Σχετικά με αυτές τις Πληροφορίες κατόχου

Ισχύς εγγράφων

Για να δείτε τις πιο πρόσφατες και σημαντικότερες πληροφορίες που είναι προσαρμοσμένες στο όχημά σας, ανοίξτε το Εγχειρίδιο κατόχου στην οθόνη αφής του οχήματος αγγίζοντας τις επιλογές Controls > Service > Owner's Manual. Οι πληροφορίες αφορούν ειδικά το όχημά σας, ανάλογα με τις λειτουργίες που έχετε αγοράσει, τη διαμόρφωση του οχήματος, την περιοχή αγοράς και την έκδοση λογισμικού. Αντιθέτως, οι πληροφορίες για τον κάτοχο που παρέχονται από την Tesla σε άλλα σημεία, ενημερώνονται λιγότερο συχνά και μπορεί να μην περιλαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικά στο δικό σας όχημα.

Οι πληροφορίες για τις νέες δυνατότητες εμφανίζονται στην οθόνη αφής μετά από μια ενημέρωση του λογισμικού και μπορείτε να τις δείτε οποιαδήποτε στιγμή αγγίζοντας τις επιλογές Controls > Software > Release Notes. Εάν το περιεχόμενο του εγχειριδίου κατόχου που αφορά στη χρήση του οχήματος διαφέρει από τις πληροφορίες που υπάρχουν στις σημειώσεις έκδοσης, οι σημειώσεις έκδοσης θα έχουν προτεραιότητα.

Εικόνες

Οι εικόνες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο προορίζονται μόνο για σκοπούς επίδειξης. Ανάλογα με τον προαιρετικό εξοπλισμό, την έκδοση λογισμικού και την περιοχή αγοράς του οχήματος, οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη αφής του οχήματός σας μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς.

Διαθεσιμότητα χαρακτηριστικών

Ορισμένα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα μόνο σε συγκεκριμένες διαμορφώσεις οχημάτων ή/και μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές αγοράς του οχήματος. Η αναφορά οποιουδήποτε προαιρετικού εξοπλισμού ή χαρακτηριστικών στο Εγχειρίδιο κατόχου δεν αποτελεί εγγύηση ότι τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα στο δικό σας όχημα. Βλ. Δήλωση διαθεσιμότητας χαρακτηριστικών για περισσότερες πληροφορίες.

Σφάλματα ή ανακρίβειες

Όλες οι προδιαγραφές και οι περιγραφές θεωρούνται ακριβείς τη στιγμή της δημοσίευσης. Ωστόσο, επειδή η συνεχής βελτίωση αποτελεί στόχο της Tesla, διατηρούμε το δικαίωμα να εκτελούμε τροποποιήσεις στο προϊόν οποιαδήποτε στιγμή. Για να γνωστοποιήσετε οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή παραλείψεις ή για να υποβάλετε γενικά σχόλια ή προτάσεις σχετικά με την ποιότητα του Εγχειριδίου κατόχου, στείλτε email στη διεύθυνση ownersmanualfeedback@tesla.com.

Θέση των εξαρτημάτων

Στις πληροφορίες κατόχου μπορεί να καθορίζεται ότι η θέση ενός εξαρτήματος είναι στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά του οχήματος. Όπως φαίνεται στην εικόνα, ο προσδιορισμός "αριστερά" (1) και "δεξιά" (2) αντιπροσωπεύει την αντίστοιχη πλευρά του οχήματος όταν κάθεστε στο εσωτερικό του.

Κάτοψη του οχήματος με την ένδειξη 1 στην αριστερή πλευρά του οχήματος και την ένδειξη 2 στη δεξιά πλευρά του οχήματος.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

© 2012-2023 Tesla, Inc. Όλες οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο και όλο το λογισμικό του οχήματος υπόκεινται στα πνευματικά δικαιώματα και σε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Tesla, Inc. και των δικαιοπαρόχων της. Απαγορεύεται η τροποποίηση, η αναπαραγωγή ή η αντιγραφή του παρόντος υλικού, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Tesla, Inc. και των δικαιοπαρόχων της. Πρόσθετες πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Η Tesla χρησιμοποιεί λογισμικό που έχει δημιουργηθεί από την κοινότητα ανοικτού πηγαίου κώδικα. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του λογισμικού ανοιχτού πηγαίου κώδικα της Tesla στη διεύθυνση http://www.tesla.com/opensource. Η ονομασία HD Radio είναι σήμα κατατεθέν της iBiquity Digital Corporation. Τα ακόλουθα αποτελούν εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Tesla, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες:

Διάφορες λέξεις με εμπορικό σήμα, λογότυπα κ.λπ. της Tesla

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που περιέχονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους και η χρήση τους στο παρόν έγγραφο δεν υποδηλώνει χορηγία ή υποστήριξη των προϊόντων ή των υπηρεσιών αυτών. Απαγορεύεται αυστηρά η μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος που εμφανίζεται στο παρόν έγγραφο ή στο όχημα.