Mapy i nawigacja

Omówienie mapy

Mapa jest stale widoczna na ekranie dotykowym (z wyjątkiem sytuacji, gdy Model S jest na biegu wstecznym).

Mapę obsługuje się palcami:

 • Aby przesunąć mapę w dowolnym kierunku, przytrzymaj i przesuń palcem.
 • Aby obrócić mapę w dowolnym kierunku, przytrzymaj i obróć dwoma palcami.
 • Aby przybliżyć lub oddalić mapę, odpowiednio zsuń lub rozsuń dwa palce.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Obrócenie lub przesunięcie mapy powoduje przerwanie śledzenia bieżącej lokalizacji pojazdu. Obok ikony orientacji mapy ukazuje się na chwilę komunikat „Śledzenie wyłączone”, a sama ikona zmienia kolor na szary. Aby ponownie włączyć śledzenie, dotknij ikony orientacji mapy i wybierz jedno z dwóch ustawień (północ u góry lub kierunek u góry).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Mapa jest przybliżana i oddalana automatycznie, gdy aktywna jest trasa nawigacji.

Można zmienić orientację mapy, przełączając się pomiędzy poniższymi opcjami:

Północ u góry — ekran będzie zawsze ustawiony tak, aby u góry ekranu znajdowała się północ.
Kierunek u góry — ekran będzie zmieniać orientację tak, aby zawsze pokazywać pojazd jadący do góry. Przy zmianie kierunku jazdy mapa obróci się. Ikona jest wyposażona w zintegrowany kompas, który wskazuje kierunek jazdy.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Dotknięcie tej ikony w trakcie prowadzenia do miejsca docelowego powoduje wyświetlenie przeglądu trasy.
Przegląd trasy jest zawsze dostępny podczas prowadzenia do miejsca docelowego. Przegląd trasy wyświetla się również po rozwinięciu listy szczegółowych wskazówek jazdy (po przesunięciu palcem w dół). Po zwinięciu listy szczegółowych wskazówek jazdy (przesunięciu po niej palcem w górę) pojawia się widok mapy w poprzednio wybranej orientacji.

Mapa wskazuje bieżącą lokalizację. Obrócenie lub przesunięcie mapy powoduje przerwanie śledzenia bieżącej lokalizacji pojazdu. Aby ponownie włączyć śledzenie, dotknij ikony orientacji mapy i wybierz jedno z dwóch ustawień (Północ u góry lub Kierunek u góry). Aby powrócić do poprzedniego widoku, dotknij mapy w dowolnym miejscu.

Zawartość mapy

Po włączeniu w pojeździe Model S położenia postojowego na mapie wyświetlane są następujące ikony, które umożliwiają dostosowanie rodzaju informacji wyświetlanych na mapie. Aby uzyskać dostęp do tych ikon podczas jazdy, dotknij dowolnego miejsca na mapie (znikną one po kilku sekundach).

ikona globusa
Pozwala wyświetlić/ukryć obraz satelitarny (jeżeli łączność premium jest dostępna).
ikona świateł drogowych
Pozwala wyświetlić/ukryć informacje o ruchu drogowym (jeżeli łączność premium jest dostępna).
ikona kropli z czarną kropką pośrodku
Pozwala wyświetlić/ukryć szczegóły mapy (takie jak punkty użyteczności publicznej).

Upuść pinezkę w dowolnym miejscu na mapie, przytrzymując palcem wybrany punkt. Przypięcie nowej pinezki lub dotknięcie istniejącej powoduje wyśrodkowanie mapy na wybranej lokalizacji i wyświetlenie wyskakującego ekranu z informacjami na jej temat. Okno umożliwia rozpoczęcie prowadzenia do danej lokalizacji, wykonanie rozmowy telefonicznej (jest podany jest numer) oraz dodanie lokalizacji do listy ulubionych miejsc docelowych/usunięcie z niej (patrz Dom, praca i miejsca ulubione).

Ikona miejsc ładowania

Pozwala wyświetlić/ukryć na mapie wszystkie miejsca, gdzie można naładować akumulator, a także listę miast wraz z odległością do odpowiednich stacji ładowania. Miejsca ładowania obejmują stacje Supercharger, stacje Destination Charging firmy Tesla, szybkie ładowarki innych producentów oraz ładowarki publiczne wykorzystywane wcześniej. Patrz Miejsca ładowania.

Dotknij ikon błyskawicy na wyświetlonej liście, aby przefiltrować pozycje na podstawie typów ładowarek w oparciu o moc maksymalną.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W niektórych regionach rynku szybkie ładowarki innych producentów również są pokazywane na mapie jako ciemnoszare pinezki w trybie wyświetlania ładowarek.

Ustawienia nawigacji

Ikona ustawień nawigacji pokazuje się po dotknięciu ..., gdy pojazd podąża według nawigacji do miejsca docelowego.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Do ustawień nawigacji można także przejść, wybierając Sterowanie > Nawigacja.

Dotknięcie ikony ustawień nawigacji umożliwia dostosowanie działania systemu nawigacji do własnych preferencji (dostępne ustawienia różnią się w zależności od rynku i konfiguracji pojazdu):

 • Wskazówki dotyczące nawigacji: Dotknij opcji Komunikacja głosowa, aby umożliwić korzystanie z głosowych instrukcji nawigacji.
 • Dotknij przycisku - lub +, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność głosowych instrukcji nawigacji. Obniżenie poziomu do minimum lub dotknięcie ikony głośnika powoduje całkowite wyciszenie wskazówek. Instrukcje można także wyciszyć, dotykając ikony głośnika. Te ustawienia poziomu dźwięku dotyczą tylko instrukcji głosowych nawigacji. Nie mają wpływu na poziom dźwięku odtwarzacza multimedialnego ani telefonu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Pojazd Model S automatycznie dostosowuje głośność w zależności od prędkości jazdy i ustawień klimatyzacji.
 • Po włączeniu opcji Nawigacja automatyczna pojazd Model S będzie automatycznie inicjować funkcję nawigacji do miejsca docelowego, gdy wejdziesz do pojazdu. Miejsca docelowe są przewidywane na podstawie częstych przejazdów, czasu dnia i wpisów w kalendarzu ( patrz Nawigacja automatyczna).
 • Włącz Funkcję planowania tras (zależnie od dostępności na rynku użytkownika), aby dodawać w razie potrzeby postoje przy ładowarkach Supercharger. Postoje przy ładowarkach Supercharger są dodawane do tras wyznaczonych przez system nawigacji tak, aby czas przejazdu i ładowania był jak najkrótszy (patrz Planowanie trasy).
 • Opcja Wyznaczanie trasy online pozwala automatycznie zmienić trasę tak, by uniknąć tłoku na drodze (patrz Wyznaczanie trasy online).
 • Opcja Unikaj promów pozwala automatycznie wyznaczyć trasę tak, by uniknąć przepraw promowych.
 • Opcja Unikaj opłat pozwala automatycznie wyznaczyć trasę tak, by uniknąć dróg płatnych, o ile to możliwe.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Dostępne ustawienia nawigacji mogą różnić się w zależności od regionu i konfiguracji pojazdu.

Prowadzenie do miejsca docelowego

Aby rozpocząć prowadzenie do określonej lokalizacji, dotknij paska wyszukiwania w rogu mapy i wprowadź miejsce docelowe, prześlij je z telefonu lub użyj polecenia głosowego (patrz Polecenia głosowe). Można wpisać lub wprowadzić głosowo adres, punkt orientacyjny, nazwę firmy itp. Po dotknięciu paska wyszukiwania można również wybrać jeden z następujących rodzajów miejsc:

 • Miejsce zapisane jako dom (Dom) lub praca (Praca) (patrz Dom, praca i miejsca ulubione).
 • Miejsce docelowe Ładowanie (patrz Miejsca ładowania).
 • Ostatnio odwiedzone miejsca (Ostatnie) (wymienione na liście według kolejności odwiedzenia, przy czym ostatnie miejsce znajduje się na samej górze listy).
 • Miejsce oznaczone jako ulubione (Ulubione) (patrz Dom, praca i miejsca ulubione).
 • Popularne restauracje (przy użyciu opcji Głodny) lub popularne atrakcje turystyczne (np. muzea i parki rozrywki) (przy użyciu opcji Fuks) (patrz „Fuks” i „Głodny”).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Mapy pokładowe umożliwiają prowadzenie do dowolnego miejsca, jednak jeśli nie jest dostępne połączenie danych, konieczne jest podanie dokładnego i pełnego adresu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Nawigację można rozpocząć zdalnie z urządzenia z systemem IOS® lub Android™ przy użyciu funkcji udostępniania na urządzeniu po udzieleniu dostępu do aplikacji mobilnej Tesla.

Po podaniu miejsca obraz na ekranie dotykowym oddala się, aby pokazać przebieg trasy, i pokazuje listę szczegółowych wskazówek jazdy. Szacowany czas jazdy, dotarcia do celu i przebieg są widoczne na dole listy wskazówek. Należy zapamiętać następującą informację dotyczącą listy szczegółowych wskazówek jazdy:

 • Ikona akumulatora na liście szczegółowych wskazówek jazdy stanowi wizualne odzwierciedlenie szacunkowej ilości energii, która pozostanie po dotarciu do miejsca docelowego, a także ilości energii pozostałej po wykonaniu podróży w obie strony do bieżącej lokalizacji. Patrz Przewidywanie zużycia energii.
 • Jeżeli dotarcie do miejsca docelowego wymaga ładowania akumulatora, a funkcja planowania tras jest włączona (oraz dostępna na rynku regionu użytkownika), na trasie zostaną automatycznie uwzględnione postoje przy ładowarkach Supercharger (patrz Planowanie trasy).
 • Jeżeli zapas energii nie wystarczy na dojechanie do celu, a po drodze nie ma ładowarek Supercharger, system wyświetla ostrzeżenie o konieczności uzupełnienia energii w trasie.
 • Przed informacją o każdym skręcie podawana jest odległość do miejsca rozpoczęcia manewru.
 • Aby wyświetlić końcowe pozycje na liście, może być konieczne przeciągnięcie jej w górę.
 • Dotknięcie górnej części listy pozwala ją zminimalizować.

W trakcie prowadzenia po trasie mapa śledzi lokalizację pojazdu i ukazuje aktualny etap podróży. Można wyświetlić także całą trasę, przesuwając palcem w dół i rozwijając listę szczegółowych wskazówek jazdy lub dotykając ikony przeglądu trasy.

Aby zatrzymać prowadzenie po trasie, naciśnij opcję Anuluj w dolnym rogu, pod listą szczegółowych wskazówek jazdy.

Jeśli funkcja Nawigacja z Autopilotem jest aktywna (oraz dostępna na rynku użytkownika), można włączyć ją dla wybranej trasy, naciskając opcję Nawigacja z Autopilotem na liście szczegółowych wskazówek jazdy (gdy funkcja ta jest aktywna, ikona ma kolor niebieski). Nawigacja z Autopilotem to funkcja w pełni autonomicznej jazdy (Beta), która automatycznie zmienia pasy i kieruje pojazdem Model S na drogach o kontrolowanym dostępie (takich jak autostrady i drogi szybkiego ruchu), wzdłuż trasy nawigacji. Aby zapoznać się ze szczegółami, patrz Nawigacja z Autopilotem.

Wybieranie trasy alternatywnej

Funkcja jest dostępna na określonych rynkach i przy określonych konfiguracjach pojazdu. Pojazd musi być wyposażony w funkcję Łączności Premium.

Po wprowadzeniu miejsca docelowego z jednym miejscem postoju na mapie zostaną wyświetlone maksymalnie trzy trasy alternatywne. Dzięki temu można łatwo porównać całkowity czas podróży i informacje o ruchu drogowym dla każdej trasy. Jeżeli nie wybierzesz preferowanej trasy przed upływem limitu czasu, automatycznie zostanie wybrana najszybsza trasa.

Dodawanie do trasy miejsc postoju

Po wprowadzeniu miejsca postojowego można edytować trasę poprzez dodawanie, usuwanie lub zmianę kolejności miejsc postoju. Po dotknięciu trzech kropek na dole listy szczegółowych wskazówek jazdy pokażą się opcje edycji trasy.

ikona kropli ze znakiem plus
Dodaj miejsce postoju pozwala dodać miejsce postoju przy użyciu wyszukiwania lokalizacji lub dodania takiego miejsca, jak Dom, Ostatnie lub Ulubione. Możesz również dodać miejsce postoju, dotykając pinezki na mapie i wybierając opcję Dodaj w wyskakującym okienku.
Ikona ołówka
Edytuj miejsce postoju pozwala utworzyć pełny schemat podróży poprzez dodawanie i usuwanie miejsc postoju na trasie. Przeciągnij i upuść miejsca zatrzymania, dotykając znaku równości, aby zmienić organizację trasy.

Nawigacja automatyczna

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Nawigacja automatyczna może nie być dostępna we wszystkich regionach rynku i konfiguracjach pojazdu.

Nawigacja automatyczna może wyznaczyć trasę do przewidywanego celu, gdy kierowca wsiądzie do pojazdu. Jeśli kalendarz telefonu jest zsynchronizowany z Model S, a kalendarz zawiera informacje o wydarzeniu, które jest zaplanowane w ciągu dwóch godzin od momentu wejścia kierowcy do pojazdu, funkcja automatycznej nawigacji zasugeruje wyznaczenie trasy do lokalizacji wydarzenia (przy założeniu, że w informacjach dotyczących wydarzenia określono prawidłowy adres).

Ponadto dla użytkownika znajdującego się w domu, który wsiądzie do pojazdu w dni robocze (poniedziałek–piątek) między godziną 5:00 a 11:00, funkcja automatycznej nawigacji automatycznie wyznaczy trasę do określonego wcześniej miejsca pracy (patrz Dom, praca i miejsca ulubione). Podobnie jeśli użytkownik będzie w pracy w dni robocze między godziną 15:00 a 23:00, funkcja automatycznej nawigacji automatycznie skieruje go do domu.

Aby włączyć funkcję nawigacji automatycznej, wybierz kolejno Sterowanie > Nawigacja > Nawigacja automatyczna. Kalendarz telefonu musi być zsynchronizowany z pojazdem Model S, a wydarzenie musi zawierać unikalny i prawidłowy adres (patrz Telefon, kalendarz oraz konferencje online).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Instrukcje nawigacji, które zostały wprowadzone ręcznie lub przesłane do pojazdu Model S, mają priorytet względem tras sugerowanych przez nawigację automatyczną.

„Fuks” i „Głodny”

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Polecenia „Szczęśliwy traf” i „Jestem głodny” mogą nie być dostępne we wszystkich regionach rynku i konfiguracjach pojazdu.

Oprócz nawigacji do wybranego celu Model S może również sugerować miejsca w pobliżu z użyciem opcji Głodny lub Fuks. W pasku wyszukiwania nawigacji dotknij opcji Głodny lub Fuks. Opcja Głodny podaje listę popularnych restauracji, a Fuks — listę innych popularnych miejsc (takich jak muzea i parki rozrywki). Po znalezieniu interesującego miejsca dotknij Nawiguj, aby wyświetlić trasę do celu.

Ta funkcja wymaga najnowszej wersji map nawigacyjnych. Aby je pobrać, należy podłączyć Model S do sieci Wi-Fi i dotknąć opcji Sterowanie > Interfejs w celu sprawdzenia, czy dostępna jest aktualizacja (patrz Aktualizacje map).

Dom, praca i miejsca ulubione

Często odwiedzane lokalizacje można dodać do listy ulubionych, dzięki czemu nie trzeba każdorazowo podawać ich nazwy lub adresu. Jeśli dodasz cel podróży do Ulubionych, możesz z łatwością utworzyć trasę do celu. W tym celu dotknij paska wyszukiwania nawigacji, Ulubione, a następnie wybierz cel podróży z listy ulubionych miejsc.

Aby dodać miejsce docelowe do listy ulubionych, dotknij jego pinezki na mapie, a następnie dotknij ikony gwiazdki na wyświetlonym ekranie. Wpisz nazwę (lub pozostaw nazwę wybraną domyślnie), a następnie wybierz Dodaj do ulubionych. Gwiazda staje się wypełniona i miejsce docelowe jest umieszczane na liście ulubionych.

Aby usunąć pozycję z listy ostatnich lub ulubionych miejsc docelowych, dotknij jej na liście i przytrzymaj przez chwilę, aż pojawi się symbol X. Następnie dotknij symbolu X, aby usunąć z listy.

Poniżej paska wyszukiwania nawigacji wyświetlane są również miejsca Dom i Praca. Aby wprowadzić adres jednego z tych miejsc, dotknij go. Następnie wybierz odpowiednio Zapisz: dom lub Zapisz: praca. Od tego momentu wybranie jednego z tych skrótów wystarczy, aby rozpocząć prowadzenie do odpowiedniego miejsca docelowego.

Aby zmienić lub usunąć odpowiadający im adres, naciśnij i przytrzymaj ikonę Dom lub Praca. W oknie, które się pojawi, będzie można wpisać nowy adres i wybrać Zapisz: dom lub Zapisz: praca. Można także dotknąć opcji Usuń dom lub Usuń pracę, aby całkowicie usunąć powiązane adresy.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Model S śledzi korzystanie z nawigacji i może pytać o zapisanie poszczególnych miejsc jako lokalizacji domu lub pracy.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Gdy lokalizacja domu i pracy zostanie zapisana, Model S może w godzinach porannych proponować prowadzenie do miejsca pracy, a w godzinach wieczornych — do miejsca zamieszkania. W oparciu o aktualne warunki ruchu będzie także informować o szacowanym czasie dojazdu. Patrz Nawigacja automatyczna.

W przypadku sprzedaży pojazdu Model S z przyczyn bezpieczeństwa zaleca się usunięcie zapisanych lokalizacji domu i pracy. Wszystkie dane osobiste można usunąć indywidualnie lub poprzez zresetowanie ustawień do wartości fabrycznych (dotknij Sterowanie > Serwis > Factory Reset).

Miejsca ładowania

Aby wyświetlić stacje ładowania na mapie, dotknij paska wyszukiwania mapy, a następnie pozycji Ładowanie. Stacje ładowania są wyświetlane w formie listy (z najbliższą stacją na górze listy), a na mapie są oznaczone pinezkami. Dotknięcie pinezki pozwala wyświetlić dodatkowe informacje, rozpocząć prowadzenie do niej lub oznaczyć ją jako ulubioną.

Dotknij ikony błyskawicy, aby określić typy miejsc ładowania, które chcesz uwzględnić na mapie (domyślnie na mapie pokazywane są tylko ładowarki Supercharger):

jedna błyskawica
Dotknij, aby uwzględnić stacje o niskiej mocy do 25 kW, takie jak docelowe miejsca ładowania.
dwie błyskawice
Dotknij, aby uwzględnić ładowarki średniej mocy od 25 kW do 75 kW.
trzy błyskawice
Dotknij, aby uwzględnić ładowarki średniej mocy powyżej 75 kW.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Mapa pokazuje ładowarki CCS Supercharger wyłącznie, jeśli pojazd posiada funkcję ładowania CCS. Po dotknięciu znacznika ładowarki Supercharger pojawi się wyskakujące okienko z informacją, czy do ładowania Twojego pojazdu konieczny jest adapter CCS.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W niektórych regionach rynku szybkie ładowarki innych producentów również są pokazywane jako ciemnoszare pinezki w trybie wyświetlania wszystkich ładowarek.

Pinezka stacji ładowania dostarcza informacji o stanie danego miejsca. Dotknięcie pinezki pozwala wyświetlić szczegółowe informacje.

Stacja Supercharger działa prawidłowo, a na pinezce wyświetla się liczba dostępnych ładowarek Supercharger.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Ładowarka Supercharger znajdująca się na bieżącej trasie nawigacji ma kolor czarny (lub biały, gdy ekran działa w trybie nocnym).
W tej stacji Supercharger jest obecnie wielu użytkowników. Ładowanie tutaj może wiązać się z czasem oczekiwania.
Ta lokalizacja stacji Supercharger może pracować ze zmniejszoną wydajnością.
Stacja Supercharger w tej lokalizacji może być zamknięta.
Ta stacja Supercharger jest czynna, ale brakuje danych dotyczących wolnych ładowarek.
Lokalizacja może być docelową stacją ładowania, szybką ładowarką innego producenta lub dowolną publiczną stacją ładowania, z której poprzednio skorzystano. Naciśnięcie pozwala wyświetlić dodatkowe informacje, takie jak ograniczenia użytkowania czy dostępny prąd ładowania.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli w okolicy jest dostępna więcej niż jedna docelowa stacja ładowania, po pomniejszeniu mapy pinezka staje się okrągła i pojawia się na niej liczba stacji. Dotknięcie pinezki pozwala powiększyć widok. Szczegółowe informacje na temat danej stacji ładowania można wyświetlić po dotknięciu pojedynczej pinezki.

Dotknij pinezki stacji ładowania, aby wyświetlić wyskakujące okienko, które umożliwia:

 • Określenie dokładnej lokalizacji punktu i przybliżonej odległości od bieżącej lokalizacji.
 • Wyświetlenie informacji o udogodnieniach w danym miejscu ładowania, takich jak toaleta, restauracja, zakwaterowanie, sklepy czy sieć Wi-Fi. W oknie podręcznym ładowarki Supercharger dotknij ikony udogodnień, aby wyszukać udogodnienia w okolicy.
 • Dotknij ikony strzałki, aby rozpocząć prowadzenie do stacji ładowania.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  W trakcie prowadzenia do ładowarki Supercharger (lub w niektórych regionach do szybkiej ładowarki innego producenta) pojazd Model S przygotowuje akumulator do ładowania. Dzięki temu w chwili dojechania akumulator będzie miał optymalną temperaturę, co pozwoli skrócić czas ładowania. W niektórych sytuacjach (np. w niskich temperaturach) silnik(i) oraz inne podzespoły mogą wydawać odgłosy pracy, ponieważ wytwarzają ciepło wymagane do ogrzania akumulatora (patrz Ładowanie).
 • Można także sprawdzić, jak często stacja Supercharger jest wykorzystywana o danej porze dnia, i uzyskać informacje o opłatach za ładowanie, bezczynność i kolejkę (patrz Opłaty za korzystanie z ładowarek Supercharger oraz opłaty za bezczynność).

Przewidywanie zużycia energii

W trakcie prowadzenia do miejsca docelowego pojazd Model S oblicza, jaki zapas energii pozostanie po dotarciu do niego, aby ułatwić zaplanowanie ładowania. W trakcie prowadzenia do miejsca docelowego wynik tych obliczeń jest widoczny obok ikony akumulatora na liście szczegółowych wskazówek jazdy (patrz Prowadzenie do miejsca docelowego). Zwiniętą listę można wyświetlić, naciskając jej górną część.

Obliczenia, które szacują, jak dużo energii zostanie zużyte, są oparte na stylu jazdy (przewidywana prędkość jazdy itp.) oraz czynnikach środowiskowych (zmiany nachylenia drogi, prędkość i kierunek wiatru, temperatura otoczenia i przewidywana, gęstość powietrza, wilgotność itp.). W trakcie jazdy pojazd Model S stale uczy się jak dużo energii zużywa, co pozwala na uzyskanie lepszej dokładności z biegiem czasu. Należy pamiętać, że pojazd Model S przewiduje zużycie energii w oparciu o styl jazdy danym pojazdem. Na przykład jeśli jazda jest agresywna przez pewien okres czasu, przyszłe przewidywania będą zawierać wyższy poziom zużycia energii. Co więcej, w przypadku zakupu używanego pojazdu Tesla, zaleca się przywrócenie go do ustawień fabrycznych (Sterowanie > Serwis > Reset do ustawień fabrycznych), aby zapewnić możliwie najdokładniejsze przewidywanie zużycia energii.

Przez cały czas trwania przejazdu pojazd Model S monitoruje zużycie energii i aktualizuje szacunkową ilość energii pozostałej na koniec podróży. W następujących sytuacjach na liście szczegółowych wskazówek jazdy jest wyświetlane ostrzeżenie:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Część czynników, które wpływają na wskazania przewidywanego zużycia energii (takie jak przewidywane temperatury i prędkość wiatru) są dostępne tylko, gdy pojazd Model S ma nawiązane połączenie internetowe.
 • Żółte ostrzeżenie pojawia się, gdy zapas energii pozostały na dotarcie do celu jest bardzo mały i należy zwolnić, aby ograniczyć jej zużycie. Aby dowiedzieć się, jak oszczędzać energię, patrz Uzyskanie maksymalnego zasięgu jazdy.
 • Czerwone ostrzeżenie pojawia się, gdy w celu dotarcia do celu konieczne jest naładowanie akumulatora.

Aby stwierdzić, czy energia wystarczy na podróż w obie strony, dotknij ikony akumulatora na liście szczegółowych wskazówek jazdy, aby wyświetlić szacowane zużycie energii podczas podróży.

Wyznaczanie trasy online

Model S wykrywa warunki ruchu drogowego w czasie rzeczywistym i automatycznie dostosowuje szacowany czas jazdy i dotarcia do celu. System nawigacji może także zmienić trasę, jeżeli trasa alternatywna jest dostępna, a wykryte warunki ruchu drogowego spowodują opóźnienie dotarcia do miejsca docelowego. Można również określić minimalny czas w minutach przed zmianą trasy. Tę funkcję można włączać i wyłączać, naciskając ikonę ustawień mapy (patrz Ustawienia nawigacji), a następnie wybierając opcję Wyznaczanie trasy online.

Planowanie trasy

Funkcja planowania trasy (zależnie od dostępności na rynku użytkownika) pozwala bez obaw udawać się w podróż na większe odległości. Jeżeli dojazd do miejsca docelowego wymaga ładowania, funkcja planowania trasy prowadzi pojazd trasą przez miejsca, w których zainstalowane są ładowarki Supercharger. Aby zminimalizować czas trwania podróży, funkcja planowania trasy odpowiednio wybiera trasę i informuje, jak długo będzie trwać ładowanie. W celu włączenia funkcji planowania trasy naciśnij ikonę ustawień mapy (patrzUstawienia nawigacji), a następnie wybierz Funkcja planowania tras.

Jeżeli funkcja planowania tras jest włączona, a dotarcie do miejsca docelowego wymaga ładowania akumulatora, na liście szczegółowych wskazówek jazdy są wyświetlane postoje przy poszczególnych ładowarkach Supercharger wraz z zalecanymi czasami ładowania. Wyświetlana jest także ilość energii, jaka będzie dostępna po dotarciu do ładowarki Supercharger.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W trakcie prowadzenia do ładowarki Supercharger lub (w niektórych regionach) do szybkiej ładowarki innego producenta z wykorzystaniem funkcji planowania tras Model S może przeznaczyć pewną energię na wstępne podgrzanie akumulatora, aby uzyskać jego optymalną temperaturę w momencie dotarcia do ładowarki. Pozwala to skrócić czas ładowania (patrz Ładowanie).

Ab usunąć informacje o postojach na ładowanie przy ładowarkach Supercharger i wyświetlać tylko wskazówki jazdy, u dołu listy szczegółowych wskazówek jazdy dotknij Usuń wszystkie przerwy na ładowanie. Po usunięciu przerw na ładowanie na liście może pojawić się ostrzeżenie, że dotarcie do miejsca docelowego nie będzie możliwe bez ładowania. Aby ponownie dodać do listy szczegółowych wskazówek jazdy postoje przy ładowarkach Supercharger, wybierz Dodaj przerwy na ładow.

W trakcie korzystania z ładowarki Supercharger na ekranie ładowania podawany jest czas ładowania, jaki pozostał do uzupełnienia energii w stopniu pozwalających dojechać do miejsca kolejnego postoju przy ładowarce Supercharger lub do miejsca docelowego (jeżeli kolejne ładowanie nie jest potrzebne). Skrócenie lub wydłużenie czasu ładowania w stosunku do podanej wartości spowoduje odpowiednie zmodyfikowanie czasów odnoszących się do kolejnych ładowarek Supercharger na trasie.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Pozostały wymagany czas ładowania można także sprawdzać za pomocą aplikacji mobilnej.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli jedna z rozmieszczonych na trasie ładowarek Supercharger zostanie odcięta od zasilania, funkcja planowania tras powiadomi o tym i spróbuje wyznaczyć nową trasę przez inne miejsce wyposażone w taką ładowarkę.

Jeśli funkcja planowania trasy oszacuje, że zapas energii nie wystarczy na podróż w obie strony, a na trasie nie będzie dostępnych ładowarek Supercharger, u góry listy szczegółowych wskazówek jazdy ukaże się ostrzeżenie z informacją, że do osiągnięcia celu podróży potrzebne jest doładowanie akumulatora.

Aktualizacje map

Wszystkie dostępne aktualizacje map są automatycznie przesyłane do pojazdu Model S przez Wi-Fi. Należy okresowo łączyć pojazd Model S z siecią Wi-Fi, aby mieć pewność, że zostaną odebrane (patrz Wi-Fi). Informacja o zainstalowaniu nowych map pojawia się na ekranie dotykowym.