Instrukcje ładowania

Otwieranie gniazda ładowania

Gniazdo ładowania znajduje się po lewej stronie pojazdu Model S pod klapką stanowiącą część zespołu tylnego światła. Zaparkuj Model S, aby mieć pewność, że kabel ładujący łatwo sięgnie do portu ładowania.

Po włączeniu w pojeździe Model S położenia postojowego zwolnij przycisk na kablu ładowania Tesla, aby otworzyć klapkę gniazda ładowania.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli kabel ładowania znajduje się blisko pokrywy portu ładowania, możesz nacisnąć przycisk na kablu ładowania, aby otworzyć pokrywę portu ładowania, nawet gdy Model S jest zablokowany lub rozpoznany kluczyk nie znajduje się w zasięgu.
przewód ładowania ze strzałką skierowaną na przycisk.

Klapkę gniazda można także otworzyć dowolnym z poniższych sposobów:

 • Na ekranie dotykowym dotknij ikony gniazda ładowania (ikona błyskawicy).
 • Na ekranie dotykowym przejdź do Sterowanie > Ładowanie > Otwórz gniazdo ład.
 • Naciśnij klapki gniazda ładowania, kiedy Model S jest odblokowany .
 • Przytrzymaj przez 1–2 sekundy przycisk tylnego bagażnika na kluczyku zdalnego sterowania.
 • Klapkę gniazda ładowania można otworzyć za pomocą poleceń głosowych (patrz Polecenia głosowe). Używając poleceń głosowych, można też zamknąć klapkę gniazda ładowania, a także rozpocząć lub zakończyć ładowanie.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Poniższa ilustracja ma charakter poglądowy. W zależności od regionu rynku i daty produkcji gniazdo ładowania może wyglądać nieco inaczej.
pojazd z otwartym gniazdem ładowania.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Po otwarciu klapki włączane jest białe podświetlenie gniazda ładowania. Jeżeli w ciągu kilku minut po otwarciu do gniazda ładowania nie zostanie podłączony kabel, klapka zamknie się. W takim przypadku klapkę można otworzyć ponownie za pomocą ekranu dotykowego.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Przy bardzo niskiej temperaturze i silnym oblodzeniu zatrzask gniazda ładowania może przymarznąć. W przypadkach, gdy nie można wyjąć lub włożyć kabla ładującego lub ładowanie przy użyciu ładowarki Supercharger nie jest możliwe z powodu zamarznięcia zatrzasku, użyj aplikacji mobilnej Tesla, aby wstępnie przygotować pojazd na ustawieniu HI przez około 30–45 minut (konieczne jest użycie aplikacji w telefonie komórkowym do przygotowania pojazdu; ustawienie temperatury na HI za pomocą ekranu dotykowego nie działa). Umożliwi to roztopienie lodu na zatrzasku gniazda ładowania i podłączenie lub odłączenie kabla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie należy próbować otworzyć klapki na siłę.

Podłączanie

W razie potrzeby na ekranie dotykowym można ustawić limit poziomu naładowania oraz prąd ładowania (patrz Ustawienia ładowania).

Aby ładować pojazd w publicznej stacji ładowania, podłącz odpowiedni adapter do gniazda ładowania i połącz złącze ładowania stacji z adapterem. Dostępne są adaptery najpowszechniej stosowane na danym rynku. Niektóre rodzaje urządzeń do ładowania wymagają rozpoczynania i kończenia ładowania za pomocą znajdujących się na nich elementów sterujących.

Ładowarkę Mobile Connector należy najpierw podłączyć do źródła zasilania, a dopiero następnie do pojazdu Model S.

Ustaw ładowarkę równo z gniazdem i dokładnie wsuń do gniazda. Po prawidłowym podłączeniu ładowarki ładowanie rozpocznie się automatycznie, gdy pojazd Model S:

 • Włączy zatrzask przytrzymujący ładowarkę;
 • Włączy ustawienie postojowe (jeśli był włączony inny tryb);
 • W razie potrzeby schłodzi lub podgrzeje akumulator. Jeżeli akumulator wymaga schłodzenia lub podgrzania, ładowanie może się rozpocząć z zauważalnym opóźnieniem.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Pojazd Model S podłączony do źródła zasilania, który nie jest w trybie ładowania, pobiera energię z urządzenia do ładowania, a nie z akumulatora. Przykładowo, jeśli pojazd Model S jest zaparkowany i podłączony do zasilania, kiedy kierowca używa ekranu dotykowego, pojazd Model S pobiera energię z urządzenia do ładowania zamiast z akumulatora.

W niektórych przypadkach, gdy pojazd Model S jest podłączony do zasilania, ale zużywa małą ilość energii, może pobierać ją bezpośrednio z akumulatora. Przykładowo, jeśli pojazd Model S jest pozostawiony podłączony do zasilania na kilka dni i w tym czasie nie jest użytkowany, może stopniowo pobierać małą ilość energii bezpośrednio z akumulatora w celu podtrzymania systemów pojazdu.

Gdy akumulator zostanie rozładowany do ustawionego poziomu, nastąpi jego ponowne ładowanie aż do zadanego limitu. W zależności od momentu sprawdzenia akumulator może nie być wystarczająco rozładowany, aby uruchomić cykl ładowania. W wyniku tego może znajdować się niewiele niżej od limitu poziomu naładowania nawet po odłączeniu pojazdu od zasilania na dłuższy czas. Jest to normalne zjawisko i pojazd Model S rozpocznie ładowanie ponownie, gdy akumulator będzie wystarczająco rozładowany. Alternatywnie w celu ręcznego rozpoczęcia nowego cyklu ładowania należy odłączyć, a następnie ponownie podłączyć pojazd Model S.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Uderzenie w pojazd Model S złączem kabla ładowania może spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej.

Podświetlenie gniazda ładowania

Po podłączeniu kabla ładowania do pojazdu Model S odczekaj kilka sekund i upewnij się, że podświetlenie gniazda ładowania zaczyna migać w kolorze zielonym, co oznacza, że pojazd jest ładowany. Jeśli światło ma kolor pomarańczowy lub czerwony, przed odejściem od pojazdu konieczne będzie rozwiązanie problemu, aby ładowanie przebiegło prawidłowo.

 • BIAŁE (LUB BŁĘKITNE): Klapka gniazda ładowania jest otwarta. Model S jest gotowy do rozpoczęcia ładowania, a złącze nie jest wsunięte do gniazda albo zatrzask gniazda jest zwolniony, a złącze jest gotowe do wyjęcia z gniazda.
 • NIEBIESKIE: Ładowarka jest podłączona, ale pojazd Model S nie ładuje się (na przykład, gdy włączona jest funkcja zaplanowanego ładowania).
 • NIEBIESKIE MIGAJĄCE: Model S komunikuje się z ładowarką, ale ładowanie jeszcze się nie rozpoczęło (na przykład, gdy pojazd przygotowuje się do ładowania).
 • ZIELONE MIGAJĄCE: Trwa ładowanie. Podświetlenie gniazda zaczyna migać wolniej, gdy akumulator pojazdu Model S jest prawie całkowicie naładowany.
 • ZIELONE STAŁE: Ładowanie zostało zakończone.
 • POMARAŃCZOWE STAŁE: Złącze nie zostało prawidłowo podłączone. Ustaw je w odpowiednim położeniu względem gniazda i wsuń do końca.
 • POMARAŃCZOWE MIGAJĄCE: Model S jest w trakcie ładowania prądem o zmniejszonym natężeniu (tylko ładowanie AC).
 • CZERWONE: Wykryto usterkę i ładowanie zostało przerwane. Na desce rozdzielczej lub ekranie dotykowym jest wyświetlane ostrzeżenie.

Stan ładowania

Stan ładowania wyświetla się na panelu wskaźników, gdy pokrywa portu ładowania jest otwarta.

Zrzut ekranu ładowania z dodanymi opisami
 1. Dystans jazdy: W zależności od ustawień wyświetlany jest całkowity szacowany zasięg jazdy lub procentowy poziom energii.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Aby zmienić ustawienia wyświetlania jednostek energii, wybierz Sterowanie > Wyświetlacz > Wyświetlacz energii.
 2. Stan ładowania: Wyświetlane są tu komunikaty o stanie ładowania (takie jak ładowanie przy użyciu ładowarki Supercharger, zaplanowane ładowanie) (patrz Zaplanowane ładowanie i zaplanowany wyjazd).
 3. Pozostały czas: Szacowany czas pozostały do naładowania do ustawionego limitu (patrz Ustawienia ładowania).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Podczas ładowania do 100% pojazd może kontynuować ładowanie z niską mocą, gdy proces ładowania jest wyświetlany jako zakończony. Jest to oczekiwane działanie. Ponieważ energia dodana po przekroczeniu tego punktu jest niewielka, kontynuowanie ładowania nie jest zazwyczaj korzystne.
 4. Współczynnik ładowania: aktualna prędkość, z jaką ładowany jest pojazd.
 5. Przyrost zasięgu: Szacunkowy wzrost zasięgu jazdy osiągnięty podczas tej sesji ładowania.
 6. Ładowanie: Aktualna moc ładowarki.
  Szary okrąg z cyfrą 3 w środkuJeżeli pojazd jest podłączony do zasilania trójfazowego (możliwe w wybranych regionach), podawana dostępna wartość prądu odnosi się do jednej fazy, a na ekranie pojawia się symbol zasilania trójfazowego.

W trakcie ładowania

W trakcie ładowania podświetlenie gniazda pulsuje na zielono, a na desce rozdzielczej wyświetlany jest stan procesu ładowania w czasie rzeczywistym. Zielone podświetlenie gniazda ładowania zaczyna pulsować wolniej, gdy akumulator jest prawie całkowicie naładowany. Po zakończeniu ładowania światło przestaje pulsować i świeci na zielono.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli pojazd Model S jest zblokowany, podświetlenie gniazda ładowania nie włącza się.

Jeśli podczas ładowania podświetlenie gniazda zmieni kolor na czerwony, oznacza to wykrycie usterki. Na desce rozdzielczej lub ekranie dotykowym jest wyświetlane ostrzeżenie z opisem tej usterki. Usterka może być wynikiem typowego zdarzenia, takiego jak przerwa w dostawie prądu. W przypadku przerwy w dostawie prądu ładowanie jest wznawiane automatycznie po przywróceniu zasilania.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Dźwięki towarzyszące ładowaniu to normalne zjawisko. Szczególnie, gdy natężenie prądu jest duże, sprężarka układu klimatyzacji i wentylator pracują, aby schłodzić akumulator.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Ładowanie nie ma zasadniczo wpływu na wydajność działania układu klimatyzacji. W pewnych okolicznościach (np. przy ładowaniu z dużym prądem w wyjątkowo ciepły dzień) powietrze wychodzące z nawiewów może jednak być schłodzone słabiej niż powinno, a na desce rozdzielczej może pojawić się komunikat. Jest to normalne zjawisko, związane z dążeniem do utrzymania akumulatora w optymalnym zakresie temperatur, aby zapewnić jego trwałość i najwyższą wydajność.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Podczas ładowania nie wolno rozpylać cieczy z dużą siłą (np. z użyciem myjki ciśnieniowej) w kierunku gniazda. Może to być przyczyną poważnych obrażeń, usterki pojazdu i urządzeń do ładowania oraz innych strat materialnych.

Kończenie ładowania

Ładowanie można w każdej chwili przerwać, odłączając kabel lub wybierając na ekranie dotykowym opcję Zatrzymaj ładowanie.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Kabel ładowania jest zabezpieczony przed nieuprawnionym odłączeniem za pomocą zatrzasku, który może zostać zwolniony, gdy pojazd Model S zostanie odblokowany lub rozpozna kluczyk.

Aby odłączyć kabel ładowania:

 1. Aby zwolnić zatrzask, naciśnij i przytrzymaj przycisk na uchwycie złącza.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Możesz również zwolnić zatrzask, dotykając na wyświetlaczu dotykowym lub w aplikacji mobilnej albo naciskając i przytrzymując przycisk tylnego bagażnika na kluczyku zdalnego sterowania. Jeśli pojazd jest wyposażony w automatyczną klapkę, możesz także nacisnąć przycisk po lewej stronie gniazda ładowania, aby zwolnić zacisk.
 2. Wyciągnij złącze z gniazda.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Klapkę gniazda można także zamknąć dowolnym z poniższych sposobów:
 • Na ekranie dotykowym dotknij ikony Gniazda ładowania (symbol błyskawicy) w obszarze podstawowych informacji o stanie pojazdu.
 • Na ekranie dotykowym przejdź do Sterowanie > Ładowanie > Zamknij gniazdo ładowania
 • Klapkę gniazda ładowania można zamknąć za pomocą poleceń głosowych (patrz Polecenia głosowe).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Klapkę gniazda można także zamknąć dowolnym z poniższych sposobów:
 • Na ekranie dotykowym dotknij ikony Gniazda ładowania (symbol błyskawicy) w obszarze podstawowych informacji o stanie pojazdu.
 • Na ekranie dotykowym przejdź do Sterowanie > Ładowanie > Zamknij gniazdo ładowania
 • Klapkę gniazda ładowania można zamknąć za pomocą poleceń głosowych (patrz Polecenia głosowe).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Firma Tesla zdecydowanie zaleca, by pozostawiać pojazd Model S podłączony, gdy nie jest używany. Dzięki temu akumulator utrzyma optymalny poziom naładowania.

Ustawienia ładowania

Przejdź do ustawień ładowania, wybierając kolejno Sterowanie > Ładowanie, gdy w pojeździe Model S jest włączone położenie postojowe. Możesz także dotknąć ikony ładowania na ekranie dotykowym, aby przejść do ustawień ładowania.

Ustawienia pojazdu i ładowania
 1. Dystans jazdy: Wyświetla całkowity szacunkowy dostępny dystans jazdy.
 2. Ustawienie limitu: Przeciągnij suwak poziomu naładowania do wybranego poziomu ładowania. Wybrane ustawienie odnosi się do sesji ładowania rozpoczynanych bezpośrednio oraz zaplanowanych.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Tesla zaleca ograniczenie poziomu pełnego naładowania akumulatora do poziomu poniżej 90% w przypadku użytkowania w trybie Codziennym oraz ładowanie do poziomu 100% tylko, gdy jest to potrzebne do odbycia Wycieczki.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Na ekranie część obrazu akumulatora może mieć kolor niebieski. Oznacza to, że niewielka część energii zmagazynowanej w akumulatorze jest niedostępna z powodu jego niskiej temperatury. Jest to normalne zjawisko, które nie jest powodem do niepokoju. Niebieski kolor zniknie, gdy akumulator rozgrzeje się.

  Ustaw limit ładowania powyżej zalecanego dziennego limitu ładowania przesuwając w wyskakującej opcji, aby jednorazowo naładować akumulator powyżej zalecanego dziennego limitu ładowania. Jest to przydatne podczas długich podróży. Po wybraniu przywracany jest poprzedni limit ładowania.

Możesz dalej dostosować ustawienia ładowania:

 • Prąd ładowania w tej lokalizacji: Ustawienie prądu ładowania automatycznie przyjmuje wartość największego prądu, jaki jest dostępny za pośrednictwem podłączonego kabla ładowania, chyba że zostało ono wcześniej obniżone. Ustawienie prądu można zmienić przyciskami - i + (obniżenie wartości prądu może być przydatne, na przykład gdy zachodzi obawa o możliwość przeciążenia instalacji domowej, z której korzystają także inne urządzenia). Nie ma możliwość ustawienia wartości prądu ładowania, która przewyższa maksymalną wartość prądu zapewnianą przez podłączony kabel ładowania. Przy zmianie wartości prądu pojazd Model S zapamiętuje lokalizację. Przy kolejnym ładowaniu pojazdu w tym samym miejscu nie ma już potrzeby wprowadzania zmian.

  Podczas ładowania za pomocą ładowarki Mobile Connector w gniazdkach domowych pojazd może automatycznie wybrać domyślny prąd ładowania. Aby zmienić domyślne ustawienie prądu na wyższe, dostosuj ustawienie Prąd ładowania w tej lokalizacji: lub użyj aplikacji mobilnej.

  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Podczas ładowania prądem trójfazowym podawana wartość prądu dotyczy jednej fazy (maks. wartość to 32 A). W trakcie ładowania na znaczniku stanu po prawej stronie przed wartością natężenia prądu widoczny jest symbol zasilania trójfazowego.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  W przypadku wykrycia wahań mocy wejściowej w trakcie ładowania, pojazd Model S automatycznie zmniejsza prąd ładowania o 25%. Na przykład wartość 16 A jest obniżania do 12 A. W przypadku problemów, których źródła znajdują się poza pojazdem (np. instalacja domowa, gniazdko, adapter lub przewód nie osiągają znamionowych parametrów pracy), automatyczne zmniejszenie prądu podnosi bezpieczeństwo i niezawodność operacji ładowania. Po automatycznym obniżeniu wartości prądu pojazd Model S dla bezpieczeństwa zapamiętuje obniżoną wartość w powiązaniu z danym miejscem ładowania. Ustawienie to można ręcznie zwiększyć, jednak firma Tesla zaleca, aby do czasu usunięcia problemów i uzyskania stabilnych parametrów zasilania wartość prądu ładowania pozostała obniżona.
 • Otwieranie gniazda ładowania, odblokowywanie gniazda ładowania i zatrzymywanie ładowania: Gdy pojazd nie jest ładowany, dotknij Otwórz gniazdo ład. lub Odblokuj gniazdo ład., aby otworzyć gniazdo ładowania lub odblokować kabel ładowania w gnieździe ładowania. Po zakończeniu ładowania użyj opcji Zatrzymaj ładowanie.
 • Harmonogram: W zależności od ustawienia wybranego po dotknięciu opcji Przełącz na zaplanowany wyjazd / zaplanowane ładowanie pokaże się ustalona godzina wyjazdu, na którą pojazd powinien zostać wstępnie przygotowany do jazdy i/lub naładowany, lub zaplanowany czas rozpoczęcia ładowania (patrz Zaplanowane ładowanie i zaplanowany wyjazd).
 • Ładowanie przy użyciu ładowarki Supercharger: Pokazuje opłaty za korzystanie z ładowarki Supercharger, lokalizację, czas rozpoczęcia ładowania i szacunkowy koszt sesji (patrz Opłaty za ładowanie przy użyciu ładowarki Supercharger).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Jeżeli kierowca nie korzysta z funkcji planowania tras, może zostać zastosowane ograniczenie, które pozwala naładować akumulator tylko w 80%, co ma na celu zmniejszenie kolejek na stacjach z ładowarkami Supercharger (zależnie od dostępności na rynku użytkownika). Patrz Planowanie trasy).

Opłaty za ładowanie przy użyciu ładowarki Supercharger

Podczas korzystania z ładowarki Tesla Supercharger u dołu ekranu ładowania pojawiają się informacje dotyczące sesji ładowania. Informacje obejmują lokalizację, czas rozpoczęcia ładowania i szacunkowy koszt sesji. Po zakończeniu sesji ładowania przy użyciu ładowarki Supercharger podawany jest szacowany koszt zakończonej sesji do czasu rozpoczęcia kolejnej. Jeżeli dostępne jest bezpłatne ładowanie, podawana wartość wynosi zero.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Szacowany koszt może się różnić od ostatecznego kosztu ładowania przy użyciu ładowarki Supercharger. Ostateczne koszty sesji ładowania przy użyciu ładowarki Supercharger są dostępne na Twoim koncie Tesla.

Korzystanie z ładowarek Tesla Supercharger podlega opłacie za bezczynność. Wprowadzono je, by kierowcy nie zapominali o zwolnieniu miejsca przy ładowarkach, gdy sesja ładowania dobiegnie końca. Opłaty za bezczynność obowiązują tylko wtedy, gdy na danej stacji zajęta jest przynajmniej połowa ładowarek Supercharger. Aplikacja mobilna Tesla powiadamia użytkownika, gdy ładowanie jest prawie zakończone i gdy zostanie zakończone. Użytkownik otrzymuje powiadomienia także w przypadku naliczenia opłat za bezczynność. Jeżeli kierowca zwolni miejsce przy ładowarce w ciągu pięciu minut od zakończenia ładowania, opłaty za bezczynność są anulowane.

Aby sprawdzić wysokość opłat i zobaczyć dokładne informacje o swoich sesjach ładowania z użyciem ładowarek Supercharger, zaloguj się na konto Tesla. Pozwala ono także śledzić saldo bezpłatnego kredytu, wybrać metodę płatności oraz uregulować należności. Po zapisaniu metody płatności należności są automatycznie pobierane z konta użytkownika.

Ręczne odłączanie kabla ładowania

Jeśli zwykłe metody odłączania kabla ładowania od gniazda ładowania (przy użyciu przycisku zwalniania nas uchwycie, ekranu dotykowego lub aplikacji mobilnej) nie działają, spróbuj nacisnąć i przytrzymać przycisk tylnego bagażnika na kluczyku zdalnego sterowania:przez 1 – 2 sekundy. Jeśli nadal się nie udaje odłączyć, starannie wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy pojazd Model S nie jest w trakcie aktywnego ładowania (na ekranie dotykowym jest wtedy widoczny ekran ładowania). W razie konieczności użyj opcji Zatrzymaj ładowanie.
 2. Otwórz tylny bagażnik.
 3. Otwórz klapkę w tapicerce po lewej stronie bagażnika.
  zdjęta klapa na bocznej tapicerce bagażnika.
 4. Naciśnij i pociągnij w kierunku przodu pojazdu dźwignię ręcznego zwalniania gniazda ładowania, aby zwolnić zatrzask kabla.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Ostrzeżenie
  Nie dotykaj i nie próbuj otwierać pomarańczowej pokrywy układu wysokiego napięcia. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem i poważnych obrażeń.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Jeśli pojazd nie posiada dźwigni ręcznego zwalniania portu ładowania, należy przerwać tę procedurę i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Orientacja dźwigni ręcznego zwalniania może się różnić w zależności od regionu rynku.
  Używanie dźwigni ręcznego zwalniania.
 5. Wyciągnij kabel ładowania z gniazda.
 6. Zamknij klapkę w tapicerce po lewej stronie bagażnika.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Z dźwigni zwalniającej należy korzystać wyłącznie w sytuacjach, gdy nie jest możliwe odłączenie kabla od gniazda ładowania zwykłymi sposobami. Częste używanie może powodować uszkodzenie dźwigni i urządzeń do ładowania.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie korzystaj z tej procedury, gdy trwa ładowanie akumulatora lub gdy są odsłonięte pomarańczowe przewody wysokiego napięcia. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem i poważnych obrażeń, a także uszkodzenia pojazdu. Jeżeli nie masz pewności, że potrafisz bezpiecznie wykonać całą procedurę, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie próbuj odłączać kabla ładowania w chwili, gdy zaczynasz naciskać dźwignię w kierunku przodu pojazdu. Zawsze należy najpierw nacisnąć dźwignię w kierunku przodu pojazdu i przytrzymać ją w tym położeniu, a dopiero w następnej kolejności próbować odłączyć kabel od gniazda ładowania. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem i poważnych obrażeń.

Sprawdzone sposoby ładowania

 • Należy unikać zbyt niskiego poziomu rozładowania akumulatora (ikona akumulatora zmienia kolor na żółty, gdy pozostała pojemność w akumulatorze spadnie do 20% lub niżej).
 • Informacje na temat zalecanych dziennych i podróżnych limitów poziomu naładowania można uzyskać z poziomu ekranu dotykowego pojazdu (przejdź do Sterowanie > Ładowanie) lub aplikacji mobilnej (dotknij ikony Ładowanie).
 • Po podłączeniu pojazdu upewnij się, że podświetlenie gniazda ładowania zaczyna migać w kolorze zielonym (co oznacza, że pojazd Model S jest ładowany). Jeśli po upływie kilku sekund ładowanie pojazdu Model S nie rozpocznie się, być może złącze nie zostało prawidłowo podłączone do gniazda ładowania lub pojawił się inny problem, który uniemożliwia ładowanie. Sprawdź alerty na ekranie dotykowym, aby uzyskać więcej informacji.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Jeśli podświetlenie gniazda ładowania zaczyna migać w kolorze pomarańczowym, pojazd Model S jest ładowany, ale prąd ładowania jest zredukowany. Jeśli podświetlenie gniazda ładowania świeci w kolorze niebieskim, ładowarka jest podłączona, ale pojazd nie jest ładowany (na przykład w przypadku, gdy aktywna jest funkcja zaplanowanego ładowania lub zaplanowanego wyjazdu). Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Podświetlenie gniazda ładowania.
Wskazówki dotyczące szybkiego ładowania:
 • Szybkie ładowarki można znaleźć przy użyciu filtra z trzema błyskawicami na pasku wyszukiwania nawigacji.
 • Włączenie funkcji nawigacji do szybkiej ładowarki pozwoli odpowiednio przygotować akumulator wysokiego napięcia. Optymalna temperatura akumulatora pozwoli skrócić czas ładowania.
 • Zazwyczaj przy niższym stanie naładowania proces ładowania przebiega szybciej.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Do obowiązków użytkownika należy stałe monitorowanie stanu naładowania pojazdu. Nie należy zwlekać z ładowaniem do czasu rozładowania pojazdu. Należy zawsze dbać o utrzymywanie wystarczającego poziomu naładowania, aby móc zawsze bezpiecznie dotrzeć do ładowarki.
 • Korzystając z ładowarek Supercharger, należy pozostawić odstępy między pojazdami, ponieważ sąsiadujące stanowiska mogą używać współdzielonego źródła zasilania.