Felsökningsvarningar

(APP_w207)Autostyrning tillfälligt otillgänglig

Autostyrning är tillfälligt otillgänglig. Det här kan vara ett tillfälligt tillstånd orsakat av yttre förhållanden som innefattar:
 • Saknade eller blekta filmarkeringar
 • Smal eller slingrande vägbana
 • Dålig sikt på grund av regn, snö, dimma eller andra väderförhållanden
 • Extremt höga eller låga temperaturer
 • Starkt ljus från andra fordons strålkastare, direkt solljus eller andra ljuskällor

Om larmet orsakas av en tillfällig faktor som dessa behövs vanligen ingen åtgärd eller service. Fortsätt till din destination. Larmet försvinner och autostyrning blir tillgänglig när förhållandet inte längre föreligger.

Observera att den lägsta hastigheten för inkoppling av autostyrning när det inte finns några framförvarande fordon och du kör på en väg med tydliga vägmarkeringar är 30 km/h (18 mph) såvida inte vissa villkor för fordonet och omgivningen är uppfyllda. Om ett fordon upptäcks framför dig:
 • Du kan starta autostyrning vid vilken hastighet som helst under 150 km/h (90 mph).
 • Du kan till och med starta autostyrning från stillastående, förutsatt att det andra fordonet är minst 5 fot (150 cm) framför dig.

Det här larmet startar om du tillfälligt har överskridit 150 km/h (90 mph) med autostyrning aktiverat. Autostyrning är inte tillgängligt under resten av den aktuella färden.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om det här larmet aktiveras när du kör i Tyskland ska autostyrningen vara tillgängligt igen när fordonet körs långsammare än 150 km/h (90 mph).
Om autostyrningen inte är tillgänglig när du nått din destination och förblir otillgänglig under nästa planerade körning kan problemet bero på ett av följande fel:
 • Skador eller hinder orsakade av lera, is, snö eller andra miljöfaktorer
 • Hinder orsakat av ett föremål som är monterat på fordonet, som ett cykelställ
 • Hinder som orsakats av att lack eller självhäftande produkter som omsvep, dekaler eller gummibeläggningar har tillförts fordonet
 • En stötfångare som är felriktad eller skadad

Lösningen kan vara så enkel som att tvätta fordonet. Om du inte hittar några uppenbara hinder eller om du hittar någon skada på fordonet ska du boka in en service när det passar dig. Det går bra att köra fordonet under tiden.

För mer information, se Autostyrning.

(APP_w218)Autostyrning hastighetsgräns överskridenTa kontroll över fyrkantig ratt

Autostyrning är otillgängligt eftersom fordonet har överskridit maximal hastighet för funktionen förarassistans. Autostyrning är endast tillgängligt i hastigheter upp till 90 mph (150 km/h).

Ta omedelbart kontroll över fyrkantig ratt och behåll kontrollen tills du når ditt slutmål. Det går bra att köra fordonet.

Autostyrning är i de flesta fall ej tillgängligt under resterande del av din aktuella resa. För att återställa den behöver du stanna fordonet helt och växla till parkeringsläget. När du växlar till körläget för att köra till nästa destination ska autostyrning bli tillgängligt igen.

Observera att den lägsta hastigheten för inkoppling av autostyrning när det inte finns några framförvarande fordon och du kör på en väg med tydliga vägmarkeringar är 30 km/h (18 mph) såvida inte vissa villkor för fordonet och omgivningen är uppfyllda.

Om ett fordon upptäcks framför dig:
 • Du kan starta autostyrning vid vilken hastighet som helst under 150 km/h (90 mph).
 • Du kan till och med starta autostyrning från stillastående, förutsatt att det andra fordonet är minst 5 fot (150 cm) framför dig.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om det här larmet aktiveras när du kör i Tyskland ska autostyrningen vara tillgängligt igen när fordonet körs långsammare än 150 km/h (90 mph).

Om autostyrning inte är tillgängligt vid din nästa resa och förblir ej tillgängligt vid påföljande resor ska du boka service när det passar. Det går bra att köra fordonet under tiden.

För mer information, se Autostyrning.

(APP_w221)Farthållaren är otillgängligMinskad sikt för främre radar

Trafikmedveten farthållare och autostyrning är ej tillgängliga eftersom radarn i det främre stötfångarområdet hos fordonet har ingen eller dålig sikt. Fortsätt till din destination. Det går bra att köra fordonet.

Trafikmedveten farthållare och autostyrning förblir ej tillgängliga så länge radarn saknar tillräcklig sikt. Detta kan vara ett tillfälligt hinder orsakat av faktorer som snö, is, smuts eller lera. Om varningen orsakas av tillfälliga faktorer som dessa kanske ingen åtgärd behövs: förhållandet kan rättas till under körning.

Om varningen kvarstår genom hela resan ska du undersöka den främre stötfångaren innan nästa planerade resa och försöka ta bort eventuellt hinder.
 • Se Om autopilot-avsnitten Så fungerar det och Rengöra kameror och sensorer för mer information om radarns position och försiktighet som krävs vid borttagning av smuts eller skräp från den delen av fordonet.
 • Se Rengöring för allmänna rengöringstips och varningar.

När radarn återfår tillräcklig sikt försvinner varningen och både trafikmedveten farthållare och autostyrning ska vara tillgängliga igen.

Om varningen kvarstår vid efterföljande resor men inget hinder syns på den främre stötfångaren där radarn sitter ska du boka service så snart det passar dig. Det går bra att köra fordonet under tiden.

(APP_w222)Farthållaren är otillgängligMinskad sikt för framåtriktad kamera

Trafikmedveten farthållare och autostyrning är ej tillgängliga eftersom en eller flera av de främre kamerorna på ditt fordon är blockerade eller bländade på grund av yttre förhållanden. Fortsätt till din destination. Det går bra att köra fordonet.

Trafikmedveten farthållare och autostyrning förblir ej tillgängliga så länge en främre kamera saknar tillräcklig sikt. Kameror kan blockeras eller bländas av många faktorer, bland annat:
 • smuts eller skräp på kamerans yta
 • miljöfaktorer som regn, dimma, snö eller dagg
 • starkt solljus eller bländande ljus från en annan ljuskälla
 • kondens (vattendroppar eller dimma) på kamerans yta

Det här är ofta ett tillfälligt problem som löser sig när kondensen avdunstar eller ett specifikt miljöförhållande inte längre föreligger.

Om varningen inte försvinner vid slutet av resan ska du inspektera och rengöra området med de främre kamerorna längst upp i mitten av vindrutan innan nästa planerade resa. Kontrollera kameraytan avseende kondens, smuts eller annat skräp och försök avlägsna varje hinder. Se Om autopilot-avsnitten Så fungerar det och Rengöra kameror och sensorer för mer information om placering av främre kamera och tips för varsam rengöring.

Även om kondensen på insidan av kameran inte kan torkas bort kan du vanligen få bort den snabbare genom att följa dessa steg:
 1. Värm upp kupén med temperaturen inställd på Hög och A/C:n påslagen.
 2. Slå på vindrutans defroster.

När alla främre kameror återfår tillräcklig sikt försvinner varningen och både trafikmedveten farthållare och autostyrning ska vara tillgängliga igen.

Om varningen kvarstår vid efterföljande resor men inget hinder syns på de främre kamerorna ska du boka service så snart det passar dig. Det går bra att köra fordonet under tiden.

(APP_w224)Farthållaren är otillgängligFortsätt köra så att kamerorna kan kalibreras

Trafikmedveten farthållare och autostyrning är ej tillgängliga eftersom kamerorna på fordonet inte är helt kalibrerade. Fortsätt till din destination. Det går bra att köra fordonet.

Trafikmedveten farthållare och autostyrning förblir ej tillgängliga tills kamerakalibreringen är slutförd.

Fordonet måste manövreras med stor precision när funktioner som trafikmedveten farthållare och autostyrning är aktiva. Kamerorna måste slutföra en inledande självkalibrering innan dessa funktioner kan användas för första gången. En eller flera kameror kan bli okalibrerade ibland.

För din bekvämlighet visas en förloppsindikator på pekskärmen. Kalibreringen slutförs vanligtvis efter att fordonet har färdats ungefär 20–25 miles (32–40 km), men det kan variera beroende på omgivning och vägförhållanden. Körning på exempelvis en rak väg med tydligt synliga körfältsmarkeringar hjälper kamerorna att kalibreras fortare.

Se Kör för att kalibrera kamerorna för mer information.

När kalibreringen är slutförd ska trafikmedveten farthållare och autostyrning vara tillgängliga.

Om varningen kvarstår och kamerakalibreringen inte har slutförts efter att fordonet har färdats 100 miles (160 km) eller mer, eller om trafikmedveten farthållare och autostyrning förblir ej tillgängliga trots slutförd kamerakalibrering, ska du boka service så snart det passar dig. Det går bra att köra fordonet under tiden.

(APP_w304)Kameran blockerad eller bländadRengör kameran eller invänta att den återfår sikten

En eller fler av fordonets kameror är blockerade eller bländade på grund av yttre förhållanden. När kamerorna inte kan ge korrekt visuell information kan vissa eller alla autopilotfunktioner vara tillfälligt otillgängliga.

Kameror kan blockeras eller bländas av många faktorer, bland annat:
 • smuts eller skräp på kamerans yta
 • miljöfaktorer som regn, dimma, snö eller dagg
 • starkt solljus eller bländande ljus från en annan ljuskälla
 • kondens (vattendroppar eller dimma) på kamerans yta

Fortsätt till din destination. Det går bra att köra fordonet.

Det här är ofta ett tillfälligt problem som löser sig när kondensen avdunstar eller ett specifikt miljöförhållande inte längre föreligger.

Om larmet inte har försvunnit när du når destinationen ska du kontrollera om det finns kondens, smuts eller annat skräp på kameraytorna.

Se Om autopilot för att hitta kamerornas placering.

Rengör kamerorna efter behov innan nästa planerade körning. Se Rengöra kameror och sensorer för rekommenderade rengöringsprocedurer.

Om du fortfarande ser det här larmet efter att ha rengjort kamerorna ska du kontrollera kamerahöljenas inre ytor i dörrstolparna.

Även om kondensen på kamerans insida inte kan torkas bort kan du vanligen få bort den snabbare genom att följa dessa steg:
 1. Värm upp kupén med temperaturen inställd på Hög och A/C:n påslagen.
 2. Slå på vindrutans defroster.
 3. Rikta luftventilerna mot kamerorna i dörrstolparna.

Mer information om hur du tar bort kondens från kameror finns i Rengöra kameror och sensorer.

Om larmet inte försvunnit före slutet av nästa planerade körning, trots att du rengjort de angivna kamerorna och följt tipsen ovan för att få bort kondens, ska du boka en service när det passar dig. Det går bra att köra fordonet under tiden.

(CC_a001)Kan ej ladda, otillräcklig jordningKontrollera uttagets ledningar och jordning

Vad denna varning betyder:

Ingen jordanslutning har upptäckts i väggkontakten.

Åtgärd:

Se till att en elektriker kontrollerar laddboxen och att den är ordentligt jordad. En elektriker ska se till att jordningen vid strömbrytaren eller proppskåpet är korrekt och att anslutningarna till laddboxen är korrekta.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a002)Kan ej ladda, otillräcklig jordningKoppla bort, försök igen el byt utrustning

Vad denna varning betyder:

Jordningsfel. Ström kryper via en osäker väg. Möjligt ledare-till-jord- eller nolledare-till-jord fel.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet. Fråga din elektriker eller kontakta Tesla som problemet kvarstår.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a003)Kan ej ladda, vägguttagets JFB utlöstKoppla bort, försök igen el byt utrustning

Vad denna varning betyder:

Jordningsfel. Ström kryper via en osäker väg. Möjligt ledare-till-jord- eller nolledare-till-jord fel.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet. Fråga din elektriker eller kontakta Tesla som problemet kvarstår.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a004)Kan ej ladda, problem med vägguttagVägguttaget behöver servas

Vad denna varning betyder:

Hårdvaruproblem med laddboxen. Möjliga problem:
 1. Kontaktor fungerar inte
 2. Självtest av intern jordövervakande krets går inte att utföra
 3. Värmesensor frånkopplad
 4. Andra problem med hårdvarukomponenter

Åtgärd:

Ett internt problem har upptäckts av laddboxen.
 1. Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 2. Om problemet kvarstår stänger du av strömbrytaren på laddboxen, väntar i tio sekunder och slår på strömbrytaren igen. Testa sedan att ansluta laddboxen till fordonet.
 3. Kontakta en elektriker om problemet kvarstår för att se till att alla kablar är ordentligt ansluta och momentdragna enligt installationshandboken för laddboxen.
 4. När en elektriker har utfört alla arbeten och återställt strömmen till laddboxen kan du försöka ladda igen genom att återansluta laddboxen till fordonet.
 5. Om problemet kvarstår behöver vägguttaget servas.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a005)Kan ej ladda, vägguttagets JFB utlöstKoppla bort, försök igen el byt utrustning

Vad denna varning betyder:

Jordningsfel. Ström kryper via en osäker väg. Möjligt ledare-till-jord- eller nolledare-till-jord fel.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet. Fråga din elektriker eller kontakta Tesla som problemet kvarstår.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a006)Kan ej ladda, överström i vägguttagKoppla bort, försök igen el byt utrustning

Vad denna varning betyder:

Överströmningsskydd.

Åtgärd:

Minska fordonets laddströminställning. Om problemet kvarstår krävs service.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a007)Kan ej ladda, för hög spänning i ingångSpänningen måste matcha vägguttagets

Vad denna varning betyder:

Över- eller underspänningsskydd.

Åtgärd:

Be din elektriker att kontrollera att spänningen i strömbrytaren som matar laddboxen är korrekt.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a008)Kan ej ladda, för låg spänning i ingångSpänningen måste matcha vägguttagets

Vad denna varning betyder:

Över- eller underspänningsskydd.

Åtgärd:

Be din elektriker att kontrollera att spänningen i strömbrytaren som matar laddboxen är korrekt.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a009)Kan ej ladda, fel ledningsdragning i ingångKorrigera vägguttagets ingångsledningar

Vad denna varning betyder:

Ingång med felaktig kabeldragning: möjligen har Ledare och Neutralledare förväxlats.

Åtgärd:

Kablaget mellan väggens ström och laddboxen har installerats felaktigt. Fråga din elektriker.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a010)Kan ej ladda, problem med vägguttagVägguttaget behöver servas

Vad denna varning betyder:

Hårdvaruproblem med laddboxen. Möjliga problem:
 1. Kontaktor fungerar inte
 2. Självtest av intern jordövervakande krets går inte att utföra
 3. Värmesensor frånkopplad
 4. Andra problem med hårdvarukomponenter

Åtgärd:

Ett internt problem har upptäckts av laddboxen.
 1. Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 2. Om problemet kvarstår stänger du av strömbrytaren på laddboxen, väntar i tio sekunder och slår på strömbrytaren igen. Testa sedan att ansluta laddboxen till fordonet.
 3. Kontakta en elektriker om problemet kvarstår för att se till att alla kablar är ordentligt ansluta och momentdragna enligt installationshandboken för laddboxen.
 4. När en elektriker har utfört alla arbeten och återställt strömmen till laddboxen kan du försöka ladda igen genom att återansluta laddboxen till fordonet.
 5. Om problemet kvarstår behöver vägguttaget servas.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a011)Kan ej ladda, vägguttaget för varmtLåt vägguttaget svalna och försök igen

Vad denna varning betyder:

Övertemperatursskydd (spärr öppen).

Åtgärd:

Se till att laddboxen inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten. Service krävs om problemet kvarstår vid normala temperaturer (under 38 °C eller 100 °F ).

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a012)Kan ej ladda, vägganslutningen för varmUttag el vägguttagets ledningar måste kontrolleras

Larmet Hög temperatur upptäckt av laddboxen anger att byggnadens anslutning till laddboxen blivit för varm, så laddningen har stoppats för att skydda elledningarna och laddboxen.

Det här är vanligen inte ett problem med fordonet eller laddboxen utan snarare ett problem med byggnadens elledningar. Det kan orsakas av glappkontakt mellan byggnadens elledningar och laddboxen och kan snabbt åtgärdas av en elektriker.

Genomför följande steg för att återfå normal laddningsfunktion.

Kontrollera följande om laddboxen är ansluten till ett vägguttag:
 • Kontakten är helt isatt i uttaget
 • Kontakten/uttaget är inte blockerat eller täckt av något
 • Det finns inte någon värmekälla i närheten

Om problemet kvarstår eller om laddboxen är fast inkopplad kontaktar du en elektriker som kan inspektera anslutningen mellan byggnadens elledningar och laddboxen. De bör se till att alla ledare är ordentligt anslutna och momentdragna enligt installationsguiden för laddboxen.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a013)Kan ej ladda, laddhandtag för varmtSkräp på laddhandtag eller laddport?

Vad denna varning betyder:

Övertemperatursskydd (spärr öppen).

Åtgärd:

Se till att kontakten är helt isatt i laddningsingången i fordonets laddkontakt, inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten. Service krävs om problemet kvarstår vid normala temperaturer (under 100 °F eller 38 °C).

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a014)Kan ej ladda, problem med vägguttagVägguttaget behöver servas

Vad denna varning betyder:

Hårdvaruproblem med laddboxen. Möjliga problem:
 1. Kontaktor fungerar inte
 2. Självtest av intern jordövervakande krets går inte att utföra
 3. Värmesensor frånkopplad
 4. Andra problem med hårdvarukomponenter

Åtgärd:

Ett internt problem har upptäckts av laddboxen.
 1. Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 2. Om problemet kvarstår stänger du av strömbrytaren på laddboxen, väntar i tio sekunder och slår på strömbrytaren igen. Testa sedan att ansluta laddboxen till fordonet.
 3. Kontakta en elektriker om problemet kvarstår för att se till att alla kablar är ordentligt ansluta och momentdragna enligt installationshandboken för laddboxen.
 4. När en elektriker har utfört alla arbeten och återställt strömmen till laddboxen kan du försöka ladda igen genom att återansluta laddboxen till fordonet.
 5. Om problemet kvarstår behöver vägguttaget servas.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a015)Kan ej ladda, problem med bilanslutningFör in laddhandtaget helt i laddporten

Vad denna varning betyder:

Ett kommunikationsfel mellan laddboxen och fordonet inträffade.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 1. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet.
 2. Om problemet kvarstår och annan laddningsutrustning finns tillgänglig ska du koppla fordonet till en annan laddbox eller en mobil anslutning för att fastställa om fordonet kan kommunicera med annan laddutrustning.
 3. Om problemet kvarstår krävs service.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a016)Kan ej ladda, problem med bilanslutningFör in laddhandtaget helt i laddporten

Vad denna varning betyder:

Ett kommunikationsfel mellan laddboxen och fordonet inträffade.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 1. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet.
 2. Om problemet kvarstår och annan laddningsutrustning finns tillgänglig ska du koppla fordonet till en annan laddbox eller en mobil anslutning för att fastställa om fordonet kan kommunicera med annan laddutrustning.
 3. Om problemet kvarstår krävs service.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a017)Kan ej ladda, problem med bilanslutningFör in laddhandtaget helt i laddporten

Vad denna varning betyder:

Ett kommunikationsfel mellan laddboxen och fordonet inträffade.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 1. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet.
 2. Om problemet kvarstår och annan laddningsutrustning finns tillgänglig ska du koppla fordonet till en annan laddbox eller en mobil anslutning för att fastställa om fordonet kan kommunicera med annan laddutrustning.
 3. Om problemet kvarstår krävs service.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a018)Kan ej ladda, problem med bilanslutningFör in laddhandtaget helt i laddporten

Vad denna varning betyder:

Ett kommunikationsfel mellan laddboxen och fordonet inträffade.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 1. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet.
 2. Om problemet kvarstår och annan laddningsutrustning finns tillgänglig ska du koppla fordonet till en annan laddbox eller en mobil anslutning för att fastställa om fordonet kan kommunicera med annan laddutrustning.
 3. Om problemet kvarstår krävs service.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a019)Kan ej ladda, problem med bilanslutningFör in laddhandtaget helt i laddporten

Vad denna varning betyder:

Ett kommunikationsfel mellan laddboxen och fordonet inträffade.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 1. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet.
 2. Om problemet kvarstår och annan laddningsutrustning finns tillgänglig ska du koppla fordonet till en annan laddbox eller en mobil anslutning för att fastställa om fordonet kan kommunicera med annan laddutrustning.
 3. Om problemet kvarstår krävs service.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a020)Kan ej ladda, problem med vägguttagVägguttaget behöver servas

Vad denna varning betyder:

Hårdvaruproblem med laddboxen. Möjliga problem:
 1. Kontaktor fungerar inte
 2. Självtest av intern jordövervakande krets går inte att utföra
 3. Värmesensor frånkopplad
 4. Andra problem med hårdvarukomponenter

Åtgärd:

Ett internt problem har upptäckts av laddboxen.
 1. Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 2. Om problemet kvarstår stänger du av strömbrytaren på laddboxen, väntar i tio sekunder och slår på strömbrytaren igen. Testa sedan att ansluta laddboxen till fordonet.
 3. Kontakta en elektriker om problemet kvarstår för att se till att alla kablar är ordentligt ansluta och momentdragna enligt installationshandboken för laddboxen.
 4. När en elektriker har utfört alla arbeten och återställt strömmen till laddboxen kan du försöka ladda igen genom att återansluta laddboxen till fordonet.
 5. Om problemet kvarstår behöver vägguttaget servas.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a021)Kan ej ladda - inget huvudvägguttagKontrollera att huvudvägguttaget är strömsatt och tillgängligt

Vad denna varning betyder:

Lastdelningsnätverk (strömbrytardelning): En (och endast en) laddbox måste vara angiven som huvudenhet.

Åtgärd:

Endast en laddbox kan ha en huvudkonfiguration. Se till att en elektriker bekräftar att:
 1. endast en laddbox är angiven som huvudenhet
 2. alla andra laddboxar länkade till huvudenheten är inställda som parkopplade (läge F)

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a022)Kan ej ladda - mer än en huvudenhetMax 1 vägguttag kan vara huvudenhet

Vad denna varning betyder:

Lastdelningsnätverk (strömbrytardelning): En (och endast en) laddbox måste vara angiven som huvudenhet.

Åtgärd:

Endast en laddbox kan ha en huvudkonfiguration. Se till att en elektriker bekräftar att:
 1. endast en laddbox är angiven som huvudenhet
 2. alla andra laddboxar länkade till huvudenheten är inställda som parkopplade (läge F)

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a023)Kan ej ladda - för många vägguttagMax 3 enheter kan vara parade med huvudenhet

Vad denna varning betyder:

Lastdelningsnätverk (strömbrytardelning): Fler än tre laddboxar är parkopplade med samma huvudenhet.

Åtgärd:

Be en elektriker att flytta en eller flera parkopplade laddboxar till en annan krets och koppla bort (ej parkopplad) dem från det här lastdelningsnätverket (strömbrytardelning).

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a024)Kan ej ladda - låg ström i vägguttagHuvudenhetens ströminställning måste ökas

Vad denna varning betyder:

Felaktig vridströmbrytarinställning.

Åtgärd:

Be en elektriker att ställa in laddboxens inre vridströmbrytare på en giltig inställning för driftsström. Elektrikern behöver först kontrollera att det inte finns någon strömförsörjning till laddboxen. Överensstämmelsen mellan brytarinställning och ström ska vara angivet på laddboxens insida. Elektrikern behöver även läsa avsnittet Ställa in driftsströmmen i laddboxens installationshandbok.

Om laddboxen är konfigurerad för lastdelning (strömbrytardelning) och parkopplad med andra laddboxar måste huvudenhetens vridströmbrytare vara inställd på en driftsströminställning som tillåter att varje parkopplad laddbox tar emot laddström på minst 6 A.

Exempel: Tre laddboxar är parkopplade för lastdelning. Huvudenheten måste vara inställd på en strömstyrka på 3 * 6 A = 18 A eller högre.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a025)Kan ej ladda, problem med vägguttagVägguttaget behöver servas

Vad denna varning betyder:

Hårdvaruproblem med laddboxen. Möjliga problem:
 1. Kontaktor fungerar inte
 2. Självtest av intern jordövervakande krets går inte att utföra
 3. Värmesensor frånkopplad
 4. Andra problem med hårdvarukomponenter

Åtgärd:

Ett internt problem har upptäckts av laddboxen.
 1. Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 2. Om problemet kvarstår stänger du av strömbrytaren på laddboxen, väntar i tio sekunder och slår på strömbrytaren igen. Testa sedan att ansluta laddboxen till fordonet.
 3. Kontakta en elektriker om problemet kvarstår för att se till att alla kablar är ordentligt ansluta och momentdragna enligt installationshandboken för laddboxen.
 4. När en elektriker har utfört alla arbeten och återställt strömmen till laddboxen kan du försöka ladda igen genom att återansluta laddboxen till fordonet.
 5. Om problemet kvarstår behöver vägguttaget servas.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a026)Kan ej ladda, problem med vägguttagVägguttaget behöver servas

Vad denna varning betyder:

Hårdvaruproblem med laddboxen. Möjliga problem:
 1. Kontaktor fungerar inte
 2. Självtest av intern jordövervakande krets går inte att utföra
 3. Värmesensor frånkopplad
 4. Andra problem med hårdvarukomponenter

Åtgärd:

Ett internt problem har upptäckts av laddboxen.
 1. Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 2. Om problemet kvarstår stänger du av strömbrytaren på laddboxen, väntar i tio sekunder och slår på strömbrytaren igen. Testa sedan att ansluta laddboxen till fordonet.
 3. Kontakta en elektriker om problemet kvarstår för att se till att alla kablar är ordentligt ansluta och momentdragna enligt installationshandboken för laddboxen.
 4. När en elektriker har utfört alla arbeten och återställt strömmen till laddboxen kan du försöka ladda igen genom att återansluta laddboxen till fordonet.
 5. Om problemet kvarstår behöver vägguttaget servas.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a027)Kan ej ladda, problem med vägguttagVägguttaget behöver servas

Vad denna varning betyder:

Hårdvaruproblem med laddboxen. Möjliga problem:
 1. Kontaktor fungerar inte
 2. Självtest av intern jordövervakande krets går inte att utföra
 3. Värmesensor frånkopplad
 4. Andra problem med hårdvarukomponenter

Åtgärd:

Ett internt problem har upptäckts av laddboxen.
 1. Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 2. Om problemet kvarstår stänger du av strömbrytaren på laddboxen, väntar i tio sekunder och slår på strömbrytaren igen. Testa sedan att ansluta laddboxen till fordonet.
 3. Kontakta en elektriker om problemet kvarstår för att se till att alla kablar är ordentligt ansluta och momentdragna enligt installationshandboken för laddboxen.
 4. När en elektriker har utfört alla arbeten och återställt strömmen till laddboxen kan du försöka ladda igen genom att återansluta laddboxen till fordonet.
 5. Om problemet kvarstår behöver vägguttaget servas.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a028)Kan ej ladda, fel strömbrytarinställningJustera vridströmbrytaren i vägguttaget

Vad denna varning betyder:

Felaktig vridströmbrytarinställning.

Åtgärd:

Be en elektriker att ställa in laddboxens inre vridströmbrytare på en giltig inställning för driftsström. Elektrikern behöver först kontrollera att det inte finns någon strömförsörjning till laddboxen. Överensstämmelsen mellan brytarinställning och ström ska vara angivet på laddboxens insida. Elektrikern behöver även läsa avsnittet Ställa in driftsströmmen i laddboxens installationshandbok.

Om laddboxen är konfigurerad för lastdelning (strömbrytardelning) och parkopplad med andra laddboxar måste huvudenhetens vridströmbrytare vara inställd på en driftsströminställning som tillåter att varje parkopplad laddbox tar emot laddström på minst 6 A.

Exempel: Tre laddboxar är parkopplade för lastdelning. Huvudenheten måste vara inställd på en strömstyrka på 3 * 6 A = 18 A eller högre.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a029)Kan ej ladda, problem med bilanslutningFör in laddhandtaget helt i laddporten

Vad denna varning betyder:

Ett kommunikationsfel mellan laddboxen och fordonet inträffade.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 1. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet.
 2. Om problemet kvarstår och annan laddningsutrustning finns tillgänglig ska du koppla fordonet till en annan laddbox eller en mobil anslutning för att fastställa om fordonet kan kommunicera med annan laddutrustning.
 3. Om problemet kvarstår krävs service.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a030)Kan ej ladda - fel huvudenhet/parkopplingSe till att vägguttagets strömvärden matchar

Vad denna varning betyder:

Lastdelningsnätverk (strömbrytardelning): De parkopplade laddboxarna har olika maximala strömkapaciteter.

Åtgärd:

Endast laddboxar med samma maximala strömkapaciteter kan parkopplas i ett lastdelningsnätverk (strömbrytardelning). Be en elektriker kontrollera typetiketterna på laddboxarna och se till att strömkapaciteterna stämmer överens. Din elektriker rekommenderas också att endast parkoppla laddboxar med samma artikelnummer eftersom det är ett enkelt sätt att se till att parkopplade enheter är kompatibla.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a041)Minskad laddhastighet - vägganslutningen för varmUttag el vägguttagets ledningar måste kontrolleras

Larmet Hög temperatur upptäckt av laddboxen anger att byggnadens anslutning till laddboxen blivit för varm, så laddningen har saktats ner för att skydda elledningarna och laddboxen.

Det här är vanligen inte ett problem med fordonet eller laddboxen utan snarare ett problem med byggnadens elledningar. Det kan orsakas av glappkontakt mellan byggnadens elledningar och laddboxen och kan snabbt åtgärdas av en elektriker.

För att återfå normal laddningshastighet ska du kontakta en elektriker som kan inspektera anslutningen mellan byggnadens elledningar och laddboxen. De bör se till att alla ledare är ordentligt anslutna och momentdragna enligt installationsguiden för laddboxen.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CC_a043)Laddboxens konfiguration måste avslutasSe installationsguiden för att aktivera laddning

Vad denna varning betyder:

Laddboxens konfiguration är inte avslutad.

Åtgärd:

Laddboxen måste konfigureras för att korrekt konfigurera strömbrytarens storlek och typen av skyddsjordsanslutning.

Mer information finns i Drifttagningsanvisning i laddboxens installationshandbok. Om problemet kvarstår kontaktar du en elektriker som kan inspektera anslutningen mellan byggnadens elledningar och laddboxen. Elektrikern kan kontrollera att effektuttaget och skyddsjordsanslutningarna är korrekt konfigurerade enligt laddboxens installationshandbok.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

(CP_a004)Laddutrustningen känns inte igenFörsök igen eller prova annan utrustning

Laddningsuttaget kan inte känna av om en laddningskabel är isatt eller vilken typ av laddningskabel som är ansluten.

Om den här varningen visas medan en laddningskabel är ansluten bör man avgöra huruvida problemet orsakas av laddningsutrustningen eller av fordonet. Försök ladda fordonet med annan extern laddningsutrustning (laddningskabel, laddningsstation, laddningsbås etc.).

 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i utrustningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Om den här varningen visas när en laddningskabel inte är ansluten, eller om felet misstänks sitta i fordonet, ska du undersöka laddningsuttagets ingång och laddningskabelns kontakt och se om där finns några hinder (använd vid behov en ficklampa). Skräp, fukt eller främmande föremål som finns i laddningsuttagets ingång eller i laddningskabelns kontakt kan förhindra att laddningsuttaget känner av laddningskablar ordentligt.

Du rekommenderas att ta bort skräp/främmande föremål och låta fukt torka. Försök sedan att åter sätta i kabeln i laddningsuttaget. Nu bör det gå att ladda.

Då detta larm vanligen gäller extern laddningsutrustning och strömkällor och det sällan är en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon, rekommenderas du att:

 • Försöka ladda med flera olika laddningsutrustningar.
 • Kontrollera att eventuellt hinder i laddningsuttagets ingång har avlägsnats.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter. Om du använder annan extern laddningsutrustning finns felsökningstips i tillverkarens dokumentation.

För information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

(CP_a010)Kommunikationsfel för laddutrustningFörsök igen eller prova annan utrustning

Fordonet kan inte laddas eftersom det inte kan kommunicera effektivt med den externa laddningsutrustningen. Det kan inte känna av en giltig pilotsignal från laddningsutrustningen.

Kontrollera först att bristen på effektiv kommunikation orsakas av den externa laddningsutrustningen och inte av ett problem med fordonet. Det är oftast fallet.

Försök ladda fordonet med annan extern laddningsutrustning (t.ex. laddningskabel, laddningsstation eller laddningsbås).

 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i utrustningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Om felet misstänks sitta i fordonet, ska du undersöka laddningsuttagets ingång och laddningskabelns kontakt och se om där finns några hinder (använd vid behov en ficklampa). Skräp, fukt eller främmande föremål som finns i laddningsuttagets ingång eller i laddningskabelns kontakt kan förhindra att laddningsuttaget kommunicerar korrekt med laddningsutrustningen.

Du rekommenderas att ta bort skräp/främmande föremål och låta fukt torka. Försök sedan att åter sätta i kabeln i laddningsuttaget. Nu bör det gå att ladda.

Då detta larm vanligen gäller extern laddningsutrustning och strömkällor och det sällan är en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon, rekommenderas du att:
 • Försöka ladda med flera olika laddningsutrustningar.
 • Kontrollera att eventuellt hinder i laddningsuttagets ingång har avlägsnats.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter. Om du använder annan extern laddningsutrustning finns felsökningstips i tillverkarens dokumentation.

För information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

(CP_a043)Fel på laddluckans sensorLaddanslutningen kan ha nedsatt funktionalitet

En av laddningsluckornas sensorer fungerar inte korrekt. Detta kan inträffa när laddningsuttaget inte kan känna av positionen för laddningsluckan och laddningsuttaget inte fungerar som väntat.

 • Spärren till laddningsuttaget fortsätter ibland att vara aktiv när luckan till laddningsuttaget är öppen.
 • Laddningsuttagets ljus lyser bara ibland när laddningsluckan är öppen.

Om du stöter på dessa eller liknande funktioner när varningen visas kan du prova att stänga laddningsluckan och sedan öppna den igen för att återfå normal funktion.

För mer information, se Öppna luckan till laddkontakten.

För information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

(CP_a046)Kommunikationen med laddutrustningen brötsKontrollera strömkälla och laddutrustning

Laddning upphörde på grund av att kommunikationen mellan fordonet och den externa laddningsutrustningen avbröts.

Bekräfta huruvida den externa laddningsutrustningen är strömförsörjd genom att leta efter statuslampor, displayer eller andra indikatorer på utrustningen.

Om utrustningen inte är strömförsörjd ska du försöka återställa den externa laddningsutrustningens strömkälla.

 • Om strömmen inte kan återställas när du försöker ladda vid en offentlig station ska du kontakta stationens operatör.
 • Om strömmen inte kan återställas när du försöker ladda vid en privat station (till exempel vid laddning hemma) ska du kontakta en elektriker.

Om utrustningen är strömförsörjd kan du försöka ladda fordonet med en annan extern laddningsutrustning.

 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i utrustningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Då detta larm vanligen gäller extern laddningsutrustning och strömkällor och det sällan är en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon, rekommenderas du att:

 • Kontrollera att den externa laddningsutrustningen har strömförsörjning.
 • Försöka ladda med flera olika laddningsutrustningar.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter. Om du använder annan extern laddningsutrustning finns felsökningstips i tillverkarens dokumentation.

(CP_a051)Laddningsuttaget kanske inte öppnas vid en tryckningAnvänd en annan metod för att öppna laddkontakten

En av laddningsluckornas sensorer kommunicerar inte korrekt. Det kan bero på att laddningsuttaget inte känner igen begäran att öppna när du trycker på luckan till laddningsuttaget.

Du kan fortfarande använda alla andra vanliga metoder för att öppna luckan till laddningsuttaget:

 • Begär att luckan till laddningsuttaget öppnas med fordonets pekskärm.
 • Begär att luckan till laddningsuttaget öppnas med Teslas mobilapp.
 • Tryck på knappen som sitter på laddningshandtaget på Tesla-laddkablar, inklusive vägguttag, mobilanslutningar och Supercharger-stationer.
 • Håll in knappen för bagageutrymmet på fjärrnyckeln.

För mer information, se Öppna luckan till laddkontakten.

(CP_a053)Kan inte ladda, laddstation ej i driftKontrollera ström el prova en annan station

Laddningen kan inte starta på grund av att laddningsutrustningen inte är redo. Ett laddningshandtag är upptäckt, men laddningsstationen kommunicerar inte med fordonet. Detta problem kan uppstå på grund av att:
 • Laddningsstationen saknar strömförsörjning.
 • Pilotsignalen mellan laddningsstationen och fordonet har avbrutits.

Försök ladda fordonet med annan laddningsutrustning eller vid en annan laddningsstation.

Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i utrustningen.

Om du använder en mobil anslutning eller laddbox kontrollerar du först statuslamporna på framsidan. Om inga statuslampor lyser, kontrollera strömkällan och kontakta en elektriker för inspektion av elinstallationens anslutning till vägguttaget eller laddboxen och för att bekräfta att alla kablar är korrekt anslutna och åtdragna.

Vid användning av annan extern laddningsutrustning, läs i produktägarens handbok om hur man kontrollerar att stationen är strömförsörjd. Kontakta en elektriker för inspektion av elinstallationen och laddningsutrustningen om så krävs.

Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Då detta larm vanligen gäller extern laddningsutrustning och strömkällor och det sällan är en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon, rekommenderas du att:

 • Försök att ladda med annan laddningsutrustning eller vid en annan laddningsstation.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter. Om du använder annan extern laddningsutrustning finns felsökningstips i tillverkarens dokumentation.

(CP_a054)Laddhandtagsspärr ej inkoppladSätt i laddkabeln helt eller kontrollera hinder

Laddningsuttagets spärr kan inte låsa fast laddningskabeln i laddningsuttagets ingång. Om spärren inte är inkopplad blir nätladdning (till exempel laddning med en mobil anslutning eller väggmonterad laddbox) begränsad till 16 A, och DC-snabbladdning/Supercharging blir otillgänglig.

Laddningsuttagets ljus pulserar i gult om den här varningen visas under nätladdning och lyser med fast gult sken om den här varningen visas vid försök till DC-snabbladdning/Supercharging.

Försök att åter sätta i laddningskabeln helt i laddningsuttaget.

Om fordonet börjar laddas och laddningsuttagets ljus pulserar i grönt kan det hända att laddningskabeln inte satt i helt och hållet tidigare. Spärren kanske inte låstes under tidigare försök därför att kabeln inte var helt isatt. Nätladdning bör inte längre vara begränsad och DC-snabbladdning/Supercharging bör vara tillgänglig.

Om laddning fortfarande är begränsad eller fordonet inte laddas alls ska du undersöka laddningsuttagets ingång och laddningskabelns kontakt och se om där finns några hinder (använd vid behov en ficklampa). Skräp eller främmande föremål i laddningsuttagets ingång eller i laddningskabelns kontakt kan förhindra att laddningskabeln sätts i helt. Om kabeln inte är helt isatt kan inte laddningshandtagets spärr aktiveras.

Du rekommenderas att ta bort skräp/främmande föremål. Försök sedan att åter sätta i kabeln i laddningsuttagets ingång. Nätladdning bör inte längre vara begränsad och DC-snabbladdning/Supercharging bör vara tillgänglig.

Då detta larm vanligen gäller extern laddningsutrustning och strömkällor och det sällan är en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon, rekommenderas du att:

 • Kontrollera att laddningskabeln är helt inkopplad under laddning.
 • Kontrollera att eventuellt hinder i laddningsuttagets ingång har avlägsnats.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter. Om du använder annan extern laddningsutrustning finns felsökningstips i tillverkarens dokumentation.

För information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

(CP_a055)Kommunikationen med laddutrustningen brötsKontrollera strömkälla och laddutrustning

Laddning upphörde på grund av att kommunikationen mellan fordonet och den externa laddningsutrustningen avbröts.

Bekräfta huruvida den externa laddningsutrustningen är strömförsörjd genom att leta efter statuslampor, displayer eller andra indikatorer på utrustningen.

Om utrustningen inte är strömförsörjd ska du försöka återställa den externa laddningsutrustningens strömkälla.

 • Om strömmen inte kan återställas när du försöker ladda vid en offentlig station ska du kontakta stationens operatör.
 • Om strömmen inte kan återställas när du försöker ladda vid en privat station (till exempel vid laddning hemma) ska du kontakta en elektriker.

Om utrustningen är strömförsörjd kan du försöka ladda fordonet med en annan extern laddningsutrustning.

 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i utrustningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Då detta larm vanligen gäller extern laddningsutrustning och strömkällor och det sällan är en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon, rekommenderas du att:

 • Kontrollera att den externa laddningsutrustningen har strömförsörjning.
 • Försöka ladda med flera olika laddningsutrustningar.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter. Om du använder annan extern laddningsutrustning finns felsökningstips i tillverkarens dokumentation.

(CP_a056)Laddningen stoppades – laddkabel frånkoppladStäng laddport, tryck ned broms, försök igen

Laddningen har stoppats eftersom fordonet har upptäckt att anslutningen mellan laddningsuttaget och laddningskabeln har avbrutits oväntat.

Se till att du avbryter laddningen innan du kopplar bort laddningskabeln.

Laddningen kan avbrytas med ett tryck på knappen som finns på laddningshandtaget på viss extern laddningsutrustning.

Du kan också avbryta laddningen från fordonets pekskärm, Teslas mobilapp och laddningsstationen.

För mer information, se Avbryta laddningen.

För information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

(CP_a057)Laddningsutrustningen rapporterar ett felKontrollera om utrustningen visar felkoder eller meddelanden

Laddningen avbröts eftersom den externa laddningsutrustningen rapporterade ett fel som gör att fordonet inte kan laddas.

Kontrollera den externa laddningsutrustningen och leta efter statuslampor, displayer eller andra statusindikatorer på utrustningen. Fler felsökningsinstruktioner finns i utrustningens ägarhandbok.

Försök ladda fordonet med annan laddningsutrustning eller vid en annan laddningsstation.

 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i utrustningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Då detta larm vanligen gäller extern laddningsutrustning och strömkällor och det sällan är en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon, rekommenderas du att:

 • Försök att ladda med annan laddningsutrustning eller vid en annan laddningsstation.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter. Om du använder annan extern laddningsutrustning finns felsökningstips i tillverkarens dokumentation.

(CP_a058)AC-laddning funkar ej, dra ur och prova igenEller prova DC-snabbladdning/supercharging

Fordonet kan inte nätladda eftersom det har upptäckt ett av följande tillstånd och försökt att ladda för många gånger utan att lyckas:
 • Laddningsuttaget kan inte känna av om en laddningskabel är isatt eller vilken typ av laddningskabel som är ansluten.
 • Fordonet kan inte känna av en giltig pilotsignal från laddningsstationen och kan därför inte kommunicera effektivt med den externa laddningsutrustningen.
 • Kommunikationen mellan fordonet och den externa laddningsutrustningen har avbrutits.
 • Den externa laddningsutrustningen har rapporterat ett fel som förhindrar att fordonet laddas.

När den här varningen visas finns det alltid minst en annan varning som identifierar ett mer specifikt tillstånd.

Du rekommenderas att kontrollera om det finns andra aktuella varningar om laddning på fordonets pekskärm för mer information och felsökning.

(CP_a066)Laddningsutrustning är inte redoSe laddarens instruktioner för att börja ladda

Laddningen kan inte starta eftersom laddningsstationen kommunicerar till fordonet att den externa laddningsutrustningen inte är redo eller att laddningen inte är auktoriserad. Pilotsignalen som kommunicerar mellan laddningsstationen och fordonet anger att fordonet inte får laddas. Detta kan bero på följande:
 • Laddningsstationen fördröjer laddningen aktivt. Det kan till exempel ske om stationen har en funktion för schemalagd laddning aktiverad.
 • Laddningsstationen måste aktiveras ytterligare innan laddningen kan startas. Ytterligare autentisering kan behövas innan stationen kan ladda fordonet.
  • Det kan till exempel krävas ett laddningskort, en mobilapp eller ett kreditkort.

Se om det finns instruktioner vid laddningsstationen som anger de nödvändiga stegen för att starta laddningen. Kontrollera till exempel om det finns en pekskärmsterminal, lysdiodsindikatorer för status, skrivna instruktioner eller betalningsgränssnitt som kan ge vägledning. Om det inte går att starta laddningen på den aktuella laddningsstationen kan du försöka att ladda fordonet med annan laddningsutrustning eller vid en annan laddningsstation.

 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i utrustningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.
Då detta larm vanligen gäller extern laddningsutrustning och strömkällor och det sällan är en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon, rekommenderas du att:
 • Försök att ladda med annan laddningsutrustning eller vid en annan laddningsstation.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter. Om du använder annan extern laddningsutrustning finns felsökningstips i tillverkarens dokumentation.

För information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

(CP_a078)Kabel blockerad – ev. frusen laddportsspärrTesta knappen Avfrosta bilen i mobilappen

Laddningsuttagets spärr kan inte lossas från laddningskabeln och omgivningstemperaturen är kall.

Ta ut och sätt tillbaka laddningskabeln i laddningsuttagets ingång för att avlägsna eventuell dragspänning. Försök att lossa laddningskabeln igen.

Om laddningskabeln fortfarande inte går att ta bort kan laddningsuttagets spärr ha frusit fast.

Tryck på knappen Avfrosta bilen i Teslas mobilapp för att avfrosta fordonet i ungefär 30–45 minuter. Det här gör att is på laddningsuttagets spärr smälter så att du kan ta bort laddningskabeln.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Använd Avfrosta bilen i mobilappen för att avfrosta fordonet. Det är inte lika effektivt att justera klimatanläggningens inställningar på fordonets pekskärm.
Försök med den manuella upplåsningsvajern i fordonets bagageutrymme om laddningskabeln fortfarande inte går att ta bort.
 1. Kontrollera att fordonet inte laddas aktivt.
  • På fordonets pekskärm öppnar du laddningsskärmen.
  • Om det behövs trycker du på Stoppa laddning.
 2. Öppna det bakre bagageutrymmet.
 3. Dra laddningskontaktens upplåsningsvajer nedåt för att lossa laddningskabeln.
  • Obs! Upplåsningsvajern finns på vänster sida i det bakre bagageutrymmet. Den kan ligga nedsänkt i en liten öppning i bagageutrymmets innerklädsel.
 4. Dra ut laddningskabeln från laddkontakten.

Mer information om hur den manuella upplåsningsvajern används finns i Lossa laddningskabeln manuellt.

För information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

(CP_a079)Minskad laddningshast. – ev. frusen laddportTesta knappen Avfrosta bilen i mobilappen

Laddningsuttagets spärr kan inte fästa laddningskabeln i laddningsuttagets ingång och omgivningstemperaturen är kall. Om spärren inte är inkopplad blir nätladdning (till exempel laddning med en mobil anslutning eller väggmonterad laddbox) begränsad till 16 A, och DC-snabbladdning/Supercharging blir otillgänglig.

Laddningsuttagets ljus pulserar i gult om den här varningen visas under nätladdning och lyser med fast gult sken om den här varningen visas vid försök till DC-snabbladdning/Supercharging.

Försök att åter sätta i laddningskabeln helt i laddningsuttaget.

Om fordonet börjar laddas och laddningsuttagets ljus pulserar i grönt kan det hända att laddningskabeln inte satt i helt och hållet tidigare. Spärren kanske inte låstes under tidigare försök därför att kabeln inte var helt isatt. Nätladdning bör inte längre vara begränsad och DC-snabbladdning/Supercharging bör vara tillgänglig.

Om laddning fortfarande är begränsad eller fordonet inte laddas alls ska du undersöka laddningsuttagets ingång och laddningskabelns kontakt och se om där finns några hinder (använd vid behov en ficklampa). Skräp eller främmande föremål i laddningsuttagets ingång eller i laddningskabelns kontakt kan förhindra att laddningskabeln sätts i helt. Om kabeln inte är helt isatt kan inte laddningshandtagets spärr aktiveras.

Du rekommenderas att ta bort skräp/främmande föremål. Försök sedan att åter sätta i kabeln i laddningsuttagets ingång. Nätladdning bör inte längre vara begränsad och DC-snabbladdning/Supercharging bör vara tillgänglig.

Om du har kontrollerat om det finns skräp och främmande föremål men laddningen fortfarande är begränsad eller fordonet inte laddas alls kan laddningshandtaget spärr ha frusit. Tryck på knappen Avfrosta bilen i Teslas mobilapp för att avfrosta fordonet i ungefär 30–45 minuter. Det här bör göra att isen på laddningsuttagets spärr smälter så att du kan sätta i laddningskabeln ordentligt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Använd Avfrosta bilen i mobilappen för att avfrosta fordonet. Det är inte lika effektivt att justera klimatanläggningens inställningar på fordonets pekskärm.
Då detta larm vanligen är en indikation på att omgivningstemperaturen är kall eller att det finns ett hinder i laddningsuttagets ingång och det sällan är en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon, rekommenderas du att:
 • Kontrollera att laddningskabeln är helt inkopplad under laddning.
 • Kontrollera att eventuellt hinder i laddningsuttagets ingång har avlägsnats.
 • Tryck på knappen Avfrosta bilen i Teslas mobilapp för att avfrosta fordonet i ungefär 30–45 minuter innan du försöker ladda igen.

Om varningen fortsätter att visas bör begränsad nätladdning fortfarande vara tillgänglig.

För information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

(CP_a101)Minskad laddhastighet - vägganslutningen för varmUttag el vägguttagets ledningar måste kontrolleras

Larmet Hög temperatur upptäckt av laddboxen anger att byggnadens anslutning till laddboxen blivit för varm, så laddningen har saktats ner för att skydda elledningarna och laddboxen.

Det här är vanligen inte ett problem med fordonet eller laddboxen utan snarare ett problem med byggnadens elledningar. Det kan orsakas av glappkontakt mellan byggnadens elledningar och laddboxen och kan snabbt åtgärdas av en elektriker.

För att återfå normal laddningshastighet ska du kontakta en elektriker som kan inspektera anslutningen mellan byggnadens elledningar och laddboxen. De bör se till att alla ledare är ordentligt anslutna och momentdragna enligt installationsguiden för laddboxen.

Laddboxens installationsguider hittar du här.

(CP_a102)Kan ej ladda, vägganslutningen för varmUttag el vägguttagets ledningar måste kontrolleras

Larmet Hög temperatur upptäckt av laddboxen anger att byggnadens anslutning till laddboxen blivit för varm, så laddningen har stoppats för att skydda elledningarna och laddboxen.

Det här är vanligen inte ett problem med fordonet eller laddboxen utan snarare ett problem med byggnadens elledningar. Det kan orsakas av glappkontakt mellan byggnadens elledningar och laddboxen och kan snabbt åtgärdas av en elektriker.

För att återfå normal laddningsfunktion ska du kontakta en elektriker som kan inspektera anslutningen mellan byggnadens elledningar och laddboxen. De bör se till att alla ledare är ordentligt anslutna och momentdragna enligt installationsguiden för laddboxen.

Laddboxens installationsguider hittar du här.

(CP_a143)Laddningsadapter i fara för elektrisk ljusbågeAnvänd annan laddningsutrustning

Laddning är otillgängligt eftersom fordonet har identifierat en fara för elektriska ljusbågar i laddningsadaptern från tredje part som används för att ansluta ett CCS-laddningshandtag (Combined Charging System) till fordonets laddningsuttag.

En elektrisk ljusbåge kan uppstå om du försöker koppla bort fordonet medan det aktivt laddas med laddningsadaptern från tredje part. En elektrisk ljusbåge kan leda till allvarliga personskador och/eller egendomsskador.

Följ stegen nedan för att minska risken:
 1. Kontrollera att laddningen är helt avslutad.
  1. Använd fordonets pekskärm för att bekräfta att laddningen har stoppats eller för att stoppa laddningen om det behövs.
  2. Använd laddningsstationens skärm och reglage för att bekräfta att laddningen har stoppats eller för att avbryta en aktiv laddningssession.
 2. Se till att det inte blinkar grönt eller blått (lysdiod) på fordonets laddningsuttag.
 3. Koppla bort laddningsadaptern från fordonets laddningsuttag.
 4. Kontrollera en gång till att laddningsstationen anger att laddningssessionen inte är aktiv.
 5. Koppla bort laddningsadaptern från laddningshandtaget.

Använd annan laddningsutrustning för att ladda ditt fordon. För information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

(DI_a175)Farthållaren är otillgänglig

Farthållaren, inklusive funktionen Trafikmedveten farthållare, är inte tillgänglig för tillfället. Ta kontrollen och kör ditt fordon manuellt.

Fortsätt till din destination. Det går bra att köra fordonet.

Farthållaren kan bli otillgänglig på grund av många faktorer, till exempel:
 • Förarens åtgärder eller beteende:
  • Förarens säkerhetsbälte har kopplats loss
  • Dörrarna, det främre eller bakre bagageutrymmet är inte stängda
  • En farthållarbegäran har avbrutits
  • Försök att aktivera farthållaren under den minsta hastigheten på 18 mph (30 km/h)
 • Miljöförhållanden/yttre förhållanden
 • Begränsningar till följd av fordonssystem:
  • Kan innebära begränsad sikt
 • Assistentläget är aktivt:

Om något förhållande som förhindrar aktivering av farthållaren inte längre förekommer bör farthållaren vara tillgänglig.

Om den här varningen kvarstår under efterföljande färder bokar du vid tillfälle service. Det går bra att köra fordonet under tiden.

För mer information, se Trafikmedveten farthållare.

(DI_a184)Autoparkering avbrötsTa kontrollen

Autopark har avbrutits. Du måste parkera eller slutföra parkering av ditt fordon manuellt.

När parkeringsmanövern har slutförts aktiverar du bromsarna och växlar till parkeringsläge. Annars är fordonet i fritt rullande läge.

Autopark kan avbrytas på grund av många faktorer, till exempel följande:
 • Förarens åtgärder eller beteende
  • Flytta fyrkantig ratt
  • Nedtrampning av gaspedalen
  • Nedtrampning av bromspedalen
  • Någon öppnar en dörr och/eller lämnar fordonet
  • En tryckning på knappen Avbryt på pekskärmen
 • Miljöförhållanden/yttre förhållanden
  • Brant lutning/sluttning
  • Väderförhållanden som påverkar sikten
  • En trottoarkant kan inte identifieras
 • En släpvagn är kopplad till fordonet
 • Begränsningar till följd av fordonssystem

Autopark bör vara tillgänglig igen vid nästa färd.

Om den här varningen kvarstår under efterföljande färder bokar du service så snart det är möjligt. Det går bra att köra fordonet under tiden.

Mer information finns i Avbryta parkering och Begränsningar.

(DI_a185)Autoparkering avbröts

Autopark har avbrutits och den elektroniska parkeringsbromsen har aktiverats. Du måste parkera eller slutföra parkering av ditt fordon manuellt.

När parkeringsmanövern har slutförts aktiverar du bromsarna och växlar till parkeringsläge. Annars är fordonet i fritt rullande läge.

Autoparkering kan avbrytas på grund av många faktorer, till exempel följande:
 • Förarens åtgärder eller beteende
  • Användning av växelväljaren
  • Flytta fyrkantig ratt
  • Nedtrampning av gaspedalen
  • Nedtrampning av bromspedalen
  • Någon öppnar en dörr och/eller lämnar fordonet
  • En tryckning på knappen Avbryt på pekskärmen
 • Miljöförhållanden/yttre förhållanden
  • Brant lutning/sluttning
  • Väderförhållanden som påverkar sikten
  • En trottoarkant kan inte identifieras
 • En släpvagn är kopplad till fordonet
 • Begränsningar till följd av fordonssystem

Autopark bör vara tillgänglig igen vid nästa färd.

Om den här varningen kvarstår under efterföljande färder bokar du service så snart det är möjligt. Det går bra att köra fordonet under tiden.

Mer information finns i Avbryta parkering och Begränsningar.

(DI_a201)Begränsad fartminsking när accelerationspedalen släpps uppOK att köra – använd bromspedalen efter behov

Prestanda för regenerativ bromsning är temporärt reducerade. Den automatiska fartminskning som förväntas är inte tillgänglig när du lyfter foten från accelerationspedalen under körning.

Det går bra att köra fordonet.

Använd bromspedalen vid behov för att sakta ner fordonet, på liknande sätt som du skulle använda bromsarna i ett bensindrivet, icke-elektriskt fordon (ett fordon utan regenerativ bromsning för att tillhandahålla automatisk fartminskning).

Den här varningen kan inträffa när:
 • Högspänningsbatteriet är nästan fulladdat:
  • Regenerativ bromsning är minskad när batteriet är laddat till 95 % eller mer.
 • Högspänningsbatteriet är kallt:
  • Batteriet kanske inte är tillräckligt varmt för full regenerativ bromsningsprestanda.
  • Det här kan ske när du börjar köra. Det kan hända oftare i kallare klimat.

Varningen försvinner vanligtvis när du kör, eftersom det bör minska batteriets laddningsnivå till under 95 % och/eller värma upp batteriet tillräckligt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
I kallare klimat kan det hända att den här varningen alltid visas och automatisk fartminskning kan förbli begränsad, eftersom körning inte värmer upp batteriet tillräckligt för att helt återställa prestandan för den automatiska fartminskningsfunktionen. Den här varningen ensam indikerar vanligtvis inte ett tillstånd som kräver service.

För mer information, se Regenerativ bromsning.

(DI_a245)Bromshållning ej tillgängligTryck ned bromspedalen när bilen står stilla

Bromshållning är inte tillgängligt för närvarande till följd av systembegränsningar. Vid stopp ska bromspedalen användas för att stanna fordonet helt och hålla fordonet stillastående.

Fortsätt till din destination. Det går bra att köra fordonet.

Om funktionen Bromshållning inte är tillgänglig under nästa färd kontaktar du Tesla Service. Det går bra att köra fordonet under tiden.

För mer information, se Fordonsstopp.

(ESP_a118)Assistans för låg bromsprestanda aktiveratHåll bromspedalen nedtryckt för att stanna

Hydraulisk fadingkompensation är aktiv. Denna bromsassistansfunktion aktiveras temporärt för att säkerställa att du har full bromskapacitet vid förhållanden då fordonet upptäckt att bromsprestandan är reducerad.

Tryck ned och håll kvar bromspedalen som du brukar och börja inte "pumpa" (upprepat trycka och släppa) pedalen, då detta annars avbryter funktionen.

Det här larmet raderas när fordonet stannat eller då du inte längre trycker ned bromspedalen. Det kan hända att det visas i upp till fem sekunder efteråt.

När denna assistansfunktion aktiveras kan du känna att bromspedalen dras bort från foten och att bromstrycket ökar kraftigt. Du kan även höra ett pumpande ljud från bromsarnas hydraulenhet framtill i fordonet. Detta varar vanligen bara några sekunder, beroende på vägytan och fordonets hastighet. Det här är fullständigt normalt och är inget tecken på att det är något problem med fordonet.

Reducerad bromsprestanda uppträder tillfälligtvis och kan uppstå av flera olika orsaker som till exempel efter kraftiga inbromsningar då bromsarnas temperatur är hög eller vid körning under extremt kalla eller våta förhållanden. Det kan även vara en indikation om att bromsbeläggen eller bromsskivorna är så nedslitna att de behöver bytas.

Om du upplever att bromsprestandan fortsätter att vara reducerad utan att förbättras under en tid ska du kontakta Tesla Service för en kontroll av bromsarna.

För mer information, se Hydraulisk kompensation för fading.

(PCS_a016)Kan inte ladda – ev. låg kvalitet på nätströmFörsök igen/testa annan laddpl./Supercharger

Laddningen har stoppats till följd av ett tillstånd som förhindrar att ditt fordon laddar växelström. DC-snabbladdning/Supercharging bör fortfarande fungera som förväntat.

Det här tillståndet kan inträffa på grund av störningar i strömförsörjningen som orsakas av den externa laddningsutrustningen eller av elnätet. I vissa fall kan tillståndet även bli resultatet av att slå på elektriska enheter i närheten som kräver mycket ström.

Om de här tänkbara orsakerna kan uteslutas kan ett tillstånd hos själva fordonet även påverka växelströmsladdningen.

Den här varningen kan åtföljas av en annan varning som specificerar tillståndet som påverkar nätladdning. Om så är fallet rekommenderar vi att du börjar med att undersöka den varningen.

Fler felsökningstips baserat på typ av utrustning:
 • Om du använder en mobil anslutning försöker du ladda fordonet från ett annat vägguttag.
  • Om fordonet börjar laddas och fortsätter att laddas som förväntat satt felet troligen i det första vägguttaget. Det rekommenderas att du kontaktar en elektriker som kan inspektera elinstallationen för det uttaget.
  • Om fordonet fortfarande inte laddas eller inte fortsätter att laddas som förväntat kan problemet finnas i den mobila anslutningen eller i elnätet.
 • Om du använder en laddbox ska du försöka ladda fordonet med annan laddningsutrustning, till exempel en mobil anslutning som är ansluten till ett separat vägguttag.
  • Om fordonet börjar laddas och fortsätter att laddas som förväntat satt felet troligen i laddboxen. Kontakta en elektriker som kan inspektera anslutningen mellan byggnadens elledningar och laddboxen. De bör se till att alla ledare är ordentligt anslutna och momentdragna enligt installationsguiden för laddboxen.
Eftersom den här varningen kan uppstå på grund av extern laddningsutrustning och externa strömkällor rekommenderas du att:
 • Försöka ladda med olika vägguttag.
 • Försöka ladda med flera olika laddningsutrustningar på olika platser.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Om den här varningen kvarstår när du försöker ladda vid flera tillfällen och med olika laddningsutrustningar rekommenderas du att boka service.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter. Om du använder annan extern laddningsutrustning finns felsökningstips i tillverkarens dokumentation.

(PCS_a017)Laddningen stoppades, strömförlust under laddningKontrollera strömkälla och laddutrustning

Strömavbrott inträffade under laddning. Detta kan bero på att matningsströmmen till laddningsutrustningen bröts (exempelvis i vägguttaget) eller på ett problem med laddningsutrustningen.

Denna varning åtföljs ofta av andra varningar som kan underlätta vid identifieringen och felsökningen av felet. Börja med att undersöka alla andra varningsmeddelanden som har med laddningsproblem att göra.

Alternativt kan du kontrollera att statuslamporna för den mobila anslutningen eller laddboxen indikerar att det finns strömmatning till enheten samt även studera felsökningsinformationen gällande blinkkoder, i produktens ägarhandbok. Vid användning av annan extern laddningsutrustning (från andra än Tesla) ska du kontrollera om det finns felsökningshjälp på en ev. skärm eller annat användargränssnitt.

Om det står helt klart att det inte finns strömmatning till laddningsutrustningen ska du kontrollera om vägguttagets/laddboxens kretsbrytare har utlösts.

Fler felsökningstips baserat på typ av utrustning:
 • Om du använder en mobil anslutning, försök ladda fordonet med ett annat vägguttag.
  • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i det första vägguttaget. Det rekommenderas att du kontaktar en elektriker som kan inspektera elinstallationen för det uttaget.
  • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet finnas i den mobila anslutningen.
 • Om du använder en laddbox, försök ladda fordonet med annan laddningsutrustning såsom en mobil anslutning som är ansluten till ett separat vägguttag.
  • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i laddboxen. Kontakta en elektriker som kan inspektera anslutningen mellan byggnadens elledningar och laddboxen. De bör se till att alla ledare är ordentligt anslutna och momentdragna enligt installationsguiden för laddboxen.

Då detta larm vanligen gäller extern laddningsutrustning och strömkällor och det sällan är en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon, rekommenderas du att:

 • Försöka ladda med olika vägguttag.
 • Försöka ladda med annan laddningsutrustning.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter. Om du använder annan extern laddningsutrustning finns felsökningstips i tillverkarens dokumentation.

(PCS_a019)Problem med elnät eller fordon som begränsar AC-laddningKoppla bort och försök igen/Testa annan laddningsplats

Laddningshastigheten har minskats till följd av ett förhållande som påverkar ditt fordons möjlighet att ladda med växelström. DC-snabbladdning/Supercharging bör fortfarande fungera som förväntat.

Det här tillståndet kan inträffa på grund av störningar i strömförsörjningen som orsakas av den externa laddningsutrustningen eller av elnätet. I vissa fall kan tillståndet även bli resultatet av att slå på elektriska enheter i närheten som kräver mycket ström.

Om de här tänkbara orsakerna kan uteslutas kan ett tillstånd hos själva fordonet även påverka växelströmsladdningen.

Den här varningen kan åtföljas av en annan varning som specificerar tillståndet som påverkar nätladdning. Om så är fallet rekommenderar vi att du börjar med att undersöka den varningen.

Fler felsökningstips baserat på typ av utrustning:
 • Om du använder en mobil anslutning försöker du ladda fordonet från ett annat vägguttag.
  • Om laddningshastigheten inte längre minskas finns problemet troligen i det ursprungliga vägguttaget. Det rekommenderas att du kontaktar en elektriker som kan inspektera elinstallationen för det uttaget.
  • Om laddningshastigheten fortfarande minskas kan problemet finnas i den mobila anslutningen eller i elnätet.
 • Om du använder en laddbox ska du försöka ladda fordonet med annan laddningsutrustning, till exempel en mobil anslutning som är ansluten till ett separat vägguttag.
  • Om laddningshastigheten inte längre minskas finns problemet troligen i laddboxen. Kontakta en elektriker som kan inspektera anslutningen mellan byggnadens elledningar och laddboxen. De bör se till att alla ledare är ordentligt anslutna och momentdragna enligt installationsguiden för laddboxen.
Eftersom den här varningen kan uppstå på grund av extern laddningsutrustning och externa strömkällor rekommenderas du att:
 • Försöka ladda med olika vägguttag.
 • Försöka ladda med flera olika laddningsutrustningar på olika platser.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Om den här varningen kvarstår när du försöker ladda vid flera tillfällen och med olika laddningsutrustningar rekommenderas du att boka service.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter. Om du använder annan extern laddningsutrustning finns felsökningstips i tillverkarens dokumentation.

(PCS_a032)Låg nätströmskvalitet detekteradTesta annan laddstation eller plats

Laddningshastigheten har minskats eller laddningen har avbrutits till följd av ett förhållande som påverkar ditt fordons möjlighet att ladda med växelström. DC-snabbladdning/Supercharging bör fortfarande fungera som förväntat.

Den inbyggda laddaren i ditt fordon har identifierat störningar av strömförsörjningen i elnätet. De här störningarna påverkar ditt fordons laddningsprocess.

Typiska orsaker till störningar av strömförsörjningen omfattar:
 • Problem med byggnadens elinstallation och/eller vägguttaget.
 • Problem med den externa laddningsutrustningen.
 • Annan elektrisk utrustning t. ex. tvättmaskiner eller luftkonditionering som tillfälligt kräver mycket ström eller på annat sätt stör elnätet.
 • Externa tillstånd som påverkar elnätet.
Då detta larm vanligen gäller extern laddningsutrustning och strömkällor och det sällan är en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon, rekommenderas du att:
 • Försöka ladda med olika vägguttag.
 • Försök att ladda igen (prova att koppla bort och återansluta) när annan högförbrukande elektrisk utrustning inte drar ström.
 • Försöka ladda med flera olika laddningsutrustningar på olika platser.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter. Om du använder annan extern laddningsutrustning finns felsökningstips i tillverkarens dokumentation.

(PCS_a052)Extern laddningsutrustning tillför inte strömKontr. strömkälla el. testa annan utrustning

Laddning kan inte starta till följd av ett tillstånd som förhindrar att ditt fordon laddar växelström. DC-snabbladdning/Supercharging bör fortfarande fungera som förväntat.

Ditt fordon har begärt växelström från den externa laddningsutrustningen men den inbyggda laddaren identifierar ingen matningsspänning från utrustningen.

Det här kan ibland orsakas av ett hårdvaruproblem som gäller den externa laddningsutrustningen, vilket förhindrar att laddningsutrustningen på begäran slår på eller av strömmen till fordonet. Det kan även inträffa på grund av ett annat tillstånd som påverkar den externa laddningsutrustningen, den strömkälla till vilken den är ansluten eller själva fordonet.

Eftersom den här varningen vanligen gäller extern laddningsutrustning och strömkällor och den sällan är en indikation på ett problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon, rekommenderas du att försöka ladda med flera olika typer av laddningsutrustning.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter. Om du använder annan extern laddningsutrustning finns felsökningstips i tillverkarens dokumentation.

(PCS_a053)Minskad laddhastighet - oväntat spänningsfallAvlägsna förlängningskabel/få elledningarna kontrollerade

Laddningshastigheten har sänkts på grund av att den inbyggda laddaren i fordonet har upptäckt ett stort spänningsfall under laddningen.

Troliga orsaker till detta problem kan vara:
 • Problem med byggnadens elinstallation och/eller vägguttaget.
 • En förlängningssladd eller annan kabel kan inte mata tillräckligt med laddström.

Detta problem kan även uppstå på grund av aktivering av annan strömkrävande elektrisk utrustning som är ansluten till samma elkrets som den som fordonet laddas från.

Om detta problem ofta uppstår på din vanliga laddningsplats ska du kontakta en elektriker som kan kontrollera elinstallationen. Denne bör kontrollera följande:
 • All installerad laddningsutrustning och dess anslutning till byggnadens elnät.
 • Byggnadens elnät inklusive alla vägguttag som används med en mobil anslutning.
 • Den elektriska anslutningen till matningsnätet på den punkt där den är ansluten till byggnaden.

Rådfråga elektrikern angående om fordonets laddström bör sänkas eller om installationen bör göras om för att klara en högre laddström.

Då detta larm vanligen gäller extern laddningsutrustning och strömkällor och det sällan är en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon, rekommenderas du att:

 • Försöka ladda med flera olika laddningsutrustningar på olika platser.
 • Kontakta en elektriker för att kontrollera ledningsdragningen och utrustningen på din vanliga laddningsplats.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter. Om du använder annan extern laddningsutrustning finns felsökningstips i tillverkarens dokumentation.

(PCS_a054)Laddningen stoppades på grund av stort spänningsfallAvlägsna förlängningskabel/få elledningarna kontrollerade

Laddningen har avbrutits på grund av att den inbyggda laddaren i fordonet har upptäckt ett ovanligt stort spänningsfall.

Troliga orsaker till detta problem kan vara:
 • Problem med byggnadens elinstallation och/eller vägguttaget.
 • En förlängningssladd eller annan kabel kan inte mata tillräckligt med laddström.

Detta problem kan även uppstå på grund av aktivering av annan strömkrävande elektrisk utrustning som är ansluten till samma elkrets som den som fordonet laddas från.

Om detta problem ofta uppstår på din vanliga laddningsplats ska du kontakta en elektriker som kan kontrollera elinstallationen. Denne bör kontrollera följande:
 • All installerad laddningsutrustning och dess anslutning till byggnadens elnät.
 • Byggnadens elnät inklusive alla vägguttag som används med en mobil anslutning.
 • Den elektriska anslutningen till matningsnätet på den punkt där den är ansluten till byggnaden.

Rådfråga elektrikern angående om fordonets laddström bör sänkas eller om installationen bör göras om för att klara en högre laddström.

Då detta larm vanligen gäller extern laddningsutrustning och strömkällor och det sällan är en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon, rekommenderas du att:

 • Försöka ladda med flera olika laddningsutrustningar på olika platser.
 • Kontakta en elektriker för att kontrollera ledningsdragningen och utrustningen på din vanliga laddningsplats.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter. Om du använder annan extern laddningsutrustning finns felsökningstips i tillverkarens dokumentation.

(PCS_a073)Fel i extern laddningsutrustning detekteratFörsök med annan laddutrustning

Växelströmsladdning kan inte startas till följd av ett tillstånd som förhindrar att ditt fordon laddas med växelström. DC-snabbladdning/Supercharging bör fortfarande fungera som förväntat.

Ditt fordons inbyggda laddare identifierar inspänning vid laddningsuttaget när ingen ström har begärts av den externa laddningsutrustningen, vilket visar att laddningsutrustningen inte fungerar som förväntat.

Det här kan ibland orsakas av ett hårdvaruproblem som gäller den externa laddningsutrustningen, vilket förhindrar att laddningsutrustningen på begäran slår på eller av strömmen till fordonet. Det kan även inträffa på grund av ett annat tillstånd som påverkar den externa laddningsutrustningen eller ett tillstånd som påverkar själva fordonet.

Eftersom den här varningen vanligen gäller extern laddningsutrustning och den sällan är en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon, rekommenderas du att försöka ladda med flera olika typer av laddningsutrustning.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter. Om du använder annan extern laddningsutrustning finns felsökningstips i tillverkarens dokumentation.

(PCS_a090)Laddar långsamt – vissa AC-faser matas inteKontrollera strömkälla och laddningsutrustning

Laddningshastigheten har minskats till följd av ett förhållande som påverkar ditt fordons möjlighet att ladda med växelström. DC-snabbladdning/Supercharging bör fortfarande fungera som förväntat.

Ditt fordons inbyggda laddare har identifierat att en eller flera strömomvandlare inte får den AC-inspänning som krävs. Till exempel: under trefasladdning kan en fas saknas i AC-inspänningen från den externa källan. Det kan inträffa på grund av ett tillstånd som påverkar den externa laddningsutrustningen, den strömkälla till vilken den är ansluten eller själva fordonet.

Eftersom den här varningen vanligen gäller extern laddningsutrustning och strömkällor och den sällan är en indikation på ett problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon, rekommenderas du att försöka ladda med flera olika typer av laddningsutrustning.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter. Om du använder annan extern laddningsutrustning finns felsökningstips i tillverkarens dokumentation.

(UI_a006)Service krävsBoka service nu

Den här varningen fjärraktiveras av Tesla när ett förhållande som kräver service upptäcks på fordonet.

Den här varningen kan visas på grund av olika förhållanden. När du bokar service kan du få mer information.

Den här varningen kan endast raderas av en servicetekniker efter att fordonet har fått service.

Då denna varning kan visas på grund av olika förhållanden rekommenderas du att boka service så snart som möjligt.

(UI_a137)Aktiv serviceanslutning till fordonetFjärrdiagnostik pågår

En servicetekniker är fjärrinloggad i ditt fordon för att utföra diagnos och reparation. Funktionen Infotainment kan vara begränsad under tiden anslutningen pågår, men denna varning innebär inte att det är något fel på fordonet.

Det går bra att köra fordonet.

Varningen bör försvinna automatiskt efter att teknikern har slutfört diagnos eller reparation av fordonet. Du kan behöva starta om pekskärmen för att återställa funktionen Infotainment helt när varningen har försvunnit. För mer information, se Starta om pekskärmen i fordonets Gör-det-själv-guide.

Om varningen inte försvinner efter 24 timmar rekommenderar vi att du bokar service via Teslas mobilapp eller en oberoende leverantör. Observera att alternativen från oberoende serviceleverantörer kan variera baserat på fordonkonfigurationen och din plats.

(UMC_a001)Kan inte ladda med mobil anslutningDåligt jordat uttag – prova ett annat uttag

Den mobila anslutningen har identifierat att eluttaget har otillräcklig jordning, vilket troligen beror på otillräcklig eller avsaknad av jordanslutning. Det är inte en indikation på ett problem med den mobila anslutningen eller fordonet, utan i stället är det indikation på ett problem med vägguttaget/elinstallationen som den mobila anslutningen är ansluten till.

Se till att en elektriker kontrollerar elinstallationen. Elektrikern bör se till att jordningen vid strömbrytaren eller proppskåpet är korrekt och att anslutningarna till vägguttaget är korrekta innan du ansluter den mobila anslutningen igen.

Om du behöver ladda under tiden rekommenderas du att ladda med ett annat uttag, på en annan plats eller vid en annan typ av laddningsstation.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

(UMC_a002)Kan inte ladda, JFB mobil anslutning utlöstKoppla bort handtag från laddport. Försök igen

Fordonet kan inte laddas på grund av att jordfelsbrytaren (GFCI) utlösts i den mobila anslutningen.

På samma sätt som med en jordfelsbrytare i ett eluttag, bryter denna funktion strömmen om ett problem uppstår. Den avbröt laddningen för att skydda ditt fordon och laddningsutrustningen.

Det finns flera olika orsaker till att detta sker. Det kan bero på ett fel i laddningskabeln, laddningshandtaget, laddningsuttaget eller i någon av fordonets komponenter.

Kontrollera om det finns ansamlat vatten eller fukt på laddningsuttaget eller laddningshandtaget.
 • Är det mycket fuktigt ska du vänta och låta insidan av laddningsuttaget och den synliga delen av laddningshandtaget torka fullständigt innan du försöker igen.
Kontrollera om det finns några skador på laddningsutrustningen.
 • Om kabeln visar tecken på skada eller påtaglig förslitning ska du inte använda den. Försök istället med annan laddutrustning.
 • Om kabeln är i gott skick kan du försöka igen med samma mobila anslutning.

Om problemet kvarstår och laddningen inte fungerar kan du försöka med annan laddningsutrustning.

Då detta larm vanligen gäller extern laddningsutrustning och strömkällor och det sällan är en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon, rekommenderas du att:

 • Försöka ladda med flera olika laddningsutrustningar.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

(UMC_a004)Kan ej ladda med mobil kontaktFör hög spänning/Försök med ett annat vägguttag

Fordonet laddas inte eller laddningen avbryts på grund av att den mobila anslutningen antingen:
 • Känner av att vägguttagets spänning är för hög.
ELLER
 • Känner av en oväntad spänningsökning i vägguttaget.

Försök ladda fordonet med ett annat vägguttag.

Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i det första vägguttaget. Det rekommenderas att du kontaktar en elektriker som kan inspektera elinstallationen för det uttaget.

Om fordonet inte heller kan laddas med ett annat vägguttag kan du försöka ladda på en annan plats.

Då detta larm vanligen gäller extern laddningsutrustning och strömkällor och det sällan är en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon, rekommenderas du att:

 • Försöka ladda med olika vägguttag.
 • Försöka ladda med annan laddningsutrustning.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

(UMC_a005)Kan ej ladda med mobil kontaktFör låg spänning/prova annat vägguttag

Fordonet laddas inte eller laddningen avbryts på grund av att den mobila anslutningen antingen:
 • Känner av att det inte finns tillräcklig matningsspänning i vägguttaget.
ELLER
 • Känner av ett plötsligt spänningsfall i vägguttaget.

Försök ladda fordonet med ett annat vägguttag.

Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i det första vägguttaget. Det rekommenderas att du kontaktar en elektriker som kan inspektera elinstallationen för det uttaget.

Om fordonet inte heller kan laddas med ett annat vägguttag kan du försöka ladda på en annan plats.

Då detta larm vanligen gäller extern laddningsutrustning och strömkällor och det sällan är en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon, rekommenderas du att:

 • Försöka ladda med olika vägguttag.
 • Försöka ladda med annan laddningsutrustning.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

(UMC_a007)Den mobila anslutningens styrlåda är varmLåt mobil anslutning svalna innan laddning återupptas

Laddningen har avbrutits eftersom den mobila anslutningen har identifierat en hög temperatur i styrlådans hölje.

Se till att den mobila anslutningen inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten. Service krävs om problemet kvarstår vid normala temperaturer (under 38 °C eller 100 °F ).

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

(UMC_a008)Kan inte ladda – varm väggkontaktInspektion av vägguttag och ledningar rekommenderas

Larmet Hög temperatur avkänns av mobil kontakt anger att uttaget som används till att ladda har blivit för varmt, så laddningen har stoppats för att skydda uttaget.

Det här är vanligen inte ett problem med fordonet eller den mobila anslutningen utan snarare ett problem med uttaget. Ett varmt uttag kan orsakas av en kontakt som inte är helt isatt, glappkontakt mellan byggnadens elledningar och uttaget, eller ett uttag som har börjat slitas ut.

För att återfå normal laddningsfunktion ska du se till att din adapter är helt intryckt i uttaget. Om laddningshastigheten inte återgår till det normala ska du kontakta en elektriker som kan inspektera uttaget och anslutningarna mellan byggnadens elledningar och uttaget, samt vid behov utföra reparationer.

Om uttaget är slitet bör det bytas ut med ett uttag av hög kvalitet. Överväg att uppgradera till en laddbox från Tesla för större bekvämlighet och högsta möjliga laddningshastighet.

(UMC_a009)Kan inte ladda – varmt laddhandtagSkräp på laddhandtag eller laddport?

Laddningen har avbrutits eftersom den mobila anslutningen har identifierat en hög temperatur för laddningshandtaget som ansluter till fordonets laddningsport.

Kontroller att den mobila anslutningen är helt ansluten till ingången till fordonets laddningsuttag.

Du ska också undersöka laddningsuttagets ingång och handtaget på den mobila anslutningen för att se om det finns några hinder (använd ficklampa vid behov). Skräp eller främmande föremål i laddningsuttagets ingång eller handtaget på den mobila anslutningen kan leda till ökad temperatur under laddning.

Du rekommenderas att ta bort skräp/främmande föremål. Försök sedan att åter sätta i handtaget på den mobila anslutningen i laddningsuttaget. När handtaget på den mobila anslutningen har svalnat och eventuella hinder har tagits bort bör varningen återställas och laddning vara möjlig.

Se också till att laddningshandtaget på den mobila anslutningen inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten.

Om varningen kvarstår vid normala omgivningstemperaturer (under 100 °F eller 38 °C) och visas under flera laddningsförsök kan det var en indikation på ett tillstånd som påverkar den mobila anslutningen eller fordonet. Du rekommenderas att boka service när det passar dig.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

(UMC_a010)Varm anslutning mellan mobil anslutning och adapterLåt svalna – anslut adaptern helt till en mobil anslutning

Laddningen har avbrutits eftersom den mobila anslutningen identifierade en hög temperatur vid anslutningen mellan väggkontaktsadaptern och styrlådan.

Kontrollera att väggkontaktsadaptern är helt ansluten till den mobila anslutningens styrlåda.

Efter att du har kopplat ur den från strömkällan (vägguttaget) bör du också undersöka anslutningen till väggkontaktsadaptern och den mobila anslutningens styrlåda för att se om det finns några hinder (använd en ficklampa vid behov). Skräp eller främmande föremål vid anslutningen mellan väggkontaktsadaptern och den mobila anslutningens styrlåda kan leda till ökad temperatur under laddning.

Du rekommenderas att ta bort skräp/främmande föremål. Försök sedan att ansluta väggkontaktsadaptern till den mobila anslutningen och anslut sedan till strömkällan (vägguttaget). När styrlådan till den mobila anslutningen har svalnat och eventuella hinder har tagits bort bör varningen återställas och laddning vara möjlig.

Se också till att väggkontaktsadaptern inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten. Service krävs om problemet kvarstår vid normala temperaturer (under 38 °C eller 100  F).

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

(UMC_a011)Kommunikationsfel för laddutrustningFörsök igen eller prova annan utrustning

Fordonet kan inte laddas eftersom det inte kan kommunicera effektivt med den mobila anslutningen. Den mobila anslutningen kan inte via avståndsidentifiering kontrollera om laddningshandtaget är helt anslutet till fordonet.

Kontrollera först att bristen på effektiv kommunikation orsakas av den mobila anslutningen och inte av ett problem med fordonet. Det är oftast fallet.

Kontrollera det genom att försöka ladda fordonet med en annan extern laddningsutrustning.
 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i den mobila anslutningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Om felet misstänks sitta i fordonet ska du undersöka laddningsuttagets ingång och handtaget på den mobila anslutningen för att se om det finns några hinder (använd en ficklampa vid behov). Skräp, fukt eller främmande föremål som finns i laddningsuttagets ingång eller handtaget på den mobila anslutningen kan förhindra att fordonet kommunicerar korrekt med den mobila anslutningen.

Du rekommenderas att ta bort skräp/främmande föremål och låta fukt torka. Försök sedan att åter sätta i handtaget på den mobila anslutningen i laddningsuttaget. Nu bör det gå att ladda.

Då detta larm vanligen gäller extern laddningsutrustning och strömkällor och det sällan är en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon, rekommenderas du att:
 • Försöka ladda med flera olika laddningsutrustningar.
 • Kontrollera att eventuellt hinder i laddningsuttagets ingång eller laddningshandtaget har avlägsnats.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

För information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

(UMC_a012)Kommunikationsfel för laddutrustningFörsök igen eller prova annan utrustning

Fordonet kan inte laddas eftersom det inte kan kommunicera effektivt med den mobila anslutningen. Den mobila anslutningen har identifierat att den inte kan generera eller upprätthålla en giltig pilotsignal.

Kontrollera först att bristen på effektiv kommunikation orsakas av den mobila anslutningen och inte av ett problem med fordonet. Det är oftast fallet.

Kontrollera det genom att försöka ladda fordonet med en annan extern laddningsutrustning.
 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i den mobila anslutningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Om felet misstänks sitta i fordonet ska du undersöka laddningsuttagets ingång och handtaget på den mobila anslutningen för att se om det finns några hinder (använd en ficklampa vid behov). Skräp, fukt eller främmande föremål som finns i laddningsuttagets ingång eller handtaget på den mobila anslutningen kan förhindra att fordonet kommunicerar korrekt med den mobila anslutningen.

Du rekommenderas att ta bort skräp/främmande föremål och låta fukt torka. Försök sedan att åter sätta i handtaget på den mobila anslutningen i laddningsuttaget. Nu bör det gå att ladda.

Då detta larm vanligen gäller extern laddningsutrustning och strömkällor och det sällan är en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon, rekommenderas du att:
 • Försöka ladda med flera olika laddningsutrustningar.
 • Kontrollera att eventuellt hinder i laddningsuttagets ingång eller laddningshandtaget har avlägsnats.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

För information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

(UMC_a013)Fel på väggkontaktsadapter - minskad laddhastighetAnslut adaptern helt till en mobil anslutning och försök igen

Den mobila anslutningen kan inte kommunicera med väggkontaktsadaptern. Eftersom den mobila anslutningen inte kan övervaka väggkontaktsadapterns temperatur reduceras laddströmmen automatiskt till 8 A.

Vi rekommenderar att du följer följande steg för att felsöka problemet.
 1. Koppla ur den mobila anslutningen, inklusive väggkontaktsadaptern, helt från vägguttaget.
 2. Se till att anslutningen mellan väggkontaktsadaptern och huvuddelen av den mobila anslutningen är säker.
  1. Koppla bort väggkontaktsadaptern helt från huvuddelen av den mobila anslutningen.
  2. Sätt tillbaka väggkontaktsadaptern i huvuddelen av den mobila anslutningen genom att trycka in den i uttaget tills den snäpps på plats.
 3. Prova att ladda igen genom att koppla in den mobila anslutningen, inklusive väggkontaktsadaptern, helt i vägguttaget.
 4. Prova med en annan väggkontaktsadapter om varningen kvarstår (följ stegen ovan för att se till att adaptern är helt ansluten till den mobila anslutningen).
  1. Om varningen inte är kvar ligger problemet sannolikt i väggkontaktsadaptern du använde tidigare.
  2. Om varningen kvarstår ligger problemet sannolikt i den mobila anslutningen.

Vi rekommenderar att du skaffar en ny väggkontaktsadapter eller mobil anslutning beroende på vilket du behöver, baserat på felsökningen ovan.

Under tiden kan du fortsätta att ladda med samma utrustning. Laddningstakten minskas eftersom laddströmmen begränsas till 8 A så länge detta problem kvarstår.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

(UMC_a014)Fel på väggkontaktsadapter - minskad laddhastighetAnslut adaptern helt till en mobil anslutning och försök igen

Den mobila anslutningen kan inte kommunicera med väggkontaktsadaptern. Eftersom den mobila anslutningen inte kan identifiera vilken typ av vägguttag som väggkontaktsadaptern är ansluten till reduceras laddströmmen automatiskt till 8 A.

Vi rekommenderar att du följer följande steg för att felsöka problemet.
 1. Koppla ur den mobila anslutningen, inklusive väggkontaktsadaptern, helt från vägguttaget.
 2. Se till att anslutningen mellan väggkontaktsadaptern och huvuddelen av den mobila anslutningen är säker.
  1. Koppla bort väggkontaktsadaptern helt från huvuddelen av den mobila anslutningen.
  2. Sätt tillbaka väggkontaktsadaptern i huvuddelen av den mobila anslutningen genom att trycka in den i uttaget tills den snäpps på plats.
 3. Prova att ladda igen genom att koppla in den mobila anslutningen, inklusive väggkontaktsadaptern, helt i vägguttaget.
 4. Prova med en annan väggkontaktsadapter om varningen kvarstår (följ stegen ovan för att se till att adaptern är helt ansluten till den mobila anslutningen).
  1. Om varningen inte är kvar ligger problemet sannolikt i väggkontaktsadaptern du använde tidigare.
  2. Om varningen kvarstår ligger problemet sannolikt i den mobila anslutningen.

Vi rekommenderar att du skaffar en ny väggkontaktsadapter eller mobil anslutning beroende på vilket du behöver, baserat på felsökningen ovan.

Under tiden kan du fortsätta att ladda med samma utrustning. Laddningstakten minskas eftersom laddströmmen begränsas till 8 A så länge detta problem kvarstår.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

(UMC_a015)Fel på väggkontaktsadapter - minskad laddhastighetAnslut adaptern helt till en mobil anslutning och försök igen

Den mobila anslutningen kan inte kommunicera med väggkontaktsadaptern. Eftersom den mobila anslutningen inte kan identifiera vilken typ av vägguttag som väggkontaktsadaptern är ansluten till reduceras laddströmmen automatiskt till 8 A.

Vi rekommenderar att du följer följande steg för att felsöka problemet.
 1. Koppla ur den mobila anslutningen, inklusive väggkontaktsadaptern, helt från vägguttaget.
 2. Se till att anslutningen mellan väggkontaktsadaptern och huvuddelen av den mobila anslutningen är säker.
  1. Koppla bort väggkontaktsadaptern helt från huvuddelen av den mobila anslutningen.
  2. Sätt tillbaka väggkontaktsadaptern i huvuddelen av den mobila anslutningen genom att trycka in den i uttaget tills den snäpps på plats.
 3. Prova att ladda igen genom att koppla in den mobila anslutningen, inklusive väggkontaktsadaptern, helt i vägguttaget.
 4. Prova med en annan väggkontaktsadapter om varningen kvarstår (följ stegen ovan för att se till att adaptern är helt ansluten till den mobila anslutningen).
  1. Om varningen inte är kvar ligger problemet sannolikt i väggkontaktsadaptern du använde tidigare.
  2. Om varningen kvarstår ligger problemet sannolikt i den mobila anslutningen.

Vi rekommenderar att du skaffar en ny väggkontaktsadapter eller mobil anslutning beroende på vilket du behöver, baserat på felsökningen ovan.

Under tiden kan du fortsätta att ladda med samma utrustning. Laddningstakten minskas eftersom laddströmmen begränsas till 8 A så länge detta problem kvarstår.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

(UMC_a016)Den mobila anslutningens styrlåda är varmMinskad maximal laddningstakt

Laddströmmen har tillfälligt minskats eftersom den mobila anslutningen har identifierat en ökad temperatur i styrlådans hölje.

Se till att den mobila anslutningen inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten. Service krävs om problemet kvarstår vid normala temperaturer (under 38 °C eller 100 °F ).

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

(UMC_a017)Minskad laddhastighet – varm väggkontaktInspektion av vägguttag och ledningar rekommenderas

Larmet Hög temperatur avkänns av mobil kontakt anger att uttaget som används till att ladda har blivit för varmt, så laddningen har saktats ner för att skydda uttaget.

Det här är vanligen inte ett problem med fordonet eller den mobila anslutningen utan snarare ett problem med uttaget. Ett varmt uttag kan orsakas av en kontakt som inte är helt isatt, glappkontakt mellan byggnadens elledningar och uttaget, eller ett uttag som har börjat slitas ut.

För att återfå normal laddningshastighet ska du se till att din adapter är helt intryckt i uttaget. Om laddningshastigheten inte återgår till det normala ska du kontakta en elektriker som kan inspektera uttaget och anslutningarna mellan byggnadens elledningar och uttaget, samt vid behov utföra reparationer.

Om uttaget är slitet bör det bytas ut med ett uttag av hög kvalitet. Överväg att uppgradera till en laddbox från Tesla för större bekvämlighet och högsta möjliga laddningshastighet.

(UMC_a018)Minskad laddhastighet – varmt handtagSkräp på laddhandtag eller laddport?

Laddströmmen har tillfälligt minskats eftersom den mobila anslutningen har identifierat en ökad temperatur för laddningshandtaget som ansluter till fordonets laddningsport.

Kontroller att den mobila anslutningen är helt ansluten till ingången till fordonets laddningsuttag.

Du ska också undersöka laddningsuttagets ingång och handtaget på den mobila anslutningen för att se om det finns några hinder (använd ficklampa vid behov). Skräp eller främmande föremål i laddningsuttagets ingång eller handtaget på den mobila anslutningen kan leda till ökad temperatur under laddning.

Du rekommenderas att ta bort skräp/främmande föremål. Försök sedan att åter sätta i handtaget på den mobila anslutningen i laddningsuttaget. När handtaget på den mobila anslutningen har svalnat och eventuella hinder har tagits bort bör varningen återställas och laddströmmen bör inte längre vara minskad.

Se också till att laddningshandtaget på den mobila anslutningen inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten.

Om varningen kvarstår vid normala omgivningstemperaturer (under 100 °F eller 38 °C) och visas under flera laddningsförsök kan det var en indikation på ett tillstånd som påverkar den mobila anslutningen eller fordonet. Du rekommenderas att boka service när det passar dig.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

(UMC_a019)Varm anslutning Mobile Connector/adapterMinskad maximal laddhastighett

Laddströmmen har minskats eftersom den mobila anslutningen identifierade en hög temperatur vid anslutningen mellan väggkontaktsadaptern och styrlådan.

Kontrollera att väggkontaktsadaptern är helt ansluten till den mobila anslutningens styrlåda.

Efter att du har kopplat ur den från strömkällan (vägguttaget) bör du också undersöka anslutningen till väggkontaktsadaptern och den mobila anslutningens styrlåda för att se om det finns några hinder (använd en ficklampa vid behov). Skräp eller främmande föremål vid anslutningen mellan väggkontaktsadaptern och den mobila anslutningens styrlåda kan leda till ökad temperatur under laddning.

Du rekommenderas att ta bort skräp/främmande föremål. Försök sedan att ansluta väggkontaktsadaptern till den mobila anslutningen och anslut sedan till strömkällan (vägguttaget). När styrlådan till den mobila anslutningen har svalnat och eventuella hinder har tagits bort bör varningen återställas och laddströmmen bör inte längre vara minskad.

Se också till att väggkontaktsadaptern inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten. Service krävs om problemet kvarstår vid normala temperaturer (under 38 °C eller 100  F).

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information. Det kan även finnas tredjeparts laddningsstationer i ditt område vilka kan bidra till felsökningen.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

(VCBATT_a180)Minskad effekt i elsystemFordonet kan stängas av oväntat

Elsystemet kan inte upprätthålla spänningen som krävs för alla fordonsfunktioner.

Om den här varningen visas när du kör kan det hända att fordonet stängs av oväntat. Det kan också hända att fordonet inte går att starta igen under den aktuella körningen.

Om varningen visas när fordonet är i parkeringsläget eller när det aktiveras kanske fordonet inte har tillräcklig strömförsörjning för att börja köra. Det kan finnas en separat fordonsvarning om tillståndet.

Du rekommenderas att eliminera eller minska användningen av mindre viktiga funktioner. Det kan hjälpa fordonet att upprätthålla tillräcklig strömförsörjning för viktiga funktioner.

Du rekommenderas att boka service omedelbart om varningen fortfarande visas. Fordonet kanske inte kan köras, kan stängas av oväntat eller kanske inte startar utan service.

(VCBATT_a182)Boka service för att byta lågspänningsbatteriProgramvara kan ej uppdateras före batteribyte

Lågspänningsbatteriet har nedsatt prestanda och behöver bytas ut. Fordonets programvaruuppdateringar slutförs inte förrän lågspänningsbatteriet har bytts ut.

Du rekommenderas att byta ut lågspänningsbatteriet så snart som möjligt.

Boka service via Teslas mobilapp eller en oberoende leverantör som tillhandahåller utbyte av lågspänningsbatteri för ditt fordon. Observera att alternativen från oberoende serviceleverantörer kan variera baserat på fordonkonfigurationen och din plats.

Det går bra att kör fordonet när den här varningen visas. Om du skjuter upp bytet av lågspänningsbatteriet kan det hända att fordonet inte har tillräckligt med strömförsörjning för att starta eller starta om efter en körning.

Om lågspänningsbatteriet inte har tillräckligt med strömförsörjning för att starta fordonet eller öppna dörrarna, följer du anvisningarna i Anslut startkablar till Låg spänning-batteriet.

Se Information om högspänningsbatteri för mer information om batterisystemet.

(VCBATT_a191)Minskad effekt i elsystemBilen stängs av

Lågspänningsbatteriet kan inte tillhandahålla nödvändig el för att köra eller fortsätta köra. Fordonet stängs av för att spara energi till andra viktiga funktioner än körning.

Fordonet kan inte börja eller fortsätta köras i det här tillståndet.

Om varningen visas när du kör måste du stanna fordonet omedelbart. Du rekommenderas att göra följande:
 • Stanna säkert omedelbart
 • Kontakta Teslas vägassistans omedelbart med mobilappen eller söka annan vägassistans om du föredrar det

Om du inte stannar säkert inom kort kan fordonet stängas av oväntat. Det kan också hända att fordonet inte går att starta igen när det har parkerats.

När den här varningen visas kan inte elsystemet upprätthålla spänningen som krävs för alla fordonsfunktioner. Många fordonsfunktioner kanske inte längre fungerar.

Fordonet kan förlora all strömförsörjning. Om det inträffar kan du fortfarande använda den manuella dörrupplåsningen för att stiga ur fordonet vid behov. För mer information, se Öppna dörrar från insidan.

Den här varningen kan visas på grund av diverse bilförhållanden. Kontrollera om det finns andra aktiva fordonsvarningar för mer information och fler rekommenderade åtgärder.

Du rekommenderas att boka service omedelbart om varningen fortfarande visas. Fordonet kanske inte kan köras, kan stängas av oväntat eller kanske inte startar utan service.

(VCFRONT_a192)Elsystemet kan inte driva alla funktionerStänger av funktioner för att spara ström

Elsystemet kan inte stödja alla fordonsfunktioner. Fordonet stänger av mindre viktiga funktioner för att bevara energi för de viktiga funktionerna.

Om varningen visas när du kör kan fordonet stängas av oväntat. Det kan också hända att fordonet inte går att starta igen när det har parkerats.

Mindre viktiga funktioner kanske inte är tillgängliga, t.ex. sätesvärmare, klimatanläggning och underhållning. Detta är en förväntad funktion som är avsedd att hjälpa fordonet att upprätthålla tillräcklig strömförsörjning för viktiga funktioner, t.ex. för att styra belysning, fönster och dörrar, varningsljus och det främre bagageutrymmet (frunk).

Fordonet kan förlora all strömförsörjning. Om det inträffar kan du fortfarande använda den manuella dörrupplåsningen för att stiga ur fordonet vid behov. För mer information, se Öppna dörrar från insidan.

Den här varningen kan visas på grund av diverse bilförhållanden. Kontrollera om det finns andra aktiva fordonsvarningar för mer information och fler rekommenderade åtgärder.

(VCBATT_a220)Elsystemet kan inte driva alla funktionerBoka service

Lågspänningsbatteriet kan inte tillhandahålla nödvändig el för att köra eller fortsätta köra.

Om varningen visas när du kör måste du stanna fordonet så snart som möjligt. Stanna säkert så snart som möjligt.

Fordonet kan också stängas av oväntat. Det kan också hända att fordonet inte går att starta igen under den aktuella körningen.

Vissa mindre viktiga funktioner kanske inte är tillgängliga. Detta är en förväntad funktion som gör att fordonet sparar energi för viktiga funktioner.

Du rekommenderas att eliminera eller minska användningen av mindre viktiga funktioner. Det kan hjälpa fordonet att upprätthålla tillräcklig strömförsörjning för viktiga funktioner förutom körning tills dess att service kan utföras.

Du rekommenderas att boka service omedelbart om varningen fortfarande visas. Fordonet kanske inte kan köras, kan stängas av oväntat eller kanske inte startar utan service.

(VCBATT_a402)Elsystemets reservström ej tillgängligBilen förbrukar mer energi på tomgång

Reservströmkällan till elsystemet, lågspänningsbatteriet, är inte tillgänglig eller kan inte tillhandahålla den spänning som krävs för alla fordonsfunktioner.

Huvudkällan till strömförsörjningen, högspänningsbatterisystemet, fortsätter att stödja fordonsfunktioner även när fordonet står stilla. Se Om högspänningsbatteriet för mer information om högspänningsbatteriet.

Fordonet kan förbruka mer energi än vanligt när det inte körs eller så kan fordonet visa en kortare beräknad räckvidd än vad man normalt förväntar sig efter laddning. Detta är en normal fordonsfunktion när den här varningen visas och den är aktivt tills reservströmkällan är återställd.

Dessutom kanske vissa mindre viktiga funktioner inte är tillgängliga. Detta är en förväntad funktion som gör att fordonet sparar energi för viktiga funktioner.

Du rekommenderas att begränsa eller undvika användningen av mindre viktiga funktioner. Det kan hjälpa fordonet att upprätthålla tillräcklig strömförsörjning för viktiga funktioner.

Det kan vara så att ett problem som påverkar huvudströmkällan gör att fordonet stängs av oväntat.

Du rekommenderas att boka service så snart som möjligt för att återställa reservströmkällan till elsystemet.

(VCBATT_a478)Lågspänningsbatteriet behöver servasBoka service – bilen kanske inte startar

Lågspänningsbatteriet kan inte tillhandahålla nödvändig el för att köra eller fortsätta köra.

Om varningen visas när du kör måste du stanna fordonet så snart som möjligt. Stanna säkert så snart som möjligt.

Fordonet kan också stängas av oväntat. Det kan också hända att fordonet inte går att starta igen under den aktuella körningen.

Vissa mindre viktiga funktioner kanske inte är tillgängliga. Detta är en förväntad funktion som gör att fordonet sparar energi för viktiga funktioner.

Du rekommenderas att eliminera eller minska användningen av mindre viktiga funktioner. Det kan hjälpa fordonet att upprätthålla tillräcklig strömförsörjning för viktiga funktioner förutom körning tills dess att service kan utföras.

Du rekommenderas att boka service omedelbart om varningen fortfarande visas. Fordonet kanske inte kan köras, kan stängas av oväntat eller kanske inte startar utan service.

(VCBATT_a496)Bilen förbereder sig för att stängas avSTANNA PÅ ETT SÄKERT SÄTT

Elsystemet kan inte ge tillräckligt stöd för körning eller fortsatt körning. Fordonet förbereds för att stängas av för att bevara energi för viktiga funktioner som inte är körning.

Fordonet kan inte börja eller fortsätta köras i det här tillståndet.

Om varningen visas när du kör måste du stanna fordonet så snart som möjligt. Du rekommenderas att göra följande:
 • Stanna säkert så snart som möjligt
 • Kontakta Teslas vägassistans omedelbart med mobilappen eller söka annan vägassistans om du föredrar det

Om du inte stannar säkert inom kort kan fordonet stängas av oväntat. Det kan också hända att fordonet inte går att starta igen när det har parkerats.

Fordonet kan förlora all strömförsörjning. Om det inträffar kan du fortfarande använda den manuella dörrupplåsningen för att stiga ur fordonet vid behov. För mer information, se Öppna dörrar från insidan.

Den här varningen kan visas på grund av diverse bilförhållanden. Kontrollera om det finns andra aktiva fordonsvarningar för mer information och fler rekommenderade åtgärder.

(VCSEC_a221)Lufttrycket under däckens rekommenderade tryckKontrollera trycket och fyll på efter behov

Den här varningen anger INTE punktering.

Systemet för däcktrycksövervakning (TPMS) har upptäckt att lufttrycket i ett eller flera däck är minst 20 % lägre än det rekommenderade däcktrycket för kalla däck.

Se Underhålla däcktrycket för mer information om var du hittar det rekommenderade däcktrycket för kalla däck (RCP) för ditt fordons däck, hur du kontrollerar däcktrycken och hur du håller däcken korrekt pumpade.

Varningen kan visas vid kallt väder eftersom luften i däcken tar mindre plats när det är kallt, vilket minskar däcktrycket.
 • Det är förväntat att däcktrycket sjunker i kallt väder, men du ska ändå tillföra luft för att hålla det rekommenderade däcktrycket för kalla däck.
 • Varningen kan försvinna när fordonet körs. Detta sker eftersom däcken värms upp och däcktrycket ökar.
  • Däcken ska fyllas på med luft när de har svalnat även om varningen försvinner. Det rekommenderade trycket för kalla däck bör alltid hållas för att ge dig den bästa fordonupplevelsen.
Varningen bör försvinna när systemet för däcktrycksövervakning känner av att alla däck har det rekommenderade trycket för kalla däck.
 • Varningen och däcktrycksindikatorn kan fortfarande visas direkt efter att du har fyllt på däcken med luft enligt det rekommenderade trycket för kalla däck. De bör försvinna efter att du har kört en kort sträcka.
 • Du kan behöva köra i en hastighet högre än 15 mph (25 km/h) i minst 10 minuter för att systemet för däcktrycksövervakning ska mäta och rapportera det uppdaterade däcktrycket.

Om varningen visas upprepade gånger för samma däck ska du kontrollera om däcket långsamt läcker. Besök en lokal däckbutik eller boka service med Teslas mobilapp.

För mer information om däcktryck och pumpning, se Skötsel och underhåll av däck.

(VCSEC_a228)Däcktrycket är mycket lågtSTANNA SÄKERT – Kontrollera om du har fått punktering

Det här larmet visar att ett eller flera av däcken på fordonet har extremt lågt lufttryck eller är punkterat.

Systemet för däcktrycksövervakning (TPMS) har upptäckt att lufttrycket i ett eller flera däck är påtagligt lägre än det rekommenderade däcktrycket för kalla däck.

Du bör så snart som möjligt stanna säkert. Kontrollera, på en säker plats, om du har ett punkterat däck.

Du kan begära Tesla vägassistans (mobil däckservice, lånehjul, bogsering) enligt vad som krävs. Se Kontakta Tesla vägassistans för mer information.

Om det inte är en nödsituation rekommenderas du att söka hjälp hos din lokala däckbutik eller boka service med Teslas mobilapp.

Se Underhålla däcktrycket för mer information om var du hittar det rekommenderade däcktrycket för kalla däck (RCP) för ditt fordons däck, hur du kontrollerar däcktrycken och hur du håller däcken korrekt pumpade.

Det här larmet bör raderas när systemet för däcktrycksövervakning avläser att trycket i alla däcken är minst 30 psi.
 • Varningen och däcktrycksindikatorn kan fortfarande visas direkt efter att du har fyllt på däcken med luft enligt det rekommenderade trycket för kalla däck. De bör försvinna efter att du har kört en kort sträcka.
 • Du kan behöva köra i en hastighet högre än 15 mph (25 km/h) i minst 10 minuter för att systemet för däcktrycksövervakning ska mäta och rapportera det uppdaterade däcktrycket.

För mer information på däcktryck, pumpning och underhåll, se Skötsel och underhåll av däck.