappen. Zonder uw bevestiging stopt de Model 3 bij de rode stoplijn die wordt weergegeven op het touchscreen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Model 3 hervat de ingestelde snelheid van de cruise control bij doorrijden op de kruising, waarbij rekening wordt gehouden met de snelheid van een eventuele voorligger.

Oranje verkeerslicht

Rood verkeerslicht

Model 3 remt af en komt volledig tot stilstand bij de rode stoplijn die wordt weergegeven op het touchscreen. Wanneer u wilt doorrijden op de kruising (bijvoorbeeld wanneer het verkeerslicht groen wordt of de Model 3 volledig tot stilstand is gekomen), moet u kort het gaspedaal intrappen.

Verkeerslicht springt van groen op oranje

Verkeerslicht springt van oranje op rood

Verkeerslicht springt van rood op groen

Model 3 remt af en komt volledig tot stilstand bij de rode stoplijn die wordt weergegeven op het touchscreen. Wanneer u wilt doorrijden op de kruising (bijvoorbeeld wanneer het verkeerslicht groen wordt), moet u kort het gaspedaal intrappen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als het verkeerslicht verandert nadat u hebt aangegeven dat u wilt doorrijden (bijvoorbeeld van groen in oranje), stopt de Model 3 mogelijk in plaats van dat hij doorrijdt, vooral wanneer de Model 3 vaststelt dat hij veilig vóór de kruising kan stoppen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Model 3 is niet bedoeld om door te rijden op een kruising wanneer het verkeerslicht rood is of oranje terwijl er nog voldoende afstand is om veilig te stoppen voor de kruising.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
U kunt de besturing op elk moment overnemen door handmatig te remmen of Automatisch sturen of Traffic-Aware Cruise Control te annuleren.

Groen knipperend verkeerslicht

Oranje knipperend verkeerslicht

Model 3 remt af. Om door te rijden, moet u kort het gaspedaal intrappen. Als u dit niet doet, stopt de Model 3 bij de rode stoplijn die wordt weergegeven op het touchscreen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Om te voorkomen dat de Model 3 stopt en het afremmen tot een minimum te beperken, kunt u aangeven dat u wilt doorrijden door het gaspedaal kort in te trappen op elk moment nadat het touchscreen de rode stoplijn weergeeft. Model 3 hervat de ingestelde snelheid van de cruise control onmiddellijk nadat u aangeeft dat u wilt doorrijden (waarbij rekening wordt gehouden met de snelheid van een eventuele voorligger).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Let goed op bij het naderen van de kruising en wees paraat om het rempedaal in te trappen om af te remmen of te stoppen.
Rood knipperend verkeerslicht Model 3 remt af en komt volledig tot stilstand bij de rode stoplijn die wordt weergegeven op het touchscreen. Wanneer u wilt doorrijden op de kruising (bijvoorbeeld wanneer dit veilig en toegestaan is volgens de verkeersregels en de omstandigheden), moet u kort het gaspedaal intrappen.

Stopborden en wegmarkeringen

Als Automatisch sturen of Traffic-Aware cruise control en Verkeerslicht- en stopbordherkenning tijdens het rijden ingeschakeld, reageert de Model 3 als volgt bij het naderen van kruisingen met verkeerslichten, stoplijnen of wegmarkeringen:

Soort kruising Bedoelde reactie van voertuig
Auto nadert een vierpuntskruising en gaat rechtdoor met voorrang

Geen verkeersregeling

Auto nadert de rechte arm van een T-kruising en gaat rechtdoor met voorrang

Weg van T-splitsing

Model 3 gaat uit van voorrang en rijdt rechtdoor zonder af te remmen of te stoppen.
Auto nadert het einde van de T-kruising en remt af tot hij tot stilstand komt

Eind van T-splitsing

Als de Model 3 een T-splitsing detecteert op basis van de kaartgegevens, remt de Model 3 af en komt hij volledig tot stilstand bij de rode stoplijn die wordt weergegeven op het touchscreen. Wanneer u wilt doorrijden, moet u de besturing overnemen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Model 3 stopt mogelijk niet bij een T-splitsing zonder stopbord of stoplijn of wanneer de T-splitsing ontbreekt in de kaartgegevens. Blijf alert en paraat om te stoppen (indien noodzakelijk en/of correct).
Auto nadert een vierpuntskruising en stopt bij het stopbord

Stopbord

Auto nadert een vierpuntskruising en stopt bij het stopbord en wegmarkering

Stopbord en wegmarkering

Auto nadert een vierpuntskruising en stopt bij een wegmarkering

Wegmarkering

Model 3 remt af en komt volledig tot stilstand bij de rode stoplijn die wordt weergegeven op het touchscreen. Als u wilt doorrijden op de kruising, moet u kort het gaspedaal intrappen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als u aangeeft dat u wilt doorrijden op een kruising met een stopbord door kort het gaspedaal in te trappen voordat de Model 3 is gestopt, wordt dit genegeerd. Model 3 is niet bedoeld om door te rijden bij een stopbord zonder eerst te stoppen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Zelfs bij gebruik van Automatisch sturen en zelfs wanneer u een richtingaanwijzer hebt ingeschakeld, moet u zelf aan het stuurwiel draaien (waardoor Automatisch sturen wordt geannuleerd) om een afslag te nemen op een kruising.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Bij oversteekplaatsen remt de Model 3 af of stopt de auto, afhankelijk van of de oversteekplaats is voorzien van verkeerslichten en of de camera voetgangers, fietsers etc. detecteert op de oversteekplaats. Let bij oversteekplaatsen extra op en zorg ervoor dat u op ieder moment kunt ingrijpen. Als u dit niet doet, kan dit tot ernstig of zelfs dodelijk letsel leiden.

Beperkingen

Afhankelijk van veel verschillende omstandigheden en omgevingssituaties, stopt Verkeerslicht- en stopbordherkenning wel of niet bij:

 • Spoorwegovergangen.
 • Wegafzettingen.
 • Tolpoorten.
 • Rotondes.
 • Voetgangersoversteekplaatsen.
 • Voorrangsborden of tijdelijke verkeerslichten en stopborden (bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden).
 • Diverse verkeerslichten voor U-bochten, fietsers- en voetgangersoversteekplaatsen, rijstroken, etc.

Boven zal Verkeerslicht- en stopbordherkenning hoogstwaarschijnlijk niet op de beoogde manier werken en kan het worden uitgeschakeld of niet werken wanneer sprake is van een of meer van de volgende omstandigheden:

 • Rijden op kruisingen met verkeerslichten die kort na elkaar volgen.
 • Het zicht is slecht (zware regenval, sneeuwval, mist enz.) of de weersomstandigheden hinderen de werking van de camera of sensor.
 • Fel licht (zoals direct zonlicht) hindert het camerazicht.
 • Een camera wordt belemmerd, bedekt of is beschadigd of niet correct gekalibreerd.
 • Rijden op een helling of een weg met scherpe bochten waardoor de camera's de naderende verkeerslichten of stopborden niet kunnen zien.
 • Het zicht op een verkeerslicht, stopbord of wegmarkering wordt ontnomen (bijvoorbeeld door een boom of groot voertuig).
 • Model 3 rijdt op zeer korte afstand van een voorligger, waardoor het zicht van een camera wordt belemmerd.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
De hierboven vermelde beperkingen zijn niet alle redenen waarom de Model 3 mogelijk niet naar verwachting werkt. Er zijn veel onvoorziene omstandigheden die een nadelige invloed hebben op de juiste werking van Verkeerslicht- en stopbordherkenning. Bij gebruik van de functie moet de bestuurder onverminderd aandachtig en verantwoord blijven rijden. U moet paraat zijn om op ieder moment onmiddellijk de noodzakelijke handelingen te kunnen verrichten.