Adaptiv fartpilot

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af markedsregionen, bilens konfiguration, de tilkøbte ekstrafunktioner samt softwareversionen er dit køretøj muligvis ikke udstyret med Adaptiv fartpilot, eller funktionen fungerer muligvis ikke præcist som beskrevet. Hvis din bil ikke er udstyret hermed, henvises til instruktionsbogen på din bils touchskærm for instruktioner om, hvordan fartpiloten bruges.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Adaptiv fartpilot er en BETA-funktion.

Adaptiv fartpilot registrerer, når der er et køretøj foran dig i samme bane. Hvis området foran Model S er frit, bibeholder Adaptiv fartpilot den valgte hastighed. Når der registreres et andet køretøj, er Adaptiv fartpilot designet til at bremse Model S efter behov for at bibeholde en fast afstand til køretøjet foran – dog uden at overskride den valgte hastighed. Funktionen Adaptiv fartpilot betyder ikke, at du ikke behøver at holde øjnene på vejen og selv træde på bremsen, hvis det bliver nødvendigt.

Adaptiv fartpilot er primært beregnet til kørsel på tørre, lige veje såsom motortrafikveje.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Sørg altid for, at alle kameraer og sensorer (ekstraudstyr) er rene, før du kører. Beskidte kameraer og sensorer såvel som miljøforhold som f.eks. regn og falmede banemarkeringer kan påvirke Autopilot-ydelsen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Adaptiv fartpilot er kun beregnet som en komfortfunktion – det er ikke et system til advarsel om eller afværgelse af kollisioner. Det er dit ansvar at være opmærksom, køre sikkert og til enhver tid bevare kontrollen over køretøjet. Stol ikke udelukkende på, at Adaptiv fartpilot kan bremse Model S tilstrækkeligt. Hold altid øje med vejen forude, og vær hele tiden klar til at gribe ind. I modsat fald kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfald.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Selv om Adaptiv fartpilot kan registrere fodgængere og cyklister, må du aldrig stole udelukkende på, at Adaptiv fartpilot bremser Model S tilstrækkeligt for dem. Hold altid øje med vejen forude, og vær hele tiden klar til at gribe ind. I modsat fald kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfald.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Undlad at bruge Adaptiv fartpilot på snoede veje med skarpe sving, på tilisede eller glatte veje, eller hvis vejrforholdene (f.eks. kraftig regn, sne, tåge osv.) gør, at det ikke er hensigtsmæssigt at køre med konstant hastighed. Adaptiv fartpilot tilpasser ikke kørehastigheden efter vejforholdene og køreforholdene.

Sådan anvendes Adaptiv fartpilot

For at aktivere Adaptiv fartpilot, når der ikke registreres noget køretøj foran dig, skal du køre mindst 30 km/t, med mindre visse køretøjs- og miljøforhold er opfyldt, så du muligvis vil være i stand til at aktivere funktionen ved lavere hastigheder. Hvis der registreres et køretøj foran dig, kan du aktivere Adaptiv fartpilot, uanset hvilken hastighed du kører med, også selv om du holder stille, forudsat at Model S er mindst 1,5 m bag ved det registrerede køretøj, og visse køretøjs- og miljøforhold er opfyldt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Den maksimale kørehastighed er 150 km/t. Det er førerens ansvar at køre med en sikker hastighed baseret på vejforholdene og hastighedsgrænserne.
Ikon, der viser den indstillede hastighed.
Når Adaptiv fartpilot er tilgængelig, men ikke aktiveret, viser instrumentpanelet et gråt kørehastighedsikon. Nummeret, der vises med gråt, angiver den kørehastighed, der vil blive indstillet, når du aktiverer Adaptiv fartpilot.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
På veje hvor kortdataene afgør, at en betinget hastighedsbegrænsning bliver håndhævet (f.eks. en hastighedsbegrænsning baseret på tidspunkt eller vejrforhold), vil der blive vist et andet hastighedsikon under det første. Det er førerens ansvar at afgøre, om den betingede hastighedsbegrænsning aktuelt bliver håndhævet og i så fald justere hastigheden i overensstemmelse dermed (se Ændring af fast kørehastighed).
Ikon, der viser den indstillede hastighed.
Når Adaptiv fartpilot aktivt kører ved en indstillet kørehastighed, bliver ikonet blåt og angiver den indstillede kørehastighed.
 1. Når funktionen er tilgængelig, kan du aktivere Adaptiv fartpilot for at tilpasse hastigheden til hastighedsgrænsen eller til din aktuelle hastighed. Vælg:
  • For at aktivere Adaptiv fartpilot ved din aktuelle kørehastighed skal du flytte autopilothåndtaget op eller ned en gang og slippe speederpedalen for at tillade Adaptiv fartpilot at opretholde kørehastigheden.
   Billede af autopilothåndtaget med en pil, der peger opad og en pil, der peger nedad.
  • For at aktivere Adaptiv fartpilot ved den aktuelt registrerede hastighedsgrænse skal du trække autopilothåndtaget mod dig en enkelt gang og slippe speederpedalen for at tillade Adaptiv fartpilot at opretholde kørehastigheden.
   Billede af Autopilothåndtaget med en pil, der peger hen mod føreren.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Bemærk
   Hvis Aktivering af autopilot er indstillet til Træk én gang, så aktiveres Autostyring, når du flytter Autopilothåndtaget mod dig en enkelt gang (se Autostyring). Tryk på Betjeningsknapper > Autopilot > Aktivering af autopilot, og vælg Træk to gange for at kunne bruge Adaptiv fartpilot uafhængigt af Autostyring, når du flytter kørekontaktarmen imod dig.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Bemærk
   Hvis du vælger at aktivere Adaptiv fartpilot ved den aktuelt registrerede hastighedsgrænse, kan du angive en afvigelse. Tryk på Betjeningsknapper > Fartpilot > Angiv hastighedsafvigelse. Du kan vælge en Fast afvigelse, hvor kørehastigheden justeres efter et specifikt antal km/t på alle veje eller en Procentdel, hvor kørehastigheden justeres som en procentdel af den registrerede hastighedsgrænse for den pågældende vej. Hvis du trækker autopilothåndtaget ind mod dig, mens du allerede kører hurtigere end hastighedsgrænsen, vil den indstillede hastighed blive justeret til din aktuelle kørehastighed i stedet for hastighedsgrænsen. Hvis du flytter autopilothåndtaget op eller ned, mens du kører ved hastighedsgrænsen, så vil din indstillede hastighed blive ændret til din aktuelle kørehastighed.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Når du justerer den understøttede hastighed for fartpiloten efter hastighedsgrænsen, ændres den indstillede kørehastighed muligvis ikke når hastighedsgrænsen skifter.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Du må ikke stole blindt på, at Adaptiv fartpilot eller Intelligent Farttilpasning kan finde den rette eller passende kørehastighed. Det er førerens ansvar at køre med en sikker hastighed baseret på vejforholdene og de relevante hastighedsgrænser.
 2. For at ændre din hastighed, mens du benytter Adaptiv fartpilot, kan du benytte højre rullehjul eller Autopilothåndtaget. Se Ændring af fast kørehastighed for at få flere oplysninger.
 3. For at annullere Trafikbevidst fartpilot skal du skubbe armen væk fra dig eller træde på bremsepedalen. Se Annullering og genoptagning for yderligere oplysninger.

Angiv lyd for adaptiv fartpilot

Hvis du vil have, at der skal lyde en klokkelyd, når du aktiverer eller annullerer adaptiv fartpilot, skal du trykke på Betjeningsknapper > Autopilot > Lyd for adaptiv fartpilot.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Model S skal stå i parkeringsgear (P).

Ændring af fast kørehastighed

Du kan ændre den indstillede kørehastighed, mens Adaptiv fartpilot er aktiveret, ved at flytte autopilothåndtaget op (øge hastigheden) eller ned (sænke hastigheden), indtil ikonet på instrumentpanelet angiver den ønskede kørehastighed.

Pile, der viser Autopilothåndtaget gå op og ned til første og andet stop.

For at øge/sænke hastigheden med 1 km/t skal du bevæge håndtaget op eller ned til den første position og slippe det. For at øge/sænke hastigheden med det nærmeste 5 km/t interval skal du bevæge håndtaget op eller ned til den anden position og slippe det. Hvis du f.eks. kører 83 km/t, og du flytter håndtaget op til den anden position og slipper det, øges hastigheden til 85 km/t. Du kan også øge/sænke hastigheden ved at holde håndtaget i den yderste op/ned-position og slippe det, når ikonet på instrumentpanelet angiver den ønskede kørehastighed.

Du kan også trække i autopilothåndtaget og holde det mod dig i ca. et halvt sekund for at køre ved den registrerede hastighedsgrænse.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det kan tage et par sekunder for Model S at nå den nye kørehastighed, forudsat at Model S ikke kører bag ved et køretøj, som kører langsommere end den indstillede hastighed.

Kørsel med fartpilot ved den indstillede hastighed

Adaptiv fartpilot bevarer din indstillede understøttede hastighed for fartpiloten, når der ikke registreres et køretøj foran Model S. Når der køres med fartpilot bagved et registreret køretøj, accelererer og decelererer Adaptiv fartpilot Model S efter behov for at bevare en valgt følgeafstand (se Justering af følgeafstanden) op til den indstillede hastighed.

Adaptiv fartpilot tilpasser også den understøttede hastighed for fartpiloten, når du kører ind i eller ud af et sving.

Du kan accelerere manuelt på et hvilket som helst tidspunkt ved en indstillet hastighed, men når du slipper speederen, genoptager Adaptiv fartpilot kørsel med fartpilot ved den indstillede hastighed.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når Adaptiv fartpilot aktivt bremser Model S for at bibeholde den valgte afstand til det forankørende køretøj, aktiveres bremselygter for at advare andre trafikanter om, at du sænker farten. Du vil muligvis bemærke, at bremsepedalen bevæger sig en smule. Når Adaptiv fartpilot accelererer Model S, bevæger speederen sig dog ikke.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Adaptiv fartpilot kan til tider bremse Model S, når det ikke er nødvendigt, eller når du ikke forventer det. Dette kan skyldes, at du kører tæt på et forankørende køretøj, at der registreres køretøjer eller genstande i tilstødende vognbaner (især i sving) osv.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
På grund af begrænsninger i den indbyggede GPS (Global Positioning System) kan du komme ud for situationer, hvor Model S reducerer hastigheden. Dette forekommer især i nærheden af motorvejsfrakørsler, hvor systemet registrerer en kurve, og/eller når du navigerer til en destination og ikke følger ruten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Adaptiv fartpilot registrerer muligvis ikke alle genstande (særligt ikke i situationer, hvor du kører hurtigere end 80 km/t), og bremser/decelererer muligvis ikke i situationer, hvor et køretøj eller en genstand kun delvist befinder sig i din kørebane, eller når et forankørende køretøj forlader din vognbane, hvorefter der er et stillestående eller langsomtkørende køretøj eller en genstand foran dig i stedet. Vær altid opmærksom på vejen forude, og vær beredt på at skride til handling øjeblikkeligt, hvis det bliver nødvendigt. Hvis du stoler blindt på, at Adaptiv fartpilot kan afværge en kollision, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfald. Derudover kan Adaptiv fartpilot reagere på køretøjer eller objekter, der enten ikke er til stede, eller som ikke er i din vognbane, hvorved Model S sænker farten unødvendigt eller på et upassende tidspunkt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Adaptiv fartpilot kan muligvis ikke yde tilstrækkelig hastighedsregulering på grund af begrænset bremsekapacitet og bakker. Den kan også fejlvurdere afstanden til et forankørende køretøj. Kørsel ned ad bakke kan øge kørehastigheden, så Model S overskrider den indstillede hastighed (og muligvis hastighedsgrænsen på den pågældende vej). Du må aldrig stole blindt på, at Adaptiv fartpilot kan reducere hastigheden for Model S tilstrækkeligt til at afværge en kollision. Hold altid øjnene på vejen, mens du kører, og vær beredt på at skride til handling om nødvendigt. Hvis du stoler blindt på, at Adaptiv fartpilot kan reducere din kørehastighed tilstrækkeligt til at afværge en kollision, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfald.

Overhaling af køretøjer i ikke-overhalingsbaner

Når du kører med 80 km/t eller hurtigere, så skal Model S befinde sig i en overhalingsbane for at overhale et andet køretøj. Hvis du kører i en ikke-overhalingsbane (altså i banen til højre for et køretøj ved højrekørsel eller til venstre for et køretøj ved venstrekørsel), forhindrer Adaptiv fartpilot dig i at overhale andre køretøjer. Model S sænker i stedet farten for at tilpasse sig køretøjets hastighed, som om den befinder sig i den samme vognbane. Hvis du træder på speederen for at overhale et køretøj, vil Adaptiv fartpilot lade dig fortsætte med at overhale køretøjer, mens du kører i ikke-overhalingsbanen, indtil du enten skifter bane eller annullerer og genoptager kørslen (derefter vil fartpiloten igen forhindre dig i at overhale køretøjer i en ikke-overhalingsbane).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du er ansvarlig for at overholde regler og gældende lokal lovgivning vedrørende overhaling af andre trafikanter og brugen af ikke-overhalingsbaner.

HOLD-tilstand

Når du følger et køretøj, bliver Adaptiv fartpilot ved med at være aktiv ved lave hastigheder, også når Model S stopper helt. Når køretøjet bevæger sig igen, genoptages Adaptiv fartpilot ved den indstillede hastighed. Under følgende forhold skifter Adaptiv fartpilot dog til en HOLD-tilstand. I det tilfælde skal du træde kortvarigt ned på speederen eller trække autopilothåndtaget ind mod dig (se Annullering og genoptagning) for at genoptage kørsel med fartpilot. Når HOLD-status er aktiv, viser instrumentpanelet ikonet HOLD og en meddelelse, der angiver, at du skal genoptage kørsel med fartpilot. Følgende forhold kan medføre, at Adaptiv fartpilot skifter til HOLD-tilstanden:

 • Model S har holdt stille i 5 minutter.
 • Model S registrerer en fodgænger i nærheden (tilstanden HOLD kan ophøre, når fodgængeren ikke længere registreres).
 • Model S mister pludselig udsynet til køretøj foran.
 • En forhindring registreres foran Model S.

Kørsel med fartpilot i nærheden af eller på frakørsler

Når du kører med fartpilot i nærheden af en frakørsel på en vej med begrænset adgang og aktiverer blinklyset på vej hen mod frakørslen, antager Adaptiv fartpilot, at du drejer fra og begynder at tage farten af Model S. Hvis du ikke tager frakørslen, genoptager Adaptiv fartpilot kørsel med fartpilot ved den indstillede hastighed. I et område med højrekørsel sker dette kun, når du aktiverer det højre blinklys under kørsel i vognbanen yderst til højre inden for 50 meter fra en frakørsel. Det samme gælder områder med venstrekørsel, hvis du aktiverer venstre blinklys, når du kører i inderste venstre vognbane inden for 50 meter af en frakørsel.

Når du kører ind på en tilkørselsrampe til en vej med begrænset adgang, så vil Adaptiv fartpilot automatisk justere den indstillede kørehastighed til hastighedsgrænsen på motorvejen inklusive eventuelle afvigelser, som du har indstillet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Den indbyggede GPS (Global Positioning System) fastlægger, om du kører i et land med højre- eller venstrekørsel. I situationer, hvor der ikke er GPS-data til rådighed (for eksempel ved utilstrækkeligt signal), decelererer Adaptiv fartpilot ikke Model S, hvis blinklyset aktiveres i nærheden af en frakørsel.

Når Adaptiv fartpilot er aktiveret ved en motorvejsudfletning eller motorvejsfrakørsel, kan systemet i nogle regioner reducere den hastighed, du har indstillet, i intervaller på 5 km/t, så din hastighed muligvis bliver reduceret helt ned til 40 km/t, så den bedre matcher den hastighed, som andre Tesla-køretøjer har rapporteret, at de har kørt med det samme sted. For at tilsidesætte denne indstilling og fortsætte med at køre ved den hastighed, du har angivet, skal du træde på speederpedalen eller flytte på autopilothåndtaget. Den nye indstillede hastighed opretholdes, så længe du kører i motorvejsudfletningen eller på motorvejsfrakørslen (medmindre du tilsidesætter den eller annullerer Adaptiv fartpilot). Når du har passeret motorvejsudfletningen eller motorvejsfrakørslen, så vil den indstillede hastighed muligvis returnere til den tidligere indstilling eller skifte til en anden hastighed efter behov baseret på den nye placering. Hvis du f.eks. fletter ind på en anden motorvej, vil den indstillede kørehastighed returnere til den tidligere indstillede hastighed, som var i brug før kørsel på udfletningen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
I nogle tilfælde (hvis der f.eks. er utilstrækkelige data), så vil Adaptiv fartpilot muligvis ikke automatisk reducere den indstillede hastighed i motorvejsudfletninger eller på motorvejsfrakørsler. Stol ikke på, at Adaptiv fartpilot kan fastlægge en passende kørehastighed. Tesla anbefaler, at du kører med en hastighed, der er sikker baseret på vejforholdene, og som ligger inden for hastighedsgrænserne.

Justering af følgeafstanden

Du kan justere følgeafstanden, der skal holdes mellem Model S og køretøjet foran dig, ved at dreje på autopilothåndtaget. Hver indstilling svarer til en tidsbaseret afstand, der repræsenterer, hvor lang tid det tager Model S at nå fra sin nuværende position til kofangeren på det forankørende køretøj. Din indstilling forbliver aktiv, indtil du ændrer den manuelt.

Den tætteste følgeafstand er 2.

Billede, der viser, at Autopilothåndtaget roteres.

Når du roterer autopilothåndtaget, viser instrumentpanelet den nuværende indstilling. Slip håndtaget, når den ønskede indstilling vises.

Screenshot af to biler med en måling mellem dem og tallet "4".
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Det er førerens ansvar at fastlægge og opretholde en sikker følgeafstand til enhver tid. Stol ikke på, at Adaptiv fartpilot opretholder en korrekt og passende afstand.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Stol ikke udelukkende på, at Adaptiv fartpilot kan bremse Model S tilstrækkeligt for at undgå en kollision. Hold altid øje med vejen forude, og vær hele tiden klar til at skride til øjeblikkelig handling.

Overhalingsacceleration

Når du kører bag et andet køretøj med Adaptiv fartpilot aktiveret og aktiverer blinklyset for at indikere, at du trækker ud i overhalingsbanen, accelereres Model S mod det forankørende køretøj. Hvis du kortvarigt holder blinklysarmen oppe eller nede, kan du hurtigt accelerere op til din indstillede hastighed uden at træde på speederen. Blinklyset får kun bilen til at accelerere, når alle følgende betingelser opfyldes:

 • Adaptiv fartpilot er aktiveret og registrerer et forankørende køretøj.
 • Der registreres ingen genstande eller køretøjer i den ønskede vognbane.
 • Model S kører under den valgte hastighed, men over 72 km/t.

Overhalingsacceleration er beregnet som hjælp til at overhale et andet køretøj. Når blinklyset er aktiveret, holder Adaptiv fartpilot fortsat afstand til det forankørende køretøj, men tillader dig at køre en smule tættere på end den valgte afstand.

Accelerationen annulleres, når et af følgende forekommer:

 • Du har nået din indstillede kørehastighed.
 • Det tager for lang tid at skifte vognbane.
 • Model S kommer for tæt på det forankørende køretøj.

  ELLER

 • Du deaktiverer blinklyset.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Overhalingsacceleration forekommer, når du aktiverer blinklyset helt, eller du . Når du slipper blinklyset, stopper Model S accelerationen (på samme måde som når du tager foden af speederen) og genoptager den valgte hastighed.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Overhalingsacceleration kan blive annulleret af mange uforudsete årsager udover de ovennævnte (for eksempel mangel på GPS-data). Vær opmærksom, og stol aldrig blindt på, at overhalingsacceleration øger hastigheden for dig.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Overhalingsacceleration øger din kørehastighed, når det pågældende blinklys aktiveres, og accelererer Model S tættere på det forankørende køretøj. Selv om Adaptiv fartpilot fortsætter med at opretholde afstanden til det forankørende køretøj, er det vigtigt at være opmærksom på, at din valgte følgeafstand nedsættes, når overhalingsacceleration er aktiv, især i tilfælde, hvor det ikke er din intention at overhale det køretøj, du følger.

Annullering og genoptagning

For manuelt at annullere Adaptiv fartpilot skal du træde på bremsepedalen eller skubbe autopilothåndtaget kortvarigt væk fra dig selv. Kørehastighedsikonet på instrumentpanelet bliver gråt for at indikere, at Adaptiv fartpilot ikke længere er aktiv.

Billede af Autopilothåndtaget med en pil, der peger væk fra føreren.

Du kan genoptage den tidligere indstillede hastighed ved at trække autopilothåndtaget kortvarigt ind mod dig selv.

Billede af Autopilothåndtaget med en pil, der peger hen mod føreren.

For at genoptage kørsel med den aktuelle kørehastighed, skal du bevæge autopilothåndtaget op eller ned, og derefter slippe det.

Billede af autopilothåndtaget med en pil, der peger opad og en pil, der peger nedad.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når Adaptiv fartpilot annulleres, vil Model S ikke rulle frit videre. I stedet sørger regenerativ bremsning for at sænke hastigheden på Model S på samme måde, som når du tager foden af speederen, mens du kører uden Adaptiv fartpilot aktiveret (se Regenerativ bremsning).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Adaptiv fartpilot annulleres, eller er muligvis ikke til rådighed, i følgende situationer:
 • Du træder på bremsepedalen.
 • Din kørehastighed overstiger den maksimalt understøttede hastighed for fartpiloten, 150 km/t.
 • Du skifter Model S.
 • En dør åbnes.
 • Et kamera eller en sensor (ekstraudstyr) er blokeret. Det kan skyldes snavs, mudder, is, sne, tåge osv.
 • Traction control er deaktiveret manuelt eller aktiveres gentagne gange for at forhindre hjulene i at skride ud.
 • Hjulene drejer rundt, mens bilen står stille.
 • Adaptiv fartpilot fungerer ikke eller skal serviceres.

Når Adaptiv fartpilot ikke er til rådighed eller bliver annulleret, kører Model S ikke længere fast med en indstillet hastighed og opretholder ikke længere en bestemt afstand til det forankørende køretøj.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Adaptiv fartpilot kan til enhver tid pludselig slå fra af uventede årsager. Hold altid øje med vejen forude, og vær hele tiden klar til at skride til handling. Det er førerens ansvar altid at bevare kontrollen over Model S.

Oversigt over fartpilotindikatorer

Ikon, der viser den indstillede hastighed.
Adaptiv fartpilot er til rådighed, men styrer ikke aktivt din hastighed, før du aktiverer funktionen. Nummeret, der vises med gråt, er den kørehastighed, der vil blive indstillet, når du aktiverer Adaptiv fartpilot.
Ikon, der viser den indstillede hastighed.
Adaptiv fartpilot kører aktivt bilen og opretholder enten den indstillede hastighed (ingen køretøjer foran) eller opretholder en valgt følgeafstand til et køretøj foran (op til den indstillede hastighed).
Ikon med et "H" inde i en cirkel med halvcirkler på hver side af cirklen.
Model S er stoppet helt, men er i tilstanden HOLD. Træd på speederen for at genoptage kørsel ved den angivne hastighed, hvis forholdene tillader det.

Begrænsninger

Det er især usandsynligt, at Adaptiv fartpilot fungerer efter hensigten i følgende situationer:

 • Når vejen har skarpe sving.
 • Når sigtbarheden er dårlig (på grund af kraftig regn, sne, tåge osv.).
 • Hvis kameraets eller kameraernes udsyn påvirkes af kraftigt lys (f.eks. lys fra modkørende biler eller direkte sollys).
 • Et kamera eller en sensor (ekstraudstyr) er blokeret (dugget til, snavset, dækket af et klistermærke osv.).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Ovenstående liste over situationer er ikke udtømmende, og der kan være flere situationer, som påvirker brugen af Adaptiv fartpilot.