Belysning

Styra belysningen

Tryck på Reglage > Belysning för att reglera belysningen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan också komma åt en förenklad belysningsmeny när du kör genom att trycka på knappen Helljus på fyrkantig ratt (eller ratt). En belysningsmeny visas på pekskärmen och du får snabb åtkomst till strålkastarreglage.

Förutom belysningen som du kan styra från pekskärmen så har Model S belysning som tänds eller släcks automatiskt beroende på vad du gör. Exempelvis finns det invändig belysning, markeringsljus, bakre positionsljus, och instegsbelysning som tänds när du låser upp Model S, när du öppnar en dörr och när du lägger i parkeringsläget. De släcks automatiskt efter en eller två minuter eller när du växlar eller låser Model S.

Ytterbelysning

Ytterbelysning (strålkastare, bakre positionsljus, sidomarkeringsljus, parkeringsljus och registreringsskyltens belysning) ställs in på Auto varje gång du startar Model S. Med inställningen Auto slås ytterbelysningen på automatiskt när du kör i svaga ljusförhållanden eller när torkarna aktiveras. Om du ändrar till en annan inställning återgår alltid lamporna till Auto vid nästa körning.

Tryck på något av de här alternativen för att ändra och spara ytterbelysningsinställningen tills du justerar den nästa gång du kör:

  • Av: Ytterbelysningen stängs av. När du kör kan varselljuset fortfarande vara tänt beroende på reglerna för den aktuella marknaden.
  • Parkering: Parkeringsljus sidomarkeringsljus, bakre positionsljus och registreringsskyltsbelysning tänds.
  • : Halvljus, sidomarkeringsljus, parkeringsljus, bakre positionsljus och registreringsskyltens belysning tänds.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Kontrollera att strålkastarna och bakljusen är tända under förhållanden med dålig sikt (t.ex. när det är mörkt, dimmigt, snöigt eller när vägen är blöt och liknande). De bakre positionsljusen är släckta när varselljusen är tända. I annat fall finns det risk för skador eller allvarliga personskador.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Strålkastare behöver inte justeras när du tillfälligt kör in i en region där trafikens riktning är en annan (t.ex. om du kör i en region med högertrafik och sedan i en region med vänstertrafik).

Dimljus

Tryck för att tända och släcka dimljusen i förekommande fall. Dimljusen lyser endast när halvljuset är tänt. När strålkastarna är släckta är även dimljusen släckta.

En orangefärgad halvcirkel med tre utgående horisontella linjer och en vågig vertikal linje
Indikatorn för bakre dimljus visas på instrumentpanelen när de bakre dimljusen (i förekommande fall) är tända.
En grön halvcirkel med tre utgående sluttande linjer och en vågig vertikal linje
Indikatorn för främre dimljus visas på instrumentpanelen när de främre dimljusen (tillval) är tända.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på marknadsregion och fordonstillval är ditt fordon inte utrustat med främre och/eller bakre dimljus.

Takbelysning

Tänd eller släck de invändiga taklamporna (kartlamporna). Om Auto-inställningen är aktiverad tänds alla invändiga taklampor när du låser upp Model S, öppnar en dörr för att stiga ur eller lägger i parkeringsläge.

Du kan även tända och släcka individuella taklampor manuellt genom att trycka på lampans lins. Om du tänder en taklampa släcks den när du stänger av Model S. Om Model S redan var avstängd när du manuellt tände lampan släcks den efter 60 minuter.

Omgivningsljus

När den är aktiverad tänds innerbelysningen när strålkastarna tänds.

Framljus vid utgång

När du stannar och parkerar Model S på en plats med svagt ljus förblir ytterbelysningen tillfälligt tänd. Den släcks automatiskt efter en minut eller när du låser Model S, beroende på vad som inträffar först.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du låser Model S genom att använda Teslas mobilapp eller nyckelkortet släcks strålkastarna direkt. Om fordonet låses på grund av att Automatisk låsning är aktiverat (se Dörrlåsning när du lämnar fordonet) släcks strålkastarna automatiskt efter en minut.

Aktivera och avaktivera funktionen genom att trycka på Reglage > Belysning > Framljus vid utgång. Om Framljus vid utgång är avstängt släcks strålkastarna direkt när du aktiverar parkeringsläget och öppnar en dörr.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model S har lampor längs strålkastarnas kant, så kallad ”signaturbelysning”. Lamporna tänds automatiskt när Model S startas och ett körläge aktiveras.

Strålkastare för helljus

Använd helljusknappen på vänster sida fyrkantig ratt (eller ratt) av för att styra strålkastarna:

  • Tryck in och släpp snabbt för att blinka med helljuset.
  • Tryck in och håll kvar för att slå på helljuset – instrumentpanelen visar helt kort en timer och du måste hålla in knappen medan timern visas för att låsa helljuset i på-läget. När strålkastarna är tända trycker du på knappen en andra gång för att släcka dem.
Närbild på helljusknapp på rektangulärratt.

Automatiskt helljus (i förekommande fall)

Helljuset kan anpassa sig baserat på ljus som registreras framför fordonet (t.ex. från mötande fordon). Aktivera eller avaktivera funktionen genom att trycka på Reglage > Belysning > Automatiskt helljus. Den valda inställningen behålls tills du ändrar den manuellt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När du rör eller trycker in knappen Automatiskt helljus på vänster sida om fyrkantig ratt (eller ratt) visar pekskärmen en förenklad belysningsmeny för snabb åtkomst till reglering av strålkastare, dimljus (tillval) och inställningen Automatiskt helljus. Använd pekskärmen för att välja alternativ från den här menyn.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Automatiskt helljus aktiveras automatiskt när autostyrning är aktiverat. Växla till halvljus genom att trycka på helljusknappen på fyrkantig ratt (eller ratt). Automatiskt helljus återaktiveras var gång Autostyrning aktiveras.

Följande indikatorlampor tänds på instrumentpanelen för att visa strålkastarnas status:

En grön cirkel med fem horisontella, lutande linjer
Halvljuset är aktiverat.
En blå cirkel med fem horisontella linjer
Helljuset är aktiverat. Tänds när helljuset är på men inställningen Automatiskt helljusär avstängd, eller om inställningen Automatiskt helljusär påslagen men för tillfället inte är tillgänglig.
En blå cirkel med ett A i mitten och fem horisontella linjer
Helljuset är för närvarande aktiverat och Automatiskt helljus kommer att avaktiveras om ljus registreras framför fordonet.
En grå cirkel med ett A i mitten och fem horisontella linjer
Helljuset är tillfälligt avaktiverat eftersom funktionen Automatiskt helljus används och ljus har registrerats framför fordonet. Helljuset aktiveras automatiskt när inget ljus längre registreras.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Automatiskt helljus är bara ett hjälpmedel och har sina begränsningar. Det är förarens ansvar att se till att strålkastarna är lämpligt justerade enligt väderförhållanden och trafikomständigheter.

Bakre läslampor

Model S är utrustad med en läslampa på vardera sidan av baksätena. De sitter ovanför dörren och bredvid klädhängarna (se Klädhängare). Du tänder och släcker en läslampa genom att trycka på lampans lins. Om en läslampa är tänd släcks den automatiskt när Model S stängs av.

Adaptivt främre belysningssystem (Adaptive Front Lighting System, AFS)

Det adaptiva främre belysningssystemet (AFS) justerar i förekommande fall automatiskt strålkastarnas belysning i syfte att förbättra sikten vid körning. Elektriska sensorer mäter körhastighet, styrvinkel och girning (fordonets rotation runt den vertikala axeln) för att fastställa strålkastarnas optimala position baserat på aktuella körförhållanden. I syfte att förbättra sikten vid körning på slingrande vägar på kvällen styr AFS ljusstrålarna i kurvans riktning. När halvljusen är tända och vid körning i låga hastigheter, förbättrar AFS sikten åt sidorna mot fotgängare och trottoarkanter, vid körning i mörka korsningar, på uppfarter eller vid u-svängar.

En orangefärgad cirkel med fem horisontella, lutande linjer
Om AFS inte fungerar visas en varning på instrumentpanelen. Kontakta Tesla Service.

Körriktningsvisare

Aktivera en körriktningsvisare genom att trycka på motsvarande pilknapp på vänster sida av fyrkantig ratt (eller ratt). En körriktningsvisare avbryts baserat på rattens vinkel i din fyrkantig ratt (eller ratt) (till exempel när du har svängt klart). Du kan också avbryta en körriktningsvisare genom att trycka på knappen för körriktningsvisare en andra gång.

Om Reglage > Belysning > Automatiska körriktningsvisare ställs in på Avbryt automatiskt stängs körriktningsvisarna automatiskt av när Model S upptäcker att en manöver har slutförts, t.ex. vid på-/avfarter, filbyten och körbaneförgreningar. Du kan när som helst åsidosätta den automatiska avstängningen (du vill t.ex. att körriktningsvisaren ska vara på eftersom du gör fler än ett filbyte). Åsidosätt genom att trycka in knappen för körriktningsvisaren och hålla den intryckt helt kort (i stället för att bara trycka). När sedan den första manövern är klar förblir körriktningsvisaren aktiverad. Om Automatiska körriktningsvisare är inställda på Av måste du avbryta manuellt genom att trycka på knappen för körriktningsvisare efter manövrer vid på-/avfarter, filbyten och körbaneförgreningar.

Närbild på vänster och höger körriktningsvisare på rektangulärratten.
Grön pil som pekar åt vänster
När en körriktningsvisare används tänds motsvarande indikator på instrumentpanelen och du hör ett klickande ljud.

Varningsblinkers

Om du vill aktivera varningsblinkers trycker du på knappen på körlägesväljaren som sitter på mittkonsolens framsida. Samtliga körriktningsvisare blinkar. Tryck igen för att avaktivera.

Körlägesväljare på mittkonsolen med en pil som pekar mot knappen för varningsblinkers i mitten.

Om en allvarlig kollision registreras av ditt fordon aktiveras varningsblinkrarna automatiskt och blinkar snabbt för förbättrad synbarhet. Blinkningstakten återgår till den normala genom att trycka på varningsblinkrarna en gång. Genom att trycka en andra gång stängs alla varningsblinkrarna av.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Varningsblinkers fungerar även om det inte finns en nyckel i närheten.

Kondensering i strålkastare eller bakre positionsljus

På grund av väderförändringar, luftfuktighet eller exponering för vatten nyligen (som vid biltvätt) kan då och då kondens ansamlas i fordonets strålkastare eller bakre positionsljus. Det här är normalt, när det blir varmare väder och luftfuktigheten minskar försvinner kondenset av sig självt. Om du lägger märke till ansamlat vatten inuti ytterglasen eller om kondenset påverkar sikten för ytterbelysningen kontaktar du Tesla Service.