Laddningsinstruktioner

Öppna luckan till laddkontakten

Laddkontakten är placerad på vänster sida av Model S, bakom en lucka som ingår i enheten för bakre positionsljus. Parkera Model S för att se till att laddkabeln enkelt når fram till laddkontakten.

Öppna luckan för laddkontakten genom att trycka på och släppa knappen på Tesla-laddkabeln med Model S i parkeringsläge.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om laddningskabeln är i närheten av luckan till laddkontakten kan du trycka på knappen för att öppna luckan till laddkontakten även om Model S är låst eller ingen igenkännbar nyckel finns inom räckvidden.
laddningskabel med en pil som pekar mot knappen.

Du kan även öppna luckan för laddkontakten på ett av följande sätt:

 • På pekskärmen trycker du på Reglage och på laddkontaktens luckikon (blixt).
 • Navigera till Reglage > Laddning > Öppna laddluckan på pekskärmen.
 • Tryck luckan för laddkontakt när Model S är olåst.
 • På håller du ned knappen för det bakre bagageutrymmet i 1–2 sekunder.
 • När fordonet är låst med en identifierad nyckel som är inom räckvidd kan du även trycka på knappen på laddningskabeln för att öppna luckan till laddkontakten (se Nycklar).
 • Använd röstkommandon för att öppna laddkontaktluckan (se Röstkommandon). Du kan även använda röstkommandon för att stänga laddkontaktluckan och starta eller stoppa laddning.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Följande bild är endast ett exempel. Beroende på marknadsområde och tillverkningsdatum kan ditt laddningsuttag vara något annorlunda.
bil där laddningsuttaget öppnas.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Laddkontakten börjar lysa vitt när du öppnar luckan för laddkontakten. Om du inte sätter in en laddkabel i laddkontakten inom några minuter efter att du öppnat luckan till laddkontakten, stängs luckan igen. Om detta inträffar kan du använda pekskärmen till att öppna luckan till laddkontakten igen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
I extremt kallt väder eller isiga förhållanden kanske ladduttagets spärr fryser fast. Om du inte kan ta bort eller sätta i laddningskabeln eller om Supercharging inte fungerar på grund av att spärren har fryst fast, ska du använda Teslas mobilapp för att förkonditionera bilen på HI i ungefär 30–45 minuter. (Du måste använda mobilappen. Du kan inte ställa in temperaturen på HI med hjälp av pekskärmen). Det här gör att isen på laddningsuttagets spärr smälter så att du kan ta bort eller sätta i laddningskabeln.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Försök inte tvinga upp luckan till laddkontakten.

Ansluta

Om du vill kan du använda pekskärmen för att ändra laddgränsen och laddströmmen (se Laddinställningar).

För att ladda vid en allmän laddningsstation ska du fästa lämplig adapter på fordonets laddningsuttag och sedan ansluta stationens laddningskontakt till adaptern. De vanligaste adaptrarna för varje marknadsregion medföljer. Beroende på vilken laddutrustning du använder kan du behöva starta och stoppa laddningen med ett reglage på laddutrustningen.

Om du använder den mobila anslutningen ska du ansluta den till eluttaget innan du ansluter den till Model S.

Rikta in kabelns kontakt mot laddkontakten och för in den helt. När kontakten har förts in helt startar laddningen automatiskt efter Model S:

 • En spärr aktiveras som håller kontakten på plats;
 • Parkeringsläget aktiveras(om ett annat körlägel var aktivt);
 • Värmt eller kylt batteriet, om det behövdes. Om batteriet behöver värmas eller kylas uppstår en fördröjning innan laddningen påbörjas.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Närhelst Model S är ansluten men inte laddas aktivt, tas strömmen från laddningsutrustningen istället för från batteriet. Om du exempelvis sitter i Model S och använder pekskärmen medan fordonet är parkerat och anslutet använder Model S ström från laddningsutrustningen istället för från batteriet.

I vissa fall när Model S är ansluten men använder mycket lite energi kan den dock använda ström från batteriet. Om du till exempel lämnar Model S ansluten i flera dagar utan att använda den kan den gradvis dra en liten mängd ström direkt från batteriet för att strömförsörja fordonssystemen.

Så snart batteriet laddats ur tillräckligt påbörjas laddning för att uppnå gränsen igen. Beroende på när du kontrollerar kan batteriet eventuellt inte ha laddats ur tillräckligt för att starta en laddningscykel. Därför kan det vara något under laddningsgränsen även efter att det varit anslutet en längre tid. Det är normalt och Model S börjar ladda igen när den har laddats ur tillräckligt. Alternativt kan du påbörja en ny laddningscykel manuellt genom att koppla ur och ansluta Model S.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Laddkabelns kontakt kan skada lacken om man tappar den på Model S.

Laddkontaktens ljus

Efter att du satt in en laddkabel i Model S, väntar du några sekunder och bekräftar att laddningsuttagets lampa blinkar grönt och att fordonet laddas. Om lampan lyser orange eller röd felsöker du först felet för att säkerställa en korrekt laddningssession.

 • VITT (ELLER LJUSBLÅTT): Laddkontaktens lucka är öppen. Model S är klar för laddning och kontakten är inte inkopplad, eller så är spärren till laddkontakten olåst och kontakten kan tas bort.
 • BLÅTT: Laddaren är ansluten men Model S laddas inte (till exempel om schemalagd laddning är aktiverat).
 • BLINKANDE BLÅTT SKEN: Model S kommunicerar med laddaren men har inte börjat laddas ännu (till exempel om fordonet förbereder sig för laddning).
 • BLINKANDE GRÖNT SKEN: Laddning pågår. Ju mer laddad Model S är, desto långsammare blinkar ljuset.
 • GRÖNT FAST SKEN: Laddningen är klar.
 • GULT FAST SKEN: Kontakten är inte helt inkopplad. Rikta kontakten mot laddningskontakten på nytt och tryck in den helt och hållet.
 • BLINKANDE GULT SKEN: Model S laddar med lägre ström (endast laddning via nätuttag).
 • RÖTT: Ett fel har upptäckts och laddningen avbrutits. Kontrollera på instrumentpanelen eller pekskärmen om det finns en varning.

Laddstatus

Laddstatus visas på instrumentpanelen när laddkontaktluckan är öppen.

Instrumentpanel med förklaringar
 1. Återstående tid: Den beräknade återstående tiden för att ladda till det angivna gränsvärdet (se Laddinställningar).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Vid laddning till 100 %, kan bilen fortsätta att laddas med lägre effekt när laddningen visas som slutförd. Den här är en förväntad funktion. Eftersom den fortsatt tillförda energin i det här läget är låg, är det oftast inte fördelaktigt att fortsätta ladda.
 2. Laddning: Laddarens strömstyrka.
 3. Laddningstakt: Den aktuella laddningshastigheten för fordonets laddning.
 4. Uppnådd räckvidd: Uppskattad ökning i räckvidd som uppnåtts under laddningsperioden.
 5. Körsträcka: Visar total uppskattad körsträcka eller tillgänglig energi i procent (beroende på dina visningsinställningar).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Ändra hur energienheter visas genom att trycka på Reglage > Skärm > Energivisning.
 6. Laddstatus: Laddningsstatusmeddelanden (som t.ex. Supercharging, Schemalagd laddning) visas här (se Schemalagd laddning och schemalagd avresa).

Under laddning

Under laddning blinkar laddkontaktens ljus med grönt ljus och laddstatus i realtid visas på pekskärmen. Frekvensen som laddkontaktens gröna ljus blinkar med saktar ner när laddningsnivån närmar sig full laddning. När laddningen är klar slutar ljuset att blinka och lyser grönt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om Model S är låst lyser inte laddkontaktens ljus.

Om laddkontaktens ljus lyser med rött sken under laddningen har ett fel upptäckts. Kontrollera på instrumentpanelen eller pekskärmen om det finns en varning som beskriver felet. Ett fel kan uppstå på grund av något så vanligt som ett strömavbrott. Vid strömavbrott återupptas laddningen automatiskt när strömmen kommer tillbaka.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Värmesystemet kan producera ånga under vissa förhållanden om fordonet är utrustat med en värmepump (för att avgöra om fordonet har en värmepump trycker du på Reglage > Programvara > Ytterligare fordonsinformation). Luktfri ånga kan till exempel komma från fordonets framdel när du laddar vid en Supercharger i kalla temperaturer. Detta är normalt och inget att oroa sig för.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Det är normalt att det hörs ljud under laddningen. Speciellt vid höga strömstyrkor arbetar köldmediekompressorn och fläkten om det behövs för att kyla batteriet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Klimatanläggningens prestanda påverkas vanligen inte av laddningen. Under vissa förhållanden (exempelvis när du laddar med höga strömstyrkor vid mycket varm väderlek) kan det hända att luften som flödar ur luftutsläppen inte är så kall som kan förväntas varvid ett meddelande visas på instrumentpanelen. Detta är helt normalt och säkerställer att batteriet under laddning hålls inom ett optimalt temperaturintervall för längsta livslängd och optimal prestanda.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Spruta aldrig vätska med högt tryck (t.ex. en högtryckstvätt) mot laddkontakten under laddning. Det kan leda till allvarliga personskador eller skador på fordonet, laddningsutrustningen eller egendom.

Avbryta laddningen

Du kan när som helst avbryta laddningen genom att koppla bort laddkabeln eller trycka på Stoppa laddning på pekskärmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För att förhindra att laddkabeln kopplas bort av någon som inte har behörighet att göra det, förblir spärren till laddkabeln låst och Model S måste låsas upp eller känna igen en nyckel innan laddkabeln kan kopplas bort.

Koppla bort laddkabeln:

 1. Tryck och håll knappen på laddkabelns kontakt för att låsa upp spärren.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du kan också låsa upp spärren med hjälp av pekskärmen eller mobilappen eller genom att hålla in knappen för det bakre bagageutrymmet på fjärrnyckel. Om bilen är utrustad med ett motordrivet laddningsuttag kan du också trycka på knappen till vänster om laddningsuttaget för att låsa upp spärren.
 2. Dra ut kabelkontakten från laddkontakten. Laddkontaktens lucka stängs automatiskt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan även stänga luckan för laddkontakten på ett av följande sätt:
 • Tryck på ikonen för laddluckan (blixt) på bilstatusöversikten på pekskärmen.
 • Navigera till Reglage > Laddning > Stäng laddluckan på pekskärmen.
 • Använd röstkommandon för att stänga laddkontaktluckan (se Röstkommandon).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Stäng aldrig luckan till laddkontakten manuellt. Att göra det kan orsaka skada.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Luckan till laddkontakten stängs automatiskt inom 10 sekunder efter att kabelkontakten kopplats bort från laddkontakten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan även stänga luckan för laddkontakten på ett av följande sätt:
 • Tryck på ikonen för laddluckan (blixt) på bilstatusöversikten på pekskärmen.
 • Navigera till Reglage > Laddning > Stäng laddluckan på pekskärmen.
 • Använd röstkommandon för att stänga laddkontaktluckan (se Röstkommandon).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Stäng aldrig luckan till laddkontakten manuellt. Att göra det kan orsaka skada.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Tesla rekommenderar starkt att du lämnar Model S ansluten när den inte används. Därigenom underhålls batteriladdningen till en optimal laddningsnivå.

Laddinställningar

Skaffa åtkomst till laddningsinställningarna genom att trycka på Reglage > Laddning när Model S är i parkeringsläge.

Ikon med en blixt i en grön ruta
Under laddning kan du även komma åt laddinställningarna genom att trycka på laddikonen på pekskärmen.
Fordons- och laddinställningar
 1. Körsträcka: Visar total uppskattad körsträcka.
 2. Ställ in gräns: Justera skjutreglaget för laddning till den laddningsnivå du vill ha. Inställningen du väljer gäller för omedelbara och schemalagda laddningssessioner.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Läs informationen på fordonets pekskärm (navigera till Reglage > Laddning) eller i mobilappen (tryck på ikonen Laddning) för rekommenderade laddningsgränser för daglig körning och resor.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  En del av batteribilden kan visas blå. Detta indikerar att en liten del av energin i batteriet inte är tillgänglig eftersom batteriet är kallt. Detta är normalt och inget att oroa sig för. När batteriet värms upp visas inte längre den blå delen.

  Dra laddningsgränsen förbi den rekommenderade laddningsgränsen per dag för att visa ett popup-fönster med ett alternativ för att tillfälligt ladda över den rekommenderade gränsen per dag en gång. Det är användbart vid längre resor, och om det här alternativet väljs återställs laddningsgränsen sedan till den tidigare gränsen.

Du kan justera laddinställningarna ytterligare:

 • Strömstyrka på denna plats: Strömmen ställs automatiskt in på maximal ström som är tillgänglig från den anslutna laddkabeln, om den inte tidigare ställts in på en lägre nivå. Tryck vid behov på - eller + för att ändra strömmen (om du till exempel vill minska strömmen för att du är rädd att överbelasta en strömkrets i hemmet som delas av annan utrustning). Det går inte att ställa in laddströmmen på en nivå som överstiger den ström som är tillgänglig via den inkopplade laddkabeln. När du ändrar strömmen kommer Model S ihåg platsen. Detta innebär att om du vid ett senare tillfälle laddar vid samma plats behöver du inte ändra strömmen igen.

  När du laddar med hjälp av en mobil anslutning med vanliga hemmauttag kan fordonet välja en standardladdningsström automatiskt. Om du vill åsidosätta den standardströmmen till en högre inställning anpassar du skjutreglaget Strömstyrka på denna plats eller använder mobilappen.

  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om Model S laddas och detekterar oväntade variationer i inspänningen minskar laddningsströmmen automatiskt med 25 %. Exempel: Detta innebär att 40 A minskas till 30 A. Den automatiska strömminskningen ökar robustheten och säkerheten i situationer där det finns ett externt problem (exempelvis i ett elnät i en bostad där en kontakt, en adapter eller kabel inte uppnår sin märkström). När Model S automatiskt minskar strömmen sparas den minskade ströminställningen för denna laddningsplats som en försiktighetsåtgärd. Även om du kan öka den manuellt så rekommenderar Tesla att du laddar med den lägre ströminställningen tills det underliggande problemet har lösts och laddningsplatsen ger konstant strömmatning.
 • Öppna laddkontakten, låsa upp laddkontakten och stoppa laddningen: När laddning inte pågår, tryck på Öppna laddkontakten eller Lås upp laddkontakten för att öppna laddkontaktluckan eller för att låsa upp laddningskabeln från laddkontakten. Använd Stoppa laddningen när du laddat klart.
 • Schemalägg: Beroende på inställning du valt genom att trycka på Växla till Schemalagd avresa/Schemalagd laddning visas antingen en avresetid för när fordonet ska vara förkonditionerat och/eller laddat eller en schemalagd tid för att påbörja laddning (se Schemalagd laddning och schemalagd avresa).
 • Laddar med solenergi på denna plats: Om det är tillgängligt i din marknadsregion, kan du konfigurera fordonet med din Tesla Powerwall för att ladda med överskottet på solenergi med hjälp av Tesla-mobilappen. När fordonet är anslutet hemma och Ladda med solenergi är aktiverat laddas fordonet upp till den lägsta laddningsgränsen oavsett källa, och fortsätter sedan att laddas endast med överskottet på solenergi upp till den högsta laddningsgränsen. Om Schemalagd laddning eller Schemalagd avresa är inställt använder fordonet överskottet på solenergi och väntar tills den angivna tidpunkten för att ladda upp till den lägsta laddningsgränsen oavsett källa. Systemkrav: Fordonprogramvara 2023.26 eller senare, Powerwall-programvara 23.12.10 eller senare och Teslas mobilapp 4.22.5 eller senare.Systemkrav utanför Nordamerika: Fordonsprogramvara 2023.32 eller senare, Powerwall-programvara 23.12.10 eller senare och Teslas mobilapp 4.30.5 eller senare.
 • Supercharging: Visar användningsavgifter för Supercharger, platsen, när laddningen påbörjades och en kostnadsuppskattning för sessionen (se Superchargeravgifter).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  För att undvika trafikstockningar vid populära Supercharger-platser kan du begränsas till att ladda maximalt 80 % när du inte använder Reseplaneraren (om den är tillgänglig i din marknadsregion). Se Reseplanerare).

Superchargeravgifter

Om du laddar vid en Tesla Supercharger visas information om laddningssessionen längst ner på laddningsskärmen. Denna inkluderar platsen, när laddningen påbörjades och en kostnadsuppskattning för sessionen. När du avslutar Supercharging visas den uppskattade kostnaden för sessionen tills en ny Supercharging-session påbörjas. Om kostnadsfri laddning är tillämpligt visas den uppskattade kostnaden som noll.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Uppskattad kostnad kanske inte speglar den slutgiltiga kostnaden för Supercharging-sessionen. Slutpriset för Supercharging-sessionen kan du hitta på ditt Tesla-konto.
Ytterligare avgifter kan tillkomma när laddningen avslutats eller efter att fordonet uppnått trafikstockningsbegränsningen om Supercharger-stationen är välbesökt. Superchargers är framtagna för snabbladdning och dessa avgifter uppmuntrar förarna att flytta sina fordon när laddningen är klar. Prisuppgifter för varje plats, även huruvida tomgångs- och trängselavgifter tillämpas, finns i platsens popup-fönster på pekskärmärmen (se Laddningsplatser) eller i Tesla-mobilappen.
 • Tomgångsavgifter gäller när minst hälften av Supercharger-stationerna på platsen används och börjar läggas till när laddningsgränsen för fordonet uppnås. Mobilappen för Tesla meddelar dig när laddningen börjar bli klar och en gång till när laddningen är klar. Ytterligare meddelanden skickas om det tillkommer tomgångsavgifter. Tomgångsavgifterna undviks om fordonet flyttas inom fem minuter efter att laddningen är klar.
 • Endast för USA: Trafikstockningsavgifter tillämpas på utvalda Supercharger-platser som ofta är välbesökta. Trafikstockningsavgifter läggs till när stationen är full och laddningsnivån för fordonets batteri är över trafikstockningsgränsen. Du undviker avgifter om fordonet flyttas inom fem minuter, men sedan tillkommer avgifter tills fordonet flyttas.

Logga in på ditt Tesla-konto för att se avgifter och uppgifter om tidigare Supercharger-sessioner, se återstående kostnadsfria krediter, ange en betalningsmetod och genomföra betalningar. När en betalningsmetod har sparats debiteras efterföljande avgifter automatiskt.

Laddare från tredje part

Alla Tesla-fordon (beroende på marknadsregion, fordonskonfiguration osv.) har en laddningsport med standarden NACS (North American Charging Standard), som är ett laddningssystem utvecklat av Tesla som snabbt blir alltmer populärt på tredjeparts laddningsstationer. Dessa stationer har NACS-anslutning och det behövs inte en separat adapter.

Alla Tesla-fordon kan ladda vid Tesla-stationer (till exempel Supercharger-stationer, laddboxar och mobila anslutningar), men det kan hända att ditt fordon inte har den hårdvara som krävs för att använda vissa tredjeparts DC-snabbladdningsstationer med NACS. Med andra ord kan anslutningen se ut att vara kompatibel men när du ansluter den till Model S laddas inte fordonet. Detta beror på att Model S behöver ha stöd för CCS-kommunikationsprotokoll (ett laddningssystem som vanligen används hos vissa tredjeparts laddningsstationer) för att laddas vid en DC-snabbladdningsstation från tredje part med NACS-anslutning.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
En adapter behövs för laddning vid tredjeparts laddningsstationer med en CCS-anslutning, och fordonets hårdvara kan behöva monteras om för att stödja CCS-kommunikationsprotokoll.

Om du vill kontrollera om ditt fordon redan kommunicerar med CCS går du till Reglage > Programvara > Ytterligare fordonsinformation > Stöd för CCS och tredjeparts DC-snabbladdning med NACS:

CCS-laddare:
NACS-laddare:
 • Aktiverad: Model S har stöd för CCS-kommunikationsprotokoll och kan laddas vid alla CCS-stationer (adapter krävs) och tredjeparts NACS-stationer.
 • Inte aktiverad: Ditt fordon stöder för närvarande inte CCS-kommunikationsprotokoll för NACS- och CCS-laddningsstationer. Använd mobilappen för att se om du kan boka service för att aktivera detta genom att eftermontera hårdvaran. Tillgängligheten för sådan eftermontering kan variera.
 • Inte kompatibel: Model S har inte stöd för CCS-kommunikationsprotokoll och kan inte laddas vid tredjeparts NACS- eller CCS-laddningsstationer.

Lossa laddningskabeln manuellt

Om de vanliga metoderna för att lossa laddningskabeln från laddningsuttaget (med knappen på laddningshandtaget, pekskärmen eller mobilappen) inte fungerar kan du prova att hålla ned knappen för det bakre bagageutrymmet som finns på fjärrnyckeln (i förekommande fall) i 1–2 sekunder. Följ noggrant de här stegen om den fortfarande inte lossas:

 1. Kontrollera att Model S inte laddar aktivt genom att visa laddningsskärmen på pekskärmen. Om det behövs trycker du på Stoppa laddning.
 2. Öppna det bakre bagageutrymmet.
 3. Dra laddkontaktens upplåsningsvajer nedåt för att lossa laddningskabeln.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varning
  Dra inte i upplåsningsvajern samtidigt som du försöker lossa laddningskabeln från laddkontakten. Dra alltid i upplåsningsvajern innan du försöker lossa laddningskabeln. Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till elektriska stötar och allvarlig skada.
  upplåsningsvajer med en pil som pekar nedåt.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Upplåsningsvajern kan ligga nedsänkt i öppningen i klädseln.
 4. Dra ut laddningskabeln från laddkontakten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Använd endast upplåsningsvajern i situationer där du inte kan lossa laddningskabeln från laddkontakten med de vanliga metoderna. Upprepad användning kan skada upplåsningsvajern eller laddningsutrustningen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Du får inte utföra denna procedur när fordonet laddas eller om några orange högspänningsledare är blottade. Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till elektriska stötar, allvarlig personskada och fordonsskada. Om du är osäker på hur den här proceduren utförs på ett säkert sätt kontaktar du närmaste Service Center.

Bästa praxis för laddning

 • Undvik att låta batterinivån bli för låg (batteriikonen blir gul när batterinivån sjunker till 20 % eller lägre).
 • Läs informationen på fordonets pekskärm (navigera till Reglage > Laddning) eller i mobilappen (tryck på ikonen Laddning) för rekommenderade laddningsgränser för daglig körning och resor.
 • Efter att du anslutit fordonet bekräftar du att laddningsuttagets lampa blinkar grönt (visar att Model S laddas) innan du går bort från fordonet. Om Model S inte börjar laddas efter några sekunder kan det hända att anslutningen inte satts in helt i laddningsuttaget eller att det finns ett annat problem som förhindrar laddning. Kontrollera på pekskärmen om det finns en varning med mer information.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om laddningsuttagets lampa blinkar orange laddas Model S med reducerad ström. Om laddningsuttagets lampa lyser med fast blått ljus är laddaren ansluten men fordonet laddas inte (till exempel om schemalagd laddning är aktiverad eller schemalagd avresa är aktiverad). För mer information, se Laddkontaktens ljus.
Tips om snabbladdning:
 • Du hittar snabbladdningsstationer genom att filtrera efter tre blixtrar i navigeringssökfältet.
 • Gå till snabbladdningsstationer om du vill tillåta förkonditionering av högspänningsbatteriet. En optimal batteritemperatur gör att laddningen går snabbare.
 • En låg batterinivå ger vanligtvis snabbare laddning.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Det är ditt ansvar att alltid övervaka fordonets laddningsnivå. Vänta inte tills fordonet är urladdat innan du ansluter det. Se alltid till att du har tillräcklig batterinivå för att säkert ta dig till en laddare.
 • Lämna lite utrymme till andra fordon vid Supercharger-stationer eftersom angränsande laddare kan dela strömförsörjning.