Felsökningsvarningar

APP_w009Automatisk nödbromsning är inte tillgängligtFunktionen är möjligen åter vid nästa körning

Vad denna varning betyder:

Funktionen Automatisk nödbromsning är inte tillgänglig under resten av den aktuella resan. Den här varningen anger inte specifikt att några andra bromsfunktioner är otillgängliga.

Det kan finnas olika orsaker till att den här varningen visas. Det kan visas andra varningar om förhållanden som gör att Automatisk nödbromsning inte är tillgänglig.

Åtgärd:

Det krävs vanligtvis ingen åtgärd. Automatisk nödbromsning är vanligtvis tillgänglig igen när du påbörjar nästa körning.

Om varningen är kvar under flera körningar eller visas allt oftare under flera körningar rekommenderar vi att du bokar service så snart som möjligt.

För mer information, se Kollisionsavvärjning.

APP_w048Autopilot-funktioner tillfälligt otillgängligaFunktioner kan återställas vid nästa körning

Vad denna varning betyder:

Autopilot-funktioner i fordonet är inte tillgängliga för tillfället. Beroende på hur ditt fordon är konfigurerat kan avaktiverade Autopilot-funktioner inkludera:

 • Autostyrning
 • Trafikmedveten farthållare
 • Automatisk nödbroms
 • Främre kollisionsvarning
 • Filbytesvarning

Åtgärd:

Det kan finnas olika orsaker till att den här varningen visas. Kontrollera om det finns ytterligare varningar som pekar på orsaken till tillståndet.

Autopilotfunktioner återställs vanligtvis nästa gång du kör. Om den här varningen kvarstår vid flera färder bokar du service så snart det är möjligt.

Mer information och en fullständig lista över autopilotfunktioner finns i Om autopilot.

APP_w207Autostyrning tillfälligt otillgänglig

Vad denna varning betyder:

Autostyrning är tillfälligt otillgänglig. Det här kan vara ett tillfälligt tillstånd orsakat av en yttre faktor, till exempel följande:

 • Saknade eller blekta filmarkeringar.
 • Smal eller slingrande vägbana.
 • Dålig sikt på grund av regn, snö, dimma eller andra väderförhållanden.
 • Extremt höga eller låga temperaturer.
 • Starkt ljus från andra fordons strålkastare, direkt solljus eller andra ljuskällor.

Den här varningen visas också om du överskridit maximal hastighet för Autostyrning med autostyrningen aktiverat. Autostyrning är i det här fallet inte tillgängligt under resterande del av din aktuella resa.

Åtgärd:

Fortsätt till din destination. Om autostyrningen inte är tillgänglig när du nått din destination och förblir otillgänglig under nästa planerade körning kontrollerar du följande:

 • Skador eller hinder orsakade av lera, is, snö eller andra miljöfaktorer
 • Hinder orsakat av ett föremål som är monterat på fordonet, som ett cykelställ
 • Hinder som orsakats av att lack eller självhäftande produkter som omsvep, dekaler eller gummibeläggningar har tillförts fordonet
 • En stötfångare som är felriktad eller skadad

Boka service när du det passar dig om det inte finns några uppenbara hinder eller om du hittar någon skada på fordonet. Det går bra att köra fordonet under tiden.

För mer information, se Autopilotfunktioner.

APP_w218Autosteer hastighetsgräns överskridenTa över kontrollen av ratten

Vad denna varning betyder:

Autostyrning är otillgängligt eftersom fordonet har överskridit maximal hastighet för funktionen förarassistans.

Åtgärd:

Ta omedelbart kontroll över fyrkantig ratt (eller ratt) och behåll kontrollen tills du når ditt slutmål.

Autostyrning är i de flesta fall ej tillgängligt under resterande del av din aktuella resa. För att återställa den stannar du fordonet helt och växlar till parkeringsläget. När du växlar till körläget för att köra till nästa destination ska autostyrning bli tillgängligt igen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om det här larmet aktiveras när du kör i Tyskland ska autostyrningen bli tillgänglig igen när fordonet håller en lägre hastighet än autostyrningens hastighetsgräns.

Om autostyrning inte är tillgängligt vid din nästa resa och förblir ej tillgängligt vid påföljande resor ska du boka service när det passar. Det går bra att köra fordonet under tiden.

För mer information, se Autopilotfunktioner.

APP_w222Farthållaren är otillgängligMinskad sikt för framåtriktad kamera

Vad denna varning betyder:

Trafikmedveten farthållare och autostyrning är ej tillgängliga eftersom en eller flera av de främre kamerorna på ditt fordon är blockerade eller bländade på grund av yttre förhållanden.

Trafikmedveten farthållare och autostyrning förblir ej tillgängliga så länge en främre kamera saknar tillräcklig sikt. Kameror kan ha begränsad eller ingen sikt på grund av:

 • smuts eller skräp på kamerans yta
 • miljöfaktorer som regn, dimma, snö eller dagg
 • starkt solljus eller bländande ljus från en annan ljuskälla
 • svagt eller begränsat ljus, inklusive icke-upplysta eller svagt upplysta vägar kvällstid
 • kondens (vattendroppar eller dimma) på kamerans yta.
 • enformig omgivning, inklusive tunnelväggar eller motorvägsavdelare.

Åtgärd:

Fortsätt till din destination. Det går bra att köra fordonet.

Det här är ofta ett tillfälligt problem som löser sig av sig självt. Om varningen inte försvinner vid slutet av resan:

 • Inspektera och rengör området med de främre kamerorna upptill i mitten av vindrutan innan nästa planerade resa.
 • Kontrollera kameraytan avseende kondens, smuts eller annat skräp och försök avlägsna varje hinder.

Se Rengöra en kamera för mer information om att ta bort smuts eller skräp från det området på fordonet.

Även om kondensen på insidan av kameran inte kan torkas bort kan du vanligen få bort den snabbare genom att följa dessa steg:

 1. Värm upp kupén med temperaturen inställd på Hög och A/C:n påslagen.
 2. Slå på vindrutans defroster.

Om varningen kvarstår vid efterföljande resor men inget hinder syns på de främre kamerorna ska du boka service så snart det passar dig. Det går bra att köra fordonet under tiden.

APP_w224Farthållaren är otillgängligFortsätt köra så att kamerorna kan kalibreras

Vad denna varning betyder:

Trafikmedveten farthållare och autostyrning är ej tillgängliga eftersom kamerorna på fordonet inte är helt kalibrerade.

Fordonet måste manövreras med stor precision när funktioner som trafikmedveten farthållare och autostyrning är aktiva. Kamerorna måste slutföra en inledande självkalibrering innan dessa funktioner kan användas för första gången. En eller flera kameror kan bli okalibrerade ibland.

Åtgärd:

Fortsätt till din destination. Det går bra att köra fordonet.

Trafikmedveten farthållare och autostyrning förblir ej tillgängliga tills kamerakalibreringen är slutförd.

När kalibreringen är slutförd ska trafikmedveten farthållare och autostyrning vara tillgängliga.

För din bekvämlighet visas en förloppsindikator på pekskärmen. Kalibreringen slutförs vanligtvis efter att fordonet har färdats ungefär 20–25 miles (32–40 km), men det kan variera beroende på omgivning och vägförhållanden. Körning på exempelvis en rak väg med tydligt synliga körfältsmarkeringar hjälper kamerorna att kalibreras fortare.

Om varningen kvarstår och kamerakalibreringen inte har slutförts efter att fordonet har färdats 100 miles (160 km) eller mer, eller om trafikmedveten farthållare och autostyrning förblir ej tillgängliga trots slutförd kamerakalibrering, ska du boka service så snart det passar dig. Det går bra att köra fordonet under tiden.

APP_w304Kameran blockerad eller bländadRengör kameran eller invänta att den återfår sikten

Vad denna varning betyder:

En eller fler av fordonets kameror har begränsad sikt eller ingen sikt alls på grund av yttre förhållanden. När kamerorna på fordonet inte kan ge korrekt visuell information kan vissa eller alla autopilotfunktioner vara tillfälligt otillgängliga.

Kameror kan ha begränsad eller ingen sikt på grund av:

 • smuts eller skräp på kamerans yta
 • miljöfaktorer som regn, dimma, snö eller dagg
 • starkt solljus eller bländande ljus från en annan ljuskälla
 • svagt eller begränsat ljus, inklusive icke-upplysta eller svagt upplysta vägar kvällstid
 • kondens (vattendroppar eller dimma) på kamerans yta.
 • enformig omgivning, inklusive tunnelväggar eller motorvägsavdelare.

Åtgärd:

Fortsätt till din destination. Det går bra att köra fordonet. Det här är ofta ett tillfälligt problem som löser sig när kondensen avdunstar eller när ett specifikt miljöförhållande eller föremål inte längre föreligger.

Om larmet inte har försvunnit när du når destinationen ska du kontrollera om det finns kondens, smuts eller annat skräp på kameraytorna. Se Kameror för att hitta kamerornas placering.

Rengör kamerorna efter behov innan nästa planerade körning. Se Rengöra en kamera för rekommenderade rengöringsprocedurer.

Om du fortfarande ser det här larmet efter att ha rengjort kamerorna ska du kontrollera kamerahöljenas inre ytor i dörrstolparna. Även om kondensen på kamerans insida inte kan torkas bort kan du vanligen få bort den snabbare genom att följa dessa steg:

 1. Förkonditionera kupén genom att aktivera Klimat, ställa in temperaturen på Hög och se till att luftkonditioneringen är på.
 2. Slå på vindrutans defroster.
 3. Rikta luftventilerna mot kamerorna i dörrstolparna.

Mer information om hur du tar bort kondens från kameror finns i Rengöra en kamera.

Om larmet inte försvunnit före slutet av nästa planerade körning, trots att du rengjort de angivna kamerorna och följt tipsen ovan för att få bort kondens, ska du boka en service när det passar dig. Det går bra att köra fordonet under tiden.

BMS_a066Maximal laddningsnivå och räckvidd kan minskaOK att köra – boka service snart

Vad denna varning betyder:

Fordonet har upptäckt ett tillstånd i högspänningsbatteriet som begränsar batteriets prestanda. Det kan leda till minskad maximal laddningsnivå och räckvidd. Service krävs för att återställa full prestanda.

Åtgärd:

Det går bra att köra fordonet.

Om den här varningen kvarstår bokar du service så snart det är möjligt. Fordonets maximala laddningsnivå och räckvidd kan minska ytterligare utan service.

Se Information om högspänningsbatteri för mer information om högspänningsbatteriet.

BMS_a067Begränsade prestanda för högspänningsbatteriOK att köra – boka service snart

Vad denna varning betyder:

Fordonet har upptäckt ett tillstånd i högspänningsbatteriet som begränsar batteriets prestanda. Service krävs för att återställa full prestanda.

Fordonets maximala räckvidd kan reduceras och det kan ta längre tid att ladda fordonet än tidigare. Den maximala laddningstakten varierar som alltid baserat på plats, strömkälla och laddutrustning.

Åtgärd:

Det går bra att köra fordonet.

Du rekommenderas att boka service så snart som möjligt. Fordonets maximala räckvidd och laddningsprestanda kan minska ytterligare utan service. Fordonets kraft och acceleration kan även minska under körning.

Medan denna varning visas ska du hålla fordonet laddat till minst 30 % kapacitet för att undvika eventuella skillnader mellan den uppskattade räckvidd som visas på fordonets pekskärm och högspänningsbatteriets verkliga laddningsnivå.

Se Information om högspänningsbatteri för mer information om högspänningsbatteriet.

BMS_a068Högspänningsbatteriet behöver service Minskad acceleration och laddningsprestanda

Vad denna varning betyder:

Fordonet har upptäckt ett tillstånd i högspänningsbatteriet som begränsar batteriets prestanda.

Fordonets topphastighet kan minska och fordonet kan svara långsammare än tidigare på accelerationsbegäranden.

Fordonets maximala räckvidd kan reduceras och det kan ta längre tid att ladda fordonet än tidigare. Den maximala laddningstakten varierar som alltid baserat på plats, strömkälla och laddutrustning.

Service krävs för att återställa full prestanda.

Åtgärd:

Det går bra att köra fordonet.

Du rekommenderas att boka service så snart som möjligt. Fordonets kraft, acceleration, räckvidd och laddningsprestanda kan minska ytterligare utan service.

Medan denna varning visas ska du hålla fordonet laddat till minst 30 % kapacitet för att undvika eventuella skillnader mellan den uppskattade räckvidd som visas på fordonets pekskärm och högspänningsbatteriets verkliga laddningsnivå.

Se Information om högspänningsbatteri för mer information om högspänningsbatteriet.

BMS_a069Batteriets laddningsnivå är låg Ladda nu

Vad denna varning betyder:

Fordonet har upptäckt att högspänningsbatteriet inte har tillräckligt med energi för att ge stöd för körning. Varningen visas vanligtvis på grund av att batterinivån för fordonets högspänningsbatteri har minskats under normal drift.

Fordonet kan inte köras eller fortsätta köras förrän det är laddat.

Om varningen visas när du kör måste du stänga av fordonet. Det kan finnas en separat fordonsvarning om tillståndet. Fordonet kan också stängas av oväntat.

Om varningen visas när fordonet är parkerat kanske det inte går att köras.

Åtgärd:

Ladda fordonet omedelbart. Om du laddar fordonet bör du kunna köra det igen.

Boka service så snart som möjligt om den här varningen visas under efterföljande färder trots att den angivna laddningsnivån för batteriet är 5 % eller högre.

Se Information om högspänningsbatteri för mer information om högspänningsbatteriet.

För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

CC_a001Kan ej ladda, otillräcklig jordning Kontrollera uttagets ledningar och jordning

Vad denna varning betyder:

Ingen jordanslutning har upptäckts i väggkontakten.

Åtgärd:

Se till att en elektriker kontrollerar laddboxen och att den är ordentligt jordad. En elektriker ska se till att jordningen vid strömbrytaren eller proppskåpet är korrekt och att anslutningarna till laddboxen är korrekta.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a002Kan ej ladda, otillräcklig jordningKoppla bort, försök igen el byt utrustning

Vad denna varning betyder:

Jordningsfel. Ström kryper via en osäker väg. Möjligt ledare-till-jord- eller nolledare-till-jord fel.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet. Fråga din elektriker eller kontakta Tesla som problemet kvarstår.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a003Kan ej ladda, vägguttagets JFB utlöstKoppla bort, försök igen el byt utrustning

Vad denna varning betyder:

Jordningsfel. Ström kryper via en osäker väg. Möjligt ledare-till-jord- eller nolledare-till-jord fel.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet. Fråga din elektriker eller kontakta Tesla som problemet kvarstår.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a004Kan ej ladda, problem med vägguttagVägguttaget behöver servas

Vad denna varning betyder:

Hårdvaruproblem med laddboxen. Möjliga problem:
 1. Kontaktor fungerar inte
 2. Självtest av intern jordövervakande krets går inte att utföra
 3. Värmesensor frånkopplad
 4. Andra problem med hårdvarukomponenter

Åtgärd:

Ett internt problem har upptäckts av laddboxen.

 1. Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 2. Om problemet kvarstår stänger du av strömbrytaren på laddboxen, väntar i tio sekunder och slår på strömbrytaren igen. Testa sedan att ansluta laddboxen till fordonet.
 3. Kontakta en elektriker om problemet kvarstår för att se till att alla kablar är ordentligt ansluta och momentdragna enligt installationshandboken för laddboxen.
 4. När en elektriker har utfört alla arbeten och återställt strömmen till laddboxen kan du försöka ladda igen genom att återansluta laddboxen till fordonet.
 5. Om problemet kvarstår behöver vägguttaget servas.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a005Kan ej ladda, vägguttagets JFB utlöstKoppla bort, försök igen el byt utrustning

Vad denna varning betyder:

Jordningsfel. Ström kryper via en osäker väg. Möjligt ledare-till-jord- eller nolledare-till-jord fel.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet. Fråga din elektriker eller kontakta Tesla som problemet kvarstår.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a006Kan ej ladda, överström i vägguttagKoppla bort, försök igen el byt utrustning

Vad denna varning betyder:

Överströmningsskydd.

Åtgärd:

Minska fordonets laddströminställning. Om problemet kvarstår krävs service.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a007Kan ej ladda, för hög spänning i ingångSpänningen måste matcha vägguttagets

Vad denna varning betyder:

Över- eller underspänningsskydd.

Åtgärd:

Be din elektriker att kontrollera att spänningen i strömbrytaren som matar laddboxen är korrekt.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a008Kan ej ladda, för låg spänning i ingångSpänningen måste matcha vägguttagets

Vad denna varning betyder:

Över- eller underspänningsskydd.

Åtgärd:

Be din elektriker att kontrollera att spänningen i strömbrytaren som matar laddboxen är korrekt.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a009Kan ej ladda, fel ledningsdragning i ingångKorrigera vägguttagets ingångsledningar

Vad denna varning betyder:

Ingång med felaktig kabeldragning: möjligen har Ledare och Neutralledare förväxlats.

Åtgärd:

Kablaget mellan väggens ström och laddboxen har installerats felaktigt. Fråga din elektriker.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a010Kan ej ladda, problem med vägguttagVägguttaget behöver servas

Vad denna varning betyder:

Hårdvaruproblem med laddboxen. Möjliga problem:
 1. Kontaktor fungerar inte
 2. Självtest av intern jordövervakande krets går inte att utföra
 3. Värmesensor frånkopplad
 4. Andra problem med hårdvarukomponenter

Åtgärd:

Ett internt problem har upptäckts av laddboxen.

 1. Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 2. Om problemet kvarstår stänger du av strömbrytaren på laddboxen, väntar i tio sekunder och slår på strömbrytaren igen. Testa sedan att ansluta laddboxen till fordonet.
 3. Kontakta en elektriker om problemet kvarstår för att se till att alla kablar är ordentligt ansluta och momentdragna enligt installationshandboken för laddboxen.
 4. När en elektriker har utfört alla arbeten och återställt strömmen till laddboxen kan du försöka ladda igen genom att återansluta laddboxen till fordonet.
 5. Om problemet kvarstår behöver vägguttaget servas.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a011Kan ej ladda, vägguttaget för varmtLåt vägguttaget svalna och försök igen

Vad denna varning betyder:

Övertemperatursskydd (spärr öppen).

Åtgärd:

Se till att laddboxen inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten. Service krävs om problemet kvarstår vid normala temperaturer (under 38 °C eller 100 °F ).

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a012Kan ej ladda, vägganslutningen för varmUttag el vägguttagets ledningar måste kontrolleras

Larmet Hög temperatur upptäckt av laddboxen anger att byggnadens anslutning till laddboxen blivit för varm, så laddningen har stoppats för att skydda elledningarna och laddboxen.

Det här är vanligen inte ett problem med fordonet eller laddboxen utan snarare ett problem med byggnadens elledningar. Det kan orsakas av glappkontakt mellan byggnadens elledningar och laddboxen och kan snabbt åtgärdas av en elektriker.

Genomför följande steg för att återfå normal laddningsfunktion.

Kontrollera följande om laddboxen är ansluten till ett vägguttag:

 • Kontakten är helt isatt i uttaget
 • Kontakten/uttaget är inte blockerat eller täckt av något
 • Det finns inte någon värmekälla i närheten

Om problemet kvarstår eller om laddboxen är fast inkopplad kontaktar du en elektriker som kan inspektera anslutningen mellan byggnadens elledningar och laddboxen. De bör se till att alla ledare är ordentligt anslutna och momentdragna enligt installationsguiden för laddboxen.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a013Kan ej ladda, laddhandtag för varmtSkräp på laddhandtag eller laddport?

Vad denna varning betyder:

Övertemperatursskydd (spärr öppen).

Åtgärd:

Se till att kontakten är helt isatt i laddningsingången i fordonets laddkontakt, inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten. Service krävs om problemet kvarstår vid normala temperaturer (under 100 °F eller 38 °C).

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a014Kan ej ladda, problem med vägguttagVägguttaget behöver servas

Vad denna varning betyder:

Hårdvaruproblem med laddboxen. Möjliga problem:
 1. Kontaktor fungerar inte
 2. Självtest av intern jordövervakande krets går inte att utföra
 3. Värmesensor frånkopplad
 4. Andra problem med hårdvarukomponenter

Åtgärd:

Ett internt problem har upptäckts av laddboxen.

 1. Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 2. Om problemet kvarstår stänger du av strömbrytaren på laddboxen, väntar i tio sekunder och slår på strömbrytaren igen. Testa sedan att ansluta laddboxen till fordonet.
 3. Kontakta en elektriker om problemet kvarstår för att se till att alla kablar är ordentligt ansluta och momentdragna enligt installationshandboken för laddboxen.
 4. När en elektriker har utfört alla arbeten och återställt strömmen till laddboxen kan du försöka ladda igen genom att återansluta laddboxen till fordonet.
 5. Om problemet kvarstår behöver vägguttaget servas.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a015Kan ej ladda, problem med bilanslutningFör in laddhandtaget helt i laddporten

Vad denna varning betyder:

Ett kommunikationsfel mellan laddboxen och fordonet inträffade.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.

 1. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet.
 2. Om problemet kvarstår och annan laddningsutrustning finns tillgänglig ska du koppla fordonet till en annan laddbox eller en mobil anslutning för att fastställa om fordonet kan kommunicera med annan laddutrustning.
 3. Om problemet kvarstår krävs service.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a016Kan ej ladda, problem med bilanslutningFör in laddhandtaget helt i laddporten

Vad denna varning betyder:

Ett kommunikationsfel mellan laddboxen och fordonet inträffade.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.

 1. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet.
 2. Om problemet kvarstår och annan laddningsutrustning finns tillgänglig ska du koppla fordonet till en annan laddbox eller en mobil anslutning för att fastställa om fordonet kan kommunicera med annan laddutrustning.
 3. Om problemet kvarstår krävs service.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a017Kan ej ladda, problem med bilanslutningFör in laddhandtaget helt i laddporten

Vad denna varning betyder:

Ett kommunikationsfel mellan laddboxen och fordonet inträffade.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.

 1. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet.
 2. Om problemet kvarstår och annan laddningsutrustning finns tillgänglig ska du koppla fordonet till en annan laddbox eller en mobil anslutning för att fastställa om fordonet kan kommunicera med annan laddutrustning.
 3. Om problemet kvarstår krävs service.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a018Kan ej ladda, problem med bilanslutningFör in laddhandtaget helt i laddporten

Vad denna varning betyder:

Ett kommunikationsfel mellan laddboxen och fordonet inträffade.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.

 1. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet.
 2. Om problemet kvarstår och annan laddningsutrustning finns tillgänglig ska du koppla fordonet till en annan laddbox eller en mobil anslutning för att fastställa om fordonet kan kommunicera med annan laddutrustning.
 3. Om problemet kvarstår krävs service.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a019Kan ej ladda, problem med bilanslutningFör in laddhandtaget helt i laddporten

Vad denna varning betyder:

Ett kommunikationsfel mellan laddboxen och fordonet inträffade.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.

 1. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet.
 2. Om problemet kvarstår och annan laddningsutrustning finns tillgänglig ska du koppla fordonet till en annan laddbox eller en mobil anslutning för att fastställa om fordonet kan kommunicera med annan laddutrustning.
 3. Om problemet kvarstår krävs service.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a020Kan ej ladda, problem med vägguttagVägguttaget behöver servas

Vad denna varning betyder:

Hårdvaruproblem med laddboxen. Möjliga problem:
 1. Kontaktor fungerar inte
 2. Självtest av intern jordövervakande krets går inte att utföra
 3. Värmesensor frånkopplad
 4. Andra problem med hårdvarukomponenter

Åtgärd:

Ett internt problem har upptäckts av laddboxen.

 1. Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 2. Om problemet kvarstår stänger du av strömbrytaren på laddboxen, väntar i tio sekunder och slår på strömbrytaren igen. Testa sedan att ansluta laddboxen till fordonet.
 3. Kontakta en elektriker om problemet kvarstår för att se till att alla kablar är ordentligt ansluta och momentdragna enligt installationshandboken för laddboxen.
 4. När en elektriker har utfört alla arbeten och återställt strömmen till laddboxen kan du försöka ladda igen genom att återansluta laddboxen till fordonet.
 5. Om problemet kvarstår behöver vägguttaget servas.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a021Kan ej ladda - inget huvudvägguttagKontrollera att huvudvägguttaget är strömsatt och tillgängligt

Vad denna varning betyder:

Lastdelningsnätverk (strömbrytardelning): En (och endast en) laddbox måste vara angiven som huvudenhet.

Åtgärd:

Endast en laddbox kan ha en huvudkonfiguration. Se till att en elektriker bekräftar att:

 1. endast en laddbox är angiven som huvudenhet
 2. alla andra laddboxar länkade till huvudenheten är inställda som parkopplade (läge F)

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a022Kan ej ladda - mer än en huvudenhetMax 1 vägguttag kan vara huvudenhet

Vad denna varning betyder:

Lastdelningsnätverk (strömbrytardelning): En (och endast en) laddbox måste vara angiven som huvudenhet.

Åtgärd:

Endast en laddbox kan ha en huvudkonfiguration. Se till att en elektriker bekräftar att:

 1. endast en laddbox är angiven som huvudenhet
 2. alla andra laddboxar länkade till huvudenheten är inställda som parkopplade (läge F)

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a023Kan ej ladda - för många vägguttagMax 3 enheter kan vara parade med huvudenhet

Vad denna varning betyder:

Lastdelningsnätverk (strömbrytardelning): Fler än tre laddboxar är parkopplade med samma huvudenhet.

Åtgärd:

Be en elektriker att flytta en eller flera parkopplade laddboxar till en annan krets och koppla bort (ej parkopplad) dem från det här lastdelningsnätverket (strömbrytardelning).

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a024Kan ej ladda - låg ström i vägguttagHuvudenhetens ströminställning måste ökas

Vad denna varning betyder:

Felaktig vridströmbrytarinställning.

Åtgärd:

Be en elektriker att ställa in laddboxens inre vridströmbrytare på en giltig inställning för driftsström. Elektrikern behöver först kontrollera att det inte finns någon strömförsörjning till laddboxen. Överensstämmelsen mellan brytarinställning och ström ska vara angivet på laddboxens insida. Elektrikern behöver även läsa avsnittet Ställa in driftsströmmen i laddboxens installationshandbok.

Om laddboxen är konfigurerad för lastdelning (strömbrytardelning) och parkopplad med andra laddboxar måste huvudenhetens vridströmbrytare vara inställd på en driftsströminställning som tillåter att varje parkopplad laddbox tar emot laddström på minst 6 A.

Exempel: Tre laddboxar är parkopplade för lastdelning. Huvudenheten måste vara inställd på en strömstyrka på 3 * 6 A = 18 A eller högre.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a025Kan ej ladda, problem med vägguttagVägguttaget behöver servas

Vad denna varning betyder:

Hårdvaruproblem med laddboxen. Möjliga problem:
 1. Kontaktor fungerar inte
 2. Självtest av intern jordövervakande krets går inte att utföra
 3. Värmesensor frånkopplad
 4. Andra problem med hårdvarukomponenter

Åtgärd:

Ett internt problem har upptäckts av laddboxen.

 1. Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 2. Om problemet kvarstår stänger du av strömbrytaren på laddboxen, väntar i tio sekunder och slår på strömbrytaren igen. Testa sedan att ansluta laddboxen till fordonet.
 3. Kontakta en elektriker om problemet kvarstår för att se till att alla kablar är ordentligt ansluta och momentdragna enligt installationshandboken för laddboxen.
 4. När en elektriker har utfört alla arbeten och återställt strömmen till laddboxen kan du försöka ladda igen genom att återansluta laddboxen till fordonet.
 5. Om problemet kvarstår behöver vägguttaget servas.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a026Kan ej ladda, problem med vägguttagVägguttaget behöver servas

Vad denna varning betyder:

Hårdvaruproblem med laddboxen. Möjliga problem:
 1. Kontaktor fungerar inte
 2. Självtest av intern jordövervakande krets går inte att utföra
 3. Värmesensor frånkopplad
 4. Andra problem med hårdvarukomponenter

Åtgärd:

Ett internt problem har upptäckts av laddboxen.

 1. Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 2. Om problemet kvarstår stänger du av strömbrytaren på laddboxen, väntar i tio sekunder och slår på strömbrytaren igen. Testa sedan att ansluta laddboxen till fordonet.
 3. Kontakta en elektriker om problemet kvarstår för att se till att alla kablar är ordentligt ansluta och momentdragna enligt installationshandboken för laddboxen.
 4. När en elektriker har utfört alla arbeten och återställt strömmen till laddboxen kan du försöka ladda igen genom att återansluta laddboxen till fordonet.
 5. Om problemet kvarstår behöver vägguttaget servas.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a027Kan ej ladda, problem med vägguttagVägguttaget behöver servas

Vad denna varning betyder:

Hårdvaruproblem med laddboxen. Möjliga problem:
 1. Kontaktor fungerar inte
 2. Självtest av intern jordövervakande krets går inte att utföra
 3. Värmesensor frånkopplad
 4. Andra problem med hårdvarukomponenter

Åtgärd:

Ett internt problem har upptäckts av laddboxen.

 1. Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.
 2. Om problemet kvarstår stänger du av strömbrytaren på laddboxen, väntar i tio sekunder och slår på strömbrytaren igen. Testa sedan att ansluta laddboxen till fordonet.
 3. Kontakta en elektriker om problemet kvarstår för att se till att alla kablar är ordentligt ansluta och momentdragna enligt installationshandboken för laddboxen.
 4. När en elektriker har utfört alla arbeten och återställt strömmen till laddboxen kan du försöka ladda igen genom att återansluta laddboxen till fordonet.
 5. Om problemet kvarstår behöver vägguttaget servas.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a028Kan ej ladda, fel strömbrytarinställningJustera vridströmbrytaren i vägguttaget

Vad denna varning betyder:

Felaktig vridströmbrytarinställning.

Åtgärd:

Be en elektriker att ställa in laddboxens inre vridströmbrytare på en giltig inställning för driftsström. Elektrikern behöver först kontrollera att det inte finns någon strömförsörjning till laddboxen. Överensstämmelsen mellan brytarinställning och ström ska vara angivet på laddboxens insida. Elektrikern behöver även läsa avsnittet Ställa in driftsströmmen i laddboxens installationshandbok.

Om laddboxen är konfigurerad för lastdelning (strömbrytardelning) och parkopplad med andra laddboxar måste huvudenhetens vridströmbrytare vara inställd på en driftsströminställning som tillåter att varje parkopplad laddbox tar emot laddström på minst 6 A.

Exempel: Tre laddboxar är parkopplade för lastdelning. Huvudenheten måste vara inställd på en strömstyrka på 3 * 6 A = 18 A eller högre.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a029Kan ej ladda, problem med bilanslutningFör in laddhandtaget helt i laddporten

Vad denna varning betyder:

Ett kommunikationsfel mellan laddboxen och fordonet inträffade.

Åtgärd:

Försök att ladda igen genom att koppla bort laddboxen från fordonet och återansluta.

 1. Om problemet kvarstår stänger du AV strömbrytaren till laddboxen, väntar 10 sekunder, slår PÅ strömbrytaren igen och försöker sedan återansluta laddboxen till fordonet.
 2. Om problemet kvarstår och annan laddningsutrustning finns tillgänglig ska du koppla fordonet till en annan laddbox eller en mobil anslutning för att fastställa om fordonet kan kommunicera med annan laddutrustning.
 3. Om problemet kvarstår krävs service.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a030Kan ej ladda - fel huvudenhet/parkopplingSe till att vägguttagets strömvärden matchar

Vad denna varning betyder:

Lastdelningsnätverk (strömbrytardelning): De parkopplade laddboxarna har olika maximala strömkapaciteter.

Åtgärd:

Endast laddboxar med samma maximala strömkapaciteter kan parkopplas i ett lastdelningsnätverk (strömbrytardelning). Be en elektriker kontrollera typetiketterna på laddboxarna och se till att strömkapaciteterna stämmer överens. Din elektriker rekommenderas också att endast parkoppla laddboxar med samma artikelnummer eftersom det är ett enkelt sätt att se till att parkopplade enheter är kompatibla.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a041Minskad laddhastighet, vägganslutningen för varmKontrollera uttag eller väggkontaktskablage

Vad denna varning betyder:

Larmet Hög temperatur upptäckt av laddboxen anger att byggnadens anslutning till laddboxen blivit för varm, så laddningen har saktats ner för att skydda elledningarna och laddboxen.

Det här är vanligen inte ett problem med fordonet eller laddboxen utan snarare ett problem med byggnadens elledningar. Det kan orsakas av glappkontakt mellan byggnadens elledningar och laddboxen och kan snabbt åtgärdas av en elektriker.

Åtgärd:

Kontakta en elektriker som kan inspektera anslutningen mellan byggnadens elledningar och laddboxen. De bör se till att alla ledare är ordentligt anslutna och momentdragna enligt installationsguiden för laddboxen.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CC_a043Laddboxens konfiguration måste avslutasSe installationsguiden för att aktivera laddning

Vad denna varning betyder:

Laddboxens konfiguration är inte avslutad.

Åtgärd:

Laddboxen måste konfigureras för att korrekt konfigurera strömbrytarens storlek och typen av skyddsjordsanslutning.

Mer information finns i Drifttagningsanvisning i laddboxens installationshandbok. Om problemet kvarstår kontaktar du en elektriker som kan inspektera anslutningen mellan byggnadens elledningar och laddboxen. Elektrikern kan kontrollera att effektuttaget och skyddsjordsanslutningarna är korrekt konfigurerade enligt laddboxens installationshandbok.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CP_a004Laddutrustningen identifierades inteProva igen eller prova annan utrustning

Vad denna varning betyder:

Laddningsuttaget kan inte känna av om en laddningskabel är isatt eller vilken typ av laddningskabel som är ansluten.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Åtgärd:

Om den här varningen visas medan en laddningskabel är ansluten bör man fastställa huruvida problemet orsakas av laddningsutrustningen eller av fordonet. Försök ladda fordonet med annan extern laddningsutrustning (t.ex. laddningskabel, laddningsstation eller laddningsbås).

 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i utrustningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Om den här varningen visas när en laddningskabel inte är ansluten eller om felet misstänks sitta i fordonet inspektera laddningsuttagets ingång och laddningskabelns kontakt så det inte finns några hinder, till exempel skräp, fukt och/eller främmande föremål. Se till att eventuellt hinder i laddningsuttagets ingång har avlägsnats och att eventuell fukt har torkat. Försök sedan att sätta i kabeln i laddningsuttaget.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

CP_a010Kommunikationsfel för laddutrustningProva igen eller prova annan utrustning

Vad denna varning betyder:

Fordonet kan inte laddas eftersom det inte kan kommunicera effektivt med den externa laddningsutrustningen. Det kan inte känna av en giltig pilotsignal från laddningsutrustningen.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Åtgärd:

Kontrollera först att bristen på effektiv kommunikation orsakas av den externa laddningsutrustningen och inte av ett problem med fordonet. Det är oftast fallet.

Försök ladda fordonet med annan extern laddningsutrustning (t.ex. laddningskabel, laddningsstation eller laddningsbås).

 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i utrustningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Om felet misstänks sitta i fordonet inspektera laddningsuttagets ingång och laddningskabelns kontakt så det inte finns några hinder, till exempel skräp, fukt och/eller främmande föremål. Se till att eventuellt hinder i laddningsuttagets ingång har avlägsnats och att eventuell fukt har torkat. Försök sedan att sätta i kabeln i laddningsuttaget.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

CP_a043Fel på laddluckans sensorLaddanslutningen kan ha nedsatt funktionalitet

Vad denna varning betyder:

En av laddningsluckornas sensorer fungerar inte korrekt. Detta kan inträffa när laddningsuttaget inte kan känna av positionen för laddningsluckan och laddningsuttaget inte fungerar som väntat.

 • Spärren till laddningsuttaget fortsätter ibland att vara aktiv när luckan till laddningsuttaget är öppen.
 • Laddningsuttagets ljus lyser bara ibland när laddningsluckan är öppen.

Åtgärd:

Prova att stänga laddningsluckan och sedan öppna den igen.

För mer information, se Öppna luckan till laddkontakten.

För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

CP_a046Kommunikationen med laddutrustningen brötsKontrollera strömkälla och laddutrustning

Vad denna varning betyder:

Laddning upphörde på grund av att kommunikationen mellan fordonet och den externa laddningsutrustningen avbröts.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Åtgärd:

Bekräfta huruvida den externa laddningsutrustningen är strömförsörjd genom att leta efter statuslampor, displayer eller andra indikatorer på utrustningen.

Om utrustningen inte är strömförsörjd ska du försöka återställa den externa laddningsutrustningens strömkälla.

 • Om strömmen inte kan återställas när du försöker ladda vid en offentlig station ska du kontakta stationens operatör.
 • Om strömmen inte kan återställas när du försöker ladda vid en privat station (till exempel vid laddning hemma) ska du kontakta en elektriker.

Om utrustningen är strömförsörjd kan du försöka ladda fordonet med en annan extern laddningsutrustning.

 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i utrustningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

CP_a051Laddningsuttaget kanske inte öppnas vid en tryckningAnvänd en annan metod för att öppna laddkontakten

Vad denna varning betyder:

En av laddningsluckornas sensorer kommunicerar inte korrekt. Laddningsuttaget kanske inte känner igen begäran att öppna när du trycker på luckan till laddningsuttaget.

Åtgärd:

Du kan fortfarande använda alla andra vanliga metoder för att öppna luckan till laddningsuttaget:

 • Använd fordonets pekskärm.
 • Använd Teslas mobilapp.
 • Tryck på knappen som sitter på laddningshandtaget på Tesla-laddkablar, inklusive vägguttag, mobilanslutningar och Supercharger-stationer.
 • Håll in knappen för bagageutrymmet på fjärrnyckeln.

För mer information, se Öppna luckan till laddkontakten.

CP_a053Kan inte ladda, laddstation ej i driftKontrollera ström el prova en annan station

Vad denna varning betyder:

Laddningen kan inte starta på grund av att laddningsutrustningen inte är redo. Ett laddningshandtag är upptäckt, men laddningsstationen kommunicerar inte med fordonet. Detta problem kan uppstå på grund av att:

 • Laddningsstationen saknar strömförsörjning.
 • Pilotsignalen mellan laddningsstationen och fordonet har avbrutits.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Åtgärd:

Försök ladda fordonet med annan laddningsutrustning eller vid en annan laddningsstation.

 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i utrustningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Om du använder en mobil anslutning eller laddbox kontrollerar du först statuslamporna på framsidan. Om inga statuslampor lyser, kontrollera strömkällan och kontakta en elektriker för inspektion av elinstallationens anslutning till vägguttaget eller laddboxen och för att bekräfta att alla kablar är korrekt anslutna och åtdragna.

Vid användning av annan extern laddningsutrustning, läs i produktägarens handbok om hur man kontrollerar att stationen är strömförsörjd. Kontakta en elektriker för inspektion av elinstallationen och laddningsutrustningen om så krävs.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

CP_a054Laddhandtagsspärr ej inkoppladSätt i laddkabeln helt eller kontrollera hinder

Vad denna varning betyder:

Laddningsuttagets spärr kan inte låsa fast laddningskabeln i laddningsuttagets ingång. Om spärren inte är inkopplad, är AC-laddningen (till exempel laddning med en mobil anslutning eller väggmonterad laddbox) begränsad till 16 A, och DC-snabbladdning/Supercharging är inte tillgänglig.

Laddningsuttagets lampa pulserar i gult om den här varningen visas under nätladdning och lyser med fast gult sken om den här varningen visas vid försök till DC-snabbladdning/Supercharging.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Åtgärd:

Försök att åter sätta i laddningskabeln helt i laddningsuttaget.

Om fordonet börjar laddas och laddningsuttagets lampa pulserar i grönt kan det hända att laddningskabeln inte satt i helt tidigare. Nätladdningen bör inte längre vara begränsad och DC-snabbladdning/Supercharging bör vara tillgänglig.

Om laddningen fortfarande är begränsad eller om fordonet inte laddas överhuvudtaget inspektera laddningsuttagets ingång och laddningskabelns kontakt så det inte finns några hinder, till exempel skräp, fukt och/eller främmande föremål. Se till att eventuellt hinder i laddningsuttagets ingång har avlägsnats och att eventuell fukt har torkat. Försök sedan att sätta i kabeln i laddningsuttaget.

Om laddningen fortfarande är begränsad eller om fordonet inte laddas överhuvudtaget ska du kontrollera om den manuella upplåsningsvajern för laddningsuttagets spärr (placerad på vänster sida i bagageutrymmet) har dragits ut. Kontrollera att handtaget (vanligtvis ringformat eller en rem) till den manuella upplåsningsvajern är fritt från blockeringar och att inget sitter fast på det (t.ex. ett lastnät eller paraply). Mer information om hur den manuella öppningen av laddningsuttagets spärr används finns i Lossa laddningskabeln manuellt.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

CP_a055Kommunikation med laddutrustning brötsKontrollera strömkälla och laddningsutrustning

Vad denna varning betyder:

Laddning upphörde på grund av att kommunikationen mellan fordonet och den externa laddningsutrustningen avbröts.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Åtgärd:

Bekräfta huruvida den externa laddningsutrustningen är strömförsörjd genom att leta efter statuslampor, displayer eller andra indikatorer på utrustningen. Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

Om utrustningen inte är strömförsörjd ska du försöka återställa den externa laddningsutrustningens strömkälla.

 • Om strömmen inte kan återställas när du försöker ladda vid en offentlig station ska du kontakta stationens operatör.
 • Om strömmen inte kan återställas när du försöker ladda vid en privat station (till exempel vid laddning hemma) ska du kontakta en elektriker.

Om utrustningen är strömförsörjd kan du försöka ladda fordonet med en annan extern laddningsutrustning.

 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i utrustningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

CP_a056Laddningen stoppades – laddkabel frånkoppladStäng laddport, tryck ned broms, försök igen

Vad denna varning betyder:

Laddningen har stoppats eftersom fordonet har upptäckt att anslutningen mellan laddningsuttaget och laddningskabeln har avbrutits oväntat.

Åtgärd:

Se till att du avbryter laddningen innan du kopplar bort laddningskabeln.

Laddningen kan avbrytas med ett tryck på knappen som finns på laddningshandtaget på viss extern laddningsutrustning.

Du kan också avbryta laddningen från fordonets pekskärm, Teslas mobilapp och laddningsstationen.

För mer information, se Avbryta laddningen.

CP_a058AC-laddning funkar ej, dra ur och prova igenEller prova DC-snabbladdning/supercharging

Vad denna varning betyder:

Fordonet kan inte nätladda eftersom det har upptäckt ett av följande tillstånd och försökt att ladda för många gånger utan att lyckas:

 • Laddningsuttaget kan inte känna av om en laddningskabel är isatt eller vilken typ av laddningskabel som är ansluten.
 • Fordonet kan inte känna av en giltig pilotsignal från laddningsstationen och kan därför inte kommunicera effektivt med den externa laddningsutrustningen.
 • Kommunikationen mellan fordonet och den externa laddningsutrustningen har avbrutits.
 • Den externa laddningsutrustningen har rapporterat ett fel som förhindrar att fordonet laddas.

När den här varningen visas finns det alltid minst en annan varning som identifierar ett mer specifikt tillstånd.

Åtgärd:

Kontrollera om det finns andra aktuella varningar om laddning på fordonets pekskärm för mer information och felsökning.

CP_a066Laddningsutrustning är inte redoSe laddarens instruktioner för att börja ladda

Vad denna varning betyder:

Laddningen kan inte starta eftersom laddningsstationen kommunicerar till fordonet att den externa laddningsutrustningen inte är redo eller att laddningen inte är auktoriserad. Pilotsignalen som kommunicerar mellan laddningsstationen och fordonet anger att fordonet inte får laddas.

Detta kan bero på följande:

 • Laddningsstationen fördröjer laddningen aktivt. Det kan till exempel ske om stationen har en funktion för schemalagd laddning aktiverad.
 • Laddningsstationen måste aktiveras ytterligare innan laddningen kan startas. Ytterligare autentisering kan behövas innan du kan ladda fordonet på stationen, till exempel ett laddningskort, en mobilapp eller ett kreditkort.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Åtgärd:

Se om det finns instruktioner vid laddningsstationen som anger de nödvändiga stegen för att starta laddningen. Kontrollera till exempel om det finns en pekskärmsterminal, lysdiodsindikatorer för status, skrivna instruktioner eller betalningsgränssnitt som kan ge vägledning. Om det inte går att starta laddningen på den aktuella laddningsstationen kan du försöka att ladda fordonet med annan laddningsutrustning eller vid en annan laddningsstation.

 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i utrustningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

CP_a078Kabel blockerad – ev. frusen laddportsspärrTesta knappen Avfrosta bilen i mobilappen

Vad denna varning betyder:

Laddningsuttagets spärr kan inte lossas från laddningskabeln och omgivningstemperaturen är kall.

Åtgärd:

Ta ut och sätt tillbaka laddningskabeln i laddningsuttagets ingång för att avlägsna eventuell dragspänning. Försök att lossa laddningskabeln igen.

Om laddningskabeln fortfarande inte går att ta bort kan laddningsuttagets spärr ha frusit fast.

Du kan smälta eventuell is på laddningsuttagets spärr genom att trycka på knappen Avfrosta bilen i Tesla-mobilappen. Det tar cirka 30 till 45 minuter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Använd Avfrosta bilen i mobilappen för att avfrosta fordonet. Det är inte lika effektivt att justera klimatanläggningens inställningar på fordonets pekskärm.

Det kan även gå att smälta eventuell is på laddningsuttagets spärr genom att slå på den bakre avfrostningsknappen via fordonets pekskärm. Vissa fordon har en värmare vid laddningsuttagets laddningsingång som aktiveras när du slår på den bakre avfrostningen i kallt väder.

För mer information om laddning i kallt väder, seBästa praxis i kallt väder.

Prova med laddkontaktens manuella upplåsningsvajern i fordonets bagageutrymme om laddningskabeln fortfarande inte går att ta bort.

 1. Kontrollera att fordonet inte laddas aktivt.
  • På fordonets pekskärm öppnar du laddningsskärmen.
  • Om det behövs trycker du på Stoppa laddning.
 2. Öppna det bakre bagageutrymmet.
 3. Dra laddningskontaktens upplåsningsvajer nedåt för att lossa laddningskabeln.
  • Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Anm
   Upplåsningsvajern finns på vänster sida i det bakre bagageutrymmet. Den kan ligga nedsänkt i en liten öppning i bagageutrymmets innerklädsel.
 4. Dra ut laddningskabeln från laddkontakten.

Mer information om hur den manuella öppningen av laddningsuttagets spärr används finns i Lossa laddningskabeln manuellt.

För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

CP_a079Minskad laddningshast. – ev. frusen laddportTesta knappen Avfrosta bilen i mobilappen

Vad denna varning betyder:

Laddningsuttagets spärr kan inte fästa laddningskabeln i laddningsuttagets ingång och omgivningstemperaturen är kall. Om spärren inte är inkopplad, är AC-laddningen (till exempel laddning med en mobil anslutning eller väggmonterad laddbox) begränsad till 16 A, och DC-snabbladdning/Supercharging är inte tillgänglig.

Laddningsuttagets lampa pulserar i gult om den här varningen visas under nätladdning och lyser med fast gult sken om den här varningen visas vid försök till DC-snabbladdning/Supercharging.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Åtgärd:

Försök att åter sätta i laddningskabeln helt i laddningsuttaget. Om fordonet börjar laddas och laddningsuttagets lampa pulserar i grönt kan det hända att laddningskabeln inte satt i helt tidigare. Nätladdningen bör inte längre vara begränsad och DC-snabbladdning/Supercharging bör vara tillgänglig.

Om laddningen fortfarande är begränsad eller om fordonet inte laddas överhuvudtaget ska du kontrollera om den manuella upplåsningsvajern för laddningsuttagets spärr (placerad på vänster sida i bagageutrymmet) har dragits ut. Kontrollera att handtaget (vanligtvis ringformat eller en rem) till den manuella upplåsningsvajern är fritt från blockeringar och att inget sitter fast på det (t.ex. ett lastnät eller paraply). Mer information om hur den manuella öppningen av laddningsuttagets spärr används finns i Lossa laddningskabeln manuellt.

Om laddningen fortfarande är begränsad eller om fordonet inte laddas överhuvudtaget inspektera laddningsuttagets ingång och laddningskabelns kontakt så det inte finns några hinder, till exempel skräp, fukt och/eller främmande föremål. Se till att eventuellt hinder i laddningsuttagets ingång har avlägsnats och att eventuell fukt har torkat. Försök sedan att sätta i kabeln i laddningsuttaget.

Om du har kontrollerat om det finns skräp och främmande föremål men laddningen fortfarande är begränsad eller fordonet inte laddas alls kan laddningshandtagets spärr ha frusit. Du kan smälta eventuell is på laddningsuttagets spärr genom att trycka på knappen Avfrosta bilen i Tesla-mobilappen. Det tar cirka 30 till 45 minuter.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Använd Avfrosta bilen i mobilappen för att avfrosta fordonet. Det är inte lika effektivt att justera klimatanläggningens inställningar på fordonets pekskärm.

Det kan även gå att smälta eventuell is på laddningsuttagets spärr genom att slå på den bakre avfrostningsknappen via fordonets pekskärm. Vissa fordon har en värmare vid laddningsuttagets laddningsingång som aktiveras när du slår på den bakre avfrostningen i kallt väder.

För mer information om laddning i kallt väder, seBästa praxis i kallt väder.

Om varningen fortsätter att visas bör begränsad nätladdning fortfarande vara tillgänglig.

För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

CP_a101Minskad laddhastighet, vägganslutningen för varmKontrollera uttag eller väggkontaktskablage

Vad denna varning betyder:

Larmet Hög temperatur upptäckt av laddboxen anger att byggnadens anslutning till laddboxen blivit för varm, så laddningen har saktats ner för att skydda elledningarna och laddboxen.

Det här är vanligen inte ett problem med fordonet eller laddboxen utan snarare ett problem med byggnadens elledningar. Det kan orsakas av glappkontakt mellan byggnadens elledningar och laddboxen och kan snabbt åtgärdas av en elektriker.

Åtgärd:

Kontakta en elektriker som kan inspektera anslutningen mellan byggnadens elledningar och laddboxen. De bör se till att alla ledare är ordentligt anslutna och momentdragna enligt installationsguiden för laddboxen.

Laddboxens installationsguider hittar du här.

CP_a102Kan ej ladda , vägganslutningen är för varmKontrollera kablarna till uttaget eller vägganslutningen

Vad denna varning betyder:

Larmet Hög temperatur upptäckt av laddboxen anger att byggnadens anslutning till laddboxen blivit för varm, så laddningen har saktats ner för att skydda elledningarna och laddboxen.

Det här är vanligen inte ett problem med fordonet eller laddboxen utan snarare ett problem med byggnadens elledningar. Det kan orsakas av glappkontakt mellan byggnadens elledningar och laddboxen och kan snabbt åtgärdas av en elektriker.

Åtgärd:

Kontakta en elektriker som kan inspektera anslutningen mellan byggnadens elledningar och laddboxen. De bör se till att alla ledare är ordentligt anslutna och momentdragna enligt installationsguiden för laddboxen.

För mer information, se installationsguiden för laddboxen.

CP_a143Laddningsadapter i fara för elektrisk ljusbågeAnvänd annan laddningsutrustning

Vad denna varning betyder:

Laddning är otillgängligt eftersom fordonet har identifierat en fara för elektriska ljusbågar i laddningsadaptern från tredje part som används för att ansluta ett CCS-laddningshandtag (Combined Charging System) till fordonets laddningsuttag.

En elektrisk ljusbåge kan uppstå om du försöker koppla bort fordonet medan det aktivt laddas med laddningsadaptern från tredje part. En elektrisk ljusbåge kan leda till allvarliga personskador och/eller egendomsskador.

Åtgärd:

Följ stegen nedan för att minska risken:

 • Kontrollera att laddningen är helt avslutad.
  1. Använd fordonets pekskärm för att bekräfta att laddningen har stoppats eller för att stoppa laddningen om det behövs.
  2. Använd laddningsstationens skärm och reglage för att bekräfta att laddningen har stoppats eller för att avbryta en aktiv laddningssession.
 • Se till att det inte blinkar grönt eller blått (lysdiod) på fordonets laddningsuttag.
 • Koppla bort laddningsadaptern från fordonets laddningsuttag.
 • Kontrollera en gång till att laddningsstationen anger att laddningssessionen inte är aktiv.
 • Koppla bort laddningsadaptern från laddningshandtaget.

Använd annan laddningsutrustning för att ladda ditt fordon. För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

CP_a151Fel i laddningsuttaget detekterat – service krävsAC-laddning fungerar eventuellt inte/det går bra att superladda

Vad denna varning betyder:

Fordonets laddningsuttag kräver service. Laddningsuttaget kan inte upprätta en giltig styrpilotsignal och kommunicera effektivt med vissa typer av laddutrustning och strömkällor.

Medan denna varning visas kan det hända att AC-laddning och DC-snabbladdning med icke-Tesla-laddstationer är begränsade eller otillgängliga.

Åtgärd:

Du rekommenderas att boka service så snart som möjligt för att få fordonets laddningsuttag inspekterat.

Under tiden bör superladdning fortsätta att vara tillgänglig. Superladdningsplatser kan visas via kartan på bilens pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

AC-laddning kan även vara tillgänglig med hjälp av en andra generationens mobila anslutning eller tredje generationens laddbox. Du rekommenderas dock att säkerställa att fordonets laddningsuttag kan kommunicera med din Tesla-laddningsprodukt. Försök ladda med din andra generationens mobila anslutning eller tredje generationens laddbox och bekräfta att fordonet laddas som förväntat innan du förlitar dig på den.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

CP_a164Laddningshandtag kvarstår som upptäckt efter lossningsbegäranAnvänd laddkontaktens manuella upplåsningsvajer om det behövs

Vad denna varning betyder:

Fordonets laddningsport upptäcker kvarstående anslutning av laddningskabel/laddningshandtag efter att ha mottagit flera begäranden att lossa laddningskabeln så att den kan frånkopplas.

Den här varningen kan indikera att laddningsuttagets spärr inte lossar laddningskabeln som förväntat.

Åtgärd:

Prova med laddkontaktens manuella upplåsnings- vajer i fordonets bagageutrymme om laddningskabeln inte går att ta bort efter flera försök att lossa den.

 1. Kontrollera att fordonet inte laddas aktivt.
  • På fordonets pekskärm öppnar du laddningsskärmen.
  • Om det behövs trycker du på Stoppa laddning.
 2. Öppna det bakre bagageutrymmet.
 3. Dra laddningskontaktens upplåsningsvajer nedåt för att lossa laddningskabeln.
  • Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Anm
   Upplåsningsvajern finns på vänster sida i det bakre bagageutrymmet. Den kan ligga nedsänkt i en liten öppning i bagageutrymmets innerklädsel.
 4. Dra ut laddningskabeln från laddkontakten.

Mer information om hur den manuella öppningen av laddningsuttagets spärr används finns i Lossa laddningskabeln manuellt.

Om laddningskabeln fortfarande inte går att ta bort kan laddningsuttagets spärr ha frusit fast.

Du kan smälta eventuell is på laddningsuttagets spärr genom att trycka på knappen Avfrosta bilen i Tesla-mobilappen. Det tar cirka 30 till 45 minuter.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Använd Avfrosta bilen i mobilappen för att avfrosta fordonet. Det är inte lika effektivt att justera klimatanläggningens inställningar på fordonets pekskärm.

Det kan även gå att smälta eventuell is på laddningsuttagets spärr genom att slå på den bakre avfrostningsknappen via fordonets pekskärm. Vissa fordon har en värmare vid laddningsuttagets laddningsingång som aktiveras när du slår på den bakre avfrostningen i kallt väder.

För mer information om laddning i kallt väder, seBästa praxis i kallt väder.

Om den här varningen förekommer återkommande vid flera färder och laddningsförsök rekommenderas att du bokar service så snart som möjligt för att få fordonets laddningsuttag inspekterat.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

Om du använder annan extern laddningsutrustning finns felsökningstips i tillverkarens dokumentation.

För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

DI_a138Frontmotorn är avaktiverad – OK att köraFordonets effekt kan vara begränsad

Vad denna varning betyder:

Fordonets frontmotor är inte tillgänglig. Effekt, hastighet och acceleration kan vara minskad eftersom fordonet använder de bakre motorerna för fortsatt körning.

Åtgärd:

Fordonet kan i vissa fall inte fortsätta köra. Om det inträffar bör även en annan fordonsvarning visas med mer information och rekommenderade åtgärder.

Den här varningen kan orsakas av ett tillfälligt tillstånd som åtgärdas automatiskt. Om varningen försvinner under den pågående körningen eller inte längre visas när du påbörjar nästa körning orsakades den troligen av ett tillfälligt tillstånd. Ingen åtgärd krävs.

Den här varningen kan också indikera ett tillstånd som kräver inspektion och service av den främre motorn. Om den här varningen kvarstår under efterföljande färder rekommenderas du att bokas service. Det går bra att köra fordonet under tiden.

DI_a166Autoparkering för att förhindra rullningSpänn fast bälte och stäng dörr för att köra

Vad denna varning betyder:

Fordonet har automatiskt växlat till parkeringsläget (P) eftersom det fastställde att föraren lämnade fordonet eller inte längre var där. Detta är en förväntad funktion under olika omständigheter.

Fordonet växlar till parkeringsläget automatiskt om alla dessa villkor uppfylls:

 • Autopark är inte aktivt.
 • Fordonet körs långsammare än 1,4 mph (2,25 km/h) i kör- eller backläge.
 • Den senaste föraraktiviteten identifierades för mer än två sekunder sedan. Föraraktivitet omfattar att
  • trycka på broms- och gaspedalen
  • manuellt styra fordonet.

Och minst två av dessa villkor uppfylls:

 1. Förarens säkerhetsbälte identifieras som uppknäppt.
 2. Föraren identifieras inte som närvarande.
 3. Förardörren identifieras som öppen.
 4. En eller flera av sensorerna som används för att identifiera de tre ovanstående villkoren (säkerhetsbältets spänne, passagerare i säte och dörrspärr) fungerar inte korrekt.

Fordonet växlar till parkeringsläget automatiskt om något av dessa villkor uppfylls:

 • Dörren identifieras som öppen.
 • Säkerhetsbältet identifieras som uppknäppt i hastigheter under 0,1 mph (0,15 km/h) i kör- eller backläge.
 • Ingen föraraktivitet identifieras under 60 sekunder.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Fordonet växlar också automatiskt till parkeringsläget när laddningskabeln är ansluten till laddningsuttaget.

Åtgärd:

Mer information om automatisk växling till parkeringsläget finns i Växling.

DI_a175Farthållaren är otillgänglig

Vad denna varning betyder:

Farthållaren, inklusive funktionen Trafikmedveten farthållare, är inte tillgänglig för tillfället.

Farthållaren kanske inte är tillgänglig för att:

 • föraren har avbrutit begäran
 • föraren har knäppt upp säkerhetsbältet
 • det främre bagageutrymmet, bagageutrymmet eller en dörr är öppen
 • fordonets hastighet är lägre än farthållarens minimihastighet på 18 mph (30 km/h)
 • det finns ett miljöförhållande, till exempel begränsad sikt
 • assistentläget är aktivt

Åtgärd:

Ta kontrollen och kör ditt fordon manuellt.

Om något förhållande som förhindrar aktivering av farthållaren inte längre förekommer bör farthållaren vara tillgänglig. Om den här varningen kvarstår under efterföljande färder bokar du service så snart det är möjligt. Det går bra att köra fordonet under tiden.

För mer information, se Trafikmedveten farthållare.

DI_a184Autopark avbrötsTa kontrollen

Vad denna varning betyder:

Autopark har avbrutits.

Autopark kanske har avbrutits på grund av

 • att föraren tryckte på knappen Avbryt på pekskärmen
 • Föraren flyttade fyrkantig ratt (eller ratt).
 • Föraren tryckte på gaspedalen, bromspedalen eller öppnade en dörr.
 • brant lutning/sluttning
 • ett väderförhållande som påverkar sikten
 • att trottoarkanten inte kan identifieras
 • att en släpvagn är kopplad till fordonet.

Åtgärd:

Parkera eller avsluta parkeringen av fordonet manuellt. När du har parkerat kan du bromsa och växla till parkeringsläge. Annars är fordonet i fritt rullande läge.

Autopark bör vara tillgänglig igen vid nästa färd.

Mer information finns i Avbryta parkering och Begränsningar och varningar.

DI_a185Autopark avbröts

Vad denna varning betyder:

Autopark har avbrutits och den elektroniska parkeringsbromsen har aktiverats.

Autopark kanske har avbrutits på grund av

 • att föraren tryckte på knappen Avbryt på pekskärmen
 • Föraren flyttade fyrkantig ratt (eller ratt).
 • Föraren tryckte på gaspedalen, bromspedalen eller öppnade en dörr.
 • brant lutning/sluttning
 • ett väderförhållande som påverkar sikten
 • att trottoarkanten inte kan identifieras
 • att en släpvagn är kopplad till fordonet.

Åtgärd:

Parkera eller avsluta parkeringen av fordonet manuellt.

Autopark bör vara tillgänglig igen vid nästa färd.

Mer information finns i Avbryta parkering och Begränsningar och varningar.

DI_a190Litet mönsterdjup på bakdäck – boka serviceUndersök däck för rotation/byte

Vad denna varning betyder:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Den här varningen anger INTE punktering.

Ditt fordon har identifierat att bakdäcken utsatts för mer slitage med tiden än framdäcken och att den rekommenderade skillnaden nu överskridits.

Åtgärd:

Vi rekommenderar att mönsterdjupen på alla däck kontrolleras. Däcken slits under normal körning och i allmänhet snabbare på bakdäcken än på framdäcken.

Det är viktigt att rotera däcken för att jämna ut däckslitaget mellan alla däck. 

Om däcken inte roteras enligt rekommendation finns risk för vattenplaning och förlorad kontroll av fordonet på våta vägbanor. Om däcken inte roteras förkortas däckens livslängd med förtida däckbyten som följd.​

Vi rekommenderar att du bokar service via Tesla-mobilappen eller hos en oberoende serviceleverantör för att få däcken roterade när:

 • Det finns en skillnad i mönsterdjup mellan något av framdäcken och något av bakdäcken som överskrider 1,5 mm
 • Fordonet har körts mer än 6 250 miles (10 000 km) sedan den senast roteringen​

När däcken har undersökts och eventuell nödvändig däckservice har utförts ska du uppdatera fordonets däckkonfiguration för att optimera inställningarna för däcken och återställa varningen för minst 6 250 miles. För mer information, se Skötsel och underhåll av däck.

Vi rekommenderar inte att du förlitar dig på fordonets varningar i stället för att utföra rutinkontroller av däckdjupen. Den här varningen bör endast visas när fordonet beräknar att det dröjt lång tid utöver det rekommenderade serviceintervallet för däcken.

Den här varningen är kalibrerad för Tesla-däck och förväntas inte fungera för andra däcktyper och -storlekar, till exempel kombinationer av olika däckmärken och -modeller. Den kan visas för tidigt, eller inte alls, på fordon med däck som inte rekommenderats av Tesla. För mer information om rekommenderade däck, se Däck och fälgar.

DI_a245Bromshållning ej tillgängligTryck ned bromspedalen när bilen står stilla

Vad denna varning betyder:

Bromshållning är inte tillgängligt för närvarande till följd av systembegränsningar. Vid stopp ska bromspedalen användas för att stanna fordonet helt och hålla fordonet stillastående.

Åtgärd:

Fortsätt till din destination. Det går bra att köra fordonet.

Om den här varningen kvarstår under efterföljande färder bokar du service så snart det är möjligt. Det går bra att köra fordonet under tiden.

Mer information finns i Fordonsstopp.

DI_a250Adaptiv fjädring avaktiveradKör med försiktighet

Vad denna varning betyder:

Fordonets hastighet är begränsad till 90 mph (144 km/h) på grund av ett problem med det adaptiva fjädringsdämpningssystemet.

Systemet kan inte utföra realtidsjusteringar av fjädringssystemet i syfte att optimera både åkning och köregenskaper. Därför kan åkningen vara mjukare än vanligt.

Åtgärd:

Om den här varningen kvarstår under efterföljande färder bokar du service så snart det är möjligt. Det går bra att köra fordonet under tiden.

Varningen följs av en röd indikatorlampa på instrumentpanelen. Mer information finns i Luftfjädring.

DIF_a251 / DIR_a251 / DIREL_a251 / DIRER_a251Service av växellådeolja rekommenderasBoka service

Vad denna varning betyder:

Fordonet har upptäckt ett tillstånd som kräver inspektion av växellådeoljan.

Åtgärd:

Du rekommenderas att boka service.

Det går bra att kör fordonet när den här varningen visas. Om du fortsätter att köra under en längre tidsperiod när den här varningen visas kan det leda till permanent skada på växellådan eller drivlinan.

ESP_a118Assistans för låg bromsprestanda aktiveratHåll bromspedalen nedtryckt för att stanna

Vad denna varning betyder:

Hydraulisk fadingkompensation är aktiv. Denna bromsassistansfunktion aktiveras temporärt för att säkerställa att du har full bromskapacitet vid förhållanden då fordonet upptäckt att bromsprestandan är reducerad.

När denna assistansfunktion aktiveras kan du känna att bromspedalen dras bort från foten och att bromstrycket ökar kraftigt. Du kan även höra ett pumpande ljud från bromsarnas hydraulenhet framtill i fordonet. Detta varar vanligen bara några sekunder, beroende på vägytan och fordonets hastighet. Det här är fullständigt normalt och är inget tecken på att det är något problem med fordonet.

Åtgärd:

Tryck ned och håll kvar bromspedalen som du brukar och börja inte "pumpa" (upprepat trycka och släppa) pedalen, då detta annars avbryter funktionen.

Det här larmet raderas när fordonet stannat eller då du inte längre trycker ned bromspedalen. Det kan hända att det visas i upp till fem sekunder efteråt.

Reducerad bromsprestanda uppträder tillfälligtvis och kan uppstå av flera olika orsaker som till exempel efter kraftiga inbromsningar då bromsarnas temperatur är hög eller vid körning under extremt kalla eller våta förhållanden. Det kan även vara en indikation om att bromsbeläggen eller bromsskivorna är så nedslitna att de behöver bytas.

Om du upplever att bromsprestandan fortsätter att vara reducerad utan att förbättras under en tid ska du kontakta Tesla Service för en kontroll av bromsarna.

För mer information, se Hydraulisk kompensation för fading.

PCS_a016Kan inte ladda – ev. låg kvalitet på nätströmFörsök igen/testa annan laddpl./Supercharger

Vad denna varning betyder:

Laddningen har stoppats till följd av ett tillstånd som förhindrar att ditt fordon laddar växelström. DC-snabbladdning/Supercharging bör fortfarande fungera som förväntat.

Det här kan orsakas av störningar i strömförsörjningen som orsakas av den externa laddningsutrustningen eller av elnätet. I vissa fall kan tillståndet vara resultatet av användning av elektriska enheter i närheten som kräver mycket ström.

Om de här tänkbara orsakerna kan uteslutas kan ett tillstånd hos själva fordonet även påverka växelströmsladdningen.

Åtgärd:

Om den här varningen åtföljs av en annan varning som anger tillståndet rörande AC-laddning börjar du med att undersöka denna varning först.

Fler felsökningstips baserat på typ av utrustning:

 • Om du använder en mobil anslutning, försök ladda fordonet med ett annat vägguttag.
  • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i det första vägguttaget.
  • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet finnas i den mobila anslutningen.
 • Om du använder en laddbox, försök ladda fordonet med annan laddningsutrustning såsom en mobil anslutning som är ansluten till ett separat vägguttag.
  • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i laddboxen.

Om problemet sitter i det första vägguttaget eller laddboxen kontaktar du en elektriker som kan inspektera elinstallationen.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Om den här varningen kvarstår när du försöker ladda vid flera tillfällen och med olika laddningsutrustningar rekommenderas du att boka service.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

PCS_a017Laddningen stoppades, strömförlust under laddningKontrollera strömkälla och laddningsutrustning

Vad denna varning betyder:

Strömavbrott inträffade under laddning. Detta kan bero på att matningsströmmen till laddningsutrustningen bröts (exempelvis i vägguttaget) eller på ett problem med laddningsutrustningen.

Åtgärd:

Denna varning åtföljs ofta av andra varningar som kan underlätta vid identifieringen och felsökningen av felet. Börja med att undersöka alla andra varningsmeddelanden som har med laddningsproblem att göra.

Alternativt kan du kontrollera att statuslamporna för den mobila anslutningen eller laddboxen indikerar att det finns strömmatning till enheten samt även studera felsökningsinformationen gällande blinkkoder, i produktens ägarhandbok. Vid användning av annan extern laddningsutrustning (från andra än Tesla) ska du kontrollera om det finns felsökningshjälp på en ev. skärm eller annat användargränssnitt.

Om det står helt klart att det inte finns strömmatning till laddningsutrustningen ska du kontrollera om vägguttagets/laddboxens kretsbrytare har utlösts.

Fler felsökningstips baserat på typ av utrustning:

 • Om du använder en mobil anslutning, försök ladda fordonet med ett annat vägguttag.
  • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i det första vägguttaget.
  • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet finnas i den mobila anslutningen.
 • Om du använder en laddbox, försök ladda fordonet med annan laddningsutrustning såsom en mobil anslutning som är ansluten till ett separat vägguttag.
  • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i laddboxen.

Om problemet sitter i det första vägguttaget eller laddboxen kontaktar du en elektriker som kan inspektera elinstallationen.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

PCS_a019Problem med elnät eller fordon som begränsar AC-laddningKoppla bort och försök igen/Testa annan laddningsplats

Vad denna varning betyder:

Laddningshastigheten har minskats till följd av ett förhållande som påverkar ditt fordons möjlighet att ladda med växelström. DC-snabbladdning/Supercharging bör fortfarande fungera som förväntat.

Det här kan orsakas av störningar i strömförsörjningen som orsakas av den externa laddningsutrustningen eller av elnätet. I vissa fall kan tillståndet vara resultatet av användning av elektriska enheter i närheten som kräver mycket ström.

Om de här tänkbara orsakerna kan uteslutas kan ett tillstånd hos själva fordonet även påverka växelströmsladdningen.

Åtgärd:

Om den här varningen åtföljs av en annan varning som anger tillståndet rörande AC-laddning börjar du med att undersöka denna varning först.

Fler felsökningstips baserat på typ av utrustning:

 • Om du använder en mobil anslutning, försök ladda fordonet med ett annat vägguttag.
  • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i det första vägguttaget.
  • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet finnas i den mobila anslutningen.
 • Om du använder en laddbox, försök ladda fordonet med annan laddningsutrustning såsom en mobil anslutning som är ansluten till ett separat vägguttag.
  • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i laddboxen.

Om problemet sitter i det första vägguttaget eller laddboxen kontaktar du en elektriker som kan inspektera elinstallationen.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Om den här varningen kvarstår när du försöker ladda vid flera tillfällen och med olika laddningsutrustningar rekommenderas du att boka service.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

(PCS_a032Låg nätströmskvalitet detekteradTesta annan laddstation eller plats

Vad denna varning betyder:

Laddningshastigheten har minskats eller laddningen har avbrutits till följd av ett förhållande som påverkar ditt fordons möjlighet att ladda med växelström. DC-snabbladdning/Supercharging bör fortfarande fungera som förväntat.

Den inbyggda laddaren i ditt fordon har identifierat störningar av strömförsörjningen i elnätet. De här störningarna påverkar ditt fordons laddningsprocess.

Typiska orsaker till störningar av strömförsörjningen omfattar:

 • Problem med byggnadens elinstallation och/eller vägguttaget.
 • Problem med den externa laddningsutrustningen.
 • Annan elektrisk utrustning t. ex. tvättmaskiner eller luftkonditionering som tillfälligt kräver mycket ström eller på annat sätt stör elnätet.
 • Externa tillstånd som påverkar elnätet.

Åtgärd:

Då detta larm vanligen gäller extern laddningsutrustning och strömkällor och det sällan är en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon, rekommenderas du att:

 • Försöka ladda med olika vägguttag.
 • Försök att ladda igen (prova att koppla bort och återansluta) när annan högförbrukande elektrisk utrustning inte drar ström.
 • Försök ladda med flera olika laddningsutrustningar på olika platser.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

(PCS_a052Extern laddningsutrustning tillför inte strömKontr. strömkälla el. testa annan utrustning

Vad denna varning betyder:

Laddning kan inte starta till följd av ett tillstånd som förhindrar att ditt fordon laddar växelström. DC-snabbladdning/Supercharging bör fortfarande fungera som förväntat.

Ditt fordon har begärt växelström från den externa laddningsutrustningen men den inbyggda laddaren identifierar ingen matningsspänning från utrustningen.

Det här kan ibland orsakas av ett hårdvaruproblem som gäller den externa laddningsutrustningen, vilket förhindrar att laddningsutrustningen på begäran slår på eller av strömmen till fordonet. Det kan även inträffa på grund av ett annat tillstånd som påverkar den externa laddningsutrustningen, den strömkälla till vilken den är ansluten eller själva fordonet.

Åtgärd:

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Försöka ladda med flera olika typer av laddningsutrustning.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

PCS_a053Minskad laddhastighet - oväntat spänningsfallAvlägsna förlängningskabel/få elledningarna kontrollerade

Vad denna varning betyder:

Laddningshastigheten har sänkts på grund av att den inbyggda laddaren i fordonet har upptäckt ett stort spänningsfall under laddningen.

Troliga orsaker till detta problem kan vara:

 • Problem med byggnadens elinstallation och/eller vägguttaget.
 • En förlängningssladd eller annan kabel kan inte mata tillräckligt med laddström.

Detta problem kan även uppstå på grund av aktivering av annan strömkrävande elektrisk utrustning som är ansluten till samma elkrets som den som fordonet laddas från.

Åtgärd:

Om detta problem ofta uppstår på din vanliga laddningsplats ska du kontakta en elektriker som kan kontrollera elinstallationen. Denne bör kontrollera följande:

 • All installerad laddningsutrustning och dess anslutning till byggnadens elnät.
 • Byggnadens elnät inklusive alla vägguttag som används med en mobil anslutning.
 • Den elektriska anslutningen till matningsnätet på den punkt där den är ansluten till byggnaden.

Rådfråga elektrikern angående om fordonets laddström bör sänkas eller om installationen bör göras om för att klara en högre laddström.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

PCS_a054Laddningen stoppades på grund av stort spänningsfallAvlägsna förlängningskabel/få elledningarna kontrollerade

Vad denna varning betyder:

Laddningen har avbrutits på grund av att den inbyggda laddaren i fordonet har upptäckt ett ovanligt stort spänningsfall.

Troliga orsaker till detta problem kan vara:

 • Problem med byggnadens elinstallation och/eller vägguttaget.
 • En förlängningssladd eller annan kabel kan inte mata tillräckligt med laddström.

Detta problem kan även uppstå på grund av aktivering av annan strömkrävande elektrisk utrustning som är ansluten till samma elkrets som den som fordonet laddas från.

Åtgärd:

Om detta problem ofta uppstår på din vanliga laddningsplats ska du kontakta en elektriker som kan kontrollera elinstallationen. Denne bör kontrollera följande:

 • All installerad laddningsutrustning och dess anslutning till byggnadens elnät.
 • Byggnadens elnät inklusive alla vägguttag som används med en mobil anslutning.
 • Den elektriska anslutningen till matningsnätet på den punkt där den är ansluten till byggnaden.

Rådfråga elektrikern angående om fordonets laddström bör sänkas eller om installationen bör göras om för att klara en högre laddström.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

(PCS_a073Fel i den externa laddningsutrustningen har identifieratsFörsök med annan laddningsutrustning

Vad denna varning betyder:

Växelströmsladdning kan inte startas till följd av ett tillstånd som förhindrar att ditt fordon laddas med växelström. DC-snabbladdning/Supercharging bör fortfarande fungera som förväntat.

Ditt fordons inbyggda laddare identifierar inspänning vid laddningsuttaget när ingen ström har begärts av den externa laddningsutrustningen, vilket visar att laddningsutrustningen inte fungerar som förväntat.

Det här kan ibland orsakas av ett hårdvaruproblem som gäller den externa laddningsutrustningen, vilket förhindrar att laddningsutrustningen på begäran slår på eller av strömmen till fordonet. Det kan även inträffa på grund av ett annat tillstånd som påverkar den externa laddningsutrustningen eller ett tillstånd som påverkar själva fordonet.

Åtgärd:

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Försöka ladda med flera olika typer av laddningsutrustning.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

(PCS_a090Laddar långsamt – vissa AC-faser matas inteKontrollera strömkälla och laddningsutrustning

Vad denna varning betyder:

Laddningshastigheten har minskats till följd av ett förhållande som påverkar ditt fordons möjlighet att ladda med växelström. DC-snabbladdning/Supercharging bör fortfarande fungera som förväntat.

Ditt fordons inbyggda laddare har identifierat att en eller flera strömomvandlare inte får den AC-inspänning som krävs. Till exempel: under trefasladdning kan en fas saknas i AC-inspänningen från den externa källan. Det kan inträffa på grund av ett tillstånd som påverkar den externa laddningsutrustningen, den strömkälla till vilken den är ansluten eller själva fordonet.

Åtgärd:

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Försöka ladda med flera olika typer av laddningsutrustning.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning eller väggmonterad laddbox finns i produktens ägarhandbok i Produktguider för laddning och adapter.

PM_a092 / PMF_a092 / PMR_a092 / PMREL_a092 / PMRER_a092Problem med drivlinan har upptäckts – Boka serviceProblemet kan kvarstå även om funktionaliteten kommer tillbaka

Vad denna varning betyder:

Fordonets drivlina kräver service. Effekt, hastighet och acceleration kan minskas och fordonet kan behöva stängas av under körning.

Den här varningen indikerar ett återkommande problem och drivlinan måste inspekteras och servas.

Även om varningen försvinner efter den aktuella körningen och inte återkommer under de efterföljande körningarna krävs service för att lösa drivlineproblemet som fordonet har upptäckt.

Åtgärd:

Du rekommenderas att boka service för fordonets drivlina så snart som möjligt.

Utan service kan fordonet ha fortsatt begränsad effekt, hastighet och acceleration och kan behöva stängas av under körning eller bli omöjligt att köra.

TAS_a313Försämrad adaptiv fjädringÅkkomforten kan minska

Vad denna varning betyder:

Det finns problem med fordonets adaptiva fjädringsdämpningssystem. Till följd av detta kan inte systemet utför realtidsjusteringar av fjädringssystemet i syfte att optimera både åkning och köregenskaper.

Alla dämpare får i stället fast ström. Åkningen kan vara mjukare och stadigare än vanligt.

Åtgärd:

Om den här varningen kvarstår under efterföljande färder bokar du service så snart det är möjligt. Det går bra att köra fordonet under tiden.

Varningen följs av en gul indikatorlampa på instrumentpanelen. Mer information finns i Luftfjädring.

TAS_a314Försämrad adaptiv fjädringKör med försiktighet

Vad denna varning betyder:

Det finns problem med fordonets adaptiva fjädringsdämpningssystem. Till följd av detta kan inte systemet utföra realtidsjusteringar av fjädringssystemet i syfte att optimera både åkning och köregenskaper. Därför kan åkningen vara mjukare än vanligt.

Åtgärd:

Om den här varningen kvarstår under efterföljande färder bokar du service så snart det är möjligt. Det går bra att köra fordonet under tiden.

Varningen följs av en röd indikatorlampa på instrumentpanelen. Mer information finns i Luftfjädring.

UI_a004Huv öppenFortsätt med försiktighet

Vad denna varning betyder:

Framluckan (huven) upptäcks vara öppen under körning.

Den här varningen indikerar att minst en av de två spärrarna som håller fast huven, d.v.s. framluckans primära eller sekundära spärr, inte kan bekräftas vara stängd (bekräftas som helt fastlåst) när du lägger i en annan växel än Park.

Åtgärd:

Eftersom detta kan leda till att framluckan öppnas under körning rekommenderar vi att du kör försiktigt tills du kan stanna fordonet på ett säkert sätt och lägga i Park.

När du har parkerat ska du kontrollera framluckan (huven) och se till att den är helt stängd (båda spärrarna är helt låsta). Se Främre bagageutrymme i stängningsanvisningarna för mer information.

Varningen bör försvinna när du lägger i Park. Men den kan komma tillbaka när du börjar köra om du inte först kontrollerar och stänger huven helt.

Om varningen är kvar under flera körningar eller visas allt oftare under flera körningar rekommenderar vi att du bokar service så snart som möjligt.

Se Främre bagageutrymme för mer information om framluckan.

UI_a006Service krävsBoka service nu

Vad denna varning betyder:

Den här varningen fjärraktiveras av Tesla när ett förhållande som kräver service upptäcks på fordonet.

Den här varningen kan visas på grund av olika förhållanden. När du bokar service kan du få mer information.

Den här varningen kan endast raderas av en servicetekniker efter att fordonet har fått service.

Åtgärd:

Då denna varning kan visas på grund av olika förhållanden rekommenderas du att boka service så snart som möjligt.

UI_a137Aktiv serviceanslutning till fordonetFjärrdiagnostik pågår

Vad denna varning betyder:

En servicetekniker är fjärrinloggad i ditt fordon för att utföra diagnos och reparation. Funktionen Infotainment kan vara begränsad under tiden anslutningen pågår, men denna varning innebär inte att det är något fel på fordonet.

Det går bra att köra fordonet.

Åtgärd:

Varningen bör försvinna automatiskt efter att teknikern har slutfört diagnos eller reparation av fordonet. Du kan behöva starta om pekskärmen för att återställa funktionen Infotainment helt när varningen har försvunnit. För mer information, se Starta om pekskärmen i fordonets Gör-det-själv-guide.

Om varningen inte försvinner efter 24 timmar rekommenderar vi att du bokar service via Teslas mobilapp eller en oberoende leverantör. Observera att alternativen från oberoende serviceleverantörer kan variera baserat på fordonkonfigurationen och din plats.

UMC_a001Kan inte ladda med mobil kontaktDåligt jordat uttag – prova ett annat uttag

Vad denna varning betyder:

Den mobila anslutningen har identifierat att eluttaget har otillräcklig jordning, vilket troligen beror på otillräcklig eller avsaknad av jordanslutning.

Det är inte en indikation på ett problem med den mobila anslutningen eller fordonet, utan i stället är det indikation på ett problem med vägguttaget/elinstallationen som den mobila anslutningen är ansluten till.

Åtgärd:

Se till att en elektriker kontrollerar elinstallationen. Elektrikern bör se till att jordningen vid strömbrytaren eller proppskåpet är korrekt och att anslutningarna till vägguttaget är korrekta innan du ansluter den mobila anslutningen igen.

Om du behöver ladda under tiden kan du prova att ladda med ett annat uttag, på en annan plats eller vid en annan typ av laddningsstation.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_a002Kan inte ladda, JFB mobil anslutning utlöstKoppla bort handtag från laddport. Försök igen

Vad denna varning betyder:

Fordonet kan inte laddas på grund av att jordfelsbrytaren (GFCI) utlösts i den mobila anslutningen.

På samma sätt som med en jordfelsbrytare i ett eluttag, bryter denna funktion strömmen om ett problem uppstår. Den avbröt laddningen för att skydda ditt fordon och laddningsutrustningen.

Det finns flera olika orsaker till att detta sker. Det kan bero på ett fel i laddningskabeln, laddningshandtaget, laddningsuttaget eller i någon av fordonets komponenter.

Åtgärd:

Kontrollera om det finns ansamlat vatten eller fukt i laddningsuttaget eller laddningshandtaget. Är det mycket fuktigt ska du vänta och låta insidan av laddningsuttaget och den synliga delen av laddningshandtaget torka fullständigt innan du försöker igen.

Kontrollera om det finns några skador på laddningsutrustningen.
 • Om kabeln visar tecken på skada eller påtaglig förslitning ska du inte använda den. Försök istället med annan laddutrustning.
 • Om kabeln är i gott skick kan du försöka igen med samma mobila anslutning.

Om problemet kvarstår och laddningen inte fungerar kan du försöka med annan laddningsutrustning.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_a004Kan ej ladda med mobil kontaktFör hög spänning/prova med ett annat vägguttag

Vad denna varning betyder:

Fordonet laddas inte eller laddningen avbryts på grund av att den mobila anslutningen antingen:
 • Känner av att vägguttagets spänning är för hög eller
 • Känner av en oväntad spänningsökning i vägguttaget.

Åtgärd:

Försök ladda fordonet med ett annat vägguttag. Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i det första vägguttaget. Kontakta en elektriker som kan inspektera elinstallationen för uttaget i fråga.

Om fordonet inte heller kan laddas med ett annat vägguttag kan du försöka ladda på en annan plats.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_a005Kan ej ladda med mobil kontaktFör låg spänning/prova annat vägguttag

Vad denna varning betyder:

Fordonet laddas inte eller laddningen avbryts på grund av att den mobila anslutningen antingen:

 • Känner av att det inte finns tillräcklig matningsspänning i vägguttaget eller
 • Känner av ett plötsligt spänningsfall i vägguttaget.

Åtgärd:

Försök ladda fordonet med ett annat vägguttag. Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i det första vägguttaget. Kontakta en elektriker som kan inspektera elinstallationen för uttaget i fråga.

Om fordonet inte heller kan laddas med ett annat vägguttag kan du försöka ladda på en annan plats.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_a007Varm regulatorbox för Mobile ConnectorLåt Mobile Connector svalna före laddning

Vad denna varning betyder:

Laddningen har avbrutits eftersom den mobila anslutningen har identifierat en hög temperatur i styrlådans hölje.

Åtgärd:

Se till att den mobila anslutningen inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten. Service krävs om problemet kvarstår vid normala temperaturer (under 38 °C eller 100 °F ).

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_a008Kan inte ladda – varm väggkontaktInspektion av vägguttag och ledningar rekommenderas

Vad denna varning betyder:

Larmet Hög temperatur avkänns av mobil kontakt anger att uttaget som används till att ladda har blivit för varmt, så laddningen har stoppats för att skydda uttaget.

Det är inte en indikation på ett problem med den mobila anslutningen eller fordonet, utan i stället är det indikation på ett problem med vägguttaget/elinstallationen som den mobila anslutningen är ansluten till.

Ett varmt uttag kan orsakas av en kontakt som inte är helt isatt, glappkontakt mellan byggnadens elledningar och uttaget, eller ett uttag som har börjat slitas ut.

Åtgärd:

Se till att adaptern har anslutits ordentligt till uttaget. Om laddningshastigheten inte återgår till det normala ska du kontakta en elektriker som kan inspektera uttaget och anslutningarna mellan byggnadens elledningar och uttaget, samt vid behov utföra reparationer.

Om uttaget är slitet bör det bytas ut med ett uttag av hög kvalitet. Överväg att uppgradera till en laddbox från Tesla för större bekvämlighet och högsta möjliga laddningshastighet.

UMC_a009Kan inte ladda – hög laddhandtagstemperaturSkräp på laddhandtag eller laddport?

Vad denna varning betyder:

Laddningen har avbrutits eftersom den mobila anslutningen har identifierat en hög temperatur för laddningshandtaget som ansluter till fordonets laddningsport.

Åtgärd:

Kontroller att den mobila anslutningen är helt ansluten till ingången till fordonets laddningsuttag.

Inspektera om laddkontakten och handtaget på den mobila anslutningen är blockerade eller fuktiga. Se till att eventuellt hinder i laddningsuttaget eller handtaget på den mobila anslutningen har avlägsnats och att eventuell fukt har torkat. Försök sedan att sätta tillbaka handtaget i laddningsuttaget.

Se också till att laddningshandtaget på den mobila anslutningen inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten.

Om varningen kvarstår vid normala omgivningstemperaturer (under 100 °F eller 38 °C) och visas under flera laddningsförsök kan det var en indikation på ett tillstånd som påverkar den mobila anslutningen eller fordonet. Du rekommenderas att boka service när det passar dig.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_a010Varm anslutning Mobile Connector/adapterLåt svalna – för in adapter helt i Mobile Connector

Vad denna varning betyder:

Laddningen har avbrutits eftersom den mobila anslutningen identifierade en hög temperatur vid anslutningen mellan väggkontaktsadaptern och styrlådan.

Åtgärd:

Kontrollera att väggkontaktsadaptern är helt ansluten till den mobila anslutningens styrlåda.

Se också till att väggkontaktsadaptern inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten.

Efter att du har kopplat ur den från strömkällan (vägguttaget) bör du också undersöka anslutningen till väggkontaktsadaptern och den mobila anslutningens styrlåda för att se om det finns några hinder eller fukt (använd en ficklampa vid behov). Se till att eventuellt hinder har avlägsnats och eventuell fukt har torkat. Försök sedan att sätta i kabeln i mobilanslutningen och ansluta till strömkällan (vägguttaget).

När styrlådan till den mobila anslutningen har svalnat och eventuella hinder har tagits bort bör varningen återställas och laddning vara möjlig.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_a011Kommunikationsfel för laddutrustningProva igen eller prova annan utrustning

Vad denna varning betyder:

Fordonet kan inte laddas eftersom det inte kan kommunicera effektivt med den mobila anslutningen. Den mobila anslutningen kan inte via avståndsidentifiering kontrollera om laddningshandtaget är helt anslutet till fordonet.

Åtgärd:

Kontrollera först att bristen på effektiv kommunikation orsakas av den mobila anslutningen och inte av ett problem med fordonet. Det är oftast fallet.

Kontrollera det genom att försöka ladda fordonet med en annan extern laddningsutrustning.

 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i den mobila anslutningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Undersök laddningsuttagets ingång och handtaget på den mobila anslutningen för att se om det finns några hinder (använd ficklampa vid behov). Se till att eventuellt hinder har avlägsnats och att eventuell fukt har torkat. Försök sedan att sätta i kabeln i handtaget på den mobila anslutningen.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

UMC_a012Kommunikationsfel för laddutrustningProva igen eller prova annan utrustning

Vad denna varning betyder:

Fordonet kan inte laddas eftersom det inte kan kommunicera effektivt med den mobila anslutningen. Den mobila anslutningen har identifierat att den inte kan generera eller upprätthålla en giltig pilotsignal.

Åtgärd:

Kontrollera först att bristen på effektiv kommunikation orsakas av den mobila anslutningen och inte av ett problem med fordonet. Det är oftast fallet.

Kontrollera det genom att försöka ladda fordonet med en annan extern laddningsutrustning.

 • Om fordonet börjar laddas satt felet troligen i den mobila anslutningen.
 • Om fordonet fortfarande inte laddas kan felet sitta i fordonet.

Undersök laddningsuttagets ingång och handtaget på den mobila anslutningen för att se om det finns några hinder (använd ficklampa vid behov). Se till att eventuellt hinder har avlägsnats och att eventuell fukt har torkat. Försök sedan att sätta i kabeln i handtaget på den mobila anslutningen.

Detta larm gäller vanligen extern laddningsutrustning och strömkällor och det är sällan en indikation på något problem som skulle lösas av en serviceåtgärd på ditt fordon.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

För mer information om laddning, se Laddningsinstruktioner.

UMC_a013Fel på väggkontaktsadapter – minskad laddhastighetFör in adapter helt i Mobile Connector. Försök igen

Vad denna varning betyder:

Den mobila anslutningen kan inte kommunicera med väggkontaktsadaptern. Eftersom den mobila anslutningen inte kan övervaka väggkontaktsadapterns temperatur reduceras laddströmmen automatiskt till 8 A.

Åtgärd:

 1. Koppla ur den mobila anslutningen, inklusive väggkontaktsadaptern, helt från vägguttaget.
 2. Se till att anslutningen mellan väggkontaktsadaptern och huvuddelen av den mobila anslutningen är säker.
  1. Koppla bort väggkontaktsadaptern helt från huvuddelen av den mobila anslutningen.
  2. Sätt tillbaka väggkontaktsadaptern i huvuddelen av den mobila anslutningen genom att trycka in den i uttaget tills den snäpps på plats.
 3. Prova att ladda igen genom att koppla in den mobila anslutningen, inklusive väggkontaktsadaptern, helt i vägguttaget.
 4. Prova med en annan väggkontaktsadapter om varningen kvarstår (följ stegen ovan för att se till att adaptern är helt ansluten till den mobila anslutningen).
  1. Om varningen inte är kvar ligger problemet sannolikt i väggkontaktsadaptern du använde tidigare.
  2. Om varningen kvarstår ligger problemet sannolikt i den mobila anslutningen.

Vid behov kan du använda en annan väggadapter eller mobil anslutning.

Under tiden kan du fortsätta att ladda med samma utrustning. Laddningstakten minskas eftersom laddströmmen begränsas till 8 A så länge detta problem kvarstår.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_a014Fel på väggkontaktsadapter – minskad laddhastighetFör in adapter helt i Mobile Connector. Försök igen

Vad denna varning betyder:

Den mobila anslutningen kan inte kommunicera med väggkontaktsadaptern. Eftersom den mobila anslutningen inte kan identifiera vilken typ av vägguttag som väggkontaktsadaptern är ansluten till reduceras laddströmmen automatiskt till 8 A.

Åtgärd:

 1. Koppla ur den mobila anslutningen, inklusive väggkontaktsadaptern, helt från vägguttaget.
 2. Se till att anslutningen mellan väggkontaktsadaptern och huvuddelen av den mobila anslutningen är säker.
  1. Koppla bort väggkontaktsadaptern helt från huvuddelen av den mobila anslutningen.
  2. Sätt tillbaka väggkontaktsadaptern i huvuddelen av den mobila anslutningen genom att trycka in den i uttaget tills den snäpps på plats.
 3. Prova att ladda igen genom att koppla in den mobila anslutningen, inklusive väggkontaktsadaptern, helt i vägguttaget.
 4. Prova med en annan väggkontaktsadapter om varningen kvarstår (följ stegen ovan för att se till att adaptern är helt ansluten till den mobila anslutningen).
  1. Om varningen inte är kvar ligger problemet sannolikt i väggkontaktsadaptern du använde tidigare.
  2. Om varningen kvarstår ligger problemet sannolikt i den mobila anslutningen.

Vid behov kan du använda en annan väggadapter eller mobil anslutning. Under tiden kan du fortsätta att ladda med samma utrustning. Laddningstakten minskas eftersom laddströmmen begränsas till 8 A så länge detta problem kvarstår.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_a015Fel på väggkontaktsadapter – minskad laddhastighetFör in adapter helt i Mobile Connector. Försök igen

Vad denna varning betyder:

Den mobila anslutningen kan inte kommunicera med väggkontaktsadaptern. Eftersom den mobila anslutningen inte kan identifiera vilken typ av vägguttag som väggkontaktsadaptern är ansluten till reduceras laddströmmen automatiskt till 8 A.

Åtgärd:

 1. Koppla ur den mobila anslutningen, inklusive väggkontaktsadaptern, helt från vägguttaget.
 2. Se till att anslutningen mellan väggkontaktsadaptern och huvuddelen av den mobila anslutningen är säker.
  1. Koppla bort väggkontaktsadaptern helt från huvuddelen av den mobila anslutningen.
  2. Sätt tillbaka väggkontaktsadaptern i huvuddelen av den mobila anslutningen genom att trycka in den i uttaget tills den snäpps på plats.
 3. Prova att ladda igen genom att koppla in den mobila anslutningen, inklusive väggkontaktsadaptern, helt i vägguttaget.
 4. Prova med en annan väggkontaktsadapter om varningen kvarstår (följ stegen ovan för att se till att adaptern är helt ansluten till den mobila anslutningen).
  1. Om varningen inte är kvar ligger problemet sannolikt i väggkontaktsadaptern du använde tidigare.
  2. Om varningen kvarstår ligger problemet sannolikt i den mobila anslutningen.

Vid behov kan du använda en annan väggadapter eller mobil anslutning. Under tiden kan du fortsätta att ladda med samma utrustning. Laddningstakten minskas eftersom laddströmmen begränsas till 8 A så länge detta problem kvarstår.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_a016Varm regulatorbox för Mobile ConnectorMinskad maximal laddningstakt

Vad denna varning betyder:

Laddströmmen har tillfälligt minskats eftersom den mobila anslutningen har identifierat en ökad temperatur i styrlådans hölje.

Åtgärd:

Se till att den mobila anslutningen inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten. Service krävs om problemet kvarstår vid normala temperaturer (under 38 °C eller 100 °F ).

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_a017Minskad laddhastighet – varm väggkontaktInspektion av vägguttag och ledningar rekommenderas

Vad denna varning betyder:

Larmet Hög temperatur avkänns av mobil kontakt anger att uttaget som används till att ladda har blivit för varmt, så laddningen har saktats ner för att skydda uttaget.

Det här är vanligen inte ett problem med fordonet eller den mobila anslutningen utan snarare ett problem med uttaget. Ett varmt uttag kan orsakas av en kontakt som inte är helt isatt, glappkontakt mellan byggnadens elledningar och uttaget, eller ett uttag som har börjat slitas ut.

Åtgärd:

Se till att adaptern har anslutits ordentligt till uttaget. Om laddningshastigheten inte återgår till det normala ska du kontakta en elektriker som kan inspektera uttaget och anslutningarna mellan byggnadens elledningar och uttaget, samt vid behov utföra reparationer.

Om uttaget är slitet bör det bytas ut med ett uttag av hög kvalitet. Överväg att uppgradera till en laddbox från Tesla för större bekvämlighet och högsta möjliga laddningshastighet.

UMC_a018Minskad laddhastighet – hög handtagstemperaturSkräp på laddhandtag eller laddport?

Vad denna varning betyder:

Laddströmmen har tillfälligt minskats eftersom den mobila anslutningen har identifierat en ökad temperatur för laddningshandtaget som ansluter till fordonets laddningsport.

Åtgärd:

Kontroller att den mobila anslutningen är helt ansluten till ingången till fordonets laddningsuttag.

Inspektera om laddkontakten och handtaget på den mobila anslutningen är blockerade eller fuktiga. Se till att eventuellt hinder i laddningsuttaget eller handtaget på den mobila anslutningen har avlägsnats och att eventuell fukt har torkat. Försök sedan att sätta tillbaka handtaget i laddningsuttaget.

Se också till att laddningshandtaget på den mobila anslutningen inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten.

Om varningen kvarstår vid normala omgivningstemperaturer (under 100 °F eller 38 °C) och visas under flera laddningsförsök kan det var en indikation på ett tillstånd som påverkar den mobila anslutningen eller fordonet. Du rekommenderas att boka service när det passar dig.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

UMC_a019Varm anslutning Mobile Connector/adapterMinskad maximal laddhastighet

Vad denna varning betyder:

Laddströmmen har minskats eftersom den mobila anslutningen identifierade en hög temperatur vid anslutningen mellan väggkontaktsadaptern och styrlådan.

Åtgärd:

Kontrollera att väggkontaktsadaptern är helt ansluten till den mobila anslutningens styrlåda.

Efter att du har kopplat ur den från strömkällan (vägguttaget) bör du också undersöka anslutningen till väggkontaktsadaptern och den mobila anslutningens styrlåda för att se om det finns några hinder eller fukt (använd en ficklampa vid behov).

Du rekommenderas att ta bort skräp/främmande föremål. Se till att eventuellt hinder har avlägsnats och eventuell fukt har torkat. Försök sedan att sätta i kabeln i mobilanslutningen och ansluta till strömkällan (vägguttaget).

Se också till att väggkontaktsadaptern inte täcks av något och att ingen värmekälla finns i närheten. Om varningen kvarstår vid normala omgivningstemperaturer (under 100 °F eller 38 °C) och visas under flera laddningsförsök kan det var en indikation på ett tillstånd som påverkar den mobila anslutningen eller fordonet. Du rekommenderas att boka service när det passar dig.

Du kan även försöka med att ladda fordonet på en plats med Tesla Supercharger eller destinationsladdning, vilka alla kan lokaliseras via kartan på fordonets pekskärm. Se Kartor och navigering för mer information.

Mer information om felsökning av statuslampor för mobil anslutning och laddningsproblem finns i produktens ägarhandbok.

VCBATT_a180Minskad effekt i elsystemFordonet kan stängas av oväntat

Vad denna varning betyder:

Elsystemet kan inte upprätthålla spänningen som krävs för alla fordonsfunktioner.

Om den här varningen visas när du kör kan det hända att fordonet stängs av oväntat.

Om varningen visas när fordonet är i parkeringsläget eller när det aktiveras kanske fordonet inte har tillräcklig strömförsörjning för att börja köra. Det kan finnas en separat fordonsvarning om tillståndet.

Åtgärd:

Du rekommenderas att eliminera eller minska användningen av mindre viktiga funktioner. Det kan hjälpa fordonet att upprätthålla tillräcklig strömförsörjning för viktiga funktioner.

Boka service omedelbart om varningen fortsätter att visas. Fordonet kan stängas av oväntat eller kanske inte startar utan service.

VCBATT_a182Boka service för att byta lågspänningsbatteriProgramvara kan ej uppdateras före batteribyte

Vad denna varning betyder:

Lågspänningsbatteriet har nedsatt prestanda och behöver bytas ut. Fordonets programvaruuppdateringar slutförs inte förrän lågspänningsbatteriet har bytts ut.

Åtgärd:

Du rekommenderas att byta ut lågspänningsbatteriet så snart som möjligt.

Boka service via Teslas mobilapp eller en oberoende leverantör som tillhandahåller utbyte av lågspänningsbatteri för ditt fordon. Observera att alternativen från oberoende serviceleverantörer kan variera baserat på fordonkonfigurationen och din plats.

Om lågspänningsbatteriet inte har tillräckligt med strömförsörjning för att starta fordonet eller öppna dörrarna, följer du anvisningarna i Om fordonet inte har någon strömförsörjning.

Se Information om högspänningsbatteri för mer information om batterisystemet.

VCBATT_a191Minskad effekt i elsystemBilen stängs av

Vad denna varning betyder:

Lågspänningsbatteriet kan inte tillhandahålla nödvändig el för att köra eller fortsätta köra. Fordonet stängs av för att spara energi till andra viktiga funktioner än körning.

Fordonet kan inte börja eller fortsätta köras i det här tillståndet.

Åtgärd:

Om varningen visas när du kör måste du stanna fordonet omedelbart. Du rekommenderas att göra följande:
 • Stanna säkert omedelbart
 • Kontakta Teslas vägassistans omedelbart med mobilappen eller söka annan vägassistans om du föredrar det

Om du inte stannar säkert inom kort kan fordonet stängas av oväntat. Det kan också hända att fordonet inte går att starta igen när det har parkerats.

När den här varningen visas kan inte elsystemet upprätthålla spänningen som krävs för alla fordonsfunktioner. Många fordonsfunktioner kanske inte längre fungerar.

Fordonet kan förlora all strömförsörjning. Om det inträffar kan du fortfarande använda den manuella dörrupplåsningen för att stiga ur fordonet vid behov. Mer information finns i Öppna dörrar från insidan.

Den här varningen kan visas på grund av diverse bilförhållanden. Kontrollera om det finns andra aktiva fordonsvarningar för mer information och fler rekommenderade åtgärder.

Du rekommenderas att boka service omedelbart om varningen fortfarande visas. Fordonet kanske inte kan köras, kan stängas av oväntat eller kanske inte startar utan service.

VCFRONT_a192Elsystemet kan inte driva alla funktionerStänger av funktioner för att spara ström

Vad denna varning betyder:

Elsystemet kan inte stödja alla fordonsfunktioner. Fordonet stänger av mindre viktiga funktioner för att bevara energi för de viktiga funktionerna.

Om varningen visas när du kör kan fordonet stängas av oväntat. Det kan också hända att fordonet inte går att starta igen när det har parkerats.

Mindre viktiga funktioner kanske inte är tillgängliga, t.ex. sätesvärmare, klimatanläggning och underhållning. Detta är en förväntad funktion som är avsedd att hjälpa fordonet att upprätthålla tillräcklig strömförsörjning för viktiga funktioner, t.ex. för att styra belysning, fönster och dörrar, varningsljus och det främre bagageutrymmet (frunk).

Fordonet kan förlora all strömförsörjning. Om det inträffar kan du fortfarande använda den manuella dörrupplåsningen för att stiga ur fordonet vid behov. Mer information finns i Öppna dörrar från insidan.

Åtgärd:

Den här varningen kan visas på grund av diverse bilförhållanden. Kontrollera om det finns andra aktiva fordonsvarningar för mer information och fler rekommenderade åtgärder.

VCBATT_a220Elsystemet kan inte driva alla funktionerBoka service

Vad denna varning betyder:

Lågspänningsbatteriet kan inte tillhandahålla nödvändig el för att köra eller fortsätta köra.

Fordonet kan också stängas av oväntat. Det kan också hända att fordonet inte går att starta igen under den aktuella körningen.

Vissa mindre viktiga funktioner kanske inte är tillgängliga. Detta är en förväntad funktion som gör att fordonet sparar energi för viktiga funktioner.

Åtgärd:

Om varningen visas när du kör måste du stanna fordonet så snart som möjligt. Stanna säkert så snart som möjligt.

Du rekommenderas att eliminera eller minska användningen av mindre viktiga funktioner. Det kan hjälpa fordonet att upprätthålla tillräcklig strömförsörjning för viktiga funktioner förutom körning tills dess att service kan utföras.

Du rekommenderas att boka service omedelbart om varningen fortfarande visas. Fordonet kanske inte kan köras, kan stängas av oväntat eller kanske inte startar utan service.

VCBATT_a402Elsystemets reservström ej tillgängligBilen förbrukar mer energi på tomgång

Vad denna varning betyder:

Reservströmkällan till elsystemet, lågspänningsbatteriet, är inte tillgänglig eller kan inte tillhandahålla den spänning som krävs för alla fordonsfunktioner.

Huvudkällan till strömförsörjningen, högspänningsbatterisystemet, fortsätter att stödja fordonsfunktioner även när fordonet står stilla. Se Information om högspänningsbatteri för mer information om högspänningsbatteriet.

Vissa mindre viktiga funktioner kanske inte är tillgängliga. Detta är en förväntad funktion som gör att fordonet sparar energi för viktiga funktioner.

Fordonet kan även förbruka mer energi än vanligt när det inte körs eller så kan fordonet visa en kortare beräknad räckvidd än vad man normalt förväntar sig efter laddning. Detta är en normal fordonsfunktion när den här varningen visas och den är aktiv tills reservströmkällan är återställd.

Det kan vara så att ett problem som påverkar huvudströmkällan gör att fordonet stängs av oväntat.

Åtgärd:

Du rekommenderas att begränsa eller undvika användningen av mindre viktiga funktioner. Det kan hjälpa fordonet att upprätthålla tillräcklig strömförsörjning för viktiga funktioner.

Du rekommenderas att boka service så snart som möjligt för att återställa reservströmkällan till elsystemet.

VCBATT_a496Bilen förbereder sig för att stängas avSTANNA PÅ ETT SÄKERT SÄTT

Vad denna varning betyder:

Elsystemet kan inte ge tillräckligt stöd för körning eller fortsatt körning. Fordonet förbereds för att stängas av för att bevara energi för viktiga funktioner som inte är körning.

Fordonet kan inte börja eller fortsätta köras i det här tillståndet.

Åtgärd:

Om varningen visas när du kör måste du stanna fordonet så snart som möjligt. Du rekommenderas att göra följande:
 • Stanna säkert så snart som möjligt
 • Kontakta Teslas vägassistans omedelbart med mobilappen eller söka annan vägassistans om du föredrar det

Om du inte stannar säkert inom kort kan fordonet stängas av oväntat. Det kan också hända att fordonet inte går att starta igen när det har parkerats.

Fordonet kan förlora all strömförsörjning. Om det inträffar kan du fortfarande använda den manuella dörrupplåsningen för att stiga ur fordonet vid behov. För mer information, se Öppna dörrar från insidan.

Den här varningen kan visas på grund av diverse bilförhållanden. Kontrollera om det finns andra aktiva fordonsvarningar för mer information och fler rekommenderade åtgärder.

VCSEC_a221Däcktrycket är för lågtKontrollera trycket och fyll vid behov

Vad denna varning betyder:

Den här varningen anger INTE punktering.

Systemet för däcktrycksövervakning (TPMS) har upptäckt att lufttrycket i ett eller flera däck är minst 20 % lägre än det rekommenderade däcktrycket för kalla däck.

Se Underhålla däcktrycket för mer information om var du hittar det rekommenderade däcktrycket för kalla däck (RCP) för ditt fordons däck, hur du kontrollerar däcktrycken och hur du håller däcken korrekt pumpade.

Varningen kan visas vid kallt väder eftersom luften i däcken tar mindre plats när det är kallt, vilket minskar däcktrycket.

Åtgärd:

Tillför luft för att hålla det rekommenderade däcktrycket för kalla däck. Det är förväntat att däcktrycket sjunker i kallt väder men det rekommenderade däcktrycket för kalla däck ska ändå alltid upprätthållas.

Varningen kan försvinna när fordonet körs. Detta sker eftersom däcken värms upp och däcktrycket ökar. Däcken ska fyllas på med luft när de har svalnat även om varningen försvinner.

Varningen kommer att försvinna när systemet för däcktrycksövervakning känner av att alla däck har det rekommenderade trycket för kalla däck.

 • Varningen och däcktrycksindikatorn kan fortfarande visas direkt efter att du har fyllt på däcken med luft enligt det rekommenderade trycket för kalla däck. De bör försvinna efter att du har kört en kort sträcka.
 • Du kan behöva köra i en hastighet högre än 15 mph (25 km/h) i minst 10 minuter för att systemet för däcktrycksövervakning ska mäta och rapportera det uppdaterade däcktrycket.

Om varningen visas upprepade gånger för samma däck ska du kontrollera om däcket långsamt läcker. Besök en lokal däckbutik eller boka service med Teslas mobilapp.

För mer information om däcktryck och pumpning, se Skötsel och underhåll av däck.

VCSEC_a228Däcktrycket är mycket lågtStanna säkert – däcktrycket är väldigt lågt

Vad denna varning betyder:

Det här larmet visar att ett eller flera av däcken på fordonet har extremt lågt lufttryck eller är punkterat.

Systemet för däcktrycksövervakning (TPMS) har upptäckt att lufttrycket i ett eller flera däck är påtagligt lägre än det rekommenderade däcktrycket för kalla däck.

Åtgärd:

Du bör så snart som möjligt stanna säkert. Kontrollera, på en säker plats, om du har ett punkterat däck.

Du kan begära Tesla vägassistans (mobil däckservice, lånehjul, bogsering) enligt vad som krävs. Se Kontakta Tesla vägassistans för mer information.

Om det inte är en nödsituation rekommenderas du att söka hjälp hos din lokala däckbutik eller boka service med Teslas mobilapp.

Se Underhålla däcktrycket för mer information om var du hittar det rekommenderade däcktrycket för kalla däck (RCP) för ditt fordons däck, hur du kontrollerar däcktrycken och hur du håller däcken korrekt pumpade.

Det här larmet bör raderas när systemet för däcktrycksövervakning avläser att trycket i alla däcken är minst 30 psi.

 • Varningen och däcktrycksindikatorn kan fortfarande visas direkt efter att du har fyllt på däcken med luft enligt det rekommenderade trycket för kalla däck. De bör försvinna efter att du har kört en kort sträcka.
 • Du kan behöva köra i en hastighet högre än 15 mph (25 km/h) i minst 10 minuter för att systemet för däcktrycksövervakning ska mäta och rapportera det uppdaterade däcktrycket.

För mer information om däcktryck och pumpning, se Skötsel och underhåll av däck.