Bluetooth

תאימות Bluetooth®

סמל Bluetooth
באפשרותכם להשתמש במגוון מכשירי Bluetooth ב-Model S בהינתן שהם מצומדים ובטווח התפעול. לדוגמה, באפשרותכם לצמד טלפון עם יכולות Bluetooth כך שתוכלו להשתמש בו ללא מגע. נוסף על טלפונים, תוכלו לצמד גם התקנים תומכי Bluetooth עם Model S. לדוגמה, באפשרותכם לצמד iPod Touch‏, iPad, טאבלט Android, וכו' אשר מהם תוכלו לנגן מוסיקה.

לפני השימוש בטלפון או מכשיר Bluetooth אחר עם Model S, עליכם לצמד אותו. צימוד מתקין Model S כדי לתקשר עם מכשירים נתמכים בעלי יכולות Bluetooth. ניתן לקשר עד עשרה טלפונים תומכי Bluetooth. אלא אם כן ציינתם טלפון מסוים כ-התקן מתועדף או אם הטלפון צוין כ-התקן מתועדף אינו בתוך הטווח, Model S תמיד קשור לטלפון האחרון אשר היה בשימוש (בהינתן שהוא בתוך הטווח). כדי לחבר טלפון אחר, ראו חיבור מכשיר מצומד.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בטלפונים רבים, Bluetooth מושבת אם הסוללה בטלפון חלשה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
למרות ש-Bluetooth תומך בדרך כלל בתקשורת אלחוטית למרחק של עד 9 מטרים, הביצועים עשויים להשתנות בהתאם לטלפון, או המכשיר, בו אתם משתמשים.

צימוד מכשיר תומך-Bluetooth

קישור מאפשר לכם להשתמש עם דיבורית בטלפון תומך-Bluetooth כדי לבצע ולקבל שיחות טלפון, לגשת לרשימת אנשי הקשר שלכם, לשיחות אחרונות וכו'. הוא גם מאפשר לכם להשמיע ממנו מוזיקה. לאחר קישור הטלפון, ה-Model S תוכל להתחבר אליו בכל פעם שהטלפון נמצא בטווח.

כדי לקשר טלפון, בצעו את השלבים הבאים כשאתם יושבים בתוך Model S:

 1. ודאו שמסך המגע והטלפון פועלים.
 2. בטלפון, הפעילו את Bluetooth, ולאחר מכן ודאו שהטלפון ניתן לגילוי.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  בטלפונים מסוימים, ייתכן שיהיה עליכם לעבור אל הגדרות Bluetooth לביצוע שאר הפעולה.
 3. געו בסמל Bluetooth הממוקם בקצה העליון של מסך המגע.
 4. במסך המגע, געו ב-Add New Device > Start Search. מסך הגדרות Bluetooth יציג רשימה של התקני Bluetooth שנמצאים בטווח הפעולה.
 5. בחרו את הטלפון (או המכשיר) אשר אותו תרצו לצמד. בעת צימוד טלפון, מסך הגדרות ה-Bluetooth מציג מספר אשר מיוצר רנדומלית. הטלפון שלכם גם מציג מספר.
 6. ודאו שהמספר שמוצג בטלפון זהה למספר שמוצג במסך הגדרות ה-Bluetooth. לאחר מכן, בטלפון, אשרו שאתם רוצים לקשר.
 7. אם תתבקשו לעשות כך בטלפון, הגדירו אם ברצונכם להרשות ל-Model S לגשת אל המידע הפרטי שלכם, כגון הלוח שנה, אנשי הקשר וקובצי המדיה (ראו ייבוא אנשי קשר ושיחות אחרונות).

לאחר הצימוד, ה-Model S יתחבר באופן אוטומטי, ובמסך המגע הגדרות ה-Bluetooth יוצג סמל Bluetooth לצד שם המכשיר, כדי לציין שהחיבור פעיל.

באפשרותכם להציג את מסך הגדרות ה-Bluetooth בכל עת ולשנות את ההגדרות המקושרות עם ההתקן המחובר. לדוגמה, תוכל להקצות טלפון מחובר כ-התקן מתועדף. דבר זה שימושי במצבים שבהם חיברתם יותר מטלפון אחד, ושני הטלפונים נמצאים בשימוש תכוף ב-Model S בו-זמנית. Model S מנסה אוטומטית להתחבר למכשיר המועדף לפני האחרים. אם התקן מתועדף (Priority Device) אינו מצוין, או אינו בטווח, Model S יתחבר לטלפון האחרון בו נעשה שימוש (אם ניתן).

עבור כלי רכב שיוצרו לפני אפריל 2018 לערך: אם תהליך קישור ההתקן באמצעות Bluetooth נמשך זמן רב מהצפוי, אפסו את פונקציית ה-Bluetooth באמצעות נגיעה באפשרות פקדים > שירות > איפוס Bluetooth. ייתכן שתידרשו להמתין מספר דקות. לאחר האיפוס, נסו לבצע שוב את הקישור ל-Model S. לאחר אתחול Bluetooth, Model S עלול לשכוח מכשירים שצומדו בעבר.

ייבוא אנשי קשר ושיחות אחרונות

לאחר שהטלפון עבר צימוד, יש להשתמש במסך הגדרות ה-Bluetooth כדי לציין האם ברצונכם לאפשר גישה לאנשי הקשר והשיחות האחרונות והודעות טקסט של הטלפון שלכם. אם ניתנה גישה, תוכלו להשתמש באפליקציה 'טלפון' כדי לבצע שיחות ולשלוח הודעות אל אנשים ברשימת אנשי הקשר שלכם וברשימות השיחות האחרונות (ראו טלפון, לוח שנה ושיחות ועידה באינטרנט). לפני שניתן לייבא אנשי קשר, ייתכן שיהיה עליכם להגדיר את הטלפון לאפשר סנכרון, או לענות על חלון קופץ בטלפון ולאשר שאתם רוצים לסנכרן אנשי קשר. אפשרות זו תלויה בסוג הטלפון בו אתם משתמשים. לקבלת פרטים נוספים, עיינו בתיעוד שהגיע עם הטלפון שלכם.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
באפשרותכם להפעיל או להשבית את הגישה לאנשי הקשר ולשיחות האחרונות שלכם בכל עת, באמצעות נגיעה בסמל Bluetooth על גבי מסך המגע, בחירה בטלפון שלכם, ולאחר מכן שינוי ההגדרות הקשורות לגישה.

ביטול צימוד מכשיר תומך-Bluetooth

אם תרצו לנתק את הטלפון או מכשיר Bluetooth שלכם ולהשתמש בו שוב מאוחר יותר, געו ב-ניתוק במסך הגדרות Bluetooth. אם לא תרצו להשתמש שוב במכשיר שלכם עם ה-Model S, געו באפשרות שכח התקן זה. לאחר שההתקן נשכח, יהיה עליכם לצמד אותו שוב אם תרצו להשתמש בו עם ה-Model S (ראו צימוד מכשיר תומך-Bluetooth).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
הטלפון שלכם יתנתק באופן אוטומטי בכל פעם שתעזבו את ה-Model S.

חיבור מכשיר מצומד

Model S מתחבר אוטומטית לטלפון שהקציתם כ-התקן מתועדף במסך הגדרות Bluetooth. אם לא הגדרתם טלפון כטלפון מועדף, Model S מתחבר לטלפון האחרון שאליו היה מחובר, בתנאי שהוא נמצא בטווח ההפעלה ובעל Bluetooth מופעל. אם הטלפון האחרון לא נמצא בטווח, היא תנסה להתחבר לטלפון הבא שמקושר אליה.

כדי להתחבר לטלפון אחר, געו בסמל Bluetooth בחלק העליון של מסך המגע. במסך הגדרות ה-Bluetooth מוצגת רשימת הטלפונים המוצמדים. בחרו את הטלפון אליו תרצו להתחבר, ולאחר מכן געו ב-התחבר. אם הטלפון הרצוי לא מופיע ברשימה, עליכם לקשר אותו. ראו צימוד מכשיר תומך-Bluetooth.

כאשר הוא מחובר, מסך הגדרות ה-Bluetooth יציג את סמל ה-Bluetooth לצד שם הטלפון כדי להציג כי Model S מחובר לטלפון.