אורות

אורות שליטה

געו בפקדים > Lights כדי לשלוט באורות.

נוסף על האורות שניתנים לשליטה ממסך המגע, יש ב-Model S אורות נוחות אשר מופעלים וכבים באופן אוטומטי בהתאם לפעולות שלכם. לדוגמה, התאורה הפנימית, פנסי האיתות, הפנסים האחוריים, תאורת הידיות של הדלתות, והאורות בחלק התחתון של הרכב כאשר אתם מבטלים את הנעילה של Model S, כאשר אתם פותחים דלת הדלת, וכאשר אתם מעבירים את ידית ההילוכים למצב Park. הם כבים אוטומטית אחרי דקה או שתיים או בעת העברה או נעילה של Model S.

אורות חיצוניים

אורות חיצוניים (פנסי חזית, פנסים אחוריים, אורות סימון צדדיים, אורות חניה ותאורת לוחיות הרישוי) הם במצב AUTO בכל פעם שאתם מתניעים את ה-Model S. אם תעבירו למצב אחר, האורות יחזרו תמיד למצב AUTO בנסיעה הבאה.

געו באחת מאפשרויות אלה כדי לשנות את הגדרות האורות החיצוניים ולהשאירן עד שתשנו אותן שוב או בפעם הבאה שתנהגו:

OFF
אורות חיצוניים כבויים. בזמן נהיגה, תאורה לשעות היום עשויה להישאר דלוקה, תלוי ברגולציות בשוק האזורי.
שני סמלי אור
אורות חניה, אורות מיקום חיצוניים, פנסים אחוריים ותאורת לוחיות הרישוי מופעלים.
סמל שחור של פנס חזית עם אלומות אור המוקרנות בזווית כלפי למטה
אורות מעבר, אורות סימון צדדיים, אורות חניה, פנסים אחוריים ותאורת לוחיות הרישוי מופעלים.

אם המערכת מותקנת, פנסי החזית מתכווננים באופן אוטומטי כדי לשפר את הראות בהתאם למהירות הנסיעה ולזווית ההיגוי. בעת נסיעה במהירות נמוכה יותר כאשר אור דרך מופעל בפנסי החזית, פנסי החזית מגבירים את תאורת הצד כדי לשפר את הנראות של הולכי רגל ושל שולי הדרך וכדי לשפר את הראות בעת פניה בצומת חשוך, לתוך חניה או בעת ביצוע פניית פרסה.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
ודאו שהפנסים האחוריים מופעלים במצב של ראות אחורית נמוכה (לדוגמה, בשעות החשיכה, ערפל, שלג או כאשר הכביש רטוב וכו'). הפנסים האחוריים כבויים כאשר האורות לנסיעה ביום מופעלים. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לנזק או לפציעה חמורה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כדי לציית לתקנות התנועה המקומיות בעת המעבר מאזור עם תנועה בצד שמאל אל אזור עם תנועה בצד ימין, וההפך, יש לכוונן את פנסי החזית. אם אתם מתכננים נסיעה לאזור הדורש כוונון של פנסי החזית, קבעו תור לשירות באמצעות האפליקציה לנייד.

אורות ערפל

אם מותקן, געו כדי להפעיל או לכבות אורות ערפל. אורות ערפל פועלים רק כאשר אור מעבר בפנסי החזית מופעל. כאשר פנסי החזית כבויים, גם אורות הערפל כבויים.

חצי עיגול כתום עם שלושה קווים אופקיים היוצאים מתוכו וקו גלי אנכי
נורית חיווי לאורות ערפל אחוריים מוצגת בלוח המחוונים כאשר אורות ערפל אחוריים (אם קיימים) פועלים.
חצי עיגול ירוק עם שלושה קווים אופקיים היוצאים מתוכו וקו גלי אנכי
נורית חיווי לאורות ערפל קדמיים מוצגת בלוח המחוונים כאשר אורות ערפל קדמיים אופציונליים פועלים.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בהתאם לאזור ולאופציות ברכב, ייתכן שבכלי הרכב שלכם לא מותקנים אורות ערפל קדמיים ו/או אחוריים.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
באזורים מסוימים אין פקד עבור אורות ערפל קדמיים. הם מופעלים יחד עם פנסי החזית, ומופעלים רק כאשר מופעל אור מעבר בפנסי החזית.

תאורת תקרה

הפעילו או כבו את אורות הקריאה (אור מפה). במצב AUTO, כל אורות קריאה (אור מפה) יופעלו כאשר תבטלו את נעילת Model S, תפתחו דלת ליציאה או תעבירו למצב חניה.

תוכלו גם להפעיל או לכבות אור קריאה מסוים באמצעות נגיעה במכסה הנורה. אם תפעילו תאורת קריאה, היא תכבה כאשר Model S יכבה. אם Model S כבר כבוי בעת כיבוי אור הקריאה באופן ידני, האור יכבה לאחר 60 דקות.

פנסים ראשיים אחרי יציאה

כאשר אתם עוצרים ומחנים את Model S בתנאי תאורה חלשה, האורות החיצוניים ממשיכים לפעול באופן זמני. הם כבים באופן אוטומטי לאחר דקה אחת או עם נעילת Model S, המוקדם מבין השניים.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם נעלתם את Model S בזמן השימוש באפליקציית Tesla למכשיר נייד, או השלט, פנסי החזית יכבו מיד. עם זאת, אם הרכב ננעל כי Walk-Away Door Lock מופעל, (ראו Walk-Away Door Lock), פנסי החזית יכבו אוטומטית לאחר דקה.

כדי להפעיל ולהשבית אפשרות זו, געו בפקדים > Lights > Headlights After Exit. כאשר Headlights After Exit כבוי, פנסי החזית כבים לאחר העברה למצב 'חניה' ופתיחת דלת.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ב-Model S יש אורות לאורך שולי פנסי החזית, הידועים גם בשם 'חתימת תאורה' (או Signature lights). אורות אלה מופעלים אוטומטית בכל התנעה של Model S והעברה למצב נהיגה.

פנסי חזית - אור דרך

דחפו את ידית האיתות הרחק מכם ושחררו כדי להפעיל את האורות הגבוהים של פנסי החזית ברציפות. לביטול, משכו את הידית לעברכם.

כדי להבהב באורות הגגבוהים לזמן קצר, משכו את הידית לעברכם.

ידית אור הדרך של פנסי החזית עם חיצים המצביעים לפנים ולאחור

מצב אור דרך בפנסי החזית יכול לעבור באופן אוטומטי לאור מעבר כאשר מתגלה אור לפני Model S (לדוגמה, של כלי רכב מתקרב). כדי להפעיל או להפסיק תכונה זו, געו באפשרות פקדים > אורות גבוהים אוטומטיים או פקדים > אורות > אורות גבוהים אוטומטיים.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ההגדרה שבחרתם נשמרת עד שתשנו אותה באופן ידני.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Auto High Beam זמין רק בכלי רכב המצוידים ברכיבי Autopilot.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אורות גבוהים אוטומטיים מופעלים באופן אוטומטי כשהיגוי אוטומטי מופעל.

במצבים בהם האורות הגבוהים כבויים מכיוון שמצב אורות גבוהים אוטומטיים מופעל וזוהה אור לפני Model S, באפשרותכם להפעיל את האורות הגבוהים באופן זמני באמצעות משיכת הידית עד הסוף לכיוונכם.

נוריות החיווי הבאות מוצגות בלוח המחוונים ומראות את מצב פנסי החזית:

צורה מעגלית ירוקה עם חמישה קווים אופקיים ונטויים היוצאים מתוכה
אור מעבר בפנסי החזית מופעל.
צורה מעגלית כחולה עם חמישה קווים אופקיים ונטויים היוצאים מתוכה
אור דרך בפנסי החזית מופעל. נדלקת כאשר אורות דרך גבוהים מופעלים אבל ההגדרה אורות גבוהים אוטומטיים אינה נכבית, או אם האפשרות אורות גבוהים אוטומטיים מופעלת אבל אינה זמינה באופן זמני.
צורה מעגלית כחולה עם האות A וחמישה קווים אופקיים ונטויים היוצאים מתוכה
אורות דרך מופעלים כרגע והאפשרות Auto High Beam מוכנה לכבות את אורות הדרך אם יתגלה אור מול Model S.
צורה מעגלית אפורה עם האות A וחמישה קווים אופקיים ונטויים היוצאים מתוכה
אורות דרך גבוהים כבויים זמנית מכיוון שהאפשרות אורות גבוהים אוטומטיים מופעלת ומגלה אור מול Model S. כאשר האור לא מזוהה יותר, אורות הדרך יופעלו שוב באופן אוטומטי.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
Auto High Beam נועדה לנוחות בלבד ובכפוף למגבלות. הנהג אחראי לוודא כי פנסי החזית מכווננים כראוי בהתאם לתנאי מזג האוויר ואופי הנהיגה.

מערכת פנסי חזית מתכווננים (AFS)

אם מותקן, מערכת פנסי חזית מתכווננים (AFS) מכווננת באופן אוטומטי את התאורה בפנסי החזית כדי לשפר את הראות בזמן הנהיגה. חיישנים חשמליים מודדים את מהירות הנסיעה, זווית ההיגוי והסבסוב (סיבוב הרכב סביב הציר האנכי), כדי לקבוע את המצב המיטבי של פנסי החזית בהתאם לתנאי הנהיגה הנוכחיים. למשל, כדי לשפר את הראות בעת נהיגה בכביש מפותל בלילה, מערכת AFS מפנה את הפנסים לכיוון העיקול. כאשר אור דרך מופעל בפנסי החזית ובעת נסיעה במהירות נמוכה יותר, מערכת AFS משפרת את תאורת הצד כדי לשפר את הנראות של הולכי רגל ושל שולי הדרך, וכדי לשפר את הראות בעת פניה בצומת חשוכה, לתוך חניה או בעת ביצוע פניית פרסה.

מערכת פנסי חזית מתכווננים (AFS) פועלת בכל עת שפנסי החזית מופעלים. אם Model S לא בתנועה, או נע לאחור, פנסי החזית המתכווננים לא מופעלים. הדבר מונע סנוור מקרי של נהגים אחרים.

צורה מעגלית כתומה עם חמישה קווים אופקיים ונטויים היוצאים מתוכה
אם יש תקלה במערכת AFS, תוצג התראה בלוח המחוונים. פנו אל השירות של Tesla.

איתות לפנייה

הסיטו את ידית האיתות למעלה (לפני פנייה ימינה) או למטה (לפני פנייה שמאלה). אורות האיתות מהבהבים שלוש פעמים או ברציפות, בהתאם למצב אליו העברתם את הידית. לרצף של שלושה הבהובים, דחפו קלות את הידית למעלה או למטה. לאיתות רציף, הזיזו את ידית האיתות למעלה או למטה.

ידית אור הדרך של פנסי החזית עם חיצים המצביעים למעלה ולמטה

האיתות יפסיק לפעול עם ביטולו דרך ההגה, או כאשר תחזירו את הידית למצב האמצעי.

חץ ירוק המצביע שמאלה
כאשר תאורת איתות לפנייה פועלת, מחוון האיתות לפנייה התואם יידלק בלוח המחוונים וניתן יהיה לשמוע צליל של הקלקה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בעת שימוש ב-Traffic-Aware Cruise Control (אם קיים), הפעלת איתות לפנייה עשויה לגרום ל-Model S להאיץ במצבים מסוימים (ראו האצה לצורך עקיפה).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בעת שימוש פעיל ב-Autosteer (אם קיים), הפעלת איתות לפנייה יכול לגרום ל-Model S לשנות נתיב (ראו Auto Lane Change).

מהבהבי חירום

כדי להפעיל את מהבהבי החירום, לחצו על הכפתור שבצד לוח המחוונים הקרוב להגה. כל אורות האיתות יהבהבו. לכיבוי, לחצו שוב.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
מהבהבי אזהרה פועלים גם אם אין מפתח בקרבת מקום.

הצטברות טיפות מים בפנסי החזית או בפנסים האחוריים

עקב שינוי במזג האוויר, דרגות לחות או חשיפה למים לאחרונה (כמו שטיפת רכב), טיפות מים עשויות להצטבר בפנסי החזית או בפנסים האחוריים של הרכב שלכם. זהו דבר נורמלי— ככל שמזג האוויר מתחמם והלחות פוחתת, טיפות המים לרוב נעלמות מעצמן. אם אתם מבחינים בהצטברות טיפות מים בתוך העדשות החיצוניות, או אם הטיפות משפיעות על הנראות של האורות החיצוניים, פנו לשירות Tesla.