Wskazówki dla przewoźników

NIE PRZEWOZIĆ Z KOŁAMI DOTYKAJĄCYMI DROGI

Gdy koła obracają się, przedni silnik pojazdu Model S wytwarza energię elektryczną. Pojazd Model S należy zawsze transportować tak, aby żadne koło nie dotykało nawierzchni drogi. Podczas transportu żadne koło nie może się obracać.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
NIE WOLNO PRZEWOZIĆ POJAZDU Z KOŁAMI W POZYCJI UMOŻLIWIAJĄCEJ ICH OBRACANIE SIĘ. MOŻE TO DOPROWADZIĆ DO PRZEGRZEWANIA SIĘ POJAZDU I POWAŻNYCH USZKODZEŃ. W RZADKICH PRZYPADKACH BARDZO INTENSYWNE PRZEGRZANIE MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR.
Model S holowany z przednimi kołami na ziemi i tylnymi kołami uniesionymi przez pojazd holujący. Czerwony symbol „X” oznacza, że nie należy holować pojazdu w ten sposób.
Model S holowany z wszystkimi kołami na ziemi za pojazdem holującym. Czerwony symbol „X” oznacza, że nie należy holować pojazdu w ten sposób.

Pojazd Model S wolno przewozić wyłącznie w sposób przewidziany przez firmę Tesla. Należy stosować się do instrukcji podanych w poniższych punktach i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i przestróg. Uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego transportowania pojazdu nie są objęte gwarancją.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Firma Tesla nie zwraca kosztów usług, które nie zostały zrealizowane za pośrednictwem pomocy drogowej Tesla.

Dopuszczone metody transportu

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Podczas wciągania na lawetę lub wyciągania z miejsca parkingowego w celu przestawienia koła mogą się powoli obracać (z prędkością mniej niż 3 mph (5 km/h)), jeśli przestrzegany jest maksymalny dopuszczalny dystans, wynoszący mniej niż 10 metrów, oraz jest włączony tryb transportowy (patrz Włączanie trybu transportowego). Przekroczenie podanych limitów może prowadzić do przegrzania i poważnych uszkodzeń, które nie są objęte gwarancją.

Pojazd Model S najlepiej przewozić na lawecie lub z użyciem podobnego środka transportu. Kierunek, w jakim pojazd zostanie ustawiony na lawecie, nie ma znaczenia.

Pojazd na lawecie.

Jeżeli konieczne jest przetransportowanie pojazdu Model S bez użycia lawety, należy zastosować podnośnik i wózki, które zapobiegną kontaktowi kół z nawierzchnią. Podczas transportowania pojazdu tą metodą nie wolno przekraczać odległości 55 km ani prędkości określonej przez producenta wózków. Firma Tesla zaleca, aby w przypadku korzystania z tej metody transportu pojazd był zwrócony przodem do kierunku jazdy, czyli by przednie koła były podniesione, a tylne oparte na wózkach.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Nie zaleca się przewożenia pojazdu Model S z przednimi kołami opartymi na wózkach, jednak jest to dopuszczalne pod warunkiem zastosowania zewnętrznej blokady kierownicy i zapewnienia, że przednie koła nie będą się obracać. NIE WOLNO PRZEWOZIĆ POJAZDU, JEŻELI PRZEDNIE KOŁA NIE ZOSTANĄ CAŁKOWICIE ZABEZPIECZONE PRZED OBRACANIEM SIĘ.
Pojazd holowany z przednimi kołami uniesionymi przez pojazd holujący i tylnymi kołami umieszczonymi na wózkach.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Tryb transportowy (patrz Włączanie trybu transportowego) należy włączyć przed wciągnięciem pojazdu Model S na lawetę (patrz Wciąganie na lawetę z użyciem ucha do holowania). Jeżeli tryb transportowy lub ekran dotykowy są niedostępne, w celu ustawienia pojazdu w położeniu, w którym dopuszczalny jest jego przewóz, konieczne jest użycie wózków samozaładowczych pod koła lub rolek pod koła. Firma Tesla nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane transportem pojazdu Model S lub wynikłe podczas jego trwania, w tym za uszkodzenie własności prywatnej lub uszkodzenia spowodowane użyciem wózków samozaładowczych pod koła lub rolek pod koła.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Model S jest wyposażony w wysokonapięciowe części, które mogą zostać uszkodzone na skutek zderzenia (patrz Podzespoły wysokiego napięcia). Przez przetransportowaniem pojazdu Model S ważne jest, aby założyć, że części te znajdują się pod napięciem. Dopóki wykwalifikowani pracownicy pomocy drogowej nie potwierdzą, że wszystkie układy wysokiego napięcia są wyłączone, należy przestrzegać zasad ostrożności obowiązujących w postępowaniu z układami wysokiego napięcia, co oznacza między innymi stosowanie środków ochrony osobistej. W przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń.

Wyłączenie samopoziomującego zawieszenia pneumatycznego

Pojazdy Model S wyposażone w zawieszenie pneumatyczne poziomują się samoczynnie, nawet gdy zasilanie jest wyłączone. Aby nie dopuścić do uszkodzenia pojazdu, należy aktywować tryb lewarka, który wyłącza samopoziomowanie:

 1. Na ekranie dotykowym wybierz Sterowanie > Zawieszenie.
 2. Naciśnij pedał hamulca i wybierz opcję Bardzo wysokie, aby podnieść zawieszenie na maksymalną wysokość.
 3. Wybierz kolejno Sterowanie > Serwis > Tryb lewarka.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Anulowanie trybu lewarka następuje, gdy pojazd rozpędzi się do prędkości ponad 7 km/h.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Transportowanie pojazdu z zawieszeniem pneumatycznym bez włączonego trybu lewarka może spowodować obluzowanie się pojazdu i w rezultacie jego poważne uszkodzenie.

Włączanie trybu transportowego

Tryb transportowy zapewnia, że podczas wciągania pojazdu Model S na lawetę hamulec postojowy pozostaje wyłączony. Po włączeniu trybu transportowego na ekranie pojawia się informacja, że pojazd będzie toczyć się swobodnie. W celu włączenia trybu transportowego muszą być spełnione poniższe warunki:

 • Niskie napięcie musi być dostępne zasilanie. Jeśli pojazd Model S nie ma zasilana, nie można użyć ekranu dotykowego i włączyć trybu transportowego.
 • Model S musi wykrywać pilot. Tryb transportowy jest dostępny tylko, gdy pojazd wykrywa pilot.
 • Pojazd nie może być podłączony do ładowarki. Tryb transportowy nie jest dostępny, gdy Model S jest nadal podłączona.

Aby włączyć tryb transportowy:

 1. Włącz położenie postojowe.
 2. Podłóż kliny pod koła lub w inny sposób unieruchom pojazd Model S.
 3. Naciśnij i przytrzymaj pedał hamulca, a następnie na ekranie dotykowym wybierz Sterowanie > Serwis > Holowanie. Na ekranie dotykowym pojawi się komunikat przypominający o sposobach właściwego przewożenia pojazdu Model S.
 4. Naciśnij przycisk Tryb transportowy. Gdy Tryb transportowy jest włączony, przycisk ma kolor niebieski. Model S toczy się teraz swobodnie i można go powoli (w tempie idącego człowieka) toczyć lub ciągnąć za pomocą wciągarki.

Aby wyłączyć tryb transportowy, należy wybrać w pojeździe Model S położenie postojowe.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli po włączeniu trybu transportowego w pojeździe Model S dojdzie do odcięcia zasilania niskie napięcie, tryb transportowy zostaje anulowany.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Jeżeli układ elektryczny pojazdu nie działa i skorzystanie z ekranu dotykowego w celu włączenia trybu transportowego jest niemożliwe, należy użyć wózków samozaładowczych pod koła lub rolek pod koła. Wcześniej należy się zapoznać z danymi technicznymi dostarczonymi przez producenta i sugerowaną ładownością.

Wciąganie na lawetę z użyciem ucha do holowania

 1. Znajdź ucho do holowania.
 2. Zdejmij pokrywę ucha do holowania, wsuwając mały płaski śrubokręt w szczelinę biegnącą wzdłuż jej górnej krawędzi i delikatnie podważając w celu odpięcia jej od górnego zatrzasku.
  Strzałka wskazuje pokrywę ucha do holowania pojazdu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Pokrywę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby po zakończeniu holowania móc ją z powrotem założyć.
 3. Wsuń ucho do holowania do końca w otwór, a następnie obróć w lewo aż do zamocowania.
  Ucho holowania jest zamontowane. Strzałka wskazuje kierunek wkręcania w lewo.
 4. Zamocuj linkę holowniczą do ucha.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  UWAGA
  Przed rozpoczęciem wciągania sprawdź, czy ucho jest pewnie zamontowane.
 5. Włącz tryb transportowy za pomocą opcji Sterowanie > Serwis > Holowanie.
 6. Powoli wciągnij pojazd Model S na lawetę.

Wciąganie na lawetę bez użycia ucha do holowania

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Aby uniknąć uszkodzeń, przy wciąganiu pojazdu na lawetę należy zawsze korzystać z prawidłowo zamontowanego ucha do holowania. Wciąganie pojazdu zaczepionego za podwozie, ramę lub zawieszenie może skutkować jego uszkodzeniem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Jeśli pojazd zostanie wciągnięty na lawetę bez zaczepu holowniczego, wszystkie mocowania zawieszenia należy sprawdzić pod kątem odpowiedniego momentu obrotowego, a wszystkie elementy sprawdzić wizualnie pod kątem uszkodzeń przed ponownym uruchomieniem pojazdu. Jeśli któreś z mocowań jest luźne lub jeśli zostanie stwierdzone jakiekolwiek uszkodzenie, należy wymienić wadliwy element

Zdecydowanie zaleca się korzystanie z wciągarki i ucha do holowania. Jeżeli jednak ucho do holowania z jakiegoś powodu będzie niedostępne (np. zostanie zgubione), poniższe instrukcje opisują sposób zamocowania pasów holowniczych.

 1. Pasy należy zamocować do dolnych wahaczy zawieszenia przednich kół po obu stronach pojazdu.
  Widok przedniej części spodu pojazdu. Dolne ramiona zawieszenia zaznaczono kolorem niebieskim.
 2. Aby zabezpieczyć spód pojazdu przed uszkodzeniem, należy podłożyć coś pod pasy — na przykład kawałek drewna.
 3. Włącz tryb transportowy za pomocą opcji Sterowanie > Serwis > Holowanie.
 4. Powoli wciągnij pojazd Model S na lawetę.

Zabezpieczenie opon

Koła pojazdu przewożonego na lawecie należy unieruchomić metodą mocowania ośmiopunktowego.

 • Żadna z metalowych części pasów nie może stykać się z powierzchniami lakierowanymi ani dotykać powierzchni kół.
 • Nie należy przewlekać pasów ponad panelami nadwozia ani przez koła.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Pojazd może zostać uszkodzony, jeżeli pasy zostaną zamocowane do podwozia, zawieszenia lub nadwozia.
Widok tylnego koła z założonymi pasami mocującymi.

Brak zasilania w pojeździe

Jeżeli w pojeździe Model S nie działa zasilanie niskie napięcie, w celu otwarcia pokrywy przedniej lub doładowania akumulatora niskie napięcie wykonaj poniższe czynności.

 1. Otwórz pokrywę przednią. Patrz Otwieranie pokrywy przy braku zasilania, aby uzyskać więcej informacji. Na temat otwierania pokrywy przedniej, gdy pojazd nie jest zasilany.
 2. Doładuj akumulator pojazdu niskie napięcie przy użyciu zasilania zewnętrznego (patrz Zasilanie zewnętrzne).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Dostawcy usług holowania: Patrz Przekroczenie zasięgu, aby uzyskać więcej informacji na temat transportu pojazdu do stacji ładowania i przygotowania pojazdu do ładowania.