Tempomat uwzględniający sytuację drogową

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W zależności od regionu rynku, konfiguracji pojazdu, zakupionych opcji i wersji oprogramowania pojazd może nie być wyposażony w funkcję tempomatu uwzględniającego sytuację drogową lub funkcja może nie działać dokładnie tak, jak opisano. W pojazdach bez tej funkcji instrukcje dotyczące korzystania z tempomatu można znaleźć w instrukcji użytkownika, która jest dostępna na ekranie dotykowym.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Tempomat uwzględniający sytuację drogową jest funkcją w wersji BETA.

Tempomat uwzględniający sytuację drogową ustala, kiedy z przodu znajduje się pojazd na tym samym pasie. Jeżeli droga przed pojazdem Model S jest pusta, tempomat uwzględniający sytuację drogową utrzymuje zadaną prędkość jazdy. W przypadku wykrycia innego pojazdu tempomat uwzględniający sytuację drogową odpowiednio zmniejsza prędkość pojazdu Model S, aby bez przekraczania zadanej prędkości utrzymać do niego określony odstęp (wyrażony jako czas). Tempomat uwzględniający sytuację drogową nie zwalnia kierowcy z konieczności obserwowania drogi przed pojazdem i naciśnięcia hamulca, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Podstawowym zastosowaniem tempomatu uwzględniającego sytuację drogową jest jazda prostymi drogami o suchej nawierzchni, takimi jak autostrady.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Zawsze przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że wszystkie kamery i czujniki (zależnie od wyposażenia) są czyste. Zabrudzone kamery i czujniki, a także warunki środowiskowe, takie jak deszcz czy wyblakłe oznaczenia pasów drogowych, mogą wpływać na działanie funkcji Autopilota.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Tempomat uwzględniający sytuację drogową nie jest systemem ostrzegającym przed kolizją ani pomagającym jej uniknąć. Jego zadaniem jest zwiększenie komfortu i pewności prowadzenia. Nie zwalnia on kierowcy z obowiązku zachowania uwagi, dbania o bezpieczeństwo ani panowania nad pojazdem Nie wolno zakładać, że tempomat uwzględniający sytuację drogową wystarczająco zmniejszy prędkość pojazdu Model S. Należy zawsze obserwować drogę przed pojazdem i być gotowym do interwencji. Zaniedbanie tej czynności może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Tempomat uwzględniający sytuację drogową potrafi wykrywać pieszych i rowerzystów, jednak nie wolno zakładać, że w razie ich wykrycia odpowiednio zmniejszy prędkość pojazdu Model S. Należy zawsze obserwować drogę przed pojazdem i być gotowym do interwencji. Zaniedbanie tej czynności może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Tempomatu uwzględniającego sytuację drogową nie powinno się używać na krętych drogach z ostrymi zakrętami, na oblodzonej lub śliskiej nawierzchni oraz wtedy, gdy z powodu warunków pogodowych (ulewnego deszczu, śnieżycy, mgieł itp.) utrzymywanie stałej prędkości nie jest wskazane. Tempomat uwzględniający sytuację drogową nie dostosowuje prędkości jazdy do rodzaju drogi ani warunków jazdy.

Tempomat uwzględniający sytuację drogową

W celu włączenia tempomatu uwzględniającego sytuację drogową, jeżeli nie zostanie wykryty poprzedzający pojazd, należy jechać z prędkością co najmniej 30 km/h, chyba że zostaną spełnione określone warunki dotyczące pojazdu i otoczenia, które umożliwią włączenie tej funkcji przy mniejszej prędkości. Jeżeli zostanie wykryty poprzedzający pojazd, tempomat uwzględniający sytuację drogową można włączyć przy dowolnej prędkości, a także po zatrzymaniu, pod warunkiem, że odległość między pojazdem Model S a pojazdem poprzedzającym będzie wynosić co najmniej 1,5 m, oraz że spełnione zostaną określone warunki dotyczące pojazdu i otoczenia.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Maksymalna prędkość zadana wynosi 150 km/h. Kierowca powinien ustawić prędkość, która będzie bezpieczna w kontekście warunków drogowych i obowiązujących ograniczeń.
Ikona przedstawiająca ustawioną prędkość.
Gdy tempomat uwzględniający sytuację drogową jest dostępny, ale nie jest używany, na desce rozdzielczej wyświetlana jest szara ikona prędkości podróżnej. Liczba wyświetlana w kolorze szarym oznacza prędkość, jaka zostanie ustawiona po włączeniu tempomatu uwzględniającego sytuację drogową..
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli z danych mapy wynika, że na wybranej drodze obowiązuje warunkowe ograniczenie prędkości (np. o określonych porach doby lub przy określonych warunkach pogodowych), poniżej pierwszej ikony ograniczenia prędkości wyświetlana jest druga. Do kierowcy należy ustalenie, czy w danym momencie obowiązuje warunkowe ograniczenie prędkości, a także, gdy zachodzi taka potrzeba, odpowiednie dostosowanie prędkości jazdy (patrz Zmiana prędkości podróżnej).
Ikona przedstawiająca ustawioną prędkość.
Gdy tempomat uwzględniający sytuację drogową utrzymuje zadaną prędkość, ikona zmienia kolor na niebieski i wyświetla ustawioną zadaną prędkość.
 1. Gdy jest dostępny tempomat uwzględniający sytuację drogową, możesz go włączyć i ustawić aktualną prędkość jazdy jako zadaną. Wybierz jedną z opcji:
  • Aby ustawić aktualną prędkość jazdy jako zadaną, utrzymywaną przez tempomat uwzględniający sytuację drogową, przesuń dźwignię autopilota raz w górę lub w dół i zwolnij pedał przyspieszenia. Tempomat uwzględniający sytuację drogową będzie utrzymywał zadaną prędkość jazdy.
   Ilustracja dźwigni Autopilota z jedną strzałką skierowaną w górę, a drugą w dół.
  • Aby dostosować prędkość zadaną, utrzymywaną przez tempomat uwzględniający sytuację drogową, do aktualnie wykrywanego ograniczenia prędkości, pociągnij dźwignię autopilota do siebie i zwolnij pedał przyspieszenia. Tempomat uwzględniający sytuację drogową będzie utrzymywał zadaną prędkość jazdy.
   Ilustracja dźwigni Autopilota ze strzałką skierowaną w stronę kierowcy
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Uwaga
   Dwukrotne pociągnięcie dźwigni autopilota do siebie włącza funkcję automatycznego kierowania (o ile została ona aktywowana zgodnie z opisem w punkcie Automatyczne kierowanie) oraz ustawia zadaną prędkość jazdy.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Uwaga
   Jeżeli włączysz tempomat uwzględniający sytuację drogową z dostosowaniem do aktualnie wykrywanego ograniczenia prędkości, możesz ustawić wartość przesunięcia. Dotknij kolejno Sterowanie > Autopilot > Ustaw marg. pręd. Można wybrać wartość przesunięcia Stała, aby prędkość jazdy była dostosowywana na wszystkich drogach o określoną wartość w km/h lub wartość przesunięcia Procentowa, aby prędkość jazdy była dostosowywana w procentach wykrytego ograniczenia prędkości na danej drodze. Jeżeli pociągniesz dźwignię autopilota do siebie, gdy pojazd porusza się z prędkością większą niż wynikająca z ograniczenia, zamiast prędkości wynikającej z ograniczenia jako prędkość zadana zostanie ustawiona aktualna prędkość jazdy. Podczas jazdy z prędkością zadaną wynikającą z ograniczenia poruszenie dźwignią autopilota w górę lub dół spowoduje ustawienie prędkości równej aktualnej prędkości jazdy.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Ostrzeżenie
  Po dostosowaniu prędkości jazdy w oparciu o ograniczenie zadana prędkość może nie zmieniać się wraz z ograniczeniem.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Ostrzeżenie
  Nie należy polegać na tempomacie uwzględniającym sytuację drogową ani funkcji asystenta prędkości w zakresie wyznaczania dokładnej lub odpowiedniej prędkości jazdy. Kierowca powinien ustawić prędkość, która będzie bezpieczna w kontekście warunków drogowych i obowiązujących ograniczeń.
 2. Aby zmienić prędkość podczas korzystania z tempomatu uwzględniającego sytuację drogową, możesz użyć prawego kółka przewijania lub dźwigni Autopilota. Aby zapoznać się ze szczegółami, patrz Zmiana prędkości podróżnej.
 3. Aby anulować działanie tempomatu uwzględniającego sytuację drogową, krótko odepchnij od siebie dźwignię lub naciśnij pedał hamulca. Patrz Anulowanie i przywracanie, aby uzyskać więcej informacji.

Ustawianie dźwięku tempomatu uwzględniającego sytuację drogową

Aby włączenie lub wyłączenie tempomatu uwzględniającego sytuację drogową było sygnalizowane dźwiękiem, wybierz Sterowanie > Autopilot > Dźwięk tempomatu uwzględniającego sytuację drogową.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Model S Włączone musi być położenie postojowe.

Zmiana prędkości podróżnej

Aby podczas jazdy z użyciem tempomatu uwzględniającego sytuację drogową zmienić zadaną prędkość, przesuń dźwignię autopilota w górę w celu zwiększenia prędkości, ewentualnie w dół w celu jej zmniejszenia, a następnie zaczekaj na wyświetlenie ikony z żądaną prędkością na desce rozdzielczej.

Strzałki wskazujące ruch dźwigni Autopilota do góry i w dół do pierwszej i drugiej pozycji.

Aby zwiększyć/zmniejszyć prędkość o 1 km/h, przesuń dźwignię w górę lub w dół do pierwszego położenia i zwolnij ją. Aby zwiększyć/zmniejszyć prędkość do najbliższej wielokrotności 5 km/h, przesuń dźwignię w górę lub w dół do drugiego położenia i zwolnij ją. Przykładowo podczas jazdy z prędkością 83 km/h popchnięcie dźwigni w górę do drugiego położenia i zwolnienie jej spowoduje podniesienie prędkości do 85 km/h. Prędkość można także zwiększyć lub zmniejszyć, przytrzymując dźwignię przesuniętą całkowicie w górę lub w dół do momentu wyświetlenia ikony z żądaną prędkością na desce rozdzielczej.

Możesz również pociągnąć do siebie dźwignię autopilota i przytrzymać ją przez ok. pół sekundy, aby dostosować ustawioną prędkość do wykrytego ograniczenia.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Pojazd Model S osiągnie nową zadaną prędkość, jeżeli nie wykryje przed sobą innego pojazdu poruszającego się z prędkością mniejszą niż zadana. Osiągnięcie docelowej prędkości przez pojazd Model S może potrwać kilka sekund.

Jazda z zadaną prędkością

Dopóki przed pojazdem Model S nie zostanie wykryty inny pojazd, tempomat uwzględniający sytuację drogową utrzymuje zadaną prędkość jazdy. W przypadku wykrycia poprzedzającego pojazdu tempomat uwzględniający sytuację drogową zwiększa i zmniejsza prędkość jazdy tak, aby zachować wybrany odstęp między tym pojazdem a pojazdem Model S (patrz Ustawianie odstępu od poprzedzającego pojazdu), jednak bez przekraczania zadanej prędkości.

Tempomat uwzględniający sytuację drogową dostosowuje także prędkość jazdy podczas wchodzenia w zakręty i wychodzenia z nich.

Podczas jazdy z zadaną prędkością kierowca może w każdej chwili przyspieszyć, ale po zwolnieniu pedału przyspieszenia tempomat uwzględniający sytuację drogową powróci do zadanej prędkości.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W momencie gdy tempomat uwzględniający sytuację drogową aktywnie spowalnia pojazd Model S, aby zachować wybraną odległość od pojazdu przed nim, włączane są światła stop, które ostrzegają innych użytkowników drogi o hamowaniu. Pedał hamulca może się nieznacznie poruszyć. Przyspieszanie przez tempomat uwzględniający sytuację drogową nie powoduje jednak poruszenia się pedału przyspieszenia pojazdu Model S.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Tempomat uwzględniający sytuację drogową może czasami wyhamowywać pojazd Model S w nieoczekiwanych momentach i gdy nie jest to potrzebne. Powodem może być mały dystans do pojazdu jadącego z przodu, wykrywanie pojazdów i obiektów na przyległych pasach (szczególnie na zakrętach) itp.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Ze względu na ograniczenia wbudowanego systemu GPS (Global Positioning System) może dochodzić do sytuacji, w których Model S będzie zwalniać, szczególnie w pobliżu zjazdów znajdujących się na zakręcie i/lub gdy kierowca, zamiast podążać trasą wyznaczoną przez system nawigacji, będzie wybierać drogę do miejsca docelowego.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Tempomat uwzględniający sytuację drogową może nie wykrywać wszystkich obiektów, szczególnie podczas jazdy z prędkością podróżną wynoszącą ponad 80 km/h może nie zahamować lub nie zmniejszyć prędkości, gdy na drodze znajdzie się pojazd lub obiekt tylko częściowo poruszający się po danym pasie ruchu lub gdy poprzedzający pojazd zjedzie z Twojego toru jazdy, a z przodu znajdzie się wolno jadący lub zatrzymany pojazd. Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na drogę przed swoim pojazdem i być gotowy do natychmiastowej interwencji. Poleganie na tempomacie uwzględniającym sytuację drogową w zakresie unikania kolizji może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Tempomat uwzględniający sytuację drogową może także reagować na pojazdy i obiekty, które nie istnieją albo znajdują się na innym pasie. W takich sytuacjach pojazd Model S może niepotrzebnie i w nieodpowiedni sposób zmniejszać prędkość.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Ograniczone możliwości hamowania oraz jazda przez pagórkowaty teren mogą sprawić, że tempomat uwzględniający sytuację drogową nie będzie w stanie odpowiednio skutecznie kontrolować prędkości. Może także źle oszacować dystans do poprzedzającego pojazdu. Na zjazdach prędkość może wzrastać, powodując przekroczenie przez pojazd Model S zadanej prędkości (a być może także obowiązującego ograniczenia). Nie wolno liczyć, że tempomat uwzględniający sytuację drogową zmniejszy prędkość pojazdu Model S w stopniu pozwalającym uniknąć kolizji. Podczas jazdy kierowca powinien zawsze obserwować drogę i być gotowy do natychmiastowej interwencji. Nie wolno liczyć, że tempomat uwzględniający sytuację drogową zmniejszy prędkość jazdy w stopniu pozwalającym uniknąć kolizji. Takie postępowanie może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

Wyprzedzanie pojazdów na pasach, które nie są do tego przeznaczone

Podczas jazdy z prędkością podróżną wynoszącą co najmniej 80 km/h pojazd Model S musi znajdować się na pasie przeznaczonym do manewru wyprzedzania, aby móc wyprzedzać innego użytkownika drogi. Podczas jazdy pasem niepozwalającym na wyprzedzanie (na prawo od innego pojazdu przy ruchu prawostronnym lub na lewo od niego w ruchu lewostronnym) tempomat uwzględniający sytuację drogową uniemożliwia wyprzedzanie. Zamiast tego zmniejsza prędkość pojazdu Model S do takiej wartości, jakby oba pojazdy poruszały się tym samym pasem. Jeżeli kierowca wyprzedzi inny pojazd, naciskając pedał przyspieszenia, tempomat uwzględniający sytuację drogową będzie pozwalać na dalsze wyprzedzanie innych pojazdów podczas korzystania z niego na pasie do tego nieprzeznaczonym do chwili zmiany pasa jazdy lub anulowana i wznowienia jazdy z użyciem tempomatu (w tyn momencie tempomat ponownie zacznie uniemożliwiać wyprzedzanie innych pojazdów pasem, który nie jest do tego przeznaczony).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Kierowca odpowiada za zachowanie zgodności z lokalnymi przepisami regulującymi kwestie wyprzedzania innych użytkowników drogi oraz za korzystanie z pasów, które nie są przeznaczone do tego manewru.

Stan HAMULEC

Podczas jazdy za innym pojazdem tempomat uwzględniający sytuację drogową jest aktywny także przy małych prędkościach, a nawet gdy pojazd Model S całkowicie się zatrzyma. Gdy pojazd ruszy ponownie, tempomat uwzględniający sytuację drogową wznowi działanie z zadaną prędkością. W okolicznościach wymienionych poniżej tempomat uwzględniający sytuację drogową przechodzi do stanu HAMULEC. W takim przypadku wznowienie jazdy z zadaną prędkością następuje dopiero po krótkim naciśnięciu pedału przyspieszenia lub pociągnięciu do siebie dźwigni autopilota (patrz Anulowanie i przywracanie). Gdy jest aktywny stan HAMULEC, na desce rozdzielczej widoczna jest ikona HAMULEC oraz komunikat informujący o potrzebie wznowienia działania tempomatu. Tempomat uwzględniający sytuację drogową może przejść do stanu HAMULEC z powodu następujących okoliczności:

 • Model S pozostawał w bezruchu przez 5 minut;
 • Model S wykrywa pieszego (stan HAMULEC może zostać wyłączony, gdy pojazd przestanie wykrywać pieszego);
 • Model S nagle utracił widok pojazdu jadącego z przodu;
 • Wykryto przeszkodę przed pojazdem Model S.

Jazda z użyciem na zjazdach oraz w ich pobliżu

Gdy pojazd znajduje się w pobliżu zjazdu na autostradzie z kontrolowanym dostępem i kierowca zasygnalizuje skręt w kierunku tego zjazdu, tempomat uwzględniający sytuację drogową przyjmuje, że jest to przygotowanie do zjechania z drogi, i zaczyna zwalniać pojazd Model S. Jeżeli pojazd nie wjedzie na zjazd, tempomat uwzględniający sytuację drogową powraca do jazdy z zadaną prędkością. W krajach, w których obowiązuje ruch prawostronny, może to mieć miejsce tylko wtedy, gdy prawy kierunkowskaz zostanie włączony podczas jazdy po skrajnym prawym pasie w odległości nie większej niż 50 m od zjazdu. Analogicznie w krajach, w których obowiązuje ruch lewostronny, może to mieć miejsce tylko wtedy, gdy lewy kierunkowskaz zostanie włączony podczas jazdy po skrajnym lewym pasie w odległości nie większej niż 50 m od zjazdu.

Podczas wjeżdżania na autostradę z kontrolowanym dostępem tempomat uwzględniający sytuację drogową automatycznie dostosowuje zadaną prędkość jazdy do ograniczenia prędkości obowiązującego na tej drodze z uwzględnieniem ewentualnego wybranego przesunięcia.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Za ustalenie, czy w danym miejscu obowiązuje ruch prawo- czy lewostronny, odpowiada pokładowy system GPS. Jeżeli dane GPS będą niedostępne (np. sygnał jest zbyt słaby), po włączeniu kierunkowskazu przy wyjeździe tempomat adaptacyjny uwzględniający sytuację drogową nie zwolni pojazdu Model S.

W pewnych regionach włączenie tempomatu uwzględniającego sytuację drogową na zjazdach i węzłach autostrad może spowodować zmniejszenie zadanej prędkości o 5 km/h lub wielokrotność tej wartości, nawet do 40 km/h. Ma to na celu lepsze dopasowanie do zgłoszonych prędkości innych pojazdów Tesla, które przejeżdżały przez dany punkt trasy. Aby zmienić to ustawienie i kontynuować jazdę z prędkością zadaną, dotknij pedału przyspieszenia lub przesuń dźwignię Autopilota. Nowa zadana prędkość zostanie utrzymana przez cały czas pokonywania węzła lub zjazdu (chyba że kierowca wymusi inne zachowanie lub anuluje działanie tempomatu uwzględniającego sytuację drogową). Po minięciu węzła bądź zjazdu zadana prędkość może zostać przywrócona lub zmieniona, co zależy od wymagań nowej lokalizacji. Przykładowo, po przejechaniu na inną autostradę zostanie przywrócona taka sama zadana prędkość podróżna, jaka była ustawiona przed węzłem.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
W pewnych przypadkach (na przykład gdy brak jest dostatecznej ilości danych), tempomat uwzględniający sytuację drogową może przed węzłem lub zjazdem nie zmniejszyć automatycznie zadanej prędkości. Nie należy polegać na tempomacie uwzględniającym sytuację drogową w zakresie wyznaczania odpowiedniej prędkości jazdy. Firma Tesla zaleca stosowanie się do ograniczeń oraz jazdę z prędkością adekwatną do warunków na drodze.

Ustawianie odstępu od poprzedzającego pojazdu

W celu ustawienia odstępu między pojazdem Model S a poprzedzającym pojazdem należy obrócić dźwignię Autopilota. Każde ustawienie odpowiada odstępowi wyrażonemu jako okres, jakiego potrzebuje pojazd Model S, aby od miejsca, w którym się znajduje, dojechać do tylnego zderzaka poprzedzającego go pojazdu. Ustawienie będzie obowiązywać, dopóki nie zostanie ręcznie zmienione.

Najbliższa odległość jazdy za pojazdem to 2.

Ilustracja przedstawiająca obrót dźwigni Autopilota.

Obrócenie dźwigni autopilota spowoduje wyświetlenie aktualnego ustawienia na desce rozdzielczej. Gdy pojawi się żądana wartość, zwolnij dźwignię.

Zrzut ekranu przedstawiający dwa samochody z pomiarem odległości między nimi i cyfrą 4.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Wyznaczenie i utrzymanie bezpiecznego odstępu do poprzedzającego pojazdu jest obowiązkiem kierowcy. Nie należy polegać na tempomacie uwzględniającym sytuację drogową w zakresie utrzymania odpowiedniego ani dokładnego odstępu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie wolno zakładać, że tempomat uwzględniający sytuację drogową zmniejszy prędkość pojazdu Model S w stopniu wystarczającym do uniknięcia kolizji. Należy zawsze obserwować drogę przed pojazdem i być gotowym do interwencji.

Przyspieszenie przy wyprzedzaniu

Podczas jazdy za innym pojazdem z użyciem tempomatu uwzględniającego sytuację drogową włączenie kierunkowskazu (w celu zasygnalizowania zamiaru przejechania na pas do wyprzedzania) powoduje, że Model S przyspiesza w kierunku pojazdu jadącego przed nim. Krótkie przytrzymanie dźwigni kierunkowskazów w górę lub w dół pozwala szybko zwiększyć prędkość do ustawionej wartości bez konieczności naciskania pedału przyspieszenia. Kierunkowskaz powoduje przyspieszenie tylko po spełnieniu wszystkich wymienionych warunków:

 • Tempomat uwzględniający sytuację drogową działa i wykrywa inny pojazd jadący z przodu;
 • Czujniki nie wykrywają na docelowym pasie żadnych przeszkód ani pojazdów;
 • Model S jedzie z prędkością niższą niż zadana, ale ponad 72 km/h.

Funkcja przyspieszania przy wyprzedzaniu ma za zadanie wspomagać kierowcę podczas wyprzedzania. Po włączeniu kierunkowskazu tempomat uwzględniający sytuację drogową pozwala zbliżyć się do poprzedzającego pojazdu na odległość nieznacznie mniejszą niż wyznaczony odstęp.

Każda z poniższych okoliczności powoduje przerwanie przyspieszania:

 • Pojazd osiąga zadaną prędkość jazdy.
 • Zmiana pasa zajmuje zbyt wiele czasu.
 • Model S zbliża się za bardzo do poprzedzającego pojazdu.

  LUB

 • Kierowca wyłącza kierunkowskaz.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Funkcja przyspieszania przy wyprzedzaniu zaczyna działać po pełnym włączeniu kierunkowskazu. Po zwolnieniu kierunkowskazu pojazd Model S przestaje przyspieszać i powraca do jazdy z zadaną prędkością (tak samo jak po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Działanie funkcji przyspieszania przy wyprzedzaniu może zostać anulowane z powodów wymienionych powyżej oraz w wyniku wielu innych nieprzewidzianych okoliczności (takich jak brak danych GPS). Należy zachować uwagę i nie wolno liczyć, że funkcja przyspieszania przy wyprzedzaniu zwiększy prędkość jazdy.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja przyspieszania przy wyprzedzaniu zwiększa prędkość jazdy za każdym razem, gdy zostanie włączony odpowiedni kierunkowskaz i przyspiesza, zmniejszając odstęp między pojazdem Model S a poprzedzającym pojazdem. Mimo że tempomat nadal utrzymuje odpowiedni dystans za pojazdem poprzedzającym, należy pamiętać, że ustawiony odstęp zmniejsza się, gdy funkcja przyspieszania przy wyprzedzaniu jest aktywna. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy kierowca nie ma zamiaru wyprzedzać pojazdu jadącego przed nim.

Anulowanie i przywracanie

Aby ręcznie anulować działanie tempomatu uwzględniającego sytuację drogową, naciśnij pedał hamulca lub krótko odepchnij od siebie dźwignię Autopilota. Ikona prędkości podróżnej na desce rozdzielczej zmieni kolor na szary, aby zasygnalizować, że tempomat uwzględniający sytuację drogową nie jest już aktywny.

Ilustracja dźwigni Autopilota ze strzałką skierowaną od kierowcy na zewnątrz.

Aby powrócić do jazdy z poprzednio zadaną prędkością, pociągnij na chwilę do siebie dźwignię autopilota.

Ilustracja dźwigni Autopilota ze strzałką skierowaną w stronę kierowcy

Aby wznowić jazdą z aktualną prędkością, pchnij dźwignię Autopilota w górę lub w dół i zwolnij ją.

Ilustracja dźwigni Autopilota z jedną strzałką skierowaną w górę, a drugą w dół.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Po anulowaniu działania tempomatu pojazd Model S nie porusza się dalej siłą rozpędu. Zamiast tego funkcja hamowania regeneracyjnego spowalnia pojazd Model S tak samo, jak w przypadku zdjęcia nogi z pedału przyspieszenia podczas jazdy bez tempomatu uwzględniającego sytuację drogową (patrz Hamowanie regeneracyjne).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
W wymienionych poniżej sytuacjach tempomat uwzględniający sytuację drogową może być niedostępny lub jego działanie może zostać anulowane:
 • Kierowca naciska hamulec;
 • Prędkość pojazdu przekracza maksymalną prędkość jazdy, która wynosi 150 km/h;
 • Kierowca pojazdu Model S zmienia bieg;
 • Drzwi zostają otwarte;
 • Doszło do przesłonięcia kamery lub czujnika (zależnie od wyposażenia). Powodem może być kurz, błoto, lód, śnieg, mgła itp.
 • Ustawienie kontroli trakcji zostanie wyłączone ręcznie lub układ włącza się co chwilę, aby zapobiec poślizgowi kół.
 • Pojazd nie porusza się, ale jego koła się obracają;
 • Tempomat uwzględniający sytuację drogową jest uszkodzony lub wymaga serwisu.

Gdy tempomat uwzględniający sytuację drogową jest niedostępny lub jego działanie zostanie anulowane, pojazd Model S przestaje utrzymywać zadaną prędkość oraz odstęp od pojazdu poprzedzającego.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Działanie tempomatu uwzględniającego sytuację drogową może w każdej chwili zostać nieoczekiwanie anulowane z nieprzewidzianych powodów. Należy zawsze obserwować drogę i być gotowym do interwencji. Za kontrolę nad pojazdem Model S jest zawsze odpowiedzialny kierowca.

Zestawienie wskaźników tempomatu

Ikona przedstawiająca ustawioną prędkość.
Tempomat uwzględniający sytuację drogową jest dostępny, ale do chwili aktywowania nie kontroluje prędkości pojazdu. Liczba wyświetlana w kolorze szarym to prędkość, jaka zostanie ustawiona po włączeniu tempomatu uwzględniającego sytuację drogową.
Ikona przedstawiająca ustawioną prędkość.
Tempomat uwzględniający sytuację drogową utrzymuje zadaną prędkość (brak pojazdu z przodu) lub utrzymuje ustawiony odstęp do poprzedzającego pojazdu (bez przekraczania zadanej prędkości).
Ikona „H” wewnątrz okręgu z półokręgami po obu stronach.
Model S zatrzymał się całkowicie, ale jest aktywny stan HAMULEC. Jeżeli można to zrobić bezpiecznie, naciśnij pedał przyspieszenia, aby powrócić do jazdy z zadaną prędkością.

Ograniczenia

W następujących sytuacjach istnieje szczególnie duże prawdopodobieństwo, że tempomat uwzględniający sytuację drogową nie będzie działać zgodnie z założeniami:

 • Droga ma ostre zakręty;
 • Widoczność jest słaba (z powodu ulewnego deszczu, śnieżycy, mgły itp.);
 • Jasne światło (na przykład reflektory nadjeżdżającego samochodu lub bezpośrednie promienie słoneczne) oślepia kamery;
 • Doszło do przesłonięcia czujnika (zależnie od wyposażenia) lub kamery (przez zaparowanie, zabrudzenie, zasłonięcie naklejką itp.).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Lista nie zawiera wszystkich możliwych sytuacji, w których działanie tempomatu uwzględniającego sytuację drogową może być zakłócone.